2003

Uchwała nr XIII/88/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2003

Na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmian.)

Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje:

 

§1

1.Projekt budżetu Gminy na rok kalendarzowy przygotowuje Wójt Gminy.

2.Przy przygotowaniu projektu budżetu udział biorą:

-Skarbnik Gminy

-kierownicy wydziałów samodzielni pracownicy samorządowi, do których należy planowanie i wykonywanie zadań przez nich obsługiwanych

-kierownicy jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury prowadzących samodzielną gospodarkę finansową.

3.Wójt Gminy w terminie do 30 września wyda zarządzenie w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu.

 

§2

 

Kierownicy wydziałów, samodzielni pracownicy samorządowi oraz kierownicy jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury przygotowują materiały planistyczne w terminie do 15 października. Radni, w tym samym terminie, mogą przedstawiać propozycje do projektu budżetu.

 

§3

 

Projekty planów finansowych radnych muszą być składane wraz z opinią Komisji Statutowo-Prawnej, Budżetu i Finansów.

 

§4

 

Materiały składane są do Skarbnika Gminy, który nadzoruje terminowe złożenie materiałów i ich kompletność.

 

§5

 

Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych Skarbnik Gminy opracowuje do 30 października projekt budżetu w zestawieniu tabelarycznym.

  1. Projektowany plan dochodów budżetu z wyodrębnieniem:

- dochodów z podatków i opłat

- dochodów z majątku gminy

- dochodów z tytułu innych należności gmin określonych ustawami

- subwencji z budżetu państwa

- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

- dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy

  1. Wydatki budżetu z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących

z tego:

wynagrodzeń

pochodnych od wynagrodzeń

- dotacji dla zakładów budżetowych instytucji kultury

- dotacji dla podmiotów niepublicznych

- wydatków majątkowych

 

§6

 

Opracowane przez Skarbnika Gminy zestawienia tabelaryczne Wójt Gminy analizuje i koryguje, po czym sporządza projekt uchwały budżetowej.

Projekt uchwały budżetowej powinien zawierać:

1.Prognozowane dochody budżetu według ważniejszych źródeł działów klasyfikacji budżetowej

2.Wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem :

- wydatków bieżących

z tego :

wynagrodzeń

pochodnych od wynagrodzeń

dotacji

wydatków na obsługę długu gminy

wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 

- wydatków majątkowych

3. Kwotę ogólnej rezerwy budżetowej.

4.Kwotę deficytu lub nadwyżki budżetowej.

5.Źródło pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej.

6.Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

7.Plan przychodów wydatkow zakładów budżetowych.

8.Plan przychodów wydatków środków specjalnych

9.Plan przychodów i wydatków funduszy celowych.

10.Wysokość dotacji dla gminnych instytucji kultury.

11.Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych.

12.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

13.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządowymi.

14. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

15. Wydatki jednostek pomocniczych gminy.

16. Określenie maksymalnej wysokości kredytów pożyczek krótkoterminowych przewidywanych do zaciągnięcia w roku budżetowym.

17. Upoważnienie dla Wójta Gminy:

- do zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycia deficytu występującego w ciągu roku budżetowego

- do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i wyodrębnionych wydatków obrębie działu

 

§7

 

Do projektu uchwały budżetowej poza projektem budżetu Wójta Gminy dołącza:

1.Informację o stanie mienia komunalnego szczegółowości określonej w art. 120 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych obejmującej okres od 30 września roku poprzedniego do 30 września roku bieżącego.

2.Objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków.

3.Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy z uwzględnieniem następujących danych:

-nazwa i lokalizacja inwestycji

-wartość kosztorysowa

-dotychczas poniesione nakłady

-planowane nakłady na rok budżetowy

4. Informacje o sytuacji finansowej Gminy z uwzględnieniem kredytów długoterminowych, nadwyżki budżetowej, obligacji.

 

§8

 

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami Wójt Gminy w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, przekazuje Przewodniczącemu Rady Gminy oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania.

 

§9

 

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości założenia do projektu budżetu przez

Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

§10

 

1.Projekt budżetu analizują komisje Rady Gminy i dokonują jego oceny formułując wnioski „ Opinia dotycząca projektu budżetu „

2.Komisje Rady Gminy proponujące wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie zobowiązane są wskazać źródło finansowania .

3.Opinie komisji przesyłane są Przewodniczącemu Rady Gminy i Wójtowi Gminy do 25 listopada.

4.Wszystkie propozycje zmian wynikające z opinii Komisji Rady Gminy, Wójt Gminy przedstawia na sesji budżetowej w formie autopoprawki.

 

§11

 

Przy sporządzeniu projektu porządku sesji Rady Gminy, na której rozpatrywany będzie projekt uchwały budżetowej, powinny być uwzględnione następujące punkty:

1.odczytanie projektu uchwały budżetowej

2.odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy

3.odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

4.odczytanie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej

5.dyskusja nad wniesionymi poprawkami i przegłosowanie poprawek

6.głosowanie nad projektem uchwały budżetowej

 

§12

 

Uchwałę budżetową Rada Gminy uchwala w terminie do końca roku poprzedzającego rok budżetowy

 

§13

 

Traci moc uchwała nr XXV/149/2000 z dnia 26.09.2000 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

§14

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§15

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie jej treści na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Sowa

 

Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki: nr XIII/84/2003 z dnia 29 września 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Komornikach
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach
w sprawie: nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Komorniki
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki
w sprawie: podatku od środków transportowych
w sprawie: ustalenia minimalnych kwot czynszu dzierżawnego za grunty gminne przeznaczone na działalność rolniczą, nierolniczą, stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych za najem garaży gminnych oraz budynków przeznaczonych na działalność rol
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki nr III/13/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej
w sprawie ustalenia cen biletów za przejazd środkami komunikacji pasażerskiej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Komornikach na terenie Gminy Komorniki
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie: zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2003r: nr XIII/84/2003 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującego część działek o
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 140, 141
w sprawie nadania nazwy działce o nr ewidencyjnym gruntu 174 w miejscowości Komorniki przy ul.Kościelnej
w sprawie: zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji na rok 2004
w sprawie: cennika niektórych usług komunalnych na rok 2004
w sprawie : podatku od posiadania psów na terenie gminy w roku 2004
w sprawie: ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki w roku 2004
w sprawie obniżenia: ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za rok 2004
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Komorniki
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003
w sprawie: powierzenia Gminie Kostrzyn zadania publicznego polegającego na budowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie
w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Kołu Wędkarskiemu PZW nr 153 w Komornikach części działki nr ewid. 139 położonej w Rosnówku na okres 10 lat
w sprawie : procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 1003/3
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1400/2, 1005, 1006
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1005,1006
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gmi
w sprawie: opłaty adiacenckiej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki, w rejonie ulic: Poznańskiej, Staszica i Nowej
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym część działek nr ewid. gruntu 932/9 i 934/8
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym działki nr ewidencyjny gruntu 855/15 i 855/28 położone przy ul. Południowej
w sprawie: zakwalifikowania drogi do kategorii dróg gminnych
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Plewiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie powołania zespołu dla przygotowania opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników kadencji 2004-2007
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 – ETAP I obejmujący dzia
w sprawie : darowizny działek gminnych położonych w Rosnówku i w Szreniawie.
w sprawie powołania obwodu głosowania Nr 11 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu
Uchwała Rady Gminy Komorniki nr VIII/66/2003 z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/238/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice obejmującego działkę nr ewid. gruntu 267
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1 i 1004/2
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Komorniki w zakresie wprowadzenia linii wielotorowej po trasie istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV etapami – ETAP III we wsi Łęczyca
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Redakcji „Nowiny Komornickie”
Uchwała nr VIII/56/2003Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Komorniki
w sprawie: cennika niektórych opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego – budowy boisk sportowych i innych urządzeń rekreacyjnych w Szreniawie
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Gminy Komorniki stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy
w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 735/16 i 735/17, położonych w Komornikach przy ul. Łąkowej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego część działki nr ewidencyjny gruntu 57/99
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2003 rok
w sprawie zmiany uchwały nr V/22/1990 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 1990r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu”
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Komorniki
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i regulaminu Komisji Statutowo-Prawnej, Budżetu i Finansów
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej