2003

Uchwała nr XII/78/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 08 września 2003

Na podstawie art. 18 ust.  2  pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U nr 15 z 1999 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ulic: Poznańskiej, Staszica i Nowej, zwany dalej planem.

 

§1

 

Niniejsza uchwała obowiązuje na obszarze, którego granice określa rysunek planu, będący jej integralną częścią, zatytułowany „ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ulic: Poznańskiej, Staszica i Nowej” opracowany w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem planu.

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§2

 

Przedmiotem planu jest:

1)       określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów,

2)       określenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

3)       określenia linii rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,

4)       określenie terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,

5)       określenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,

6)       określenie lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy i gabarytów obiektów, a także maksymalnych i minimalnych wskaźników intensywności zabudowy,

7)       zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane.

 

§3

 

Na obszarze objętym opracowaniem ustala się następujące kategorie przeznaczenia – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącą nieuciążliwą działalnością gospodarczą, oznaczony na rysunku – MN/G.

 

§4

 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)       planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa we wstępie niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2)       uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Komorniki, o ile z treści nie wynika inaczej,

3)       rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, określony w §1,

4)       przepisach szczególnych  odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

5)       funkcji terenu – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które obowiązuje na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

6)       terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

7)       nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć, wyznaczone na działce linie określające najmniejszą, dopuszczalną odległość budynku od linii rozgraniczającej ulicy lub ciągu pieszego.

 

§5

 

W zakresie zasad podziału terenów na działki budowlane ustala się:

1) na rysunku planu przedstawiono istniejące podziały na działki budowlane,

2) zezwala się na scalanie istniejących działek i zagospodarowanie ich w całości, pod warunkiem, że nie spowoduje to dysfunkcyjności terenów sąsiednich, tzn. uniemożliwi ich zabudowę zgodnie z ustaleniami niniejszego planu albo ograniczy prawidłowy dostęp do nich.

 

Rozdział II

Przepisy szczegółowe

 

§6

 

Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącą nieuciążliwą działalnością gospodarczą (MN/G) ustala się:

1)       zezwala się na lokalizację obiektów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz służących nieuciążliwej działalności gospodarczej, której oddziaływanie nie może wykraczać poza granice działki,

2)       zezwala się na modernizację, rozbudowę lub wymianę istniejących budynków,

3)       wysokość budynków do III kondygnacji, o wysokości do 12 m,

4)       zezwala się na wszelkie rozwiązania dachów w tym kombinacje dachów płaskich i pochyłych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorów architektonicznych projektowanych obiektów,

5)       dla wszystkich terenów przeznaczonych pod zabudowę ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie z potrzebami danej funkcji w ramach własnej posesji,

6)       na obszarze opracowania planu mogą wystąpić uciążliwości związane z sąsiedztwem drogi krajowej nr 5; przy realizacji obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi, inwestor powinien stosować środki techniczne zmniejszające uciążliwości do poziomu określonego w przepisach szczególnych.

 

§7

 

Dla terenów komunikacji (KDZ – droga zbiorcza, KDD – droga dojazdowa) ustala się:  

1)       adaptację, modernizację i rozbudowę lub lokalizację ulic na obszarze zmiany planu zgodnie z rysunkiem,

2)       tereny komunikacji stanowią przestrzeń do realizacji urządzeń podziemnych,

3)       powiązanie komunikacyjne obszaru opracowania planu z drogą główną zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

 

§8

 

1.            Ustalenia w zakresie obsługi terenów infrastrukturą techniczną :

a) zaopatrzenie w wodę nastąpi poprzez podłączenie do gminnej sieci wodociągowej,

b) ścieki sanitarne odprowadzane będą do istniejącej i planowanej kanalizacji sanitarnej; odprowadzanie wszystkich ścieków do oczyszczalni;

c) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej ścieki deszczowe należy zagospodarować na terenie działki,

d) sieć energetyczna (skablowana, podziemna) – sposób zasilania i układ sieci rozwiązany będzie na etapie programowania i projektowania realizacyjnego ,

 uzgodniony z właściwym dysponentem sieci,

e) sieć telefoniczna ( skablowana, podziemna) – warunki techniczne przyłączenia do sieci określi operator sieci na etapie programowania i programowania realizacyjnego.

f) sieć gazowa – zaopatrzenie w gaz nastąpi z istniejącej i planowanej sieci gazowej; warunki techniczne przyłączenia do sieci rozdzielczej określi właściwy desponent sieci.

2. Należy zaadoptować istniejące sieci uzbrojenia technicznego ( technicznego razie potrzeby i w miarę możliwości zmodernizować lub wymienić).

3. Dla obiektów urządzeń infrastruktury technicznej nie obowiązują wyznaczone linie zabudowy.

4. Ustala się gromadzenie odpadów bytowych z każdej posesji w pojemnikach zlokalizowanych na terenie tej posesji.

5. Należy zachować funkcjonowanie systemu melioracyjnego, melioracyjnego przypadku konieczności jego naruszenia, zapewnić rozwiązanie zastępcze.

6. Zakazuje się odprowadzenie nieczyszczonych ścieków do wód i ziemi.

7. Podstawą realizacji uzbrojenia technicznego stanowić będą projekty branżowe.

 

Rozdział III

Przepisy końcowe

 

§9

 

Zgodnie a art. 10 ust. 3 art..36 ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów o nowych funkcjach, wyznaczonych w zmianie planu ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

 

§10

 

Tracą moc ustalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego „CENTRUM” wsi Komorniki- uchwała Rady Gminy Komorniki Nr V/43/92 z dnia 08 grudnia 1994 r (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego Nr 23* z 1994r.,poz.261),

Na obszarze objętym niniejszą uchwałą.

 

§11

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.

 

§12

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Sowa

 

 

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2003 roku.

 

 

Prace nad planem rozpoczęto po podjęciu przez Radę Gminy Komorniki Uchwały nr XLV/302/2002 z dnia 10 września 2002 roku w sprawie przystąpienia do opracowania w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Celem opracowania planu była zmiana funkcji terenu z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z towarzyszącą nieuciążliwą działalnością gospodarczą. O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stosowany komunikat został:

opublikowany w „Gazecie Poznańskiej” w dniu 28.01.2003r.

wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

zawiadomiono odpowiednie instytucje pismem pismem Wójta Gminy z dnia 24.01.2003r.

Plan był omawiany z Wójtem Gminy oraz na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego

Plan został odpowiednie instytucją przedstawiony:

do zaopiniowania w czasie od 15.04.2003 do 06.05.2003r.,

do uzgodnienia w czasie od 16.05.2003 do 05.06.2003r.,

Plan został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska w czasie od 14.07.2003 do 11.08.2003r.

opublikowano komunikat w „Gazecie Poznańskiej” w dniu 01.07.2003r.

wywieszono obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Komornikach.

zainteresowanym stronom przekazano pisemnie za potwierdzeniem odbioru zawiadomienia o terminie wyłożenia planu.

W czasie wyłożenia projektu planu i kolejnych 14 dni nie zgłoszono zarzutów ani protestów.

O terminie sesji, której przedmiotem jest uchwalenie niniejszego miejscowego planu stosowny komunikat został:

Opublikowany w „ Gazecie Poznańskiej” dniu 28.07.2003 r.

wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Projekt planu został opracowany zgodnie z obowiązującą procedurą formalno – prawną.

Uchwalenie w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych.

administracyjnych związku w powyższym przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki: nr XIII/84/2003 z dnia 29 września 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Komornikach
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach
w sprawie: nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Komorniki
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki
w sprawie: podatku od środków transportowych
w sprawie: ustalenia minimalnych kwot czynszu dzierżawnego za grunty gminne przeznaczone na działalność rolniczą, nierolniczą, stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych za najem garaży gminnych oraz budynków przeznaczonych na działalność rol
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki nr III/13/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej
w sprawie ustalenia cen biletów za przejazd środkami komunikacji pasażerskiej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Komornikach na terenie Gminy Komorniki
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie: zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2003r: nr XIII/84/2003 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującego część działek o
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 140, 141
w sprawie nadania nazwy działce o nr ewidencyjnym gruntu 174 w miejscowości Komorniki przy ul.Kościelnej
w sprawie: zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji na rok 2004
w sprawie: cennika niektórych usług komunalnych na rok 2004
w sprawie : podatku od posiadania psów na terenie gminy w roku 2004
w sprawie: ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki w roku 2004
w sprawie obniżenia: ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za rok 2004
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Komorniki
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003
w sprawie: powierzenia Gminie Kostrzyn zadania publicznego polegającego na budowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie
w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Kołu Wędkarskiemu PZW nr 153 w Komornikach części działki nr ewid. 139 położonej w Rosnówku na okres 10 lat
w sprawie : procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 1003/3
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1400/2, 1005, 1006
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1005,1006
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gmi
w sprawie: opłaty adiacenckiej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki, w rejonie ulic: Poznańskiej, Staszica i Nowej
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym część działek nr ewid. gruntu 932/9 i 934/8
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym działki nr ewidencyjny gruntu 855/15 i 855/28 położone przy ul. Południowej
w sprawie: zakwalifikowania drogi do kategorii dróg gminnych
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Plewiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie powołania zespołu dla przygotowania opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników kadencji 2004-2007
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 – ETAP I obejmujący dzia
w sprawie : darowizny działek gminnych położonych w Rosnówku i w Szreniawie.
w sprawie powołania obwodu głosowania Nr 11 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu
Uchwała Rady Gminy Komorniki nr VIII/66/2003 z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/238/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice obejmującego działkę nr ewid. gruntu 267
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1 i 1004/2
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Komorniki w zakresie wprowadzenia linii wielotorowej po trasie istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV etapami – ETAP III we wsi Łęczyca
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Redakcji „Nowiny Komornickie”
Uchwała nr VIII/56/2003Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Komorniki
w sprawie: cennika niektórych opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego – budowy boisk sportowych i innych urządzeń rekreacyjnych w Szreniawie
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Gminy Komorniki stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy
w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 735/16 i 735/17, położonych w Komornikach przy ul. Łąkowej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego część działki nr ewidencyjny gruntu 57/99
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2003 rok
w sprawie zmiany uchwały nr V/22/1990 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 1990r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu”
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Komorniki
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i regulaminu Komisji Statutowo-Prawnej, Budżetu i Finansów
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej