2003

Uchwała nr XIII/84/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2003

Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym(tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz.139 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje:

 

 

§1

 

1.     Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmujący część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1005,1006.

2. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§2

 

Celem planu jest wykształcenie na tym obszarze funkcji mieszkaniowej jako wiodącej wraz z niezbędnymi usługami.

 

                                                                             

ROZDZIAŁ I

 

Przepisy ogólne

 

§3

 

Przedmiotem ustaleń planu są:

1.   tereny budownictwa mieszkaniowego, oznaczone na rysunku planu symbolem MJ/U,

    MJ1, MJ2, MJ3,

2.     tereny urządzeń i tras komunikacyjnych oznaczone na planie symbolem KD,

3.     tereny istniejącego lasu, oznaczone na rysunku planu symbolem LS,

4.     zasady obsługi zabudowy infrastrukturą techniczną,

5.     zasady ochrony środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi,

6.     zasady kształtowania sfery przestrzenno - wizualnej,

 

 

§4

 

Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

a)   symbole oznaczające przeznaczenie terenów,

b)  linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych sposobach zagospodarowania,

c)    linie zabudowy,

d)    klasyfikacja ulic,

e)    szerokość linii rozgraniczających ulice,

f)     odległość linii zabudowy.

 

§5

 

1.     Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

a) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

b) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy w Komornikach o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

c)   rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

d)   przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw z aktami wykonawczymi,

e)   inwestycjach mogących znacząco oddziaływać na środowisko - należy przez to rozumieć inwestycje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko( Dz. U. nr 179 z 2002 r., poz. 1490).

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Przepisy szczegółowe

 

§6

 

Dla terenów budownictwa mieszkaniowego MJ/U, ustala się:

 

1.           Główną funkcją terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa z  dopuszczeniem funkcji usługowej.

2.           Zasady i warunki podziału na działki budowlane:

a)       ustala się nowy podział terenu na działki budowlane zgodnie z rysunkiem planu,

b)       dopuszcza się możliwość zmiany projektowanego układu granic i powierzchni działek, które na rysunku planu mają charakter postulowany, pod warunkiem, że:

-          szerokość frontu działki nie będzie mniejsza niż 7,0 m , z wyjątkiem działek skrajnych,

-          powierzchnia działek nie będzie mniejsza niż 160 m2,

-          nowopowstała działka będzie miała dostęp do drogi, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3.           Zabudowę i zagospodarowanie działki należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów szczególnych i odrębnych oraz następujących warunków:

a)       na jednej działce możliwe jest usytuowanie tylko jednego budynku mieszkalnego i budynków pomocniczych,

b)       zabudowa musi być sytuowana zgodnie z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, z możliwością wysunięcia przed linię zabudowy przedsionków, zadaszeń wejść, podjazdów, schodów oraz wykuszy,

c)       w budynkach mieszkalnych obok funkcji podstawowej, dopuszcza się w parterze również pomieszczenia usługowe, np. lokale handlu detalicznego, gastronomię, biura, różnego typu agencje, punkty usługowe (fryzjer, szewc, itp.) i inne, nieuciążliwe dla otoczenia, związane bezpośrednio z obsługą mieszkańców;

d)       funkcja usługowa może zajmować nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego,

e)       zaleca się, aby pomieszczenia usługowe w budynkach mieszkalnych lokalizować od strony ulicy dojazdowej KD,      

f)        budynki pomocnicze mogą pełnić funkcje: garaży, pawilonów ogrodowych, altan, a także lokali usługowych jak w pkt. c), nieuciążliwych dla otoczenia, związanych bezpośrednio z obsługą mieszkańców;

g)       dopuszcza się lokalizację budynków pomocniczych w granicy działek,

h)       dopuszczalny maksymalny % zabudowy działki (suma powierzchni zabudowy budynków mieszkalnego i pomocniczego) wynosi 40%

i)         udział zieleni w zagospodarowaniu działki min 25 %

j)         ustala się nieprzekraczalną maksymalną wysokość od poziomu terenu

-          dla budynku mieszkalnego - 9,0 m w kalenicy dachu,

-          dla budynku pomocniczego - 5,0 m w kalenicy dachu lub do gzymsu lub stropu dachowego,

k)       budynki mieszkalne muszą mieć dach stromy, również te o 1 kondygnacji naziemnej, o kącie nachylenia połaci dachowych 180 – 450,

l)         pokrycie dachu dachówką lub blachą,

m)      parkowanie należy zapewnić w granicach własnej działki,

n)       wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych zlokalizowane w granicy nieruchomości lub przy granicy nieruchomości.

 

§7

 

 Dla terenów budownictwa mieszkaniowego MJ 3 ustala się:

1. Zgodnie z  § 6 pkt.1,2,3 z wyłączeniem pkt.3 c),d),e).

 

§8

 

Dla terenów budownictwa mieszkaniowego MJ1, MJ2 ustala się:

 

1.     Główną funkcją terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.

2.     Zasady i warunki podziału na działki budowlane:

a)                                                                            a)   ustala się nowy podział terenu na działki budowlane zgodnie z rysunkiem planu,

b)       dopuszcza się możliwość zmiany projektowanego układu granic i powierzchni działek, które na rysunku planu mają charakter postulowany, pod warunkiem, że:

- szerokość frontu działki nie będzie mniejsza niż 20,0 m , z wyjątkiem działek skrajnych,

- powierzchnia działek nie będzie mniejsza niż 600,0m2(MJ1),  750,0 m2(MJ2),

- nowopowstała działka będzie miała dostęp do drogi, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3.  Zabudowę i zagospodarowanie działki należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów szczególnych i odrębnych oraz następujących warunków:

a)       na jednej działce możliwe jest usytuowanie tylko jednego budynku mieszkalnego i budynków pomocniczych,

b)       zabudowa musi być sytuowana zgodnie z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, z możliwością wysunięcia przed linię zabudowy przedsionków, zadaszeń wejść, podjazdów, schodów oraz wykuszy,

c)       dopuszcza się możliwość lokalizacji budynku mieszkalnego przy wspólnej granicy działki,

d)       budynki pomocnicze mogą pełnić funkcje: garaży, pawilonów ogrodowych, altan,

e)       dopuszcza się lokalizację budynków pomocniczych w granicy działek,

f)        dopuszczalny maksymalny % zabudowy działki (suma powierzchni zabudowy budynków mieszkalnego i pomocniczego) wynosi 40%

g)       udział zieleni w zagospodarowaniu działki min 25 %

h)       ustala się nieprzekraczalną maksymalną wysokość od poziomu terenu

-          dla budynku mieszkalnego - 9,0 m w kalenicy dachu,

-          dla budynku pomocniczego - 5,0 m w kalenicy dachu lub do gzymsu lub stropu dachowego,

l)   budynki mieszkalne muszą mieć dach stromy, również te o 1 kondygnacji naziemnej, o kącie nachylenia połaci dachowych 180 – 450,

ł)   pokrycie dachu dachówką lub blachą,

m) dopuszcza się lokalizację na jednej działce budynku garażowego wolnostojącego lub zblokowanego z bryłą budynku.

n)   dopuszcza się lokalizację budynków garażowych przy wspólnej granicy działki.

o)   max wielkość budynku garażowego określa się na 60,0 m2.

p)   parkowanie należy zapewnić w granicach własnej działki,

r)  wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych  zlokalizowane w granicy nieruchomości lub przy granicy nieruchomości.

 

 

§9

 

Dla terenów  komunikacji ustala się:

1.     Obsługa terenu z ul. Komornickiej oraz poprzez nowoprojektowane drogi KD.

2.     Ustala się budowę: KD - ulic dojazdowych - szerokość w liniach rozgraniczających - 10.0m.

2. Ustala się konieczność zabezpieczenia parkowania na działkach, zarówno dla działek o funkcji usługowej jak i mieszkaniowej.

3.     Zabrania się wjazdu na teren objęty planem, pojazdów o ładowności powyżej 3,5 tony,

     nie dotyczy to czasu budowy obiektów przewidzianych planem.

4.  Wszelkie parkingi, place i dojazdy zaleca się, aby posiadały utwardzone nawierzchnie i były

     wyposażone w systemy kanalizacji deszczowej.

5.  Tereny komunikacji stanowią przestrzeń do realizacji urządzeń podziemnych.

 

 

§10

 

W zakresie obsługi infrastrukturą techniczną ustala się:

 

Docelowo pełne podłączenie obszaru objętego planem do sieci uzbrojenia technicznego:

1.  Wodociąg - zaopatrzenie w wodę nastąpi z wodociągu wiejskiego, w tym celu należy  rozbudować sieć wodociągową na terenie całego osiedla o średnicy wg potrzeby ciśnieniowej.

2.  Kanalizacja sanitarna – odprowadzenie ścieków nastąpi poprzez podłączenie projektowanej   sieci do istniejącej sieci  systemu kanalizacji sanitarnej.

3. Kanalizacja deszczowa - odprowadzenie ścieków deszczowych nastąpi poprzez wybudowanie  kanalizacji deszczowej. Do czasu pobudowania kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie ścieków deszczowych na własny teren.

4. Energetyka – zaleca się lokalizację stacji transformatorowej typu miejskiego  (stacja małogabarytowa), zasilana linią kablową SN-15kV na podstawie warunków technicznych przyłącza, które wyda E.P.S.A. na etapie opracowania planu zagospodarowania działek.

5. Sieć gazowa - zaopatrzenie w gaz z przewidzianej do realizacji sieci gazowej.

6. Zaleca się stosowanie do celów grzewczych paliw gazowych i płynnych lub nowoczesnego

    ogrzewania elektrycznego, oraz proponowanie nowych, niekonwencjonalnych źródeł energii.

7. Podstawę realizacji uzbrojenia technicznego stanowić będą projekty branżowe.

 

§11

 

Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi w tym ochrony akustycznej:

1. Ustala się docelowo obowiązek wykonania pełnego uzbrojenia terenów w sieć infrastruktury technicznej powiązaną z systemem gminnym, w szczególności w wodociąg i kanalizację sanitarną.

2. Na terenie objętym planem zakazuje się lokalizacji: inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub innych, odpowiadających im zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej w celu realizacji planowanej inwestycji.

3. Zaleca się stosowanie do celów grzewczych paliw gazowych, płynnych lub nowoczesnego

    ogrzewania elektrycznego wraz z promowaniem nowych niekonwencjonalnych źródeł energii.

4. Wskazana budowa nawierzchni umożliwiających infiltrację wód opadowych.

5. Ustala się zasady ochrony akustycznej zgodnie z obowiązującymi normami.

 

§12

 

Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu w zakresie kształtowania sfery przestrzenno - wizualnej:

1.Na wszystkich terenach, niezależnie od planowanego przeznaczenia ustala się:

a)   obowiązek dostosowania realizowanych elementów zagospodarowania skalą, jakością i charakterem do pełnionych funkcji, krajobrazu, architektury, istniejącego i planowanego otoczenia.

b)  sposób zagospodarowania nieruchomości nie może ograniczać i uniemożliwiać        zgodnego z prawem dysponowania sąsiednimi posesjami.

2. Zabronione jest sytuowanie wszelkich obiektów budowlanych i urządzeń tymczasowych, które nie są ściśle związane lub kolidują z planowaną podstawową funkcją terenu.

3. Zakazuje się realizowania zabudowy substandardowej, a istniejąca o tym charakterze winna być likwidowana lub modernizowana.

4. Przestrzenie publiczne należy wyposażyć w obiekty małej architektury oraz zieleń towarzyszącą.

 

ROZDZIAŁ III

Przepisy końcowe

 

§13

 

Ustala się  20  % stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 3 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym(tekst jednolity Dz.U. Nr 15 z1999 r. poz.139 z późniejszymi zmianami), służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu.

 

§14

 

Traci moc uchwała Rady Gminy Komorniki  Nr XXXVI/238/2001 z dnia 13 listopada 2001r. w sprawie  uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej  obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1 , w części sprzecznej z ustaleniami niniejszej uchwały.

 

 

§15

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.

 

 

§16

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Sowa

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały nr XIII/84/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2003

 

 

Do uchwały Rady Gminy Komorniki w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1005, 1006.

 

 

Do sporządzenia powyższej zmiany planu przystąpiono w celu zmiany minimalnych powierzchni działek oraz przeznaczenia większej ilości terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową.

Projekt zmiany planu został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prace nad planem rozpoczęto po podjęciu przez Radę Gminy Komorniki Uchwały

Nr VIII/60/2003 z dnia 22 kwietnia 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1006, 1005, 1004/1.<

Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki: nr XIII/84/2003 z dnia 29 września 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Komornikach
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach
w sprawie: nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Komorniki
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki
w sprawie: podatku od środków transportowych
w sprawie: ustalenia minimalnych kwot czynszu dzierżawnego za grunty gminne przeznaczone na działalność rolniczą, nierolniczą, stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych za najem garaży gminnych oraz budynków przeznaczonych na działalność rol
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki nr III/13/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej
w sprawie ustalenia cen biletów za przejazd środkami komunikacji pasażerskiej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Komornikach na terenie Gminy Komorniki
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie: zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2003r: nr XIII/84/2003 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującego część działek o
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 140, 141
w sprawie nadania nazwy działce o nr ewidencyjnym gruntu 174 w miejscowości Komorniki przy ul.Kościelnej
w sprawie: zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji na rok 2004
w sprawie: cennika niektórych usług komunalnych na rok 2004
w sprawie : podatku od posiadania psów na terenie gminy w roku 2004
w sprawie: ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki w roku 2004
w sprawie obniżenia: ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za rok 2004
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Komorniki
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003
w sprawie: powierzenia Gminie Kostrzyn zadania publicznego polegającego na budowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie
w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Kołu Wędkarskiemu PZW nr 153 w Komornikach części działki nr ewid. 139 położonej w Rosnówku na okres 10 lat
w sprawie : procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 1003/3
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1400/2, 1005, 1006
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1005,1006
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gmi
w sprawie: opłaty adiacenckiej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki, w rejonie ulic: Poznańskiej, Staszica i Nowej
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym część działek nr ewid. gruntu 932/9 i 934/8
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym działki nr ewidencyjny gruntu 855/15 i 855/28 położone przy ul. Południowej
w sprawie: zakwalifikowania drogi do kategorii dróg gminnych
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Plewiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie powołania zespołu dla przygotowania opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników kadencji 2004-2007
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 – ETAP I obejmujący dzia
w sprawie : darowizny działek gminnych położonych w Rosnówku i w Szreniawie.
w sprawie powołania obwodu głosowania Nr 11 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu
Uchwała Rady Gminy Komorniki nr VIII/66/2003 z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/238/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice obejmującego działkę nr ewid. gruntu 267
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1 i 1004/2
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Komorniki w zakresie wprowadzenia linii wielotorowej po trasie istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV etapami – ETAP III we wsi Łęczyca
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Redakcji „Nowiny Komornickie”
Uchwała nr VIII/56/2003Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Komorniki
w sprawie: cennika niektórych opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego – budowy boisk sportowych i innych urządzeń rekreacyjnych w Szreniawie
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Gminy Komorniki stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy
w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 735/16 i 735/17, położonych w Komornikach przy ul. Łąkowej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego część działki nr ewidencyjny gruntu 57/99
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2003 rok
w sprawie zmiany uchwały nr V/22/1990 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 1990r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu”
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Komorniki
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i regulaminu Komisji Statutowo-Prawnej, Budżetu i Finansów
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej