2003

Uchwała nr XII/80/03 Rady Gminy Komorniki z dnia 08 września 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  Nr 80 z 2003 r., poz. 717) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Komorniki uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5.

 

§ 1.

 

Niniejsza uchwała obowiązuje na obszarze, którego granice określa rysunek planu, zatytułowany "miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5", opracowany w skali 1: 1000, stanowiący jej integralną część.

 

§ 2.

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1.        nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość, w jakiej mogą się znajdować budynki od linii rozgraniczającej terenu;

2.        obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć taką nieprzekraczalną linię zabudowy, na której muszą się znajdować ściany frontowe budynków;

3.        powierzchni zabudowanej - należy przez to rozumieć powierzchnię rzutu poziomego budynku mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej. Do powierzchni zabudowanej zalicza się również prześwity, przejścia oraz rampy, studzienki, wjazdy do garaży itp. elementy mające oparcie na ziemi;

4.        powierzchni terenu biologicznie czynnej - rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodą powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2;

5.        usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą mającą charakter świadczeń osób fizycznych i prawnych na rzecz innych osób; nie polegającą na wytwarzaniu dóbr materialnych; działalność ta nie obejmuje transportu, handlu hurtowego oraz inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, inwestycji, dla których należy sporządzić raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub im odpowiadających (zgodnie z regulacjami prawnymi aktualnymi w momencie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu),

6.        wysokości budynku – należy przez to rozumieć wymiar liczony się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki bądź wymiar liczony od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych.

§ 3

Przedmiotem ustaleń planu są tereny:

1.     zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN

2.     infrastruktury elektroenergetycznej- symbol 1EE

3.     komunikacji – ulica dojazdowa – symbol 1KD

 

§ 4

 

Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia na rysunku planu:

1.          symbole literowe oznaczające przeznaczenie terenów   

2.          granica uchwalenia planu

3.          linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych sposobach       zagospodarowania

4.          nieprzekraczalne linie zabudowy

5.          obowiązujące linie zabudowy

§ 5

 

Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, na których ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej wraz z towarzyszącą nieuciążliwą funkcją usługową, oraz obiektów garażowo-gospodarczych, sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego, zgodnie z następującymi warunkami:

1.          obowiązująca powierzchnia działki od 600 m2,

2.          usytuowanie budynków zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

3.          powierzchnia zabudowana nie może przekroczyć 30% powierzchni działki,

4.          powierzchnia terenu biologicznie czynna musi stanowić co najmniej 50% pow. działki,

5.          wysokość budynków mieszkalnych ustala się do 10 m,

6.          wysokość wolnostojących budynków garażowo-gospodarczych ustala się do 6 m.

7.          powierzchnia wolnostojących budynków garażowo-gospodarczych nie może przekraczać 60 m2,

8.          towarzysząca nieuciążliwa funkcja usługowa może być zlokalizowana jedynie w obrębie budynku mieszkalnego i jej powierzchnia nie może przekraczać 1/3 powierzchni użytkowej budynku

9.          dachy strome wielospadowe o kącie nachylenia od 18 do 45 stopni,

10.       dla terenów 1MN, 2MN, 4MN ustala się dostęp komunikacyjny wyłącznie z terenu komunikacji – ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD,

11.       dla terenów 3MN, 5MN ustala się dostęp komunikacyjny z terenu komunikacji – ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD,

12.       dla działek na terenach 3MN, 5MN ustala się obsługę komunikacyjną z drogi powiatowej jedynie w wypadku braku dostępu komunikacyjnego z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD

13.       miejsca parkingowe należy zapewnić na terenie działki,

 

 

 

§ 6

 

Wyznacza się teren infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1EE, na którym ustala się lokalizację stacji transformatorowo-rozdzielczej, małogabarytowej, wolnostojącej.

 

§ 7

 

Wyznacza się teren komunikacji - ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem kD, na których ustala się realizację nawierzchni oraz możliwość realizacji wszystkich sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

 

§ 8

 

Ustala się następujące zasady obsługi zabudowy infrastrukturą techniczną:

1.        Ustalenia w zakresie sieci wod.-kan.

1)       Zaopatrzenie w wodę budynków i urządzeń na terenie planu z projektowanego wodociągu w drodze oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD oraz istniejącej drodze powiatowej.

2)       Do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej ścieki sanitarne należy odprowadzić do szczelnych zbiorników bezodpływowych. Ustala się obowiązek podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej w momencie jej zrealizowania. Wyklucza się lokalizację przydomowych oczyszczalni ścieków.

3)       Ścieki deszczowe należy zagospodarować na obszarze działki.

2.        Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczną

1)       Budynki na terenie planu będą zaopatrywane w energię elektryczną z projektowanej linii energetycznej w drodze oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD oraz istniejącej drodze powiatowej,

2)       W przypadku zaistnienia kolizji istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia z projektowaną zabudową na terenach oznaczonych symbolami 3MN, 5MN, dopuszcza się realizację zabudowy pod warunkiem jej skablowania.

3.        Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz

1)       Budynki będą zaopatrywane w gaz z projektowanego gazociągu w drodze oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD oraz istniejącej drodze powiatowej.

4.        Ustalenia w zakresie ogrzewania

1)       Ogrzewanie indywidualne (preferowane gazowe, olejowe, elektryczne);

 

§ 9

 

W przypadku odkrycia obiektów archeologicznych należy zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

§ 10

 

Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 15 poz. 139, zmiana Dz.U. Nr 41 poz. 412 z 1999 r.) ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości, służącą naliczaniu opłaty na rzecz Gminy Komorniki, w wysokości 20%.

 

 

§ 11

 

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Komorniki uchwalony uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Komornikach Nr XIII/46/85 z dnia 23.12.1985r. i Nr XIX/67/86 z dnia 15.12.1986r. (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego Nr 1 z 27.02.1987r., poz.1 i 19) i zaktualizowany uchwałą Rady Gminy Komorniki dnia 29.09.1992r. Nr-XXV/31/92 (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego Nr 15 z 1992r., poz.133), w części dotyczącej obszaru objętego niniejszym planem.

 

§ 12

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.

 

§ 13

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Sowa

 

 

Uzasadnienie do uchwały nr XII/80/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 08 września 2003

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/5, 277/1, 277/2, 277/3, 277/4.

 

Do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/5, 277/1, 277/2, 277/3, 277/4 przystąpiono w celu zmiany funkcji terenu z upraw rolnych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

1.        Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/5, 277/1, 277/2, 277/3, 277/4 zostało wywołane uchwałą Nr XLI/277/2002 Rady Gminy Komorniki z dnia 26.03.2002 r.

2.        Dnia 10 stycznia 2003 r. zawiadomiono na piśmie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego organy właściwe do uzgadniania planu oraz wystąpiono do organów administracji rządowej i samorządowej oraz jednostek organizacyjnych o wnioski do planu.

3.        Dnia 14 stycznia 2003 r. ukazało się obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/5, 277/1, 277/2, 277/3, 277/4.

4.        Dnia 18 stycznia 2003 r. ukazało się ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/5, 277/1, 277/2, 277/3, 277/4.

5.        Wójt Gminy Komorniki zgodnie z art. 18 ust.2 pkt. 2a i 11 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.) stwierdził, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/5, 277/1, 277/2, 277/3, 277/4 jest spójny z polityką przestrzenną gminy określoną w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki”.

6.        W dniach od 23 stycznia do 20 lutego 2003 r. udostępniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/5, 277/1, 277/2, 277/3, 277/4 organom administracji rządowej i jednostkom organizacyjnym celem jego zaopiniowania.

7.        W dniu 15 kwietnia 2003 r. wystąpiono do Wojewody Wielkopolskiego o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych klasy IVa o powierzchni 4,4824 ha na cele nierolnicze zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/5, 277/1, 277/2, 277/3, 277/4.

8.        W dniach od 25 kwietnia do 16 maja 2003 r. przeprowadzono wymagane przepisami uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/5, 277/1, 277/2, 277/3, 277/4 z organami administracji rządowej i samorządowej oraz jednostkom organizacyjnymi.

9.        W dniu 6 czerwca 2003 r. otrzymano zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze 4,4824 ha gruntów rolnych klasy IV położonych we wsi Walerianowo.

10.     W dniu 4 lipca 2003 r. zawiadomiono osoby, które mogą wnieść zarzut lub protest o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/5, 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, wraz z prognozą, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska.

11.     Dnia 9 lipca 2003 r. ukazało się obwieszczenie o terminie wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/5, 277/1, 277/2, 277/3, 277/4 wraz z prognozą, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska do publicznego wglądu.

12.     Dnia 9 lipca 2003 r. ukazało się ogłoszenie w prasie o terminie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/5, 277/1, 277/2, 277/3, 277/4 wraz z prognozą, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska do publicznego wglądu.

13.     Do projektu planu nie został wniesiony żaden zarzut i nie wpłynął żaden protest, o których mowa w art. 23 i 24 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

14.     Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/5, 277/1, 277/2, 277/3, 277/4 – z zastosowaniem procedury przewidzianej w ustawie o z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.) – stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych.

15.     Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/5, 277/1, 277/2, 277/3, 277/4 jest niezbędne dla zapewnienia porządku i ładu przestrzennego poprzez wprowadzenia na ten teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

16.     W związku z zobowiązaniem się właścicieli nieruchomości do przekazania nieodpłatnie na rzecz Gminy dróg, ustala się 20% stawkę służącą naliczaniu opłaty na rzecz Gminy Komorniki w wyniku wzrostu wartości nieruchomości.

17.     W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki: nr XIII/84/2003 z dnia 29 września 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Komornikach
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach
w sprawie: nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Komorniki
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki
w sprawie: podatku od środków transportowych
w sprawie: ustalenia minimalnych kwot czynszu dzierżawnego za grunty gminne przeznaczone na działalność rolniczą, nierolniczą, stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych za najem garaży gminnych oraz budynków przeznaczonych na działalność rol
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki nr III/13/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej
w sprawie ustalenia cen biletów za przejazd środkami komunikacji pasażerskiej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Komornikach na terenie Gminy Komorniki
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie: zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2003r: nr XIII/84/2003 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującego część działek o
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 140, 141
w sprawie nadania nazwy działce o nr ewidencyjnym gruntu 174 w miejscowości Komorniki przy ul.Kościelnej
w sprawie: zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji na rok 2004
w sprawie: cennika niektórych usług komunalnych na rok 2004
w sprawie : podatku od posiadania psów na terenie gminy w roku 2004
w sprawie: ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki w roku 2004
w sprawie obniżenia: ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za rok 2004
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Komorniki
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003
w sprawie: powierzenia Gminie Kostrzyn zadania publicznego polegającego na budowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie
w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Kołu Wędkarskiemu PZW nr 153 w Komornikach części działki nr ewid. 139 położonej w Rosnówku na okres 10 lat
w sprawie : procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 1003/3
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1400/2, 1005, 1006
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1005,1006
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gmi
w sprawie: opłaty adiacenckiej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki, w rejonie ulic: Poznańskiej, Staszica i Nowej
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym część działek nr ewid. gruntu 932/9 i 934/8
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym działki nr ewidencyjny gruntu 855/15 i 855/28 położone przy ul. Południowej
w sprawie: zakwalifikowania drogi do kategorii dróg gminnych
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Plewiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie powołania zespołu dla przygotowania opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników kadencji 2004-2007
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 – ETAP I obejmujący dzia
w sprawie : darowizny działek gminnych położonych w Rosnówku i w Szreniawie.
w sprawie powołania obwodu głosowania Nr 11 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu
Uchwała Rady Gminy Komorniki nr VIII/66/2003 z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/238/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice obejmującego działkę nr ewid. gruntu 267
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1 i 1004/2
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Komorniki w zakresie wprowadzenia linii wielotorowej po trasie istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV etapami – ETAP III we wsi Łęczyca
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Redakcji „Nowiny Komornickie”
Uchwała nr VIII/56/2003Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Komorniki
w sprawie: cennika niektórych opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego – budowy boisk sportowych i innych urządzeń rekreacyjnych w Szreniawie
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Gminy Komorniki stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy
w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 735/16 i 735/17, położonych w Komornikach przy ul. Łąkowej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego część działki nr ewidencyjny gruntu 57/99
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2003 rok
w sprawie zmiany uchwały nr V/22/1990 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 1990r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu”
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Komorniki
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i regulaminu Komisji Statutowo-Prawnej, Budżetu i Finansów
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej