2003

Uchwała nr XII/79/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 08 września 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  Nr 80 z 2003 r., poz. 717) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.         Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach uchwalonego uchwałą Rady Gminy Komorniki Nr XXXV/244/98 z dnia 30 marca 1998 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego z 1998 r. Nr 13, poz. 132) w zakresie obejmującym drogę oznaczoną symbolem 04 KZ 1/2 i tereny do niej przyległe na odcinku terenów oznaczonych symbolami: 09 KL 1/2; 57 AGM, ROM; 029 KD 1/2; 55 ROM; 58 ROM,AGM; 58a EE, zwanej dalej zmianą planu.

2.         Integralną częścią niniejszej Uchwały jest rysunek planu w skali 1: 500, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

I. Przepisy ogólne

 

§ 2

 

1.        Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany planu jest wyznaczenie nowych nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem      04 KZ 1/2.

2.        Przedmiotem ustaleń zmiany planu są tereny:

1)       obiektów ogrodniczych z prawem zabudowy mieszkaniowej – symbol 55 ROM,

2)       produkcji ogrodniczej z prawem zabudowy mieszkaniowej i nieuciążliwej działalności gospodarczej – symbol 58 ROM,AGM

3)       działalności gospodarczej z prawem zabudowy mieszkaniowej i ogrodniczej – symbol
57 AGM,ROM

4)       teren lokalizacji urządzeń elektroenergetyki - symbol 58aEE

5)       komunikacji:        

a)       ulica zbiorcza – symbol 04 KZ 1/2

b)       ulica lokalna – symbol 09 KL 1/2

c)       ulica dojazdowa – symbol   029 KD 1/2

 

§ 3

 

Obowiązującymi ustaleniami zmiany planu są następujące oznaczenia na rysunku planu::

1. Granica uchwalenia planu.

2. Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających drogi 04 KZ 1/2


§ 4

Ilekroć w uchwale jest mowa o nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą minimalną odległość, w jakiej mogą znajdować się budynki od linii rozgraniczającej tereny

 

II. Przepisy szczegółowe

§ 5

 

1.        Na obszarze zmiany planu wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczających ulicy zbiorczej oznaczonej na rysunku planu symbolem 04 KZ 1/2 po obu stronach jej przebiegu.

2.        W wypadku realizacji przyłączy do infrastruktury technicznej przebiegającej
w ul. Wirowskiej ustala się obowiązek dokonania uzgodnień z właściwymi terytorialnie organami wojskowymi.

 

§ 6

 

Dla terenów oznaczonych symbolami 04 KZ 1/2; 09 KL 1/2; 029 KD 1/2; 57 AGM,ROM; 55 ROM; 58 ROM,AGM; 58a EE, obowiązują ustalenia zawarte w przepisach uchwały  Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 1998 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego z 1998 r. Nr 13, poz. 132) z wyłączeniem ustaleń zawartych w niniejszej uchwale.

 

III. Przepisy końcowe

 

§ 7

 

Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 15 poz. 139, zmiana Dz.U. Nr 41 poz. 412 z 1999 r.) ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości, służącą naliczaniu opłaty na rzecz Gminy Komorniki, w wysokości 30%.

§ 8

 

Traci moc uchwała Nr XXXV/244/98 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego z 1998 r. Nr 13, poz. 132),  w części sprzecznej z ustaleniami niniejszej uchwały.

 

§ 9

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.

 

§ 10

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Sowa

 

Uzasadnienie do uchwały nr XII/79/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 08 września 2003 r.

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej.

 

Do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej, przystąpiono w celu wyznaczenie nowych nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii rozgraniczających projektowanej drogi oznaczonej symbolem      04 KZ 1/2

1.        Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej zostało wywołane uchwałą Nr XLV/303/2002 Rady Gminy Komorniki z dnia 10.09.2002 r.

2.        Dnia 7 kwietnia 2003 r. zawiadomiono na piśmie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego organy właściwe do uzgadniania planu oraz wystąpiono do organów administracji rządowej i samorządowej oraz jednostek organizacyjnych o wnioski do planu.

3.        Dnia 8 kwietnia 2003 r. ukazało się obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej.

4.        Dnia 10 kwietnia 2003 r. ukazało się ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej.

5.        Wójt Gminy Komorniki zgodnie z art. 18 ust.2 pkt. 2a i 11 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.) stwierdził, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej jest spójny z polityką przestrzenną gminy określoną w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki.

6.        W dniach od 16 czerwca do 7 lipca 2003 r. udostępniono projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej organom administracji rządowej i jednostkom organizacyjnym celem jego zaopiniowania.

7.        W dniach od 18 czerwca do 8 lipca 2003 r. przeprowadzono wymagane przepisami uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej z organami administracji rządowej i samorządowej oraz jednostkom organizacyjnymi.

8.        W dniu 9 lipca 2003 r. zawiadomiono osoby, które mogą wnieść zarzut lub protest o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej, wraz z prognozą, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska.

9.        Dnia 9 lipca 2003 r. ukazało się obwieszczenie o terminie wyłożenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej, wraz z prognozą, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska do publicznego wglądu.

10.     Dnia 9 lipca 2003 r. ukazało się ogłoszenie w prasie o terminie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej, wraz z prognozą, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska do publicznego wglądu.

11.     Do projektu planu nie został wniesiony żaden zarzut i nie wpłynął żaden protest, o których mowa w art. 23 i 24 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

12.     Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej – z zastosowaniem procedury przewidzianej w ustawie o z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.) – stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych.

13.      W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki: nr XIII/84/2003 z dnia 29 września 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Komornikach
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach
w sprawie: nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Komorniki
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki
w sprawie: podatku od środków transportowych
w sprawie: ustalenia minimalnych kwot czynszu dzierżawnego za grunty gminne przeznaczone na działalność rolniczą, nierolniczą, stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych za najem garaży gminnych oraz budynków przeznaczonych na działalność rol
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki nr III/13/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej
w sprawie ustalenia cen biletów za przejazd środkami komunikacji pasażerskiej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Komornikach na terenie Gminy Komorniki
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie: zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2003r: nr XIII/84/2003 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującego część działek o
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 140, 141
w sprawie nadania nazwy działce o nr ewidencyjnym gruntu 174 w miejscowości Komorniki przy ul.Kościelnej
w sprawie: zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji na rok 2004
w sprawie: cennika niektórych usług komunalnych na rok 2004
w sprawie : podatku od posiadania psów na terenie gminy w roku 2004
w sprawie: ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki w roku 2004
w sprawie obniżenia: ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za rok 2004
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Komorniki
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003
w sprawie: powierzenia Gminie Kostrzyn zadania publicznego polegającego na budowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie
w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Kołu Wędkarskiemu PZW nr 153 w Komornikach części działki nr ewid. 139 położonej w Rosnówku na okres 10 lat
w sprawie : procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 1003/3
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1400/2, 1005, 1006
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1005,1006
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gmi
w sprawie: opłaty adiacenckiej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki, w rejonie ulic: Poznańskiej, Staszica i Nowej
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym część działek nr ewid. gruntu 932/9 i 934/8
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym działki nr ewidencyjny gruntu 855/15 i 855/28 położone przy ul. Południowej
w sprawie: zakwalifikowania drogi do kategorii dróg gminnych
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Plewiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie powołania zespołu dla przygotowania opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników kadencji 2004-2007
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 – ETAP I obejmujący dzia
w sprawie : darowizny działek gminnych położonych w Rosnówku i w Szreniawie.
w sprawie powołania obwodu głosowania Nr 11 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu
Uchwała Rady Gminy Komorniki nr VIII/66/2003 z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/238/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice obejmującego działkę nr ewid. gruntu 267
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1 i 1004/2
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Komorniki w zakresie wprowadzenia linii wielotorowej po trasie istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV etapami – ETAP III we wsi Łęczyca
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Redakcji „Nowiny Komornickie”
Uchwała nr VIII/56/2003Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Komorniki
w sprawie: cennika niektórych opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego – budowy boisk sportowych i innych urządzeń rekreacyjnych w Szreniawie
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Gminy Komorniki stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy
w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 735/16 i 735/17, położonych w Komornikach przy ul. Łąkowej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego część działki nr ewidencyjny gruntu 57/99
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2003 rok
w sprawie zmiany uchwały nr V/22/1990 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 1990r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu”
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Komorniki
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i regulaminu Komisji Statutowo-Prawnej, Budżetu i Finansów
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej