2003

Uchwała nr XII/77/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 08 września 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  Nr 80 z 2003 r., poz. 717) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje:

 

§1.

 

1. Uchwala się zmianę  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym część działek nr ewid. gruntu 932/9 i 934/8.

2. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu zatytułowany „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych”   w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2.

 

1. Teren wymieniony w § 1 pkt.1 stanowi grunty objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych.

2.Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany planu jest wyznaczenie nowej funkcji na terenie dotychczas przeznaczonym pod drogę lokalną 01 KD oraz pod teren urządzeń energetycznych na cele zabudowy mieszkaniowej jako wiodącej wraz z niezbędnymi usługami.

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Przepisy ogólne

 

§3.

 

Przedmiotem ustaleń planu są:

1.      tereny budownictwa mieszkaniowego, oznaczone na rysunku planu symbolem MN1,

2.     tereny budownictwa mieszkaniowego, oznaczone na rysunku planu symbolem MN2,

3.  tereny urządzeń i tras komunikacyjnych oznaczone na rysunku planu symbolem KD,

4. tereny urządzeń elektroenergetycznych oznaczone na rysunku planu symbolem EE,

5.  zasady obsługi zabudowy infrastrukturą techniczną,

6.     zasady ochrony środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi,

 

 

 

§ 4.

 

Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

a)     symbole oznaczające przeznaczenie terenów,

b)    linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych sposobach zagospodarowania,

c)        linie zabudowy,

d)       klasyfikacja ulic,

e)        szerokość linii rozgraniczających ulice,

f)         odległość linii zabudowy.

§ 5.

 

1.     Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

a) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1 uchwały, o ile z treści  przepisu nie wynika inaczej,

b) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę  Rady Gminy w Komornikach o ile z treści  przepisu nie wynika inaczej,

c)   rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

d)   przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw z aktami wykonawczymi,

    e) nieuciążliwa działalność usługowa - należy przez to rozumieć taką działalność usługową,

       której uciążliwość mieści się w granicach działki.

 

    ROZDZIAŁ II

 

Przepisy szczegółowe

 

   § 6.

 

Dla terenów budownictwa mieszkaniowego MN 1, ustala się:

 

1.  Główną funkcją terenu jest  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2.     Dla terenu oznaczonego symbolem MN1 obowiązują ustalenia zawarte w przepisach uchwały nr XXXVI/250/98 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 1998r. (Dz.U. nr 10 poz.95) za wyjątkiem ustaleń zawartych w niniejszej uchwale

 

 

§ 7.

Dla terenów budownictwa mieszkaniowego MN 2, ustala się:

 

1. Główną funkcją jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, pod warunkiem, że teren objęty symbolem MN2 jest zagospodarowany łącznie z jedną z sąsiednich działek.

2. Pozostałe ustalenia – zgodnie z ustaleniami zawartymi w  przepisach uchwały nr XXXVI/250/98 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 1998r. (Dz.U. nr 10 poz.95)

 

§ 8

 

Dla terenów  komunikacji oznaczonych symbolem 01 KD i urządzeń elektroenergetycznych oznaczonych symbolem EE obowiązują ustalenia zawarte w przepisach uchwały nr XXXVI/250/98 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 1998r. (Dz.U. nr 10 poz.95)

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Przepisy końcowe

 

 

§ 9

 

Ustala się  30  % stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 3, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu,

w związku z uchwaleniem planu.

 

  § 10

 

Na obszarze określonym w §1. traci moc  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych, uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/250/98  z dnia 27 kwietnia1998r. (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego Nr 10, poz. 95) w części sprzecznej z ustaleniami niniejszej uchwały.

 

  § 13.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.

 

 

   § 14.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Kazimierz Sowa

 

 

Uzasadnienie do uchwały NR XII/77/2003 Rady Gminy Komornniki z dnia  08 września 2003 r.

 

Do uchwały Rady Gminy Komorniki w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym część działek nr ewid. gruntu 932/9 i 934/8

 

 

Prace nad planem rozpoczęto po podjęciu przez Radę Gminy Komorniki Uchwały Nr XXXI/205/2001 z dnia 30 marca 2001r. roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia  w/w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Do opracowania zmiany planu przystąpiono w celu wprowadzenia korekty projektowanego na tym terenie układu komunikacyjnego tzn. likwidacji projektowanego połączenia drogi stanowiącej działkę nr 934/8 z ul. Podgórną.

 

O przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stosowny komunikat został:

opublikowany w „Gazecie Poznańskiej”  w dniu 07.08.2001r..

wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

zawiadomiono odpowiednie instytucje pismem Zarządu Gminy z dnia  01.08.2001r.

 

Projekt planu został odpowiednim instytucjom przedstawiony:

do zaopiniowania pismem z dnia 18.04.2002r. w terminie do dnia 16.05. 2002r.,

do uzgodnienia w czasie od   05.08.2002 do 04.09.2002r.,

 

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu wraz prognozą, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska w czasie od 05.06.2003r. – do 07.07.2003r.

opublikowano komunikat w „Gazecie Poznańskiej” w dniu 26.05.2003r.

wywieszono obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Komornikach.

zainteresowanym stronom przekazano pisemnie za potwierdzeniem odbioru zawiadomienia o terminie wyłożenia planu.

W czasie wyłożenia projektu planu i kolejnych 14 dni nie zgłoszono zarzutów ani protestów.

O terminie sesji, której przedmiotem  jest uchwalenie niniejszego miejscowego planu stosowny komunikat został:

opublikowany w „Gazecie Poznańskiej” dniu  28.08.2003r.

wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Projekt planu został opracowany zgodnie z obowiązującą procedurą formalno –prawną.

W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki: nr XIII/84/2003 z dnia 29 września 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Komornikach
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach
w sprawie: nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Komorniki
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki
w sprawie: podatku od środków transportowych
w sprawie: ustalenia minimalnych kwot czynszu dzierżawnego za grunty gminne przeznaczone na działalność rolniczą, nierolniczą, stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych za najem garaży gminnych oraz budynków przeznaczonych na działalność rol
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki nr III/13/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej
w sprawie ustalenia cen biletów za przejazd środkami komunikacji pasażerskiej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Komornikach na terenie Gminy Komorniki
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie: zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2003r: nr XIII/84/2003 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującego część działek o
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 140, 141
w sprawie nadania nazwy działce o nr ewidencyjnym gruntu 174 w miejscowości Komorniki przy ul.Kościelnej
w sprawie: zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji na rok 2004
w sprawie: cennika niektórych usług komunalnych na rok 2004
w sprawie : podatku od posiadania psów na terenie gminy w roku 2004
w sprawie: ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki w roku 2004
w sprawie obniżenia: ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za rok 2004
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Komorniki
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003
w sprawie: powierzenia Gminie Kostrzyn zadania publicznego polegającego na budowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie
w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Kołu Wędkarskiemu PZW nr 153 w Komornikach części działki nr ewid. 139 położonej w Rosnówku na okres 10 lat
w sprawie : procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 1003/3
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1400/2, 1005, 1006
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1005,1006
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gmi
w sprawie: opłaty adiacenckiej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki, w rejonie ulic: Poznańskiej, Staszica i Nowej
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym część działek nr ewid. gruntu 932/9 i 934/8
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym działki nr ewidencyjny gruntu 855/15 i 855/28 położone przy ul. Południowej
w sprawie: zakwalifikowania drogi do kategorii dróg gminnych
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Plewiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie powołania zespołu dla przygotowania opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników kadencji 2004-2007
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 – ETAP I obejmujący dzia
w sprawie : darowizny działek gminnych położonych w Rosnówku i w Szreniawie.
w sprawie powołania obwodu głosowania Nr 11 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu
Uchwała Rady Gminy Komorniki nr VIII/66/2003 z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/238/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice obejmującego działkę nr ewid. gruntu 267
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1 i 1004/2
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Komorniki w zakresie wprowadzenia linii wielotorowej po trasie istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV etapami – ETAP III we wsi Łęczyca
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Redakcji „Nowiny Komornickie”
Uchwała nr VIII/56/2003Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Komorniki
w sprawie: cennika niektórych opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego – budowy boisk sportowych i innych urządzeń rekreacyjnych w Szreniawie
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Gminy Komorniki stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy
w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 735/16 i 735/17, położonych w Komornikach przy ul. Łąkowej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego część działki nr ewidencyjny gruntu 57/99
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2003 rok
w sprawie zmiany uchwały nr V/22/1990 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 1990r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu”
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Komorniki
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i regulaminu Komisji Statutowo-Prawnej, Budżetu i Finansów
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej