2003

Uchwała nr X/69/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 maja 2003

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity:
Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)  Rada Gminy Komorniki uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 – ETAP I obejmujący działkę nr ewid. gruntu 267/5 oraz część działki nr ewid. gruntu 267/12.

 

§ 1.

 

Niniejsza uchwała obowiązuje na obszarze, którego granice określa rysunek planu, zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 – ETAP I obejmujący działkę nr ewid. gruntu 267/5 oraz część działki nr ewid. gruntu 267/12”, opracowany w skali 1: 1000, stanowiący jej integralną część.

 

§ 2.

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1.      nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą minimalną odległość, w jakiej mogą znajdować się budynki od linii rozgraniczającej tereny,

2.      powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni rzutów wszystkich   budynków  na określonym terenie w zewnętrznym obrysie ich murów

3.      wysokości budynków – należy przez to rozumieć wysokość obiektu mierzoną od poziomu terenu do kalenicy.

4.      powierzchni zieleni lub obszarze zieleni- należy przez to rozumieć nieutwardzony teren o nawierzchni gruntowej – biologicznie czynnej, przeznaczony do pokrycia roślinami okrywowymi i trawami oraz nasadzeniami w formie drzew i krzewów,

 

§ 3

 

Przedmiotem ustaleń planu są tereny:

1.     zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol MN

2.     komunikacji – droga pieszojezdna – symbol KX

 

 

§ 4

 

Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia na rysunku planu:

1.          symbole literowe oznaczające przeznaczenie terenów   

2.          granica uchwalenia planu

3.          linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i rożnych sposobach       zagospodarowania

4.          nieprzekraczalne linie zabudowy

5.          obszary objęte zakazem ogradzania

6.          obszary zieleni

7.          przejścia piesze

§ 5

 

Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem MN, na którym ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, obiektów garażowo-gospodarczych, wraz z koniecznymi obiektami uzbrojenia technicznego, zgodnie z następującymi warunkami:

1.          obowiązująca powierzchnia działki od 2000 m2,

2.          usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

3.          powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki,

4.          powierzchnia zieleni musi stanowić co najmniej 50% pow. Działki,

5.          wysokość budynków mieszkalnych ustala się do 10 m,

6.          wysokość wolnostojących budynków garażowo-gospodarczych ustala się do 6 m.

7.          powierzchnia wolnostojących budynków garażowo-gospodarczych nie może przekraczać 60 m2,

8.          dachy strome wielospadowe o kącie nachylenia od 18 do 45 stopni,

9.          ustala się dla terenu MN dostęp komunikacyjny wyłącznie z terenów komunikacji – drogi pieszojezdnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KX oraz ul. 1 Maja,

10.       miejsca parkingowe należy zapewnić na terenie działki

 

 

§ 6

 

Wyznacza się teren komunikacji drogi pieszojezdnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KX na którym ustala się realizację nawierzchni oraz możliwość realizacji wszystkich sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

 

§ 7

 

Ustala się następujące zasady obsługi zabudowy infrastrukturą techniczną:

1.        Ustalenia w zakresie sieci wod.-kan.

1)       Zaopatrzenie w wodę budynków i urządzeń na terenie planu z wodociągu biegnącego w drodze oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KX oraz ul. 1 Maja.

2)       Do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej ścieki sanitarne należy odprowadzić do szczelnych zbiorników bezodpływowych. Ustala się obowiązek podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej w momencie jej zrealizowania. Wyklucza się lokalizację przydomowych oczyszczalni ścieków.

3)       Ścieki deszczowe należy zagospodarować na obszarze działki.

2.        Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczną

-        Budynki na terenie planu będą zaopatrywane w energię elektryczną z linii energetycznej biegnącej w drodze oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KX oraz ul. 1 Maja.

3.        Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz

-        Budynki będą zaopatrywane w gaz z gazociągu biegnącego w drodze oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KX oraz ul. 1 Maja.

4.        Ustalenia w zakresie ogrzewania

-        Ogrzewanie indywidualne (preferowane gazowe, olejowe, elektryczne);

 

§ 8

 

Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 15 poz. 139, zmiana Dz.U. Nr 41 poz. 412 z 1999 r.) ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości, służącą naliczaniu opłaty na rzecz Gminy Komorniki, w wysokości 20 %.

§ 9

 

Traci moc uchwała Nr IV/35/94 Rady Gminy w Komornikach z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Rosnówko-Chomęcice – rejon jezior, gmina Komorniki  w części dotyczącej obszaru objętego niniejszym planem.

§ 10

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.

 

§ 11

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Kazimierz Sowa

 

 

Uzasadnienie do Uchwały nr X/69/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 maja 2003

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 – ETAP I obejmujący działkę nr ewid. gruntu 267/5 oraz część działki nr ewid. gruntu 267/12.

 

 

1.        Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki o nr ewidencyjnym gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 zostało wywołane uchwałą Nr XXXVI/238/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 13.11.2001 r. oraz uchwałą Nr XL/271/02 Rady Gminy Komorniki z dnia 12.02.2002 r.

2.        Dnia 5 kwietnia 2002 r. zawiadomiono na piśmie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego organy właściwe do uzgadniania planu oraz wystąpiono do organów administracji rządowej i samorządowej oraz jednostek organizacyjnych o wnioski do planu.

3.        Dnia 9 kwietnia 2002 r. ukazało się obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12.

4.        Dnia 9 kwietnia 2002 r. ukazało się ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12.

5.        Zarząd Gminy Komorniki zgodnie z art. 18 ust.2 pkt. 2a i 11 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.) stwierdził, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 jest spójny z polityką przestrzenną gminy określoną w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki” zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Komorniki
nr XXXI/209/97 z dnia 14 listopada 1997 r.

6.        W dniach od 1 lipca do 31 lipca 2002 r. udostępniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 organom administracji rządowej i jednostkom organizacyjnym celem jego zaopiniowania.

7.        W dniu 1 lipca 2002 r. wystąpiono do Wojewody o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych klasy IV o powierzchni 1,3707 ha na cele nierolnicze i nieleśne zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12.

8.        W dniach od 27 sierpnia do 17 września 2002 r. przeprowadzono wymagane przepisami uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 z organami administracji rządowej i samorządowej oraz jednostkom organizacyjnymi.

9.        W dniu 4 września 2002 r. otrzymano zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze 1,3707 ha gruntów rolnych klasy IV położonych we wsi Chomęcice obejmujących działki nr 267/5 i 267/12.

10.     Dnia 19 września 2002 r. ukazało się obwieszczenie o terminie wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 wraz z prognozą, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska do publicznego wglądu.

11.     W dniu 20 września 2002 r. zawiadomiono osoby, które mogą wnieść zarzut lub protest o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 wraz z prognozą, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska.

12.     Dnia 23 września 2002 r. ukazało się ogłoszenie w prasie o terminie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12  wraz z prognozą, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska do publicznego wglądu.

13.     Do projektu planu zostały wniesione zarzuty i protest, o których mowa w art. 23 i 24 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

14.     Wójt Gminy Komorniki przyjął wszystkie zarzuty i protesty.

15.     W dniu 28 stycznia 2003 r. zawiadomiono osoby, które mogą wnieść zarzut lub protest o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 wraz z prognozą, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska.

16.     Dnia 28 stycznia 2003 r. ukazało się obwieszczenie o terminie wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 wraz z prognozą, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska do publicznego wglądu.

17.     Dnia 1 lutego 2003 r. ukazało się ogłoszenie w prasie o terminie ponownego wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12  wraz z prognozą, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska do publicznego wglądu.

18.     Do projektu planu został wniesiony jeden zarzut, nie wpłynął żaden protest, o których mowa w art. 23 i 24 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

19.     Zarzut został częściowo przyjęty przez Wójta Gminy Komorniki.

20.     Dnia 22.04.2003 r. Rada Gminy Komorniki podjęła uchwałę Nr VIII/63/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 22.04.2003 r. w sprawie uchwały Nr XXXVI/238/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, zmienionej uchwała Nr XL/271/02 z dnia 12 lutego 2002 r. dołączającej do obszaru objętego planem części nr ewid. gruntu 267/12 oraz działki 267/13 i 267/14 o możliwości etapowego opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjnym gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12.

21.     Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 – ETAP I obejmujący działkę nr ewid. gruntu 267/5 oraz część działki nr ewid. gruntu 267/12 – z zastosowaniem procedury przewidzianej w ustawie o z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.) – stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

22.     Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 – ETAP I obejmujący działkę nr ewid. gruntu 267/5 oraz część działki nr ewid. gruntu 267/12 jest niezbędne dla zapewnienia porządku i ładu przestrzennego poprzez wprowadzenia na ten teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

23.     W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki: nr XIII/84/2003 z dnia 29 września 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Komornikach
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach
w sprawie: nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Komorniki
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki
w sprawie: podatku od środków transportowych
w sprawie: ustalenia minimalnych kwot czynszu dzierżawnego za grunty gminne przeznaczone na działalność rolniczą, nierolniczą, stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych za najem garaży gminnych oraz budynków przeznaczonych na działalność rol
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki nr III/13/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej
w sprawie ustalenia cen biletów za przejazd środkami komunikacji pasażerskiej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Komornikach na terenie Gminy Komorniki
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie: zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2003r: nr XIII/84/2003 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującego część działek o
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 140, 141
w sprawie nadania nazwy działce o nr ewidencyjnym gruntu 174 w miejscowości Komorniki przy ul.Kościelnej
w sprawie: zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji na rok 2004
w sprawie: cennika niektórych usług komunalnych na rok 2004
w sprawie : podatku od posiadania psów na terenie gminy w roku 2004
w sprawie: ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki w roku 2004
w sprawie obniżenia: ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za rok 2004
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Komorniki
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003
w sprawie: powierzenia Gminie Kostrzyn zadania publicznego polegającego na budowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie
w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Kołu Wędkarskiemu PZW nr 153 w Komornikach części działki nr ewid. 139 położonej w Rosnówku na okres 10 lat
w sprawie : procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 1003/3
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1400/2, 1005, 1006
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1005,1006
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gmi
w sprawie: opłaty adiacenckiej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki, w rejonie ulic: Poznańskiej, Staszica i Nowej
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym część działek nr ewid. gruntu 932/9 i 934/8
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym działki nr ewidencyjny gruntu 855/15 i 855/28 położone przy ul. Południowej
w sprawie: zakwalifikowania drogi do kategorii dróg gminnych
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Plewiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie powołania zespołu dla przygotowania opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników kadencji 2004-2007
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 – ETAP I obejmujący dzia
w sprawie : darowizny działek gminnych położonych w Rosnówku i w Szreniawie.
w sprawie powołania obwodu głosowania Nr 11 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu
Uchwała Rady Gminy Komorniki nr VIII/66/2003 z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/238/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice obejmującego działkę nr ewid. gruntu 267
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1 i 1004/2
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Komorniki w zakresie wprowadzenia linii wielotorowej po trasie istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV etapami – ETAP III we wsi Łęczyca
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Redakcji „Nowiny Komornickie”
Uchwała nr VIII/56/2003Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Komorniki
w sprawie: cennika niektórych opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego – budowy boisk sportowych i innych urządzeń rekreacyjnych w Szreniawie
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Gminy Komorniki stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy
w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 735/16 i 735/17, położonych w Komornikach przy ul. Łąkowej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego część działki nr ewidencyjny gruntu 57/99
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2003 rok
w sprawie zmiany uchwały nr V/22/1990 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 1990r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu”
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Komorniki
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i regulaminu Komisji Statutowo-Prawnej, Budżetu i Finansów
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej