2003

Uchwała nr VIII/64/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2003

Na podstawie art. 24 ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Po rozpatrzeniu zarzutów wniesionych przez:

 

1) Panią Marię Soboczyńską, zam. 62-051 Wiry  ul. Łęczycka 135, wnioskującą o zmianę granic opracowania planu i objęcie nim całej działki nr ewid. gruntu 754/4;

2) Pana Sławomira Pietraszkiewicza, zam. 62-051 Wiry ul. Poznańska 48, wnioskującego o zlikwidowanie na działce nr ewid. gruntu 172 projektowanego poszerzenia ulicy Podgórnej i trafostacji;

3) Panią Danutę Chabera, zam. 62-051 Wiry  ul. Północna 6, wnioskującą o zwężenie projektowanej na działce nr ewid. gruntu 226/1 i 226/2  drogi KL do 12 m;

4) Państwa B.F. Siminiak, zam. 62-051 Wiry  ul. Łęczycka 99 wnioskujących o zwężenie projektowanej na działce nr ewid. gruntu 227/45  drogi KL do 12 m;

5) Państwa Barbarę i Franciszka. Siminiak, zam. 62-051 Wiry ul. Łęczycka 99 wnioskujących o zwężenie projektowanej na działce nr ewid. gruntu 227/45  drogi KL do 12 m;

6) Państwa Beatę i Piotra Falkowskich, zam. 61-393 Poznań os. Rzeczypospolitej 68/4, wnioskujących o likwidację projektowanego na działce 204/4 i 204/8 ciągu pieszo-jezdnego;

7) Państwa Irę i Zenona Hoffmann, zam. 62-051 Wiry ul. Nowa 25, wnioskujących o nie poszerzanie projektowanego na działce 204/4 i 204/8 ciągu pieszo-jezdnego – zarzut został uwzględniony przy poprzednim wyłożeniu planu.

 

Rada Gminy postanawia odrzucić w/w zarzuty w całości.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Rady Gminy

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały nr VIII/64/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2003

 

Zarzuty wymienione w §1 postanawia się odrzucić z następujących względów:

 

 1) Zarzut złożony przez Panią Marię Soboczyńską, zam. 62-051 Wiry  ul. Łęczycka 135, wnioskującą o zmianę granic opracowania planu i objęcie nim całej działki nr ewid. gruntu 754/4. Zarzut jest bezprzedmiotowy, gdyż uchwała o przystąpieniu do opracowania planu nie obejmuje tego terenu.

2) Zarzut złożony przez Pana Sławomira Pietraszkiewicza, zam. 62-051 Wiry ul. Poznańska 48, wnioskującego o zlikwidowanie na działce nr ewid. gruntu 172 projektowanego poszerzenia ulicy Podgórnej i trafostacji. Nie jest możliwe zrezygnowanie z projektowanego w tym miejscu poszerzenia drogi, ponieważ w jej liniach rozgraniczających zaprojektowano także zieleń. Z uwagi na to, że w projekcie planu przewidziano niewiele powierzchni przeznaczonych pod tereny zielone, koniecznym jest zachowanie możliwości urządzenia pasów zieleni w liniach rozgraniczających projektowanych dróg. W tym miejscu jest to szczególnie ważne ponieważ znajduje się ono na zakończeniu osi widokowej wiodącej wzdłuż jednej z głównych dróg (KL) biegnącej od strony projektowanego rynku. Rozsądne jest także wykorzystanie fragmentu działki na zlokalizowanie w, i tak już zarezerwowanym na publiczne cele miejscu, trafostacji. Tak niewielkie uszczuplenie powierzchni działki nie wpłynie w znaczący sposób na możliwości jej zagospodarowania przez właściciela, pozwoli natomiast na podniesienie walorów estetycznych krajobrazu przedmiotowego terenu.

3) Zarzut złożony przez Panią Danutę Chabera, zam. 62-051 Wiry  ul. Północna 6, wnioskującą o zwężenie projektowanej na działce nr ewid. gruntu 226/1 i 226/2  drogi KL do 12 m. 15-metrowa szerokość projektowanej drogi KL podyktowana jest możliwością zlokalizowania w jej liniach rozgraniczających dwóch pasów zieleni i ewentualnych miejsc parkingowych oraz szerokich chodników. Wiry są jednostką wiejską i w żadnym wypadku nie można dopuścić do szczelnej zabudowy bez jakichkolwiek terenów zielonych i spacerowych. Szczegółowe wytyczne dotyczące tego problemu zawarto w prognozie skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze, gdzie położono duży nacisk na tworzenie pasów zieleni ozdobnej wzdłuż dróg. Według opinii biegłego sporządzającego prognozę na terenach o takiej intensywności zainwestowania, niezbędne jest wprowadzenie zieleni alejowej w ulicach.

4) Zarzut złożony przez Państwa B.F. Siminiak, zam. 62-051 Wiry  ul. Łęczycka 99 wnioskujących o zwężenie projektowanej na działce nr ewid. gruntu 227/45  drogi KL do    12 m. 15-metrowa szerokość projektowanej drogi KL podyktowana jest możliwością zlokalizowania w jej liniach rozgraniczających dwóch pasów zieleni i ewentualnych miejsc parkingowych oraz szerokich chodników. Wiry są jednostką wiejską i w żadnym wypadku nie można dopuścić do szczelnej zabudowy bez jakichkolwiek terenów zielonych i spacerowych. Szczegółowe wytyczne dotyczące tego problemu zawarto w prognozie skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze, gdzie położono duży nacisk na tworzenie pasów zieleni ozdobnej wzdłuż dróg. Według opinii biegłego sporządzającego prognozę na terenach o takiej intensywności zainwestowania, niezbędne jest wprowadzenie zieleni alejowej w ulicach.

5) Zarzut złożony przez Państwa Beatę i Piotra Falkowskich, zam. 61-393 Poznań                os. Rzeczypospolitej 68/4, wnioskujących o likwidację projektowanego na działce 204/4 i 204/8 ciągu pieszo-jezdnego. Ciąg pieszo-jezdny jest własnością Skarbu Państwa i stanowi istniejące już nieformalne połączenie komunikacyjne pomiędzy ul. Nową i projektowana drogą KL, użytkowane przez okolicznych mieszkańców. Jego likwidacja spowodowałaby konieczność znacznych objazdów na długości ok. 400 m. 

6) Zarzut złożony przez Państwa Irę i Zenona Hoffmann, zam. 62-051 Wiry ul. Nowa 25, wnioskujących o nie poszerzanie projektowanego na działce 204/4 i 204/8 ciągu pieszo-jezdnego. Zarzut został uwzględniony przy poprzednim wyłożeniu planu.

 

 

Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki: nr XIII/84/2003 z dnia 29 września 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Komornikach
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach
w sprawie: nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Komorniki
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki
w sprawie: podatku od środków transportowych
w sprawie: ustalenia minimalnych kwot czynszu dzierżawnego za grunty gminne przeznaczone na działalność rolniczą, nierolniczą, stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych za najem garaży gminnych oraz budynków przeznaczonych na działalność rol
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki nr III/13/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej
w sprawie ustalenia cen biletów za przejazd środkami komunikacji pasażerskiej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Komornikach na terenie Gminy Komorniki
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie: zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2003r: nr XIII/84/2003 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującego część działek o
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 140, 141
w sprawie nadania nazwy działce o nr ewidencyjnym gruntu 174 w miejscowości Komorniki przy ul.Kościelnej
w sprawie: zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji na rok 2004
w sprawie: cennika niektórych usług komunalnych na rok 2004
w sprawie : podatku od posiadania psów na terenie gminy w roku 2004
w sprawie: ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki w roku 2004
w sprawie obniżenia: ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za rok 2004
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Komorniki
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003
w sprawie: powierzenia Gminie Kostrzyn zadania publicznego polegającego na budowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie
w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Kołu Wędkarskiemu PZW nr 153 w Komornikach części działki nr ewid. 139 położonej w Rosnówku na okres 10 lat
w sprawie : procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 1003/3
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1400/2, 1005, 1006
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1005,1006
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gmi
w sprawie: opłaty adiacenckiej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki, w rejonie ulic: Poznańskiej, Staszica i Nowej
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym część działek nr ewid. gruntu 932/9 i 934/8
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym działki nr ewidencyjny gruntu 855/15 i 855/28 położone przy ul. Południowej
w sprawie: zakwalifikowania drogi do kategorii dróg gminnych
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Plewiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie powołania zespołu dla przygotowania opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników kadencji 2004-2007
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 – ETAP I obejmujący dzia
w sprawie : darowizny działek gminnych położonych w Rosnówku i w Szreniawie.
w sprawie powołania obwodu głosowania Nr 11 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu
Uchwała Rady Gminy Komorniki nr VIII/66/2003 z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/238/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice obejmującego działkę nr ewid. gruntu 267
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1 i 1004/2
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Komorniki w zakresie wprowadzenia linii wielotorowej po trasie istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV etapami – ETAP III we wsi Łęczyca
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Redakcji „Nowiny Komornickie”
Uchwała nr VIII/56/2003Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Komorniki
w sprawie: cennika niektórych opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego – budowy boisk sportowych i innych urządzeń rekreacyjnych w Szreniawie
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Gminy Komorniki stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy
w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 735/16 i 735/17, położonych w Komornikach przy ul. Łąkowej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego część działki nr ewidencyjny gruntu 57/99
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2003 rok
w sprawie zmiany uchwały nr V/22/1990 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 1990r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu”
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Komorniki
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i regulaminu Komisji Statutowo-Prawnej, Budżetu i Finansów
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej