2003

Uchwała nr VIII/59/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 4 ust. 1, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 roku Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz.78 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Komorniki uchwala co następuje:

 

§1

 

1.Uchwala się zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Komorniki:

1)       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Komorniki Nr XXV/31/92 z dnia 29 września 1992 roku (opubl. w Dz. Urz. Woj. Poznańskiego Nr 15, poz.133),

2)       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Łęczyca i części wsi Wiry, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Komorniki Nr XXXVI/249/98 z dnia 30 marca 1998 roku (opubl. w Dz. Urz. Woj. Poznańskiego Nr 13, poz.133),

obejmujące ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z rysunkiem planu, stanowiącym integralną część uchwały.

 

2. Rysunek planu, o którym mowa w ust.1 składa się z następujących ponumerowanych rysunków - załączników do uchwały:

1)       1/2003 i 2/2003, wykonanych na mapie topograficznej w skali 1:10 000,

2)       3/2003 i 4/2003, wykonanych na mapach ewidencyjnych w skali 1:5 000.

 

3. Celem zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest stworzenie podstaw formalnych i prawnych dla realizacji przedmiotowej inwestycji, polegającej na modernizacji etapami linii 220 kV do wielotorowej dwunapięciowej 2 x 220 kV + 2 x 400 kV, to jest Etapu III we wsi Łęczyca, z uwzględnieniem minimalizacji konfliktów między zamierzeniami inwestora a interesem społecznym dla terenów i mieszkańców wsi na etapie projektowania, budowy i eksploatacji przedmiotowej inwestycji.

 

4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)modernizacji istniejącej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 220 kV do linii wielotorowej dwunapięciowej 2 x 220 kV + 2 x 400 kV – należy przez to rozumieć przebudowę, remont, demontaż i budowę etapami nowych odcinków tej linii (ETAP III we wsi Łęczyca) oraz jej eksploatację, z wykorzystaniem większości miejsc, w których zlokalizowane były istniejące słupy, zgodnie z lokalizacją szczegółową słupa, o którym mowa w §2 ust.2 pkt 3),

2)obszarze ograniczonego użytkowania – należy przez to rozumieć obszar wzdłuż modernizowanej linii, przyjmując oś linii za środek tego obszaru, określony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, dla którego obowiązują szczególne warunki zagospodarowania terenów, użytkowania istniejących i lokalizowania nowych obiektów budowlanych, w tym budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi, ze względu na ochronę i bezpieczeństwo ludzi oraz mienia,

3)strefie uciążliwości elektromagnetycznej – należy przez to rozumieć przestrzeń w otoczeniu modernizowanej linii, w której występuje niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości większej niż 50 Hz, którego składowa elektryczna przekracza wartość 1 kV/m,

4)strefie uciążliwości akustycznej od linii elektroenergetycznej – należy przez to rozumieć przestrzeń w otoczeniu modernizowanej linii, w której może wystąpić przekroczenie dopuszczalnego natężenia dźwięku (45 dB),

5)skrajni drogi - należy przez to rozumieć odległość od jezdni drogi publicznej do najniższego punktu linii elektroenergetycznej (przeszkody) zawieszonej nad tą drogą.

 

Ustalenia ogólne

 

§2

 

1.Przedmiotem ustaleń zmiany planów jest modernizacja istniejącej linii wysokiego napięcia 220 kV  do linii wielotorowej dwunapięciowej 2 x 220 kV + 2 x 400 kV , dla odcinka we wsi Łęczyca, oznaczonego odpowiednio na rysunku planu o numerach: od 1/2003 do 4/2003.

 

2. Obowiązującymi ustaleniami na rysunku planu są:

1)granice uchwalenia zmiany planu, obejmujące obszar ograniczonego użytkowania,

2) linie rozgraniczające obszar ograniczonego użytkowania, w granicach określonych jak w pkt 1),

3)miejsce usytuowania słupa dla wykonania modernizacji linii wysokiego napięcia, zgodne z rysunkami planu - załącznikami nr 3/2003 i nr 4/2003, dla którego uzyskano zgodę na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne.

 

Ustalenia szczegółowe

 

§3

 

1. Wyznacza się teren przeznaczony pod modernizację linii wysokiego napięcia, dla którego ustala się następujący obszar ograniczonego użytkowania wzdłuż linii, przyjmując oś linii za środek szerokości tego obszaru, to jest 44 metry - dla linii wielotorowej 2 x 220 kV +
2 x 400 kV.

 

2.Ustala się następujące warunki lokalizacji słupów i sytuowania przewodów modernizowanej linii elektroenergetycznej:

1) istniejący słup zastąpiony zostanie wyższym i nie przekroczy wysokości 80 metrów oraz 170 metrów nad poziom morza,

2) zawieszenie przewodów 400 kV nastąpi w układzie pionowym, a zawieszenie przewodów 220 kV nastąpi w układzie trójkąta równobocznego pod przewodami 400 kV (w celu ekranowania  przewodów 400 kV),

3) odległość najniżej zawieszonych przewodów roboczych linii 220 kV będzie nie mniejsza niż 6,5 m od ziemi,

4) lokalizacja słupa, zgodnie z rysunkiem planu, na powierzchni terenu nie przekraczającej czterech arów pod słup,

5) dopuszcza się minimalne przesunięcie słupa wzdłuż osi linii, o ile nie narusza to ustaleń  §2 ust.2 pkt 3.

 

3.Ustala się następujące zasady zagospodarowania obszaru ograniczonego użytkowania, określonego liniami rozgraniczającymi, o których mowa w ust.1:

1)     nie dopuszcza się lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej, ani innych obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

2)     ustala się, że istniejące budynki mieszkalne nie będą mogły pełnić tej funkcji, lecz funkcje, o których mowa w pkt 3,

3)     ustala się możliwość lokalizowania obiektów gospodarczych, produkcyjnych o funkcjach działalności gospodarczej nieuciążliwej, turystycznej lub rekreacyjnej, o ile zgodne to jest z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w §1 ust.1, przy zachowaniu normy odległości od przewodów roboczych,

4)     ustala się prawo służebności przejazdu wzdłuż linii i dojazdu do słupów dla potrzeb modernizacji i eksploatacji linii, na warunkach uzgodnionych z właścicielami gruntów, zgodnie z przepisami szczególnymi.

 

4. Ustala się, że na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego modernizowana linia elektroenergetyczna wymaga zaprojektowania, prowadzenia prac budowlanych i eksploatacyjnych w taki sposób, aby nie zostały naruszone postanowienia zawarte w §5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 1996 roku w sprawie Wielkopolskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 130, poz.613).

 

5.Ustala się, że modernizowaną linię elektroenergetyczną należy zaprojektować i wykonać w sposób zapewniający:

1) ograniczenie możliwości powstania awarii mechanicznej, powodującej zwarcie, które mogłoby być powodem pożaru,

2) wprowadzenie odpowiednich rozwiązań, minimalizujących ryzyko kolizji ptaków,

3) prowadzenie prac budowlanych poza sezonem lęgowym ptaków, w przypadku stwierdzenia występowania gniazd w pobliżu linii, to jest poza terminem
od 1 lutego do 31 sierpnia,

4) usunięcie ewentualnych uszkodzeń sieci drenarskiej.

 

6.Ustala się, że rozwiązania techniczne skrzyżowań modernizowanej linii elektroenergetyczne z drogami, nie mogą naruszać elementów drogi i wymagają uzgodnienia z odpowiednim właścicielem drogi, przy zachowaniu następujących warunków:

 

1) skrajni drogi wojewódzkiej i gminnych – 4,6 m,

2) lokalizowania słupów w odpowiedniej odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni:

a) docelowego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań- Mosina (jak dla drogi G o 4 pasach ruchu – min. 35 metrów w liniach rozgraniczających) – min. 5,0 m,

b) dróg gminnych – min. 3,5 metra.

 

7. Ustala się, że kąt przecięcia linii elektroenergetycznej z torami kolejowymi nie może być mniejszy niż 60o, a odległość od toru do najniższego punktu linii elektroenergetycznej (przeszkody) zawieszonej nad tym torem nie może być mniejsza niż 5,1 m.

 

8. Ustala się, że w ramach modernizacji linii elektroenergetycznej:

1) wszystkie konstrukcje, przewody i osprzęt linii 220 kV zostaną zdemontowane,

2) powstające przy demontażu odpady – złom metali, fundamenty słupów, izolatory itp. zostaną niezwłocznie usunięte, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

9 Ustala się, że ze względu na oddziaływanie akustyczne w sąsiedztwie modernizowanej linii elektroenergetycznej:

1)       konieczne będzie utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania o szerokości nie większej niż 44 m, przyjmując oś linii za środek tego obszaru,

2)        dopuszczalny poziom hałasu nie przekroczy dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej:

a) w nocy – 45 dB,

b) w dzień – 50 dB.

 

10. Ustala się strefę uciążliwości elektromagnetycznej wynoszącą 18 m, licząc w każdą stronę od osi podłużnej przebiegu modernizowanej linii.

 

11. Ustala się, że oddziaływanie modernizowanej linii elektroenergetycznej na środowisko przyrodnicze nie będzie większe od wartości granicznych określonych w przepisach.

 

 

Przepisy końcowe

 

§4

 

Ustala się odstąpienie od jednorazowej opłaty, w związku z art. 10 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, gdyż nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art.36 ust.3, a modernizacja linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia dotyczy inwestycji celu publicznego.

§5

 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc, w części objętej zmianą zatwierdzoną niniejszą uchwałą, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w §1 ust.1, w części sprzecznej z ustaleniami uchwały.

 

2. Ustala się naniesienie granic zmiany planów, objętych niniejszą uchwałą, na rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w ust.1.

 

§6

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.

 

§7

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Sowa

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Komorniki nr VIII/59/2003 z dnia 22 kwietnia 2003

 

Prace nad projektem zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze części gminy Komorniki obejmujący:

·         miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego GMINY KOMORNIKI - uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XXV/31/92 z dnia 29 września 1992r (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego Nr 15 z 1992, poz.133),

·         miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w południowej części wsi Plewiska, pomiędzy zabudową mieszkaniową a autostradą A-2 - uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XXXV/243/98 z dnia 30 marca 1998r (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego Nr 13 z 1998r., poz.131),

·         miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach - uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XXXVI/244/98 z dnia 30 marca 1998r (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego Nr 13 z 1998, poz.132),

·         miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Łęczyca i części wsi Wiry - uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XXXVI/249/98 z dnia 27.04.1998r (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego Nr 13 z 1998r., poz.133)

w zakresie wprowadzenia linii wielotorowej po trasie istniejącej linii 220 kV, z odgałęzieniem linii 400 kV do stacji w Plewiskach i modyfikacją trasy we wsi Wiry, rozpoczęto po podjęciu przez Radę Gminy Komorniki uchwały Nr XXV/151/2000 z dnia 29 września 2001r., dotyczącej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części gminy Komorniki.

O przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stosowny komunikat został opublikowany:

a)w „Gazecie Poznańskiej” w dniu 30 września 2000r.

b) wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki w dniu 30.09.2000r.

c)zawiadomiono odpowiednie instytucje pismem Zarządu Gminy Komorniki z dnia 29.09.2002r.

Na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych „Zachód” Spółka z o.o. Rada Gminy Komorniki podjęła uchwałę Nr XXIX/196/2001 z dnia 13.02.2001r. o zmianie uchwały Nr XXV/151/2000 z dnia 29.09.2000r. w zakresie zmiany obszaru opracowania zmian planów.

O przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stosowny komunikat został opublikowany:

a)w „Gazecie Poznańskiej” w dniu 03 marca 2001r.

b) wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki w dniu 01.03.2001r.

c)zawiadomiono odpowiednie instytucje pismem Zarządu Gminy Komorniki z dnia 27.02.2002r.

Na wniosek właścicieli nieruchomości położonych w Wirach Rada Gminy Komorniki podjęła uchwałę Nr XXXII/213/2001 z dnia 24 kwietnia 2001r. o zmianie uchwały Nr XXV/151/2000 z dnia 29.09.2000r w zakresie modyfikacji trasy we wsi Wiry.

O przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stosowny komunikat został opublikowany:

a)w „Gazecie Poznańskiej” w dniu 12 maja 2001r.

b) wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki w dniu 07.05.2001r.

c)zawiadomiono odpowiednie instytucje pismem Zarządu Gminy Komorniki z dnia 07.05.2002r.

Na wniosek Zarządu Gminy, Rada Gminy Komorniki podjęła w dniu 27 kwietnia 2002r. Nr XLIII/293/2002 uchwałę o zmianie uchwały Nr XXV/151/2000 z dnia 29.09.2000r upoważniającą Zarząd Gminy do przedstawienia Radzie Gminy do uchwalania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego etapami. Uchwała ta została ogłoszona w Gazecie Poznańskiej w dniu 29 czerwca 2002r. oraz wywieszona w tablicach ogłoszeń w dniu 28 czerwca 2002r..

Plan był omawiany na posiedzeniu Zarządu Gminy Komorniki.

Uzyskano zgodę Ministra Środowiska na przeznaczenie gruntów leśnych położonych w wsi Wiry na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, natomiast nie jest wymagana zgoda Ministra Rolnictwa i Wojewody Wielkopolskiego na przeznaczenie gruntów rolnych klasy III i klasy IV, gdyż ich zwarty obszar nie przekracza 0,5 ha dla klasy III i 1,0 ha dla klasy IV.

                W dniach od 29.11.2001r. do dnia 22.12.2001r. projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki został przedstawiony do zaopiniowania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

                W dniach od 21 stycznia 2002r. do 11 lutego 2002r. projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki został przedstawiony do uzgadniania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

                W dniach od 02 kwietnia 2002r. do 30 kwietnia 2002r. projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń zmiany planu na środowisko przyrodnicze został wyłożony do publicznego wglądu.

Podczas wyłożenia projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wpłynęły dwa zarzuty, dotyczyły działki nr ewid. gruntu 88 położonej w Łęczycy i działki nr ewid. gruntu 331/2 w Komornikach.

Uchwałą nr 161/2002 z dnia 13.06.2002r. Zarząd Gminy Komorniki nie uwzględnił zarzutów wniesionych przez właścicieli w/w działek.

Rada Gminy Komorniki uchwałą Nr XLIII/292/2002r. Z dnia 27.06.2002r. odrzuciła te zarzuty.

O terminie sesji rozpatrującej zarzuty do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stosowny komunikat został opublikowany:

a)w „Gazecie Poznańskiej” w dniu 18 czerwca 2001r.

b) wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki w dniu 17.06.2001r.

c)zawiadomiono właścicieli nieruchomości instytucje pismem Zarządu Gminy Komorniki z dnia 14.06.2002r.

 

Właściciele nieruchomości o nr ewid. gruntu 88 położonej w Łęczycy złożyli skargę na uchwałę Radu gminy Komorniki do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu.

W dniu 27.06.2002r. Rada Gminy Komorniki podjęła uchwałę Nr XLIII/293/2002 o możliwości etapowania uchwalania planu.

Uchwała została opublikowana w „Gazecie Poznańskiej” w dniu 29czerwca 2002r. oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki w dniu 29 czewca 2002r.

 

W czasie wyłożenia projektu planu w dniach od 02 kwietnia 2002r. do 30 kwietnia 2002r. i kolejnych 14 dni nie zgłoszono zarzutów ani protestów dla uchwalanej części zmian (I-ETAP). I etap zmiany planów nie obejmował odcinków linii w Komornikach (odcinek od słupa 247 do słupa 249) i Łęczycy (odcinek od słupa 235 do słupa 237), gdyż na te odcinki były złożone zarzuty do planu.

                W dniu 01 lipca 2002r. zamieszczono komunikat w Gazecie Poznańskiej oraz wywieszono ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy o terminie sesji Rady Gminy Komorniki, której przedmiotem będzie uchwalenie zmian miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki.

                W dniu 09 lipca 2002r. na sesji Rady Gminy Komorniki przedstawiono projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki (I-ETAP) celem uchwalenia. Projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego został uchwalony uchwałą Rady Gminy Komorniki Nr XLIV/297/2002 z dnia 09 lipca 2002r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 100, poz. 2517.

Uchwalony I etap zmiany planów nie obejmował odcinków linii w Komornikach (odcinek od słupa 247 do słupa 249) i Łęczycy (odcinek od słupa 235 do słupa 237), gdyż na te odcinki były złożone zarzuty do planu. W wyniku przeprowadzonych przez Inwestora negocjacji Właściciel nieruchomości położonej w Komornikach oświadczył, że nie będzie wnosił dalszych protestów w trakcie pozyskiwania kolejnych decyzji formalno-prawnych. W związku z czym należy uznać, że zarzut został wycofany i na ten odcinek linii można podjąć uchwałę uchwalającą plan (dotyczy to odcinka linii od słupa 247 do słupa 249).

Uchwalony II etap zmiany planu obejmował odcinek linii w Komornikach (odcinek od słupa 247 do słupa 249) został uchwalony uchwałą Rady Gminy Komorniki Nr XLV/307/2002 z dnia 10 września 2002r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 128, poz. 3525.

                Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2003r. Nr Sygn.akt II SA/Po 1914-1915/02 umorzył postępowanie skargi na uchwałę Rady Gminy Komorniki Nr XLIII/292/2002 w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego.

W związku z czym procedura formalno-prawna została zakończona i plan w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Komorniki w zakresie wprowadzenia linii wielotorowej po trasie istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV etapami – ETAP III we wsi Łęczyca może być uchwalony.

W dniu 14 kwietnia 2003r. zamieszczono ogłoszenie w Gazecie Poznańskiej oraz wywieszono ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy o terminie sesji Rady Gminy Komorniki, której przedmiotem będzie uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Łęczyca i części wsi Wiry - uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XXXVI/249/98 z dnia 27.04.1998r (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego Nr 13 z 1998r., poz.133) oraz miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego GMINY KOMORNIKI - uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XXV/31/92 z dnia 29 września 1992r (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego Nr 15 z 1992, poz.133),.

Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki: nr XIII/84/2003 z dnia 29 września 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Komornikach
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach
w sprawie: nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Komorniki
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki
w sprawie: podatku od środków transportowych
w sprawie: ustalenia minimalnych kwot czynszu dzierżawnego za grunty gminne przeznaczone na działalność rolniczą, nierolniczą, stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych za najem garaży gminnych oraz budynków przeznaczonych na działalność rol
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki nr III/13/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej
w sprawie ustalenia cen biletów za przejazd środkami komunikacji pasażerskiej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Komornikach na terenie Gminy Komorniki
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie: zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2003r: nr XIII/84/2003 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującego część działek o
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 140, 141
w sprawie nadania nazwy działce o nr ewidencyjnym gruntu 174 w miejscowości Komorniki przy ul.Kościelnej
w sprawie: zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji na rok 2004
w sprawie: cennika niektórych usług komunalnych na rok 2004
w sprawie : podatku od posiadania psów na terenie gminy w roku 2004
w sprawie: ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki w roku 2004
w sprawie obniżenia: ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za rok 2004
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Komorniki
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003
w sprawie: powierzenia Gminie Kostrzyn zadania publicznego polegającego na budowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie
w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Kołu Wędkarskiemu PZW nr 153 w Komornikach części działki nr ewid. 139 położonej w Rosnówku na okres 10 lat
w sprawie : procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 1003/3
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1400/2, 1005, 1006
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1005,1006
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gmi
w sprawie: opłaty adiacenckiej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki, w rejonie ulic: Poznańskiej, Staszica i Nowej
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym część działek nr ewid. gruntu 932/9 i 934/8
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym działki nr ewidencyjny gruntu 855/15 i 855/28 położone przy ul. Południowej
w sprawie: zakwalifikowania drogi do kategorii dróg gminnych
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Plewiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie powołania zespołu dla przygotowania opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników kadencji 2004-2007
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 – ETAP I obejmujący dzia
w sprawie : darowizny działek gminnych położonych w Rosnówku i w Szreniawie.
w sprawie powołania obwodu głosowania Nr 11 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu
Uchwała Rady Gminy Komorniki nr VIII/66/2003 z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/238/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice obejmującego działkę nr ewid. gruntu 267
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1 i 1004/2
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Komorniki w zakresie wprowadzenia linii wielotorowej po trasie istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV etapami – ETAP III we wsi Łęczyca
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Redakcji „Nowiny Komornickie”
Uchwała nr VIII/56/2003Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Komorniki
w sprawie: cennika niektórych opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego – budowy boisk sportowych i innych urządzeń rekreacyjnych w Szreniawie
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Gminy Komorniki stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy
w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 735/16 i 735/17, położonych w Komornikach przy ul. Łąkowej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego część działki nr ewidencyjny gruntu 57/99
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2003 rok
w sprawie zmiany uchwały nr V/22/1990 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 1990r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu”
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Komorniki
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i regulaminu Komisji Statutowo-Prawnej, Budżetu i Finansów
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej