2003

Uchwała nr VIII/57/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2003

Na podstawie §18 ust. 6 Statutu Gminy Komorniki zatwierdzonego uchwałą nr V/40/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 stycznia 2003 roku.

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1

 

Zatwierdza się Regulamin Redakcji miesięcznika „Nowiny Komornickie”, który jako załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.

§3

 

Traci moc uchwała nr III/29/94 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 października 1994 roku

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Sowa

 

 

Uzasadnienie do uchwały nr VIII/57/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2003

 

Regulamin czasopisma „Nowiny Komornickie” stanowi podstawę do prawidłowego funkcjonowania redakcji czasopisma, Kolegium Redakcyjnego a w szczególności określa:

-          formalno – prawne zasady funkcjonowania czasopisma,

-          tryb pracy Kolegium Redakcyjnego,

-          zasady i terminy przyjmowania materiałów do druku,

Z tych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

 

Załącznik do uchwały nr VIII/57/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2003 r.

 

 

Regulamin Nowin Komornickich

 

 

§ 1

 

Wstęp

1.        Czasopismo Nowiny Komornickie działa na podstawie decyzji Rady Gminy Komorniki z dnia 3 marca 1992 r. nr protokołu z obrad sesji XXII/5/92 i zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim Wydział Cywilny w Poznaniu pod nr PR 176.

2.        Czasopismo Nowiny Komornickie jest pismem samorządowym - miesięcznikiem Rady Gminy Komorniki.

3.        Czasopismo Nowiny Komornickie winny być nośnikiem rzetelnej i obiektywnej informacji oraz miejscem swobodnej wymiany poglądów.

 

§ 2

 

Zarządzanie czasopismem

 1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem czasopisma sprawuje Rada Gminy Komorniki
 2. Redakcją kieruje redaktor naczelny, którego powołuje i odwołuje Rada Gminy Komorniki.
 3. Stosunek pracy z Redaktorem Naczelnym nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy w oparciu o uchwały Rady Gminy wymienione w pkt. 2.
 4. Każda zmiana na stanowisku redaktora naczelnego winna być zgłoszona w Sądzie Okręgowym Wydział Cywilny w Poznaniu.
 5. Członków kolegium redakcyjnego powołuje i odwołuje Rada Gminy.

 

§ 3

 

Praca Kolegium

 1. Redaktor Naczelny prowadzi posiedzenia Kolegium Redakcyjnego.
 2. Redaktor Naczelny odpowiada za całokształt czasopisma Nowiny Komornickie przed Radą Gminy Komorniki.
 3. Kolegium Redakcyjne opiniuje i zatwierdza materiały do druku.
 4. Kolegium Redakcyjne przedkłada Radzie Gminy do zatwierdzenia wielkość nakładów, cenę czasopisma oraz cenę reklam i ogłoszeń.
 5. Redaktor Naczelny musi uwzględniać, zgodne z prawem prasowym, poprawki naniesione przez członków kolegium.
 6. Posiedzenia kolegium odbywają się przynamniej raz w miesiącu.
 7. Członkowie Kolegium potwierdzają swoją obecność na liście i z posiedzenia sporządza się protokół.
 8. Kolegium Redakcyjne otrzymuje „szczotkę” przynajmniej 3 dni przed posiedzeniem Kolegium.
 9. W kwestiach, gdzie brak jest jednomyślności decyduje głosowanie na zasadzie większości głosów – w obecności przynajmniej trzech członków kolegium.
 10. W razie braku quorum uznaje się, że nieobecni członkowie Kolegium nie wnoszą zastrzeżeń do szczotki.
 11. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw głos decydujący ma Redaktor Naczelny.
 12. Publikacji w Nowinach Komornickich podlegają uchwały zgodne ze statutem Gminy.
 13. Materiały do czasopisma przyjmowane są do 5-go dnia każdego miesiąca.
 14. Czasopismo ukazuje się do 25-go dnia każdego miesiąca.

 

 

§ 4

 

Opłaty

 1. Za materiały tekstowe, zdjęcia i ilustracje wykorzystane w czasopiśmie redakcja nie płaci honorariów.
 2. Nie zamieszcza się reklam na pierwszej stronie Nowin Komornickich.
 3. Opłaty za reklamę dokonuje się w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto, przed zamieszczeniem reklamy względnie w terminie określonym w umowie z reklamodawcą..

 

§ 5

 

Druk czasopisma

Druk czasopisma Nowiny Komornickie odbywa się w drukarni wyłonionej w trybie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

 

§ 6

 

Bezpłatne egzemplarze czasopisma Nowiny Komornickie otrzymują:

-          reklamodawcy

-          Urząd Wojewódzki 3 egz.

-          Urząd Marszałkowski – 3 egz.

-          Starostwo Powiatowe – 3 egz.

-          Gminna Biblioteka – 6 egz.

-          Wójt Gminy Komorniki – 10 egz.

-          Wydziały Urzędu Gminy po 1 egz.

-          Radni  - 15 egz.

-          Radca Prawny – 1 egz.

-          Wielkopolski Park Narodowy – 2 egz.

-          Muzeum Rolnictwa – 2 egz.

-          Egzemplarze obowiązkowe:

Biblioteka Publiczna m. Warszawy Dział Uzupełniania Zbiorów,

Biblioteki Narodowa,

Wydział Prasoznawstwa UJ,

Biblioteka Jagiellońska UJ,

Biblioteka Uniwersytecka UAM Pracownia - Dokumentacji Życia Społecznego,

-          Wymiana czasopism: między gminami współpracującymi.

-          Jednostki organizacyjne Gminy i organizacje społeczne działające na terenie Gminy.

 

§ 7

 

Inne kwestie definiuje prawo prasowe, prawo autorskie i statut gminy.

Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki: nr XIII/84/2003 z dnia 29 września 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Komornikach
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach
w sprawie: nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Komorniki
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki
w sprawie: podatku od środków transportowych
w sprawie: ustalenia minimalnych kwot czynszu dzierżawnego za grunty gminne przeznaczone na działalność rolniczą, nierolniczą, stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych za najem garaży gminnych oraz budynków przeznaczonych na działalność rol
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki nr III/13/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej
w sprawie ustalenia cen biletów za przejazd środkami komunikacji pasażerskiej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Komornikach na terenie Gminy Komorniki
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie: zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2003r: nr XIII/84/2003 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującego część działek o
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 140, 141
w sprawie nadania nazwy działce o nr ewidencyjnym gruntu 174 w miejscowości Komorniki przy ul.Kościelnej
w sprawie: zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji na rok 2004
w sprawie: cennika niektórych usług komunalnych na rok 2004
w sprawie : podatku od posiadania psów na terenie gminy w roku 2004
w sprawie: ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki w roku 2004
w sprawie obniżenia: ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za rok 2004
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Komorniki
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003
w sprawie: powierzenia Gminie Kostrzyn zadania publicznego polegającego na budowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie
w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Kołu Wędkarskiemu PZW nr 153 w Komornikach części działki nr ewid. 139 położonej w Rosnówku na okres 10 lat
w sprawie : procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 1003/3
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1400/2, 1005, 1006
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1005,1006
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gmi
w sprawie: opłaty adiacenckiej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki, w rejonie ulic: Poznańskiej, Staszica i Nowej
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym część działek nr ewid. gruntu 932/9 i 934/8
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym działki nr ewidencyjny gruntu 855/15 i 855/28 położone przy ul. Południowej
w sprawie: zakwalifikowania drogi do kategorii dróg gminnych
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Plewiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie powołania zespołu dla przygotowania opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników kadencji 2004-2007
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 – ETAP I obejmujący dzia
w sprawie : darowizny działek gminnych położonych w Rosnówku i w Szreniawie.
w sprawie powołania obwodu głosowania Nr 11 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu
Uchwała Rady Gminy Komorniki nr VIII/66/2003 z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/238/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice obejmującego działkę nr ewid. gruntu 267
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1 i 1004/2
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Komorniki w zakresie wprowadzenia linii wielotorowej po trasie istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV etapami – ETAP III we wsi Łęczyca
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Redakcji „Nowiny Komornickie”
Uchwała nr VIII/56/2003Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Komorniki
w sprawie: cennika niektórych opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego – budowy boisk sportowych i innych urządzeń rekreacyjnych w Szreniawie
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Gminy Komorniki stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy
w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 735/16 i 735/17, położonych w Komornikach przy ul. Łąkowej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego część działki nr ewidencyjny gruntu 57/99
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2003 rok
w sprawie zmiany uchwały nr V/22/1990 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 1990r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu”
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Komorniki
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i regulaminu Komisji Statutowo-Prawnej, Budżetu i Finansów
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej