2003

Uchwała nr VI/49/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Komornikach uchwala co następuje:
 
 
ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
 
§ 1
 
1.       Plan obejmuje działki o nr ewidencyjnych 735/16 i 735/17, ark.14, obręb Komorniki, położone w Komornikach przy ul. Łąkowej.
2.       Granice obowiązywania planu, o którym mowa w ust. 1, określono na rysunku planu zatytułowanym „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek
nr 735/16 i 735/17, położonych w Komornikach przy ul. Łąkowej”, w skali 1:500, będącym integralną częścią planu i stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
ROZDZIAŁ II
Przepisy szczegółowe
 
§ 2
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania
1.        Na obszarze objętym planem wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z towarzyszącymi nieuciążliwymi usługami, oznaczone na rysunku     planu symbolami Mn 1 i Mn 2.
2.        Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie zagospodarowania zostały określone na rysunku planu.
 
§ 3
Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu
1.  Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami Mn 1 i Mn 2, zabudowę należy sytuować zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, indywidualnie wyznaczonymi na rysunku planu. W miejscach gdzie nie zostały wyznaczone linie zabudowy – zabudowę należy kształtować w oparciu o przepisy prawa budowlanego.
2.  Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami Mn 1 i Mn 2, obowiązują następujące ustalenia:
     2.1   zakazuje się realizacji na każdej działce, więcej niż jednego wolnostojącego budynku mieszkalnego;
2.2     ustala się nieprzekraczalny procent powierzchni zabudowy działki w wysokości 50%
2.3     ustala się wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego: dwie kondygnacje lub jedna kondygnacja ze stromym dachem, a wysokość dachu nie może być większa niż jest to konieczne do pomieszczenia jednej kondygnacji;
2.4     ustala się kąt pochylenia połaci dachowych w wielkości 300-450;
2.5     w przypadku realizacji garażu może on być obiektem wolnostojącym, zblokowanym lub wbudowanym w bryłę główną budynku mieszkalnego, a jego maksymalna powierzchnia całkowita nie może przekroczyć 40 m2
 
§ 4
Szczególne warunki zagospodarowania terenów.
1.         Na terenach objętych planem zakazuje się:
1.1 lokalizowania obiektów nie związanych z funkcją określoną w §2;
1.2 lokalizowania inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko wg przepisów obowiązujących w dniu wydawania decyzji o warunkach zabudowy;.
2.         Ustala się na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami Mn 1 i Mn 2, minimalną powierzchnię terenów przeznaczonych pod zieleń, tzn. minimalną powierzchnię terenów przeznaczonych pod zieleń, tzn. powierzchnię terenów całkowicie nieutwardzonych i służących jako grunt pod trawy, kwiaty, krzewy i drzewa lub pokrytego taflą wody w wielkości 20%
3.         Ustala się dla terenu Mn 2 wjazd na posesję przez teren Mn 1 na zasadzie służebności przejazdu. Ustala się dla terenu Mn 1 zapewnienie przejazdu o szerokości 3,0 m, na teren Mn 2.
Na terenach zabudowy mieszkaniowej ustala się obowiązek zapewnienia dla parkowania pojazdów samochodowych, minimum 1-go miejsca parkingowego na każdej działce.
 
§ 5
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
1.         Przewiduje się wyposażenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami Mn 1 i Mn 2, w przewody rozdzielcze sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, której szczegółowy przebieg określą każdorazowo wydane warunki przez poszczególnych gestorów sieci.
2.         Do czasu realizacji urządzeń komunalnych, ścieki należy gromadzić wyłącznie w indywidualnych, szczelnych zbiornikach bezodpływowych.
3.         Wody deszczowe z połaci dachowych należy zagospodarować w obrębie działki właściciela.
4.         Ustala się obowiązek stosowania do celów grzewczych wyłącznie paliw spełniających wymogi ochrony powietrza atmosferycznego.
 
ROZDZIAŁ III
Przepisy końcowe
 
§ 6
Zgodnie z art. 10 ust. 3 w związku z art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 30% stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.
 
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.
 
§ 8
Na obszarze określonym w  §1, traci moc Plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego „KOMORNIKI – OSIEDLE NAD WIRYNKĄ – PLAN SZCZEGÓŁOWY” Uchwała Gminnej Rady Narodowej w Komornikach nr XXI/85/87 z 29 kwietnia 1987 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 6 z 1987 r., poz. 64)
 
§ 9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
  
 Przewodniczący Rady Gminy Komorniki
Kazimierz Sowa
  
 
  
 Uzasadnienie do uchwały nr VI/49/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2003 roku
 
 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 735/16 i 735/17, położonych w Komornikach przy ul. Łąkowej.
 
Prace nad planem rozpoczęto po podjęciu przez Radę Gminy Komorniki uchwały nr XLI/278/2002 z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie przystąpienia do opracowania w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stosowny komunikat został:
a)       opublikowany w „Gazecie Poznańskiej” w dniu 24.06.2002r.
b)       wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
c)       zawiadomiono odpowiednie instytucje pismem Zarządu Gminy z dnia 19.06.2002r.
Plan był omawiany na posiedzeniu Zarządu Gminy.
Plan został odpowiednim instytucjom przedstawiony:
a)       do zaopiniowania w czasie od 26.08.2002 do 16.09.2002r.
b)       do uzgodnienia w czasie od 05.11.2002 do 05.12.2002r.
 
Plan został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska w czasie od 23.12.2002r. do 28.01.2003r.
a)       opublikowano komunikat w „Gazecie Poznańskiej” w dniu 14.12.2002r.
b)       wywieszono obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Komornikach
c)       zainteresowanym stronom przekazano pisemnie za potwierdzeniem odbioru zawiadomienia o terminie wyłożenia planu.
 
W czasie wyłożenia projektu planu i kolejnych 14 dni nie zgłoszono zarzutów ani protestów.
O terminie sesji, której przedmiotem jest uchwalenie niniejszego miejscowego planu stosowny komunikat został:
a)       opublikowany w „Gazecie Poznańskiej” w dniu 17.02.2003r.
b)       wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
Projekt planu został opracowany zgodnie z obowiązującą procedurą formalno-prawną.
Uchwalenie w/w miejscowego planu zagospodarowania stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest uzasadnione.
Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki: nr XIII/84/2003 z dnia 29 września 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Komornikach
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach
w sprawie: nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Komorniki
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki
w sprawie: podatku od środków transportowych
w sprawie: ustalenia minimalnych kwot czynszu dzierżawnego za grunty gminne przeznaczone na działalność rolniczą, nierolniczą, stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych za najem garaży gminnych oraz budynków przeznaczonych na działalność rol
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki nr III/13/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej
w sprawie ustalenia cen biletów za przejazd środkami komunikacji pasażerskiej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Komornikach na terenie Gminy Komorniki
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie: zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2003r: nr XIII/84/2003 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującego część działek o
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 140, 141
w sprawie nadania nazwy działce o nr ewidencyjnym gruntu 174 w miejscowości Komorniki przy ul.Kościelnej
w sprawie: zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji na rok 2004
w sprawie: cennika niektórych usług komunalnych na rok 2004
w sprawie : podatku od posiadania psów na terenie gminy w roku 2004
w sprawie: ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki w roku 2004
w sprawie obniżenia: ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za rok 2004
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Komorniki
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003
w sprawie: powierzenia Gminie Kostrzyn zadania publicznego polegającego na budowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie
w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Kołu Wędkarskiemu PZW nr 153 w Komornikach części działki nr ewid. 139 położonej w Rosnówku na okres 10 lat
w sprawie : procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 1003/3
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1400/2, 1005, 1006
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1005,1006
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gmi
w sprawie: opłaty adiacenckiej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki, w rejonie ulic: Poznańskiej, Staszica i Nowej
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym część działek nr ewid. gruntu 932/9 i 934/8
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym działki nr ewidencyjny gruntu 855/15 i 855/28 położone przy ul. Południowej
w sprawie: zakwalifikowania drogi do kategorii dróg gminnych
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Plewiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie powołania zespołu dla przygotowania opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników kadencji 2004-2007
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 – ETAP I obejmujący dzia
w sprawie : darowizny działek gminnych położonych w Rosnówku i w Szreniawie.
w sprawie powołania obwodu głosowania Nr 11 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu
Uchwała Rady Gminy Komorniki nr VIII/66/2003 z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/238/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice obejmującego działkę nr ewid. gruntu 267
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1 i 1004/2
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Komorniki w zakresie wprowadzenia linii wielotorowej po trasie istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV etapami – ETAP III we wsi Łęczyca
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Redakcji „Nowiny Komornickie”
Uchwała nr VIII/56/2003Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Komorniki
w sprawie: cennika niektórych opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego – budowy boisk sportowych i innych urządzeń rekreacyjnych w Szreniawie
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Gminy Komorniki stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy
w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 735/16 i 735/17, położonych w Komornikach przy ul. Łąkowej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego część działki nr ewidencyjny gruntu 57/99
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2003 rok
w sprawie zmiany uchwały nr V/22/1990 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 1990r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu”
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Komorniki
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i regulaminu Komisji Statutowo-Prawnej, Budżetu i Finansów
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej