2003

Uchwała nr VI/48/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2003


Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130 poz. 1112) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 i Nr 214, poz. 1806)  Rada Gminy Komorniki uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego część działki nr ewidencyjny gruntu 57/99.
    § 1.
   
Niniejsza uchwała obowiązuje na obszarze, którego granice określa rysunek planu, zatytułowany "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego część działki nr ewidencyjny gruntu 57/99", opracowany w skali 1: 1000, stanowiący jej integralną część.
    § 2.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą minimalną odległość, w jakiej mogą znajdować się budynki od linii rozgraniczającej tereny,
2. obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć taką nieprzekraczalną linię zabudowy na której musi być usytuowana frontowa ściana budynku.
3. powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni rzutów wszystkich   budynków  na określonym terenie w zewnętrznym obrysie ich murów
4. wysokości budynków - należy przez to rozumieć wysokość obiektu mierzoną od poziomu terenu do kalenicy.
5. powierzchni zieleni - należy przez to rozumieć nieutwardzony teren o nawierzchni gruntowej - biologicznie czynnej, przeznaczony do pokrycia roślinami okrywowymi i trawami oraz nasadzeniami w formie drzew i krzewów,
6. nieuciążliwej funkcji usługowej – należy przez to rozumieć działalność usługową inną niż związaną z realizacją inwestycji wymienionych, jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko lub im odpowiadające (zgodnie z regulacjami prawnymi aktualnymi w momencie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu).
§ 3
Przedmiotem ustaleń planu są tereny:
1. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol MN
2. infrastruktury elektroenergetycznej – symbol EE
3. zieleni – symbol Z
4. komunikacji  – ulica dojazdowa (klasy D) – symbol kD
       – ciąg pieszy -  symbol K
      
§ 4
Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia na rysunku planu:
1. symbole literowe oznaczające przeznaczenie terenów 
2. granica uchwalenia planu
3. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i rożnych sposobach       zagospodarowania
4. obowiązujące linie zabudowy
5. nieprzekraczalne linie zabudowy
§ 5

   
Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 1MN i 2MN, na których ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej wraz z towarzyszącą nieuciążliwą funkcją usługową, oraz obiektów garażowo-gospodarczych, sieci uzbrojenia technicznego, zgodnie z następującymi warunkami:
1. obowiązująca powierzchnia działki od 800 m2,
2. usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalnymi i obowiązującymi liniami zabudowy,
3. powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki,
4. powierzchnia zieleni musi stanowić co najmniej 50% pow. działki,
5. wysokość budynków mieszkalnych ustala się do 10 m,
6. wysokość wolnostojących budynków garażowo-gospodarczych ustala się do 6 m.
7. powierzchnia wolnostojących budynków garażowo-gospodarczych nie może przekraczać 60 m2,
8. towarzysząca nieuciążliwa funkcja usługowa może być zlokalizowana jedynie w obrębie budynku mieszkalnego i jej powierzchnia nie może przekraczać 1/3 powierzchni użytkowej budynku
9. dachy strome wielospadowe o kącie nachylenia od 18 do 45 stopni,
10. ustala się dla terenu 1MN i 2MN dostęp komunikacyjny wyłącznie z ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KD,
11. w odległości do 20 m od terenu 1K i 2K ustala się możliwość budowy wyłącznie ogrodzeń ażurowych,
12. miejsca parkingowe należy zapewnić na terenie działki

§ 6
Wyznacza się tereny komunikacji:
1. nowoprojektowanej ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem kD,
2. ciągów komunikacji pieszej oznaczonych symbolami 1K i 2K
na których ustala się realizację nawierzchni oraz możliwość realizacji wszystkich sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
§ 7
Wyznacza się teren infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1EE, na którym ustala się lokalizację stacji transformatorowo-rozdzielczej, małogabarytowej, wolnostojącej.
§ 8
Wyznacza się teren zieleni, oznaczony na rysunku planu symbolem 1Z, który przeznacza się do pokrycia roślinami okrywowymi i trawami oraz nasadzeniami w formie drzew i krzewów. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem Z dopuszcza się możliwość realizacji wszystkich sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
§ 9
Ustala się następujące zasady obsługi zabudowy infrastrukturą techniczną:
1. Ustalenia w zakresie sieci wod.-kan.
a) Zaopatrzenie w wodę budynków i urządzeń na terenie planu z istniejącego wodociągu biegnącego wzdłuż ulicy Polnej we wsi Komorniki oraz projektowanego wodociągu biegnącego wzdłuż nowoprojektowanej ulicy oznaczonej symbolem KD
b) Do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej ścieki sanitarne należy odprowadzić do szczelnych zbiorników bezodpływowych. Ustala się obowiązek podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej w momencie jej zrealizowania. Wyklucza się lokalizację przydomowych oczyszczalni ścieków.
c) Do czasu realizacji kanalizacji deszczowej ścieki deszczowe należy zagospodarować na własnym terenie, lub odprowadzić do rowu w południowej części terenu
2. Ustalenia w zakresie melioracji terenu.
a) Ustala się utrzymanie istniejących urządzeń melioracji wodnej.
b) Dopuszcza się możliwość przebudowy systemu melioracji wodnej w uzgodnieniu z jednostką nim administrującą.
c) W wypadku stwierdzenia, w trakcie realizacji inwestycji budowlanej, kolizji lub uszkodzenia sieci melioracyjnej należy powiadomić jednostkę nią administrującą.
3. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczną
a) Budynki na terenie planu będą zaopatrywane w energie elektryczną z istniejącej linii energetycznej biegnącej wzdłuż  ulicy Polnej we wsi Komorniki oraz projektowanej linii energetycznej biegnącej wzdłuż nowoprojektowanej ulicy oznaczonej symbolem KD.
4. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz
a) Budynki będą zaopatrywane w gaz z  gazociągu biegnącego wzdłuż ulicy Polnej we wsi Komorniki oraz projektowanego gazociągu biegnącego wzdłuż nowoprojektowanej ulicy oznaczonej symbolem KD
5. Ustalenia w zakresie ogrzewania
a) Preferowane gazowe, olejowe, elektryczne;
§ 10
W przypadku odkrycia obiektów archeologicznych należy zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
§ 11
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 15 poz. 139 ze zm.) ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości, służącą naliczaniu opłaty na rzecz Gminy Komorniki, w wysokości 23%.
§ 12
Traci moc uchwała nr XIII/46/85 Gminnej Rady Narodowej Komorniki z dnia 23 grudnia 1985  r., Nr XIX/67/86 z dnia 15 grudnia 1986 r. (Dz. Urz. Woj.. Pozn. Nr 1 z 1987 r. poz. 1 i 19) i Nr XXV/31/92 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 15 poz. 133) w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki w części dotyczącej obszaru objętego niniejszym planem.
§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Gminy Komorniki
Kazimierz Sowa
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/48/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ulicy Polnej obejmującego część działek o nr ewidencyjnym gruntu 57/99.
1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ulicy Polnej obejmującego część działek o nr ewidencyjnym gruntu 57/99 zostało wywołane uchwałą Nr XI/71/99 Rady Gminy Komorniki z dnia 30.06.1999 r. oraz uchwałą Nr XXXII/214/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 24.04.2001 r.
2. Dnia 5 kwietnia 2002 r. zawiadomiono na piśmie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego organy właściwe do uzgadniania planu oraz wystąpiono do organów administracji rządowej i samorządowej oraz jednostek organizacyjnych o wnioski do planu.
3. Dnia 9 kwietnia 2002 r. ukazało się obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ulicy Polnej obejmującego część działek o nr ewidencyjnym gruntu 57/99.
4. Dnia 9 kwietnia 2002 r. ukazało się ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ulicy Polnej obejmującego część działek o nr ewidencyjnym gruntu 57/99.
5. Zarząd Gminy Komorniki zgodnie z art. 18 ust.2 pkt. 2a i 11 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.) stwierdził, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ulicy Polnej obejmującego część działek o nr ewidencyjnym gruntu 57/99 jest spójny z polityką przestrzenną gminy określoną w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki” zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Komorniki nr VIII/64/95 z dnia 28.02.1995 r.
6. W dniach od 1 lipca do 31 lipca 2002 r. udostępniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ulicy Polnej obejmującego część działek o nr ewidencyjnym gruntu 57/99 organom administracji rządowej i jednostkom organizacyjnym celem jego zaopiniowania.
7. W dniu 5 lipca 2002 r. wystąpiono do Wojewody Wielkopolskiego i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych klasy III o powierzchni 3,0208 ha na cele nierolnicze i nieleśne zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ulicy Polnej obejmującego część działek o nr ewidencyjnym gruntu 57/99.
8. W dniu 8 sierpnia 2002 r. wystąpiono do Wojewoda Wielkopolski zaopiniował pozytywnie wniosek Zarządu Gminy Komorniki w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie trwałe na cele nierolnicze 3,0208 ha gruntów rolnych klasy III w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ulicy Polnej obejmującego część działek o nr ewidencyjnym gruntu 57/99.
9. W dniach od 27 sierpnia do 17 września 2002 r. przeprowadzono wymagane przepisami uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Komorniki przy ulicy Polnej obejmującego część działek o nr ewidencyjnym gruntu 57/99 z organami administracji rządowej i samorządowej oraz jednostkom organizacyjnymi.
10. W dniu 5 listopada 2002 r. otrzymano zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze 3,0208 ha gruntów rolnych klasy III położonych we wsi Komorniki przy ulicy Polnej.
11. W dniu 27 listopada 2002 r. zawiadomiono osoby, które mogą wnieść zarzut lub protest o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ulicy Polnej obejmującego część działek o nr ewidencyjnym gruntu 57/99, wraz z prognozą, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska.
12. Dnia 5 grudnia 2002 r. ukazało się obwieszczenie o terminie wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ulicy Polnej obejmującego część działek o nr ewidencyjnym gruntu 57/99 wraz z prognozą, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska do publicznego wglądu.
13. Dnia 5 grudnia 2002 r. ukazało się ogłoszenie w prasie o terminie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ulicy Polnej obejmującego część działek o nr ewidencyjnym gruntu 57/99 wraz z prognozą, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska do publicznego wglądu.
14. Do projektu planu nie został wniesiony żaden zarzut i nie wpłynął żaden protest, o których mowa w art. 23 i 24 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
15. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ulicy Polnej obejmującego część działek o nr ewidencyjnym gruntu 57/99 – z zastosowaniem procedury przewidzianej w ustawie o z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.) – stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
16. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ulicy Polnej obejmującego część działek o nr ewidencyjnym gruntu 57/99 jest niezbędne dla zapewnienia porządku i ładu przestrzennego poprzez wprowadzenia na ten teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
17. W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest uzasadnione.
Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki: nr XIII/84/2003 z dnia 29 września 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Komornikach
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach
w sprawie: nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Komorniki
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki
w sprawie: podatku od środków transportowych
w sprawie: ustalenia minimalnych kwot czynszu dzierżawnego za grunty gminne przeznaczone na działalność rolniczą, nierolniczą, stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych za najem garaży gminnych oraz budynków przeznaczonych na działalność rol
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki nr III/13/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej
w sprawie ustalenia cen biletów za przejazd środkami komunikacji pasażerskiej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Komornikach na terenie Gminy Komorniki
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie: zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2003r: nr XIII/84/2003 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującego część działek o
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 140, 141
w sprawie nadania nazwy działce o nr ewidencyjnym gruntu 174 w miejscowości Komorniki przy ul.Kościelnej
w sprawie: zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji na rok 2004
w sprawie: cennika niektórych usług komunalnych na rok 2004
w sprawie : podatku od posiadania psów na terenie gminy w roku 2004
w sprawie: ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki w roku 2004
w sprawie obniżenia: ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za rok 2004
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Komorniki
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003
w sprawie: powierzenia Gminie Kostrzyn zadania publicznego polegającego na budowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie
w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Kołu Wędkarskiemu PZW nr 153 w Komornikach części działki nr ewid. 139 położonej w Rosnówku na okres 10 lat
w sprawie : procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 1003/3
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1400/2, 1005, 1006
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1005,1006
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gmi
w sprawie: opłaty adiacenckiej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki, w rejonie ulic: Poznańskiej, Staszica i Nowej
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym część działek nr ewid. gruntu 932/9 i 934/8
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym działki nr ewidencyjny gruntu 855/15 i 855/28 położone przy ul. Południowej
w sprawie: zakwalifikowania drogi do kategorii dróg gminnych
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Plewiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie powołania zespołu dla przygotowania opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników kadencji 2004-2007
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 – ETAP I obejmujący dzia
w sprawie : darowizny działek gminnych położonych w Rosnówku i w Szreniawie.
w sprawie powołania obwodu głosowania Nr 11 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu
Uchwała Rady Gminy Komorniki nr VIII/66/2003 z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/238/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice obejmującego działkę nr ewid. gruntu 267
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1 i 1004/2
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Komorniki w zakresie wprowadzenia linii wielotorowej po trasie istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV etapami – ETAP III we wsi Łęczyca
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Redakcji „Nowiny Komornickie”
Uchwała nr VIII/56/2003Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Komorniki
w sprawie: cennika niektórych opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego – budowy boisk sportowych i innych urządzeń rekreacyjnych w Szreniawie
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Gminy Komorniki stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy
w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 735/16 i 735/17, położonych w Komornikach przy ul. Łąkowej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego część działki nr ewidencyjny gruntu 57/99
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2003 rok
w sprawie zmiany uchwały nr V/22/1990 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 1990r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu”
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Komorniki
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i regulaminu Komisji Statutowo-Prawnej, Budżetu i Finansów
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej