2003

Uchwała nr V/39/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 stycznia 2003

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz §21 regulaminu Komisji Statutowo-Prawnej, Budżetu i Finansów (uchwała Rady Gminy z dnia 08.12.94 nr V/44/94 z późn. zmianami w sprawie statutu gminy)
Rada Gminy Komorniki uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Statutowo-Prawnej, Budżetu i Finansów, stanowiący załącznik nr 1 oraz regulamin Komisji Statutowo-Prawnej, Budżetu i Finansów stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Prawnej, Budżetu i Finansów.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Sowa


Załącznik nr 1
do uchwały nr V/39/2003

Plan pracy Komisji Statutowo – Prawnej, Budżetu i Finansów na rok 2003

1. Komisja Statutowo – Prawna, Budżetu i Finansów, pracuje w oparciu o regulamin, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Komorniki nr V/39/2003 w dniu 20.01.2003 r.
2. Plan pracy Komisji:

a) Komisja będzie pracowała w terminach:

- 17 luty 2003 r.
- 17 marzec 2003 r.
- 21 kwiecień 2003 r.
- 12 maj 2003 r.
- 23 czerwiec 2003 r.
- 07 lipiec 2003 r.
- przerwa urlopowa zgodnie z przerwą urlopową Rady Gminy
- 01 wrzesień 2003 r.
- 20 październik 2003 r.
- 17 listopad 2003 r.
- 01 grudzień 2003 r.
- 27 grudzień 2003 r.

b) Miejsce pracy Komisji:
Komisja będzie pracowała w sali sesyjnej Urzędu Gminy Komorniki,
Godziną rozpoczęcia posiedzeń będzie godzina 16.00.

c) Tematyka:

- Zgodnie z kompetencjami, tzn. praca nad budżetem gminy i jego wykonaniem w poszczególnych kwartałach, półroczu i wykonaniu roku 2003 r. Przygotowanie projektu budżetu na rok 2004.
- Kontrola wydatkowania środków finansowych przez jednostki organizacyjne gminy.
- Kontrola wydatkowania środków finansowych i gospodarki finansowej w Zakładzie Usług Komunalnych. Przedmiotowe analizy. Prace i ewentualne nowele statutu Gminy.
- Współpraca z innymi komisjami Rady.
- Sprawy wniesione zgodnie z kompetencjami Komisji.


Załącznik nr 2
do uchwały nr V/39/2003

Regulamin Komisji Statutowo-Prawnej, Budżetu i Finansów

§1

Komisja Statutowo-Prawna, Budżetu i Finansów zwana dalej „Komisją” działa na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) i na podstawie §23 Statutu Gminy oraz uchwały Rady Gminy Komorniki nr I/3/02 z dnia 14 listopada 2002r. w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Komorniki, oraz uchwały nr II/4/02 z dnia 25 listopada 2002r. w sprawie powołania członków stałych komisji Rady Gminy Komorniki

§2

Do zakresu pracy Komisji należą sprawy:
- związane z działalnością w zakresie gospodarki finansowej, handlu i usług oraz zagadnieniami statutowo-prawnymi gminy.
- związane z działalnością w systemie inicjatyw uchwałodawczych w formie przygotowania projektów uchwał i ich załączników jak np. statuty, regulaminy itp.

§3

1. Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje uchwałą - Rada Gminy
2. Wiceprzewodniczącego i sekretarza wybiera komisja spośród radnych będących członkami komisji


§4

Skład Komisji ustala Rada Gminy

§5

Obsługę techniczną Komisji wykonuje pracownik Urzędu Gminy ds. Rady Gminy.

§6

Zakres działania Komisji obejmuje w szczególności:
1. przygotowywanie z własnej inicjatywy projektów uchwał,
2. rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał
3. rozpatrywanie problemów związanych z wprowadzeniem w życie i wykonywanie uchwał Rady Gminy
4. przyjmowanie skarg i wniosków mieszkańców w sprawach działalności Rady i innych instytucji w zakresie działalności Komisji.

§7

Komisja pracuje w oparciu o materiały własne oraz przygotowane przez Wójta Gminy, pracowników Urzędu Gminy oraz osoby zgłaszające wnioski, postulaty i propozycje.

§8

Wyniki swojej pracy Komisja opracowuje w formie projektów uchwał, protokółów, sprawozdań, wniosków, opinii, rezolucji, apeli itp.

§9

Komisja opracowuje i przedstawia Radzie Gminy ramowy plan pracy.

§10

Komisja składa sprawozdanie ze swojej pracy na sesji Rady przynajmniej jeden raz w roku.

§11

Posiedzenie Komisji prowadzi Przewodniczący lub jego zastępca.

§12

Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta lub co najmniej 2 członków Komisji.

§13

1. Stanowisko Komisji ustalane jest w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 członków Komisji
2. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział radni i inne osoby nie będące członkami Komisji. Przewodniczący może udzielać im głosu w dyskusji. Osoby te jednak nie biorą udziału w głosowaniu.
3. Stanowisko Komisji podpisuje w jej imieniu Przewodniczący lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

§14

1. Wszystkie posiedzenia Komisji są protokołowane przez sekretarza komisji.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji i sekretarz komisji.
3. Każdy członek Komisji może żądać zmian lub uzupełnienia treści protokółu lub sprostowania treści.
4. Protokóły i inne materiały z pracy są archiwizowane.

§15

Komisja ma prawo do:
1. wglądu w dokumentację pracy Wójta i Urzędu Gminy dotyczącą spraw należących do jej kompetencji,
2. uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień, jak również odpisów dokumentów potrzebnych do jej pracy.

§16

Członkowie Komisji mają obowiązek:
1. aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach i pracach Komisji oraz składania sprawozdań z wykonania przydzielonych im zadań.
2. przestrzegania tajemnicy w zakresie wiadomości uzyskanych w związku z pełnioną funkcją.

§17

W uzasadnionych przypadkach Komisja ma prawo wnioskowania do Rady Gminy o zmianę propozycji projektu uchwał przygotowanych przez Wójta po szczegółowym uzasadnieniu.

§18

Ustępująca komisja przekazuje swoje dokumenty do archiwum Urzędu Gminy

§19

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Rada Gminy.

§20

Niniejszy regulamin został przyjęty przez Radę Gminy Komorniki uchwałą
nr V/39/03 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 stycznia 2003 r.

Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki: nr XIII/84/2003 z dnia 29 września 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Komornikach
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach
w sprawie: nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Komorniki
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki
w sprawie: podatku od środków transportowych
w sprawie: ustalenia minimalnych kwot czynszu dzierżawnego za grunty gminne przeznaczone na działalność rolniczą, nierolniczą, stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych za najem garaży gminnych oraz budynków przeznaczonych na działalność rol
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki nr III/13/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej
w sprawie ustalenia cen biletów za przejazd środkami komunikacji pasażerskiej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Komornikach na terenie Gminy Komorniki
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie: zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2003r: nr XIII/84/2003 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującego część działek o
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 140, 141
w sprawie nadania nazwy działce o nr ewidencyjnym gruntu 174 w miejscowości Komorniki przy ul.Kościelnej
w sprawie: zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji na rok 2004
w sprawie: cennika niektórych usług komunalnych na rok 2004
w sprawie : podatku od posiadania psów na terenie gminy w roku 2004
w sprawie: ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki w roku 2004
w sprawie obniżenia: ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za rok 2004
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Komorniki
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003
w sprawie: powierzenia Gminie Kostrzyn zadania publicznego polegającego na budowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie
w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Kołu Wędkarskiemu PZW nr 153 w Komornikach części działki nr ewid. 139 położonej w Rosnówku na okres 10 lat
w sprawie : procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 1003/3
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1400/2, 1005, 1006
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1005,1006
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gmi
w sprawie: opłaty adiacenckiej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki, w rejonie ulic: Poznańskiej, Staszica i Nowej
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym część działek nr ewid. gruntu 932/9 i 934/8
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym działki nr ewidencyjny gruntu 855/15 i 855/28 położone przy ul. Południowej
w sprawie: zakwalifikowania drogi do kategorii dróg gminnych
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Plewiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie powołania zespołu dla przygotowania opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników kadencji 2004-2007
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 – ETAP I obejmujący dzia
w sprawie : darowizny działek gminnych położonych w Rosnówku i w Szreniawie.
w sprawie powołania obwodu głosowania Nr 11 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu
Uchwała Rady Gminy Komorniki nr VIII/66/2003 z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/238/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice obejmującego działkę nr ewid. gruntu 267
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1 i 1004/2
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Komorniki w zakresie wprowadzenia linii wielotorowej po trasie istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV etapami – ETAP III we wsi Łęczyca
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Redakcji „Nowiny Komornickie”
Uchwała nr VIII/56/2003Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Komorniki
w sprawie: cennika niektórych opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego – budowy boisk sportowych i innych urządzeń rekreacyjnych w Szreniawie
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Gminy Komorniki stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy
w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 735/16 i 735/17, położonych w Komornikach przy ul. Łąkowej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego część działki nr ewidencyjny gruntu 57/99
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2003 rok
w sprawie zmiany uchwały nr V/22/1990 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 1990r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu”
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Komorniki
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i regulaminu Komisji Statutowo-Prawnej, Budżetu i Finansów
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej