2002

Uchwała nr IV/37/2002 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 grudnia 2002

Działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001r nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz §23 statutu Gminy Komorniki.

Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje:

 

§1

 

Zatwierdza się Regulamin Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych,

Który jako załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.

 

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Sowa

 

 

Regulamin Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury

i Spraw Społecznych

 

§1

 

Komisja Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych zwana dalej "Komisją" działa na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) i §23 Statutu Gminy Komorniki oraz uchwały nr I/3/02 z dnia 14 listopada 2002r. w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Komorniki i uchwały nr II/4/02 z 25 listopada 2002r. w sprawie powołania członków stałych komisji Rady Gminy Komorniki.

 

§2

 

Do zakresu pracy Komisji należą sprawy:

1.Oświaty, w tym szkoły i przedszkola

2.Kultury, w tym biblioteki i inne placówki upowszechniania kultury

3.Kultury fizycznej

4.Ochrony zdrowia, medycyny i patologii społecznej

5.Pomocy społecznej w tym bezrobocia

6.Bezpieczeństwa

7.Bieżące, wynikające z ustaw i potrzeb.

 

§3

 

Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje uchwałą - Rada Gminy.

Wiceprzewodniczącego i sekretarza wybiera Komisja.

 

§4

 

Skład Komisji ustala Rada Gminy.

 

§5

 

Obsługę techniczną Komisji wykonuje pracownik Urzędu Gminy ds. Rady Gminy.

 

§6

 

Komisja ma głos doradczy i opiniotwórczy.

 

§7

 

Komisja pracuje w oparciu o materiały własne, przygotowane przez Wójta i jego zastępcę, pracowników Urzędu Gminy i osoby zgłaszające wnioski, postulaty oraz propozycje.

 

§8

 

Wyniki swojej pracy Komisja opracowuje w formie protokołów, sprawozdań, wniosków, opinii i stanowisk.

 

§9

 

Komisja składa sprawozdanie ze swojej pracy na sesji Rady Gminy przynajmniej jeden raz w roku oraz na każde wezwanie Rady Gminy.

 

§10

 

Komisja opracowuje i przedstawia Radzie Gminy ramowy plan pracy.

 

§11

 

1.Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego Rady, Wójta lub co najmniej

1/3 członków Komisji.

2.Listę zaproszonych gości na posiedzenie Komisji ustala Przewodniczący Komisji po uzgodnieniu z członkami Komisji.

 

§12

 

Posiedzenie Komisji prowadzi Przewodniczący Komisji lub jego zastępca.

 

§13

 

1.Stanowisko Komisji ustalane jest w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji.

2.Stanowisko Komisji podpisuje Przewodniczący lub jego Zastępca.

 

§14

 

1.Wszystkie posiedzenia Komisji są protokołowane.

2.Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji i protokolant.

3.Każdy z członków Komisji może żądać uzupełnienia lub sprostowania protokołu.

 

§15

 

Komisja ma prawo do:

1. wglądu w dokumentację pracy Wójta i Urzędu Gminy,

2. uzyskania ustnych i pisemnych wyjaśnień, jak również odpisów dokumentów potrzebnych do jej pracy.

3. odpłatnych konsultacji z ekspertami tematycznie związanymi z pracą Komisji.

 

§16

 

Członkowie Komisji mają obowiązek:

1. aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach i pracach Komisji oraz składania sprawozdań z wykonania przydzielonych im zadań.

2. przestrzegania tajemnicy w zakresie wiadomości uzyskanych w związku z pełnioną funkcją.

 

§17

 

Członkowie Komisji, na zaproszenie wójta, uczestniczą z głosem doradczym w spotkaniach, gdzie omawiane są sprawy objęte kompetencją Komisji.

 

§18

 

Ustępująca Komisja przekazuje protokolarnie swoje dokumenty i materiały do Archiwum Urzędu Gminy.

 

§19

 

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Rada Gminy.

 

§20

 

Wszyscy członkowie Komisji mają prawo do korzystania z porad Radcy Prawnego zatrudnionego w Urzędzie Gminy.

 

§21

 

Niniejszy regulamin został przyjęty przez Radę Gminy Komorniki uchwałą nr IV/37/02 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 grudnia 2002 r.

 

Lista wiadomości
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Planowania, Promocji i Rozwoju Gminy
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
w sprawie ustalenia limitu i usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży
w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Komorniki na 2003 rok
w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Miast i Gmin położonych przy drodze ekspresowej Poznań – Wrocław „Piątka”
w sprawie: opłat administracyjnych
w sprawie zatwierdzenia cen biletów, zmiany czasu przejazdu oraz wprowadzenia nowych biletów miesięcznych ulgowych szkolnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych korzystających z pasażerskiej komunikacji podmiejskiej w 2003 roku.
w sprawie: nadania nazwy osiedla mieszkaniowego miejscowości Plewiska
w sprawie: podatku od środków transportowych
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego działkę nr 203/5 i część działek nr 204/3, 203/8
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid.666/6 położonej we wsi Komorniki
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki z dnia 29.12.2000 r w sprawie określenia inkasentów wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2003 rok
w sprawie podatku od posiadania psów na terenie gminy w 2003 roku
w sprawie: ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki w roku 2003
w sprawie ustalenia minimalnych kwot czynszu dzierżawnego za grunty gminne przeznaczone na działalność rolniczą, nierolniczą, stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych oraz za najem garaży gminnych w 2003 roku
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Komorniki
w sprawie zasad polityki czynszowej
w sprawie cennika niektórych usług komunalnych na 2003 rok
w sprawie zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji na 2003 rok
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, Przewodniczących Komisji Rady, Przewodniczącego Rady, V-ce Przewodniczących Rady
w sprawie: powołania składu Kolegium Redakcyjnego miesięcznika „Nowiny Komornickie”
w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Komorniki do Rady Wielkopolskiego Parku Narodowego
w sprawie powołania przedstawiciela do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Komorniki
w sprawie powołanie członków stałych komisji Rady Gminy
w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Gminy
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Komorniki
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Komorniki