2002

Uchwała nr III/27/2002 Rady Gminy Komornik z dnia 16 grudnia 2002

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 2001 r. nr 142 poz. 1591 z póź.zmian.), art. 18 i 19 ust. 1 pkt d ustawy z dnia

12 stycznia 2002r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2002 r. nr 9 poz.84 i z 2002r nr 200 poz.1683) oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 1994r. nr 15 poz. 139 ze zmian.)

Rada Gminy Komorniki uchwała, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się następujące opłaty za wydanie:

  1. wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

za każdą stronę formatu A-4 - 10,00

  1. wyrysuj z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

za każdą stronę formatu A-4 - 10,00

 

§ 2

 

Opłaty wymienione w §1 należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego mocą obowiązującą od 01 stycznia 2003 r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Sowa

Lista wiadomości
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Planowania, Promocji i Rozwoju Gminy
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
w sprawie ustalenia limitu i usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży
w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Komorniki na 2003 rok
w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Miast i Gmin położonych przy drodze ekspresowej Poznań – Wrocław „Piątka”
w sprawie: opłat administracyjnych
w sprawie zatwierdzenia cen biletów, zmiany czasu przejazdu oraz wprowadzenia nowych biletów miesięcznych ulgowych szkolnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych korzystających z pasażerskiej komunikacji podmiejskiej w 2003 roku.
w sprawie: nadania nazwy osiedla mieszkaniowego miejscowości Plewiska
w sprawie: podatku od środków transportowych
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego działkę nr 203/5 i część działek nr 204/3, 203/8
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid.666/6 położonej we wsi Komorniki
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki z dnia 29.12.2000 r w sprawie określenia inkasentów wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2003 rok
w sprawie podatku od posiadania psów na terenie gminy w 2003 roku
w sprawie: ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki w roku 2003
w sprawie ustalenia minimalnych kwot czynszu dzierżawnego za grunty gminne przeznaczone na działalność rolniczą, nierolniczą, stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych oraz za najem garaży gminnych w 2003 roku
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Komorniki
w sprawie zasad polityki czynszowej
w sprawie cennika niektórych usług komunalnych na 2003 rok
w sprawie zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji na 2003 rok
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, Przewodniczących Komisji Rady, Przewodniczącego Rady, V-ce Przewodniczących Rady
w sprawie: powołania składu Kolegium Redakcyjnego miesięcznika „Nowiny Komornickie”
w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Komorniki do Rady Wielkopolskiego Parku Narodowego
w sprawie powołania przedstawiciela do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Komorniki
w sprawie powołanie członków stałych komisji Rady Gminy
w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Gminy
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Komorniki
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Komorniki