2002

Uchwała nr III/24/2002 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 grudnia 2003

Na podstawie art. 8,10 i 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 9 poz. 84 z 2002 r., z późniejszymi zmianami i z 2002 roku nr 200 poz.1683).

 

Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje:

 

§1

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

 

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

    wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1995 r.

 

    a/od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 596 zł

    b/powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 772 zł

    c/powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 966 zł

 

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton

     wyprodukowanego po 31 grudnia 1995 r.

 

    a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 576 zł

    b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 750zł

    c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 926 zł

 

3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton

     wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1995 r. posiadającego katalizator spalin.

 

    a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 556 zł

    b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 730 zł

    c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 884 zł

 

4. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony a poniżej 12 ton

   wyprodukowanego po 31 grudnia 1995 r. posiadającego katalizator spalin.

 

    a/od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 534 zł

    b/powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 688 zł

    c/powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 842 zł

 

5. od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym

    za równoważne w zależności od liczby osi o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

    a/ równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 15 ton;

      o liczbie osi - dwie - 1.132 zł

 

    b/ równej lub wyższej niż 15 ton

      o liczbie osi - dwie - 1.542 zł

 

    c/równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 21 ton:

      o liczbie osi - trzy - 1.440 zł

 

    d/ równej lub wyższej niż 21 ton

      o liczbie osi - trzy - 2.158 zł

 

    e/ równej lub wyższej niż 12 tony a mniejszej niż 27 ton:

      o liczbie osi - cztery i więcej - 1.850 zł

 

    f/ równej lub wyższej niż 27 ton

        o liczbie osi - cztery i więcej - 2.262 zł

 

6. od samochodu ciężarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż wymienione

      w §1 pkt 5 w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masie całkowitej:

 

    a/równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 15 ton:

     o liczbie osi - dwie - 1.182 zł

 

    b/równej lub wyższej niż 15 ton

      o liczbie osi -  dwie - 1.594 zł

 

    c/równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 21 ton:

      o liczbie osi - trzy  - 1.490 zł

 

    d/równej lub wyższej niż 21 ton

      o liczbie osi - trzy - 2.210 zł

 

    e/równej lub wyższej niż 12 tony a mniejszej niż 27 ton:

      o liczbie osi - cztery i więcej - 1.902 zł

 

    f/równej lub wyższej niż 27 ton

       o liczbie osi - cztery i więcej - 2.350 zł

 

7. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą

    lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, wyprodukowanego do

    dnia 31.grudnia 1995 r.

 

    a/ od 3,5 tony a poniżej 12 ton - 1.336 zł

 

  8 .od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą

     lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów wyprodukowanych po

    31.grudnia 1995 roku:

 

    a/ od 3,5 tony a poniżej 12 ton - 1.286 zł

 

9. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą

    lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

    równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

   a/ równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 31 ton:

     o liczbie osi - dwie - 1.644 zł

 

   b/ równej lub wyższej niż 31ton do 36 ton włącznie:

     o liczbie osi - dwie - 1.800 zł

 

   c/ powyżej 36 ton

     o liczbie osi - dwie  - 2.262 zł

 

   d/ równej lub wyższej niż 12 ton  do 36 włącznie

     o liczbie osi - trzy - 1.748 zł

 

  e/ powyżej 36 ton a mniejszej niż 40 ton:

     o liczbie osi - trzy - 2.262 zł

   f/ równej lub wyższej niż 40 ton:

     o liczbie osi – trzy - 2.262 zł

 

10. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą

      lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż wymienione w § 1 pkt 9

      o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

   a/równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 31 ton:

     o liczbie osi - dwie - 1.748 zł

 

   b/równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie:

     o liczbie osi - dwie - 1.818 zł

 

   c/wyższej niż 36 ton

    o liczbie osi - dwie - 2.350 zł

 

   d/równej lub wyższej niż 12 ton do 36 włącznie

    o liczbie osi -trzy - 1.818 zł

 

  e/ powyżej 36 ton o liczbie osi – trzy - 2.350 zł

 

11. od naczepy lub przyczepy , która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną

      masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z

      działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, wyprodukowaną do

      31 grudnia 1995 r.

 

   a/ od 7 ton a poniżej 12 ton - 288 zł

 

12. od naczepy lub przyczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 

      masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z

      działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, wyprodukowaną po

      31 grudnia 1995 r:

 

   a/ od 7 ton a poniżej 12 ton - 268 zł

 

13.       od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym

za równoważne, która łącznie z  pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów / z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą   prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/ :

 

       a/ równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton:

          o liczbie osi - jedna - 226 zł

 

      b/ równej lub wyższej niż 25 ton

         o liczbie osi - jedna - 328 zł

 

     c/równej i wyższej niż 12 tony a mniejszej niż 28 tony:

       o liczbie osi - dwie - 298 zł

 

     d/równej i wyższej niż 28 tony a mniejszej niż 33 tony

       o liczbie osi - dwie - 566 zł

 

     e/równej i wyższej niż 33 ton a mniejszej niż 38 ton 

        o liczbie osi - dwie - 842 zł

 

     f/równej i wyższej niż 38 ton

       o liczbie osi - dwie - 1.130 zł

 

    g/równej i wyższej niż 12 ton

      o liczbie osi - trzy i więcej - 1.234 zł

 

14.       Od przyczepy i naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż wymienione w

       § 1 pkt 13 która z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą zespołu

       pojazdów / z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą   prowadzoną

       przez podatnika podatku rolnego/:

   a/równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton:

      o liczbie osi - jedna - 298 zł

   b/równej lub wyższej niż 25 ton

      o liczbie osi - jedna - 534 zł

   c/równej i wyższej niż 12 tony a mniejszej niż 28ton:

      o liczbie osi - dwie - 360

   d/równej lub wyższej niż 28 tony a mniejszej niż 33 tony:

     o liczbie osi - dwie - 772 zł

 

   e/równej lub wyższej niż 33 tony a mniejszej niż 38 ton:

     o liczbie osi - dwie - 1.234 zł

 

   f/równej lub wyższej niż 38 ton

     o liczbie osi - dwie - 1.542 zł

 

   g/równej lub wyższej niż 12 ton

    o liczbie osi trzy i więcej - 1.336 zł

 

15.       od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia, wyprodukowany do

       31.12.1995 r.

 

     a/ mniej niż 30 miejsc - 772 zł

     b/równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.594 zł

 

16.       od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia, wyprodukowany

       po 31.12.1995 r.

 

    a/ mniej niż 30 miejsc - 740 zł

    b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.594 zł

 

17.       od autobusu posiadającego katalizator spalin bez względu na datę produkcji w zależności

       od liczby miejsc do siedzenia ;

 

      a/ mniej niż 30 miejsc - 720 zł

      b/równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.490 zł

                               

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.

 

§3

Traci moc uchwała nr XXXVII/24 28/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 listopada 2001r w sprawie podatku od środków transportowych.

 

§4

Kwotę podatku od środków transportowych wpłaca się w kasie Pekao w Urzędzie Gminy oraz w placówkach pocztowych.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2003 r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Sowa

 

Lista wiadomości
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Planowania, Promocji i Rozwoju Gminy
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
w sprawie ustalenia limitu i usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży
w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Komorniki na 2003 rok
w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Miast i Gmin położonych przy drodze ekspresowej Poznań – Wrocław „Piątka”
w sprawie: opłat administracyjnych
w sprawie zatwierdzenia cen biletów, zmiany czasu przejazdu oraz wprowadzenia nowych biletów miesięcznych ulgowych szkolnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych korzystających z pasażerskiej komunikacji podmiejskiej w 2003 roku.
w sprawie: nadania nazwy osiedla mieszkaniowego miejscowości Plewiska
w sprawie: podatku od środków transportowych
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego działkę nr 203/5 i część działek nr 204/3, 203/8
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid.666/6 położonej we wsi Komorniki
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki z dnia 29.12.2000 r w sprawie określenia inkasentów wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2003 rok
w sprawie podatku od posiadania psów na terenie gminy w 2003 roku
w sprawie: ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki w roku 2003
w sprawie ustalenia minimalnych kwot czynszu dzierżawnego za grunty gminne przeznaczone na działalność rolniczą, nierolniczą, stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych oraz za najem garaży gminnych w 2003 roku
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Komorniki
w sprawie zasad polityki czynszowej
w sprawie cennika niektórych usług komunalnych na 2003 rok
w sprawie zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji na 2003 rok
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, Przewodniczących Komisji Rady, Przewodniczącego Rady, V-ce Przewodniczących Rady
w sprawie: powołania składu Kolegium Redakcyjnego miesięcznika „Nowiny Komornickie”
w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Komorniki do Rady Wielkopolskiego Parku Narodowego
w sprawie powołania przedstawiciela do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Komorniki
w sprawie powołanie członków stałych komisji Rady Gminy
w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Gminy
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Komorniki
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Komorniki