2002

Lista wiadomości
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Planowania, Promocji i Rozwoju Gminy
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
w sprawie ustalenia limitu i usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży
w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Komorniki na 2003 rok
w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Miast i Gmin położonych przy drodze ekspresowej Poznań – Wrocław „Piątka”
w sprawie: opłat administracyjnych
w sprawie zatwierdzenia cen biletów, zmiany czasu przejazdu oraz wprowadzenia nowych biletów miesięcznych ulgowych szkolnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych korzystających z pasażerskiej komunikacji podmiejskiej w 2003 roku.
w sprawie: nadania nazwy osiedla mieszkaniowego miejscowości Plewiska
w sprawie: podatku od środków transportowych
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego działkę nr 203/5 i część działek nr 204/3, 203/8
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid.666/6 położonej we wsi Komorniki
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki z dnia 29.12.2000 r w sprawie określenia inkasentów wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2003 rok
w sprawie podatku od posiadania psów na terenie gminy w 2003 roku
w sprawie: ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki w roku 2003
w sprawie ustalenia minimalnych kwot czynszu dzierżawnego za grunty gminne przeznaczone na działalność rolniczą, nierolniczą, stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych oraz za najem garaży gminnych w 2003 roku
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Komorniki
w sprawie zasad polityki czynszowej
w sprawie cennika niektórych usług komunalnych na 2003 rok
w sprawie zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji na 2003 rok
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, Przewodniczących Komisji Rady, Przewodniczącego Rady, V-ce Przewodniczących Rady
w sprawie: powołania składu Kolegium Redakcyjnego miesięcznika „Nowiny Komornickie”
w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Komorniki do Rady Wielkopolskiego Parku Narodowego
w sprawie powołania przedstawiciela do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Komorniki
w sprawie powołanie członków stałych komisji Rady Gminy
w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Gminy
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Komorniki
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Komorniki