Rada Seniorów

Rada Seniorów Gminy Komorniki

Została powołana na uroczystej sesji Rady Gminy Komorniki, 4 września br. Przyjęto wówczas statut Rady, zgodnie z którym w jej skład może wchodzić od 10 do 15 członków - przedstawicieli gminnych środowisk senioralnych.

Zobacz:
Uchwała Nr XLI/362/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 4 września 2021r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Komorniki.
Statut Rady Seniorów Gminy Komorniki (załącznik do uchwały nr 362) Zał do uch. 362.


Radę Seniorów powołał Wójt spośród kandydatów zgłoszonych przez koła seniorów i stowarzyszenia działające na rzecz osób starszych.

25 października 2021 roku Rada Seniorów Gminy Komorniki rozpoczęła swoją działalność. Pierwsze posiedzenie odbyło się w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Komorniki.

Rada Seniorów Gminy Komorniki liczy 13 członków, a jej kadencja trwa pięć lat (pierwsza kadencja trwa do końca VIII kadencji Rady Gminy, tj. do końca 2023 roku).

Posiedzenia rady odbywają się conajmniej raz na kwartał.


Siedzibą Rady Seniorów jest Urząd Gminy Komorniki:

ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
tel. 61 8100 669
e-mail: z.leonarczyk@komorniki.pl


Lista członków Rady Seniorów Gminy Komorniki (kadencja 2021-2023):

 1. Urszula Bartkowiak – Przewodnicząca - Stowarzyszenie Komornickich Seniorów „Aktywni Razem”
 2. Zenon Dolata – Uniwersytet Międzypokoleniowej Integracji-Nauka i Kultura
 3. Ryszard Gallas – Klub Seniora w Łęczycy
 4. Danuta Gawlik – Stowarzyszenie Komornickich Seniorów „Aktywni Razem”
 5. Hanna Kaczmarek – Klub Seniora w Łęczycy
 6. Małgorzata Kempska – Klub Seniora w Plewiskach
 7. Jolanta Kliber – Uniwersytet Międzypokoleniowej Integracji-Nauka i Kultura
 8. Franciszek Kulpa – Uniwersytet Międzypokoleniowej Integracji-Nauka i Kultura
 9. Maria Soboczyńska – Klub Seniora w Rosnówku
 10. Mirosława Szaj – Wiceprzewodnicząca – Klub Seniora w Plewiskach
 11. Jan Trzebiatowski – Stowarzyszenie Komornickich Seniorów „Aktywni Razem”
 12. Danuta Woźniak – Stowarzyszenie Komornickich Seniorów „Aktywni Razem”
 13. Helena Zaradzka – Wiceprzewodnicząca – Klub Seniora w Rosnówku


Rada Seniorów pełni funkcję konsultacyjną, doradczą i opiniodawczą dla organów gminy. Umożliwia budowanie dialogu, partnerstwa, integracji i współpracy między środowiskiem osób starszych a władzami lokalnymi. Zadaniem Rady jest przede wszystkim integracja komornickich grup seniorów, reprezentowanie ich interesów oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz starszych mieszkańców gminy, które mogłyby się przyczynić do zwiększenia ich aktywności w życiu lokalnej społeczności.

 


Polityka Senioralna 2020-2025

Rada Gminy przyjęła Politykę Senioralną na lata 2020 – 2025. To pierwszy tego typu dokument w Gminie Komorniki. Do pracy nad nim Wójt Jan Broda zaprosił przedstawicieli środowisk senioralnych działających na terenie gminy. W pracach uczestniczyli także radni oraz urzędnicy. Specjalny Zespół w drodze konsultacji wypracował Politykę Senioralną Gminy Komorniki. Jej głównym celem jest zapewnianie warunków do poprawy jakości życia osób starszych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu ze społeczności w naszej gminie.

Potrzeba przygotowania Programu dla Seniorów narodziła się z inicjatywy samych seniorów oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Piotra Wiśniewskiego. Wójt niezwłocznie podjął działania, powołując w marcu br. Zespół doradczy ds. polityki senioralnej. Co prawda Gmina Komorniki jest gminą bardzo młodą, zamieszkiwaną w większości przez młode rodziny z dziećmi, to zamieszkuje ją ok. 3,5 tys. osób w wieku ponad 60 lat (z czego ponad 2,1 tys. stanowią kobiety). Jest to środowisko aktywne, chętnie korzystające z życia po zakończeniu pracy zawodowej. Niektórzy z nich skupiają się w prężnie działających na terenie gminy 4 klubach seniorów.

Zespół rozpoczął swe prace od diagnozy. W rozmowach z seniorami zdefiniowano ich główne problemy, ale także potrzeby i oczekiwania. Do największych z nich zaliczono wsparcie w organizacji czasu wolnego seniorów, stworzenie ciekawej oferty kulturalnej, warunków lokalowych do spotkań, wsparcie w wyjazdach.

Program będzie realizowany przez grupę podmiotów, które już od lat współpracują z seniorami: Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Bibliotekę Gminną, szkoły i przedszkola. Do współpracy będą zapraszane także organizacje pozarządowe, działające na rzecz seniorów. Realizacja Polityki Senioralnej finansowana będzie ze środków wewnętrznych oraz zewnętrznych, pochodzących z programów rządowych i unijnych.

Cele operacyjne wpisane w Politykę Senioralną uwzględniają działania dedykowane seniorom aktywnym, ale także tym ze szczególnymi potrzebami. Celem programu jest aktywizacja osób starszych, które przez swoją samotność, nieporadność bądź niepełnosprawność spędzają życie głównie w domu, stroniąc od innych. W kierunkach działań znalazły się m.in następujące obszary: profilaktyka zdrowotna, pomoc seniorom ze specjalnymi potrzebami, promowanie aktywności ruchowej, budowanie relacji międzypokoleniowych, szeroka oferta edukacyjna i kulturalna, bezpieczeństwo osób starszych czy włączanie potencjału seniorów w obszar aktywności społecznej.

Opracowana przez zespół Polityka Senioralna została pomyślnie przyjęta przez gminne kluby seniora. Radni również jednogłośnie opowiedzieli się za jej podjęciem. Wójt Jan Broda podziękował członkom Zespołu za wypracowanie Programu.

Zobacz:

Polityka Senioralna Gminy Komorniki na lata 2020-2025 (pdf)
Uchwała Nr XVI/126/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2019r. w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej w Gminie Komorniki na lata 2020-2025.

 
Komornicka Karta Seniora

Program „Komornicka Karta Seniora” jest jednym z elementów polityki senioralnej realizowanej przez Gminę Komorniki. Jego założeniem jest poprawa jakości życia osób starszych poprzez ich aktywizację i stworzenie możliwości dokonywania zakupu towarów bądź usług ze zniżką w wysokości zaproponowanej przez Partnerów Programu. Karta oferuje posiadaczom zniżki oraz ulgi w opłatach udzielane w związku z korzystaniem z oferty gminnych obiektów sportowych, oświatowych, kulturalnych prowadzonych przez Gminę Komorniki; zniżki, ulgi, preferencje oraz dodatkowe świadczenia oferowane przez Partnerów Programu.

Aby korzystać z KOMORNICKIEJ KARTY SENIORA wystarczy:

 • Pobrać Wniosek o wydanie Komornickiej Karty Seniora w Urzędzie Gminy Komorniki, w Centrum Tradycji i Kultury (i jego Filiach) lub na stronie www.komorniki.pl – pobierz TUTAJ
 • Wypełniony wniosek złożyć w Urzędzie Gminy Komorniki, bądź w wersji elektronicznej wysłać na adres e-mail: seniorzy@komorniki.pl.
 • Odebrać Kartę Seniora (karta wydawana jest w terminie 30 dni, jest bezterminowa i bezpłatna)
 • Korzystać z rabatów.


Zobacz:

Lista Partnerów i miejsc przyjaznych dla Seniorów oraz aktualny katalog ulg, zniżek i ofert.
Uchwała Nr XXV/212/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie przyjęcia programu „Komornicka Karta Seniora” na terenie Gminy Komorniki.