Jesteś tutaj:   

Archiwum

2007.12.10 - Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na stanowisko pracownika ds. planowania przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy w Komornikac

 

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na stanowisko

pracownika ds. planowania przestrzennego

w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

w Urzędzie Gminy w Komornikach

 

 

 

Wymagania niezbędne:

·         wykształcenie wyższe – architektura, gospodarka przestrzenna, budownictwo;

·         znajomość zagadnień i przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, budownictwa.

 

Wymagania pożądane:

·         członek izby samorządu zawodowego architektów lub urbanistów;

·         praktyka zawodowa w zakresie wymienionych wyżej zagadnień;

·         doświadczenie w jednostkach administracji publicznej;

·         dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Prowadzenie spraw dotyczących wydawania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o

    ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w tym:

·         przeprowadzanie wizji lokalnych w terenie,

·         przeprowadzanie analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy,

·         sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku osoby będącej członkiem izby samorządu zawodowego architektów lub urbanistów),

·         prowadzenie procedury administracyjnej związanej z wydawaniem w/w decyzji;

2) Sporządzania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

3) Bieżąca obsługa klientów.

 

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny,

·         CV,

·          opis doświadczenia zawodowego

·         informacja z Krajowego  Rejestru Karnego  -  kartoteka karna

·         uwierzytelnione kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

·         uwierzytelniona kopia zaświadczenia o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego architektów lub urbanistów (w przypadku osoby będącej członkiem izby)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys, opis przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej - powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Komorniki lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Komorniki ul. Stawna 1  62-052 Komorniki, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika ds. planowania przestrzennego”            w terminie do dnia 31.12.2007 r. do godz. 10:00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.komorniki.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

 

 

 

                                                                                                                                             Wójt Gminy Komorniki

                                                                                                                                                  mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
URZĄD GMINY KOMORNIKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO Urzędnicze Nr Ref: UG - RP.1.2011PRACOWNIK DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI I WINDYKACJI PODATKÓW, OPŁAT ORAZ NALEŻNOŚCI Z UMÓW CYWILNOPRAWNYCH
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Na stanowisko ds. obywatelskich w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Komorniki.
LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU NABORU /ROZMOWA KWALIFIKACYJNA/ zgodnie z ogłoszonym naborem przez Wójta Gminy Komorniki na stanowisko ds. obywatelskich
URZĄD GMINY KOMORNIKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO / Urzędnicze / Nr Ref: UG - WO.1.2011 Pracownik ds. obywatelskich
Informacja w sprawie ogłoszenia konkursu na dyr. Przedszkola w Rosnowku
Informacja o wynikach naboru na stanowisko strażnika Straży Gminnej
Nr Ref. UG –KSG/09
Wójt Gminy Komorniki ogłasza NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. księgowości podatkowej w Wydziale Finansowo- Księgowym w wymiarze pełnego etatu(Nr Ref.: UG/FK/2010)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. ksiegowości podatkowej w Urzędzie Gminy Komorniki
Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór na stanowisko STRAŻNIKA STRAŻY GMINNEJ Gminy Komorniki.(2 – etaty) Nr Ref. UG –SSG / 2011
URZĄD GMINY KOMORNIKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO Urzędnicze Nr Ref: UG - FK.1.2012 INSPEKTOR DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Na stanowisko ds. księgowości i windykacji podatków, opłat oraz należności z umów cywilnoprawnych w Urzędzie Gminy Komorniki.
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Rosnówku
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Na stanowisko ds. promocji i funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Komorniki
Wójt Gminy Komorniki ogłasza NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. finansowania i przygotowania do realizacji inwestycji komunalnych w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska w wym
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru na stanowisko ds. promocji gminy i funduszy unijnych Nr Ref.: UG-PG/11
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Na dwa stanowiska Strażników Straży Gminnej w Urzędzie Gminy Komorniki
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Komorniki
Informacja o wynikach naboru stanowisko ds. obsługi biura podawczego wymiar czasu pracy 3/5 etatu
LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU NABORU /ROZMOWA KWALIFIKACYJNA/ zgodnie z ogłoszonym naborem przez Wójta Gminy Komorniki na stanowisko pracownik ds. księgowości i windykacji podatków, opłat oraz należności z umów cywilnoprawnych. NR
SPROSTOWANIE Wójta Gminy Komorniki do ogłoszonego naboru z dnia 5 grudnia 2011 r. na wolne stanowisko Urzędnicze Nr Ref: UG - RP.1.2011 „pracownik do spraw księgowości i windykacji podatków, opłat oraz należności z umów cywilnoprawnych”
Informacja o zakwalifikowaniu do II etapu naboru NR Ref. UG-FK.1.2012
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Strażnika Straży Gminnej Gminy Komorniki
Informacja o wynikach naboru stanowisko ds. finansowania i przygotowania do realizacji inwestycji komunalnych - 3/5 etatu
LISTA KANDYDATÓZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU NABORU/ROZMOWA KWALIFIKACYJNA/ zgodnie z ogłoszonym naborem przez Wójta Gminy Komorniki na stanowisko ds. planowania przestrzennego
Nabór Stanowisko ds. promocji i funduszy unijnych
Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne - konkurs na dyrektora przedszkola w Rosnówku
LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU NABORU /ROZMOWA KWALIFIKACYJNA/ zgodnie z ogłoszonym naborem przez Wójta Gminy Komorniki na stanowisko ds. księgowości budżetowej NR Ref. UG/FK/2010
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru - stanowisko ds. promocji i funduszy unijnych
Wójt Gminy Komorniki ogłasza NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. obsługi biura podawczego w Wydziale Organizacyjnym w wymiarze 3/5 etatu (Nr Ref.: UG/OR/2010)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ds. promocji i funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Komorniki
Konkurs na Dyrektora Przedszkola w Rosnówku
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. księgowości budżetowej (NR Ref.: UG/FK/2010)
Ogłoszenie (ponowne)o konkursie na dyrektora przedszkola w Rosnówku
Wójt Gminy Komorniki ogłasza NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Stanowisko ds. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO w Wydziale Planowania Przestrzennego (Nr Ref.: UG- PL/2010)
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zgodnie z ogłoszonym naborem na stanowisko Strażnika Straży Gminnej Gminy Komorniki
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Lista Kandydatów Ref. UG-KSG/09
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Na stanowisko ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Komorniki
Informacja o wynikach naboru stanowisko ds.inwestycji i remontów
Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór
Informacja w sprawie ogłoszonego naboru na stanowisko ds. inwestycji i remontów z dnia 03.04.2009 r.