2013

Projekt UCHWAŁA NR XXXVI/ /2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia „ Programu Ochrony Środowiska dla gminy Komorniki na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 201

Projekt uchwały w sprawie przyjecia programu ochrony środowiska

załączniki do projektu uchwały - wykaz wniosków i protokół z rozpatrzenia wniosków  

Opracowanie pt. Program Ochrony Środwiska

 Opracowanie pt. Prognoza oddziaływania na środowko

Lista wiadomości
PROJEKT UCHWAŁA Nr XXXII/ / 2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
PROJEKT UCHWAŁA NR XXXII / / 2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 stycznia 2013 r.w sprawie: nadanie nazwy ulicy w miejscowości Plewiska
PROJEKT UCHWAŁA NR XXXII/……./2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki, w rejonie ulic Ko
PROJEKT UCHWAŁA NR XXXII/ /2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach.
PROJEKT UCHWAŁA NR XXXII/ /2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie: podziału Gminy Komorniki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
PROJEKT UCHWAŁA NR XXXII/ /2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 stycznia 2013 r.w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy Komorniki na 2013 rok.
PROJEKT UCHWAŁA Nr XXXII/…/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki położonej w rejonie ul. Ks. Malinowskiego i rzeki Wi