2012

Lista wiadomości
Projekt UCHWAŁA NR XXXI/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI dnia 28 grudnia 2012 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2013-2022.
PROJEKT UCHWAŁA NR XXXI/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2013r. dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie.
projekt UCHWAŁA NR XXXI/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Komorniki na 2013r.
projekt UCHWAŁA NR XXXI/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 grudnia 2012 roku. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2012 – 2020.
PROJEKT UCHWAŁA NR XXXI / / 2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: przejęcia zadań inwestycyjnych z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu.
Projekt UCHWAŁA NR XXX/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2013 roku dla Gminy Dopiewo na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
PROJEKT UCHWAŁA NR XXX/……./2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki, w rejonie ulic Komo
PROJEKT UCHWAŁA NR XXX/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Komorniki.
PROJEKT UCHWAŁA Nr XXX/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2013 r., stanowiącego część strategii rozwią
UCHWAŁA NR XXX/……/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działki nr ewid. 5/2 w Wirach i działek nr 1003/4 i 1003/5 w Komornikach
PROJEKT UCHWAŁA NR XXX/…/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/231/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/136/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. Rady Gmi
PROJEKT UCHWAŁA NR XXX/…/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie:uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Łęczycy i części wsi Wiry obejmujących obszar działek nr: 120/8, 120/14, 66/2
PROJEKT UCHWAŁA Nr XXX/…/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki położonej pomiędzy ul. Ks. Wawrzyniaka i ul. Stanisława
PROJEKT UCHWAŁA Nr XXX/ / 2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 13 grudnia 2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
PROJEKT UCHWAŁA NR XXX/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Komorniki”
projekt UCHWAŁA NR XXX/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2012 – 2020.
projekt UCHWAŁA NR XXX/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012r.
projekt UCHWAŁA NR XXIX/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012r
PROJEKT UCHWAŁA NR XXIX/…/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 176/XIX/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Komornikac
PROJEKT UCHWAŁA NR XXIX/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/195/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 26.04.2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospod
PROJEKT UCHWAŁA NR XXIX/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/112/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 29.09.2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospod
PROJEKT UCHWAŁA Nr XXIX/ / 2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 22 listopada 2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
PROJEKT UCHWAŁA NR XXIX/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2013 rok.
PROJEKT UCHWAŁA NR XXIX/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie: zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji
rojekt UCHWAŁA NR XXIX/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 22 listopada 2012 roku.w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2012 – 2020.
PROJEKT UCHWAŁA NR XXIX/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 22 listopada 2012r.w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Komorniki.
PROJEKT UCHWAŁA NR XXIX/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach.
PROJEKT UCHWAŁA NR XXIX/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 22 listopada 2012 r.w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki.
PROJEKT UCHWAŁA Nr XXIX/…/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/162/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
Projekt UCHWAŁA NR XXIX/…./2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie: odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Komorniki nr XXV/222/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalen
PROJEKT UCHWAŁA NR XXVIII/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 25 października 2012 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Adriana Hewusza
PROJEKT UCHWAŁA Nr XXVIII/ / 2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 25 października 2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
PROJEKT UCHWAŁA NR XXVIII/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 25 października 2012 r. w sprawie: zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komorniki ”.
PROJEKT UCHWAŁA Nr XXVII/ / 2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 27 września 2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnej na okres trzech lat.
PROJEKT UCHWAŁA Nr XXVII/ / 2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 27 września 2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnej na okres trzech lat.
PROJEKT UCHWAŁA Nr XXVII/ / 2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 27 września 2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnej na okres trzech lat.
PROJEKT UCHWAŁA NR XXVII/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 27 września 2012 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 176/XIX/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Komornikach
PROJEKT UCHWAŁA NR XXVII/......./2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 27 września 2012 r.w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Stawnej, Zakładowej i Jeziornej - Etap 1
projekt UCHWAŁA NR XXVII/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 27 września 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012r.
projekt UCHWAŁA NR XXVII/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 27 września 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2012 – 2020.
PROJEKT UCHWAŁA NR XXVI/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 sierpnia 2012 r. W sprawie uchylenia uchwały Nr VI/35/2007 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenie Regulaminu Redakcji ,,Nowiny Komornickie.”
PROJEKT Uchwała nr XXVI/……2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki (I etap) i (II etap).
projekt UCHWAŁA NR XXVI/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012r.
projekt UCHWAŁA NR XXVI/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 sierpnia 2012 roku. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komornik na lata 2012 – 2020.
PROJEKT UCHWAŁA Nr XXVI/…/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/136/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. Rady Gminy Komorniki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrz
PROJEKT UCHWAŁA NR XXVI/...../2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rosnówko i części wsi Chomęcice w rejonie Jeziora Chomęcickiego – etap II.
PROJEKT UCHWAŁA NR XXXVI / / 2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 sierpnia 2012 r.w sprawie: ustanowienia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Komorniki.
PROJEKT UCHWAŁA NR XXVI / / 2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 sierpnia 2012 r.w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Komorniki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
PROJEKT UCHWAŁA NR XXV/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia umorzonej kwoty pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PROJEKT UCHWAŁA Nr XXV/ / 2012RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnej na okres trzech lat.
PROJEKT UCHWAŁA NRXXV/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu przy ul. Zielarskiej 2 w Plewiskach
PROJEKT UCHWAŁA NR XXV/....../2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice w rejonie ulic: Polnej i Głuchowskiej.
PROJEKT UCHWAŁA Nr XXV/……../2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 czerwca 2012 r.w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego środkowo-wschodniej części wsi Komorniki.
Projekt UCHWAŁA NR XXV/ / 2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 czerwca 2012 r.w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w rejonie ul. Grunwaldzkiej i Fabianowskiej –
PROJEKT UCHWAŁA NR XXV/…/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/48/2011 r. Rady Gminy Komorniki, z dnia 31 marca 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania pr
projekt UCHWAŁA NR XXV/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2012 – 2020.
Projekt uchwała nr XXV/ /2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 czerwca 2012 r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r.
projekt UCHWAŁA NR XXIV/113/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012r.
projekt UCHWAŁA NR XXIV/114/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2012 – 2020.
PROJEKT UCHWAŁA NR XXIV/ / 2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 11 czerwca 2012 r.w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XVI/145/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywa
PROJEKT UCHWAŁA Nr XXIV/......../2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 11 czerwca 2012 r.w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w rejonie ulic: Południowej i
PROJEKT UCHWAŁA NR XXIV / / 2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 11 czerwca 2012 r.w sprawie: nadanie nazwy ulicy w miejscowości Chomęcice i nazwy parku w miejscowości Komorniki.
PROJEKT UCHWAŁA NR XXIV/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia czerwca 2012r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
projekt UCHWAŁA NR XXIV/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia czerwca 2012r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Komorniki absolutorium za 2011 rok.
PROJEKT UCHWAŁA NR XXIV/ /2012 r. RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 11 czerwca 2012r.w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku.
PROJEKT UCHWAŁA Nr XXIII/208/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 2 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia flagi Gminy Komorniki.
Projekt UCHWAŁA Nr XXII/205/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Komorniki.
PROJEKT UCHWAŁA NR XXII/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/65/2007 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 września 2007 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
PROJEKT UCHWAŁA NR XXII/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
PROJEKT UCHWAŁA NR XXII / /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie: zmiany porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
PROJEKT UCHWAŁA NR XXII/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Komorniki nieruchomości stanowiącej mienie Skarbu Państwa.
PROJEKT UCHWAŁA NR XXII/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie: odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Komorniki nr XIII/114/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miej
PROJEKT UCHWAŁA NR XXII/…../2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rosnówko i części wsi Chomęcice w rejonie Jeziora Chomęcickiego – etap I
PROJEKT UCHWAŁA NR XXI/197/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komorniki ”.
PROJEKT UCHWAŁA NR XXI/ … /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach.
PROJEKT UCHWAŁA NR XXI/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/65/2007 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 września 2007 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dl
PROJEKT UCHWAŁA NR XXI/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 kwietnia 2012 r.w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalny
projekt UCHWAŁA NR XXI/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: współdziałania z Miastem Puszczykowo w realizacji zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci.
projekt UCHWAŁA NR XXI/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012r.
projekt UCHWAŁA NR XXI/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2012 – 2020.
PROJEKT UCHWAŁA NR XXI/201/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 kwietnia 2012 w sprawie Statutu Gminy Komorniki.
PROJEKT UCHWAŁA NR XXI/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego
PROJEKT UCHWAŁA Nr XXI/…/2011 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/242/2009 z dnia 30 września 2009 r. Rady Gminy Komorniki, zmienionej uchwałami: Nr XXXIX/250/2009 z dnia 26 października 2009 r.,
PROJEKT UCHWAŁA Nr XX / / 2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnej na okres trzech lat.
PROJEKT UCHWAŁA Nr XX / / 2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnej na okres trzech lat.
PROJEKT UCHWAŁA NR XX/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przeznaczenia umorzonej kwoty pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PROJEKT UCHWAŁA NR XX/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przeznaczenia umorzonej kwoty pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
projekt UCHWAŁA NR XX/183/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2012r. dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie.
projekt UCHWAŁA NR XX/181/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012r.
projekt UCHWAŁA NR XX/182/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2012 – 2020.
PROJEKT UCHWAŁA NR XX / / 2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy w miejscowości Komorniki
PROJEKT UCHWAŁA Nr XX / / 2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnej na okres trzech lat.
PROJEKT UCHWAŁA Nr XX / / 2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnej na okres trzech lat.
PROJEKT UCHWAŁA Nr XX / / 2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnej na okres trzech lat.
PROJEKT UCHWAŁA Nr XX / / 2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnej na okres trzech lat.
PROJEKT UCHWAŁA NR XX/……./2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w rejonie ul. Cichej.
PROJEKT UCHWAŁA NR XX/…./2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w rejonie ul. Szkolnej.
PROJEKT UCHWAŁA NR XIX/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.
PROJEKT UCHWAŁA NR XIX/…../2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów rolnych w rejonie ul. Szreniawskiej.
PROJEKT Uchwała Nr XIX/ /2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2012 w sprawie Statutu Gminy Komorniki.
PROJEKT UCHWAŁA NR XIX/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Komornikach
PROJEKT UCHWAŁA NR XIX/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Plewiskach stanowiącej działki 1281/3, 1281/4 i 1281/5 na rzecz Biblioteki Publicznej Gminy Komorn
PROJEKT UCHWAŁA NR VXIII RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ulic: Żabikowskiej, Nizinnej i Poznańskiej
PROJEKT UCHWAŁA NR XVIII//2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ulic: Żabikowskiej, Wirowskiej i Przemy
STANOWISKO RADY GMINY KOMORNIKI PODJĘTE NA XVIII SESJI Rady Gminy Komorniki z dnia 9 lutego 2012 r.
PROJEKT UCHWAŁA NR XVIII/…../2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rosnówko i części wsi Chomęcice w rejonie Jeziora Chomęcickiego – etap I
PROJEKT UCHWAŁA NR XVIII/…./2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Wiśnio
PROJEKT UCHWAŁA NR XVIII / / 2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 09 lutego 2012 r. w sprawie: ceny zrzutu 1m 3 ścieków do kanalizacji gminnej.
PROJEKT UCHWAŁA NR XVIII / / 2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 09 lutego 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Komornikach.
PROJEKT UCHWAŁA NR XVIII/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 9 lutego 2012 R.w sprawie: zmiany załącznika do uchwały nr XVI/108/03 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Komor
PROJEKT UCHWAŁA NR XVIII / / 2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 09 lutego 2012 r. w sprawie: bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zastosowania oprocentowania przy rozłożeniu na raty opłaty
PROJEKT UCHWAŁA NR XVIII / / 2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 09 lutego 2012 r.w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
PROJEKT UCHWAŁA NR XVIII/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 09 lutego 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012r.
PROJEKT UCHWAŁA NR XVIII/ /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 09 lutego 2012 roku. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2011 – 2020.
PROJEKT UCHWAŁA NR XVIII/…./2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działki nr ewid. 5/2 w Wirach i działek nr 1003/4 i 1003/5 w Kom
PROJEKT UCHWAŁA NR XVIII / /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 9 lutego 2012 r.w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy Komorniki na 2012 rok.
PROJEKT UCHWAŁA NR XVIII / / 2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 09 lutego 2012 r. w sprawie: nadanie nazwy ulicy w miejscowości Plewiska.