2011

Lista wiadomości
Uchwała Nr V/…/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w rejonie ul. Cichej i ul. Rze
Projekt Uchwała Nr V/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 stycznia 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/216/20005 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu porządkowego gminnego transportu zbiorowego w Gminie Komornik
Projekt Uchwała Nr V/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Komorniki dla Gminy Komorniki na lata 2011-2013 , stanowiącego część strategii rozwiązywania p
Projekt Uchwała nr V / …../2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 stycznia 2011 r.w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2011 rok
Projekt UCHWAŁA NR V/……./2011 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach na terenie działki nr 346/2
Projekt Uchwała Nr V/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2011r., stanowiącego część strategii rozwiązyw
PROJEKT Uchwała nr XVI / / 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 15 grudnia 2011 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chomęcice
PROJEKT Uchwała nr XVI/ /20011 Rady Gminy Komorniki z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia umorzonej kwoty pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Projekt Uchwała Nr XVI/ / 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 15 grudnia 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/216/2005 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu porządkowego gminnego transportu zbiorowego w Gminie Komorn
Projekt Uchwała nr XVI/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
PROJEKT Uchwała Nr XVI / 150 / 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Komorniki oraz dalszego postępowania z wyłapanymi zwierzętami.
Projekt Uchwała Nr XVI/ …… /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Komorniki Nr XLIII/262/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowa
Projekt UCHWAŁA NR XVI/ /2011 RADY GMINY KOMORNIKI Z DNIA 15 GRUDNIA 2011 R.w sprawie: wyrażenia woli nawiązania współpracy pomiędzy Miastem Winnica a Gminą Komorniki.
Projekt Uchwała Nr XVI/ … /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 15 grudnia 2011r w sprawie; ustalenia cen biletów za przejazd środkami komunikacji pasażerskiej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych na terenie Gminy Komorniki na liniach auto
projekt Uchwała nr XVI/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r.
projekt Uchwała Nr XVI/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2011 – 2020.
Projekt Uchwała Nr XVI / /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2012 r., stanowiącego część strategii rozwiązy
Projekt Uchwała Nr XV/…./2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walerianowo oraz części wsi Rosnówko i Chomęcice.
Projekt Uchwała Nr XV/…./2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko w rejonie ul. Bukowej i Spokojnej i części wsi Waleria
Projekt Uchwała Nr XV/…./2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ul. Żabikowskiej.
Projekt Uchwała Nr XV/…./2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ul. Wirowskiej
projekt Uchwała nr XV/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r.
PROJEKT Uchwała nr XV/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 listopada 2011 rokuw sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
PROJEKT Uchwała nr XV/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki
PROJEKT Uchwała nr XV/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji.
PROJEKT Uchwała nr XV/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
PROJEKT UCHWAŁA NR XV/ /2011 RADY GMINY KOMORNIKI Z DNIA 25 LISTOPADA 2011 R. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/19/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji
Projekt Uchwała nr XV/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2012 rok.
PROJEKT Uchwała nr XIV / / 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2011 r.w sprawie objęcia nazwą „ul. Lubczykowa” nowego odcinka tej ulicy, położonego na terenie miejscowości Plewiska, oraz nadania nazwy ulicy łączącej mi
PROJEKT Uchwała Nr XIV / / 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej powierzchni na nieruchomości na okres dziesięciu lat.
PROJEKT UCHWAŁA NR XIV/ /2011 RADY GMINY KOMORNIKI Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Komorniki.
Projekt Uchwała nr XIII/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2011 r.zmieniająca Uchwałę nr XII/96/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25.08.2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod
Projekt Uchwała Nr XIII / / 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2011r.w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.
projekt Uchwała Nr XIII / / 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
PROJEKT Uchwała nr XIII/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: zmian w Kolegium Redakcyjnym o pisma samorządowego ,,Nowiny Komornickie.
Projekt Uchwała Nr XIII/......./2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Łęczycy i części wsi Wiry w obszarze obejm
Projekt Uchwała Nr XIII/…/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/242/2009 z dnia 30 września 2009 r. Rady Gminy Komorniki, zmienionej uchwałami: Nr XXXIX/250/2009 z dnia 26 października 2009 r.
Projekt Uchwała Nr XIII/......./2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2011 r.w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Polnej i Ks. Malinowskiego na terenie części dział
Projekt Uchwała Nr XIII/......./2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2011 r.w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki (etap II) na terenach działek o nr ewid. 687/4 i 642/129
Projekt UCHWAŁA NR XIII/........../2011 RADY GMINY KOMORNIKIz dnia 29 września 2011 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Fabianowskiej, Poznańskiej i Nowej.
projekt Uchwała Nr XIII/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2011 rokuw sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2011 – 2020.
projekt Uchwała nr XIII/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r.
Projekt Uchwała Nr XIII/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2011r. W sprawie wyboru ławników na kadencję 2012 – 2015
PROJEKT Uchwała nr XII/….… /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Komorniki
PROJEKT Uchwała nr XII/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego
PROJEKT Uchwała nr XII/ /20011 Rady Gminy Komornikiz dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia umorzonej kwoty pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PROJEKT Uchwała Nr XII / / 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 sierpnia 2011 r.w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
projekt Uchwała nr XII/ /2011 Rada Gminy Komorniki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: powierzenia Miastu Poznań zadania publicznego zarządzania droga gminna nr 326004 P ul. Kolejowa w Plewiskach.
PROJEKT Uchwała nr XII/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały nr IV /25/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych
PROJEKT Uchwała Nr XII / / 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 sierpnia 2011 r.w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości na okres trzech lat.
Projekt Uchwała nr XII/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały nr III/9/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Projekt UCHWAŁA NR XII/ /2011 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 25 sierpnia 2011 r.w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 13 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu, w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Pol
Projekt UCHWAŁA NR XII/ /2011 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 25 sierpnia 2011 r.w sprawie: Zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania
projekt Uchwała nr XII / /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zobowiązania o udzieleniu pomocy finansowej na 2013r. dla Miasta Poznania
projekt Uchwała nr XII / /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 sierpnia 2011r.w sprawie: zobowiązania o udzieleniu pomocy finansowej na 2013r. dla Miasta Poznania na opracowanie dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego –budowa ul.Nowa Mi
PROJEKT Uchwała nr XI/….… /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Komorniki
PROJEKT Uchwała nr XI / / 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2011 r.w sprawie objęcia nazwą „ul.Cyprysowa” nowych odcinków tej ulicy, położonych na terenie miejscowości Komorniki
Projek Uchwała Nr XI / /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2011 W sprawie przejęcia zadań inwestycyjnych z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu.
projekt Uchwała nr XI/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2011 rokuw sprawie emisji obligacji Gminy Komorniki oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Projekt Uchwała nr XI/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia uchwał dotyczacych cennika za wynajem obiektów GOSiR.
projekt Uchwała nr XI/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r.
projekt Uchwała Nr XI/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2011 –2020.
Projekt Uchwała nr XI/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu dla przygotowania opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników kadencji 2012-2015 r.
Projekt UCHWAŁA NR XI/....../2011 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 czerwiec 2011r w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ulic: Żabikowskiej, Nizinnej i Poz
Projekt UCHWAŁA NR XI/…../2011 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 czerwca 2011 r.w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych na terenie działek nr 277/1 i 277/2
projekt Uchwała nr X/80/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 02 czerwca 2011 r.
projekt Uchwała nr X/ 79 /2011Rady Gminy Komorniki z dnia 02 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
PROJEKT Uchwała Nr IX / / 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
PROJEKT Uchwała Nr IX / / 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
PROJEKT Uchwała Nr IX / / 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
PROJEKT Uchwała Nr IX / / 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
PROJEKT Uchwała Nr IX / / 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 maja 2011 r.w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
PROJEKT Uchwała Nr IX / / 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 maja 2011 r.w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
PROJEKT Uchwała Nr IX / / 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 maja 2011 r.w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
PROJEKT Uchwała Nr IX / / 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 maja 2011 r.w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
Projekt Uchwała Nr IX / / 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 maja 2011 r.w sprawie: zawarcia porozumienia z Miastem Puszczykowo dotyczącego przejęcia przez Gminę Komorniki zadania polegającego na urządzeniu i prowadzeniu tymczasowego przytu
Projekt Uchwała Nr IX / / 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 maja 2011 r.w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkc
Projekt Uchwała Nr IX/ / 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 maja 2011r W sprawie uchwalenia „Gminnego Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie w Gminie Komorniki”
Projekt Uchwała Nr VIII / / 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego
Projekt Uchwała Nr VIII / / 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2011r w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie w Gminie Komorniki”
Projekt Uchwała Nr VIII / / 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Komorniki, na cele niezwiązane z potrzebami za
Projekt Uchwała nr VIII / /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki nr XVIII/120/2004 z dnia 26 stycznia 2004 w sprawie ustalenia limitów i usytuowania punktów sprzedaży napoj
Projekt Uchwała nr VIII/ /2011 Rada Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2011r.w sprawie: przejęcia przez Gminę Komorniki, niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2387P Poznań – Komorniki.
Projekt Uchwała Nr VIII/…/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorn
Projekt Uchwała nr VIII/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie: trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby f
Projekt Uchwała nr VIII/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Projekt Uchwała Nr VIII/…./2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Stawnej, Zakładowej i Jeziornej
Projekt UCHWAŁA NR VIII/…../2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie: częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki obejmującego działki nr ewid. gruntu 1159, 57/11
Projekt UCHWAŁA NR VIII/…../2011 Rady Gminy Komornikiz dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ul. Polnej i rowu W – A
projekt Uchwała nr VII/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2011r. dla Gminy Gorzyce.
projekt Uchwała nr VII/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r.
projekt Uchwała Nr VII/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2011 – 2020.
PROJEKt Uchwała nr VII / /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011 r. W sprawie: ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Komorniki.
PROJEKT Uchwała Nr VII / / 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
PROJEKT Uchwała Nr VII / / 2011 Rady Gminy Komornikz dnia 31 marca 2011 r.w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
Projekt UCHWAŁA NR VII/ …… /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki Nr XLV/304/2010 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalne
Projekt Uchwała nr VII/ /2011 Rady Gminy Komornikiz dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Komorniki
Projekt Uchwała Nr VII/…/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie rzeki Wirynki.
Projekt Uchwała Nr VII/…/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania części wsi Wiry w obszarze terenów rolnych w rejonie ul. Szreniawskiej.
Projekt Uchwała Nr VII/… /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w rejonie ul. Grunwald
Projekt Uchwała Nr VII/…/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice w obszarze terenów rolnych w rejonie ul. Polnej i Rosnowi
PROJEKT Uchwała Nr VII/ / 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011 roku. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki nr VIII/42/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.
projekt Uchwała Nr VI/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.
Projekt Uchwała Nr VI/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego "Transport Aglomeracji Poznańskiej".
Projekt Uchwała Nr VI/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie : nieodpłatnego nabycia lokalu mieszkalnego w miejscowości Szreniawa
Projekt Uchwała nr VI / / 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2011 r w sprawie: ceny zrzutu 1m 3 ścieków do kanalizacji gminnej.
Projekt Uchwała nr VI/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2011 r.w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Projekt Uchwała nr VI/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat.
Projekt Uchwała Nr VI /……/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Komornikach.