2010

Lista wiadomości
Projekt Uchwała Nr IV/ /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
PROJEKT Uchwała nr IV / / 2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 grudnia 2010 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Plewiska
PROJEKT Uchwała nr IV/ 22/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 grudnia 2010 r.w sprawie: podnoszenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Kanalizacyjnych „Łęczyca” Spółka z o.o.
projekt Uchwała nr IV/ /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2011r. dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie.
projekt Uchwała nr IV/ /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011r.
projekt Uchwała Nr IV/ /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2011 – 2020.
Projekt Uchwała nr IV/ /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia grudnia 2010r. w sprawie: realizacji projektu „Bo każde dziecko zasługuje na pomoc” na terenie Gminy Komorniki
projekt Uchwała nr IV/ /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny prz
PROJEKT Uchwała Nr III/ /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 grudnia 2010 r.w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/249/2005 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie cennika niektórych opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządze
PROJEKT Uchwała nr III/ /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 grudnia 2010 r.w sprawie: zmiany uchwały Nr LII/357/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i p
Projekt Uchwała nr III/ /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 grudnia 2010 r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Komorniki
Projekt Uchwała nr III/ /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 grudnia 2010r.w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki
Projekt Uchwała nr III/ /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 grudnia 2010r.w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Projekt Uchwała nr III/ /2010 Rady Gminy Komornikiz dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie powołania przedstawiciela do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Projekt Uchwała nr III/ /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 grudnia 2010r.w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, Przewodniczących Komisji Rady, Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady.
PROJEKT Uchwała nr LIII/ /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 listopada 2010r.w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2011 budynków, budowli i gruntów zajętych na cele bezpieczeństwa i porządku publicznego
Projekt Uchwała nr LIII/ /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2011 r.
Projekt Uchwała Nr LIII/………./2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie:uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie
Projekt Uchwała nr LII / / 2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 października 2010 r.w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Plewiska i Komorniki.
PROJEKT Uchwała Nr LII / / 2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 października 2010 r.w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat
PROJEKT Uchwała Nr LII / / 2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 października 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat
PROJEKT Uchwała Nr LII / / 2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 października 2010 r.w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
PROJEKT Uchwała Nr LII/ /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 października 2010 r.w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i Gimnazjum prowadzonych przez Gminę Komorni
Załącznik do uchwały w sprawie studium
PROJEKT Uchwała Nr LII/........./2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 października 2010r.w sprawie:uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komorniki
Projekt UCHWAŁA NR LII/……../2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 25 października 2010 r.w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż drogi krajowej nr 5 Poznań-Wrocław, Szreniawa - Rosnówko
Projekt UCHWAŁA NR LII/……../2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 25 października 2010 r.w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzenn
Projekt Uchwała Nr LI/…/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 września 2010r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Polnej i Ks. Malinowskiego na te
Projekt Uchwała Nr LI/…/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 września 2010r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki (II etap) na terenie działki nr ewid. 687/4.
projektUchwała nr LI/ /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.
Projekt UCHWAŁA Nr LI/ /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przejęcia na własność Gminy Komorniki pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie Gminy Komorniki.
projekt Uchwała nr LI/ /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010r.
Projekt UCHWAŁA NR LI/ /2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 września 2010 r.w sprawie: powołania odrębnego obwodu głosowania Nr 12 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu, w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21
Projekt Uchwała Nr LI / / 2010 Rady Gminy Komornikiz dnia 30 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego na terenie Gminy Komorniki na lata 2010 - 2018
Projekt UCHWAŁA Nr LI/ /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: utworzenia Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
Projekt Uchwała nr L / /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 sierpnia 2010 r.w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Projekt Uchwała Nr L / /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
PROJEKT Uchwała Nr L / / 2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 sierpnia 2010r.w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat
PROJEKT Uchwała Nr L / / 2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 sierpnia 2010r.w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat
Projekt Uchwała Nr L / /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
Projekt Uchwała Nr L / /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
projekt Uchwała nr L/ /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010r.
Projekt Uchwała Nr L/…../2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: sprostowania błędu w uchwale Nr XLIV/284/2010 z dnia 1 marca 2010 r. Rady Gminy Komorniki.
Projekt Uchwała Nr L/…/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/242/2009 z dnia 30 września 2009 r. Rady Gminy Komorniki, zmienionej uchwałami: Nr XXXIX/250/2009 z dnia 26 października 2009 r.,
projekt Uchwała nr XLIX/ /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.
projekt Uchwała nr XLIX/ /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010r.
projekt Uchwała nr XLIX/ /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Komorniki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz infor
projekt Uchwała nr XLIX/ /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
PROJEKT UCHWAŁA NR XLIX/.........../2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 czerwiec 2010r.w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w rejonie ulic: Południowej i Mokrej
Projekt Uchwała Nr XLIX/……../2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 czerwca 2010 r.w sprawie:uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Pl
Projekt Uchwała Nr XLIX/……../2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28.06.2010 r.w sprawie: uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Gottli
PROJEKT Uchwała nr XLIX/ /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2010 r. dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na dofinansowanie praktyk zawodowych dla Filipa Drgasa.
Projekt Uchwała Nr XLIX/..…/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/168/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. Rady Gminy Komorniki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa
projekt Uchwała nr XLIVIII/319/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 maja 2010r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2010r. dla Gminy Wilków i Gminy Lanckorona
projekt Uchwała XLVIII/318/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 maja 2010r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010r.
Projekt Uchwała Nr XLVII / /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
PROJEKT Uchwała Nr XLVII / / 2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 maja 2010r.w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat
Projekt UCHWAŁA Nr XLVII/…/2010 Rady Gminy Komorniki Z dnia 24 Maja 2010 roku w sprawie przejęcia na własność Gminy Komorniki pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie Gminy Komorniki.
PROJEKT Uchwała Nr XLVII / / 2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 maja 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat
Projekt UCHWAŁA NR XLVII /....... /2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki – etap Ib.
Projekt Uchwała Nr XLVII/…/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/18/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r. Rady Gminy Komorniki, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne
Projekt Uchwała Nr XLVII/…/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych na terenie działek
Projekt Uchwała Nr XLVII/ /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010r.
sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/242/2009 z dnia 30 września 2009 r. Rady Gminy Komorniki, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/250/2009 z dnia 26 października 2009 r. i uchwałą Nr XLI/267/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r o przystąpieniu do sporządzenia zmia
Aresztu Śledczego w Poznaniu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Komorniki.
Projekt Uchwała Nr XLV/ /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Fabianowskiej, Poznańskiej i Nowej
PROJEKT Uchwała Nr XLV/ /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
Projekt Uchwała nr XLV/ /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 marca 2010r. W sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w komunalnych domach wielorodzinnych.
projekt UCHWAŁA NR XLV/ /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Projekt Uchwała nr XLV/ /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 marca 2010r. W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół na terenie Gminy Komorniki oraz granic ich obwodów.
PROJEKT Uchwała Nr XLV / /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat
Projekt UCHWAŁA NR XLV/......../2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki – etap Ia.
Projekt UCHWAŁA NR XLV/.../2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice – część III
PROJEKT UCHWAŁA NR XLIV/……../2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Żabikowskiej, Wirowskiej i Komornickiej
Projekt Uchwała Nr XLIV/......./2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie:uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w południowej części Plewisk, pomiędzy zabudową mieszkaniową a autostrad
Projekt UCHWAŁA NR XLIV/........../2010 RADY GMINY KOMORNIKIz dnia 1 marca 2010r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki – etap Ib.
Projekt UCHWAŁA NR XLIV/........./2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 1 marca 2010 r.w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych – etap II.
PROJEKT Uchwała Nr XLIV / /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 01 marca 2010r.w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat
Projekt Uchwała Nr XLIV/ /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 01marca 2010 r.w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki nr VIII/42/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r.w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.
projekt Uchwała nr XLIV/ /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2010r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2010r. dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie.
projekt Uchwała Nr XLIV/ /2010 Rady Gminy Komornik z dnia 01 marca 2010 r w sprawie: przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „ Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT
Projekt Uchwała nr XLIV / / 2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 01 marca 2010 r w sprawie: ceny zrzutu 1m 3 ścieków do kanalizacji gminnej.
Projekt Uchwała Nr XLIV /……/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 01 marca 2010 r.w sprawie: zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Komorniki.
Projekt Uchwała nr XLIV / / 2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 01 marca 2010 r.w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Głuchowo i Szreniawa
Projekt Uchwała nr XLIV / / 2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 01 marca 2010 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/281/2006 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki.