2009

Lista wiadomości
PROJEKT UCHWAŁA NR XLIV/……../2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Żabikowskiej, Wirowskiej i Komornickiej
Projekt UCHWAŁA NR XLIV/........../2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 1 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki – etap Ib.
Projekt Uchwała nr XLIV / / 2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 01 marca 2010 r.w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Głuchowo i Szreniawa
Projekt Uchwała nr XLIV / / 2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 01 marca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/281/2006 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy w 2010 roku.
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki – etap Ia.
w sprawie emisji obligacji Gminy Komorniki oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
projekt Uchwała nr XLII/ /2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2009 r.w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/232/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 sierpnia 2009r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
Projekt UCHWAŁA NR XLII/......./2009 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 grudnia 2009r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki – etap I.
projekt Uchwała nr XLII/ /2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Projekt Uchwała Nr XLII/ /09 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Komorniki.
projekt – Uchwała nr XLII/......./2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: udzielania przez Gminę Komorniki pomocy publicznej de minimis w formie częściowego zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku inw
projekt Uchwała nr XLII/ /2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r.
w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie lokalizacji salonu gier w miejscowości Plewiska przy ul. Grunwaldzkiej 515 A
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2010r., stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Komorniki.
w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/242/2009 z dnia 30 września 2009 r. Rady Gminy Komorniki, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/250/2009 z dnia 26 października 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne
w sprawie: rozpatrzenia skargi Romualda Przybylskiego na działalność Wójta Gminy Komorniki.
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat
sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chomęcice
w sprawie: uchylenia uchwały nr XIX/122/2000 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 marca 2000r. w sprawie ustalenia opłat za podłączenie nieruchomości do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
w sprawie zmiany zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji
w sprawie: zmiany Uchwały nr XXVI/160/2008r. Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/87/2009 z dnia 11 grudnia 2007 r. Rady Gminy Komorniki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego działki nr ewid.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.w Komornikach.
w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIX/249/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 26.10.2009r. dotyczącej trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli,szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i o
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r
Projekt UCHWAŁA NR XXXIX//2009 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki – etap I.
projekt Uchwała nr XXXIX//09 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2009 r w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opr
Projekt Uchwała Nr XXXIX/…/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2009r.w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych – etap II.
PROJEKT Uchwała Nr XXXIX/ /2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2009 r. w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie lokalizacji salonu gier w miejscowości Plewiska przy ul. Grunwaldzkiej 515 A
Projekt Uchwała Nr XXXIX/…/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/242/2009 z dnia 30 września 2009 r. Rady Gminy Komorniki o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda
PROJEKT Uchwała Nr XXXIX/ /2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat
Projekt uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem w drodze bez przetargowej nieruchomości na okres trzech lat
Projekt Uchwała nr XXXVIII/241/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 września 2009 r.
Projekt Uchwała nr XXXVIII/240/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 września 2009r.
Projekt UCHWAŁA Nr XXXVIII/247/2009 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 września 2009 r
Projekt Uchwała Nr XXXVIII/ 241 /2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 września 2009r.
Projekt Uchwała Nr XXXVIII/242/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 września 2009r.
PROJEKT Uchwała nr XXXVIII/244/2009 Rady Gminy Komorniki
PROJEKT Uchwała nr XXXVIIII/243/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 września
projekt Uchwała Nr XXXVII/ /2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 sierpnia 2009. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Komorniki Nr III/14/02 z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzący w skład mieszkaniowego z
Projekt Uchwała Nr XXXVII//2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Łęczycy i części wsi Wiry w rejonie ulicy Podleśn
PROJEKT Uchwała nr XXXVII/ /2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego
PROJEKT Uchwała Nr XXXVII //2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie u
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat
Projekt uchwały nr XXXVI/ /2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Projekt uchwały nr XXXVI/ /2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Projekt uchwały nr XXXVI/ /2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Projekt uchwały nr XXXVI/ /2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Projekt uchwały nr XXXVI/ /2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Projekt uchwały nr XXXVI/ /2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Projekt uchwały nr XXXVI/ /2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Projekt uchwały nr XXXVI/ /2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Projekt uchwały nr XXXVI/ /2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Projekt uchwały nr XXXVI/ /2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Projekt uchwały nr XXXVI/ /2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Projekt uchwały nr XXXVI/ /2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Projekt uchwały nr XXXVI/ /2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Projekt uchwały nr XXXVI/ /2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Projekt uchwały nr XXXVI/ /2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Projekt uchwały nr XXXVI/ /2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Projekt uchwały nr XXXVI/ /2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.
Projekt uchwały Nr XXXV/ /2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 maja 2009 r.
Projekt uchwały Nr XXXV/ /2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 maja 2009 r.
Projekt uchwały Nr XXXV/ /2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 maja 2009 r.
Projekt uchwały Nr XXXV/ /2009 Rady Giny Komorniki z dnia 18 maja 2009 r.
Projekt uchwały Rady Gminy Komorniki nr XXXV/ /2009 z dnia 18 maja 2009 r.
Projekt uchwały Nr XXXIV//2009 r.
Projekt uchwały Nr XXXIV//2009 r.
Uchwała Nr XXXIV/ /2009 Rady Gminy Komorniki
Projekt Uchwały nr XXXIII/201/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 2009
Projekt Uchwały nr XXXIII/199/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 2009
Projekt Uchwały nr XXXIII/198/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 2009
Projekt Uchwały nr XXXIII/203/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 2009
Projekt Uchwały nr XXXIII/202/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 2009
Projekt Uchwała nr XXXIII/ 200/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 2009
w sprawie: przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Komorniki, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz Wieloletniego Planu Finansowego
w sprawie aktu założycielskiego Przedszkola Samorządowego w Rosnówku.
w sprawie:likwidacji Szkoły Podstawowej im.Jana Brzechwy w Rosnówku.
w sprawie utworzenia Straży Gminnej Gminy Komorniki
w sprawie zmiany uchwały nr XLI/249/2005 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie cennika niektórych opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
w sprawie: udzielenia Miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przeprowadzenie w latach 2009-2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego
w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży działki położonej w Plewiskach o nr ewid. 618/53 na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie
w sprawie: podnoszenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Kanalizacyjnych „Łęczyca” Spółka z o.o.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki obejmującego działki nr ewid. gruntu 1159, 57/113 i część działki nr ewid. gruntu 59
w sprawie: zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Komornikach
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Rosnowo, Chomęcice i Komorniki
w sprawie: ceny zrzutu 1m 3 ścieków do kanalizacji gminnej
w sprawie zmiany uchwały nr XLI/249/2005 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie cennika niektórych opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki nr VIII/42/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Komorniki
w sprawie: zatwierdzenie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rosnówku
w sprawie: wyrażenia woli zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Samorządem Rejonu Wileńskiego Republiki Litewskiej a Gminą Komorniki Rzeczypospolitej Polskiej