Projekt Uchwały Nr XLVI/ /2014 r. Rady Gminy Komorniki z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na tere

Projekt uchwały na XLVI sesj ę