Projekt UCHWAŁA NR LIV / / 2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 23 października 2014r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kom

Projekt uchwały na LIV sesję