2017

Projekt uchwały Nr XLV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości – części działki o nr ewid. 739/

Projekt uchwały Nr XLV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości - części działki o nr ewid. 739/13, obręb Plewiska, na okres trzech lat.

Projekt uchwały Nr XLV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/38/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia przystank

Projekt uchwały Nr XLV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie  zmiany uchwały nr IV/38/2015  Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Komorniki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienionej uchwałami Rady Gminy Komorniki nr XXV/262/2016 z dnia 8 września 2016r., nr XXVI/271/2016 z dnia 29 września 2016r. oraz nr XLIII/425/2017 z dnia 26 października 2017r.

uzasadnienie do projektu uch.

zal. do projektu uch.

Projekt uchwały Nr XLV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komo

Projekt uchwały Nr XLV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2018 rok, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Komorniki.

Projekt uchwały Nr XLV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska i części wsi Komorniki w

Projekt uchwały Nr XLV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska i części wsi Komorniki w rejonie ulicy Kolejowej.

Uzasadnienie do projektu uch.

zal. nr 1 

zal. nr 2

zal. nr 3

Projekt uchwały Nr XLV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejo

Projekt uchwały Nr XLV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Szkolnej i Kolejowej.

zal. do projektu uchwały mapa

Projekt uchwały Nr XLV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku dla Powiatu Poznańskiego.

Projekt uchwały Nr XLV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku dla Powiatu Poznańskiego.

Projekt uchwały Nr XLV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Komorniki na 2018r.

Projekt uchwały Nr XLV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Komorniki na 2018r.

załączniki budżetowe 

zal. 2 b

zal. 3

zal. 4

zal. 5

zal. 6

zal. 7

objaśnienie do projektu uch.

Projekt uchwały Nr XLV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2025.

Projekt uchwały Nr XLV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2025.

Objaśnienia do uch. WPF

zal. nr 1

zal. nr 2

Projekt uchwały Nr XLV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2023.

Projekt uchwały Nr XLV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2023.

Projekt uchwały Nr XLV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2017 r.

Projekt uchwały Nr XLV//2017 Rady Gminy Komorniki w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2017 r.

Projekt uchwały Nr XLV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Komorniki na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-20

Projekt uchwały Nr XLV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Komorniki na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024".

zal. do uch. dot. Programu Ochrony Środowiska 

zal. nr 1 do uzasadnienia

zal. nr 2 do uzasadnienia

zal. nr 3 do uzasadnienia

zal. nr 4 do uzasadnienia

starostwo - opinia

starostwo - uchwała

Projekt uchwały Nr XLIV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjn

Projekt uchwały Nr XLIV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021.

zal. do projektu uch.

Projekt uchwały Nr XLIV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie nadania nazwy „ul. Pasieki” drodze położonej na terenie miejscowości Plewiska.

Projekt uchwały Nr XLIV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie nadania nazwy „ul. Pasieki" drodze położonej na terenie miejscowości Plewiska.

uzasadnienie do projektu uch.

zal. do projektu uch. mapa

Projekt uchwały Nr XLIV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie nadania nazwy „ul. Sadowa” kolejnemu odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Komorniki.

Projekt uchwały Nr XLIV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie nadania nazwy „ul. Sadowa" kolejnemu odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Komorniki.

uzasadnienie do projektu uch.

zal. do projektu uch. mapa

Projekt uchwały Nr XLIV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie nadania nazwy „ul. Kasztanowa” odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Chomęcice.

Projekt uchwały Nr XLIV//2017 Rady Gminy Komorniki w sprawie nadania nazwy „ul. Kasztanowa" odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Chomęcice.

uzasadnienie do projektu uch.

zal. do projektu uch._mapa

Projekt uchwały Nr XLIV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Projekt uchwały Nr XLIV//2017 Rady Gminy Komorniki w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

zal. nr 1

zal. nr 2

zal. nr 3

Projekt uchwały Nr XLIV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/154/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zasad wynajmo

Projekt uchwały Nr XLIV//2017 Rady Gminy Komorniki w sprawie  zmiany uchwały Nr XIV/154/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr XLIV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach.

Projekt uchwały XLIV//2017 Rady Gminy Komorniki w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach.

Projekt uchwały Nr XLIV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2018 ro

Projekt uchwały Nr XLIV//2017 Rady Gminy Komorniki w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2018 rok.

Projekt uchwały Nr XLIV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie uchylenia uchwały nr XV/166/2015 Rady Gminy Komorniki w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości

Projekt uchwały Nr XLIV//2017 Rady Gminy Komorniki w sprawie uchylenia uchwały nr XV/166/2015 Rady Gminy Komorniki  w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli oraz ich części zajętych na działalność gospodarczą w zakresie działalności placówek opiekuńczo-wychowachych.

 

Projekt uchwały Nr XLIV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr XLIV//2017 Rady Gminy Komorniki w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr XLIV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr XLIV//2017 Rady Gminy Komorniki w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr XLIV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2023.

Projekt uchwały Nr XLIV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2023.

zal. nr 1

zal. nr 2

Projekt uchwały Nr XLIV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie budżetu Gminy Komorniki na 2017 r.

Projekt uchwały Nr XLIV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie budżetu Gminy Komorniki na 2017 r.

zalaczniki budzetowe 

zal. 2b

zal. 3

zal. 4

zal. 6

Projekt uchwały Nr XLIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017r. w sprawie nadania nazwy „ul. Jesionowa” kolejnemu odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Chomęcic

Projekt uchwały Nr XLIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017r. w sprawie nadania nazwy „ul. Jesionowa" kolejnemu odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Chomęcice.

uzasadnienie do projektu uchwały 

zał. do projektu uchwały mapa

Projekt uchwały Nr XLIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017r. w sprawie nadania nazwy „ul. Daglezjowa” drodze położonej na terenie miejscowości Plewiska.

Projekt uchwały Nr XLIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017r. w sprawie nadania nazwy „ul. Daglezjowa" drodze położonej na terenie miejscowości Plewiska.

uzasadnienie do projektu uchwały

załącznik do projektu uchwały mapa

Projekt uchwały Nr XLIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla któ

Projekt uchwały Nr XLIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Komorniki, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogrami lub potrzebami ruchu.

Projekt uchwały Nr XLIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/38/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia przy

Projekt uchwały Nr XLIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/38/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Komorniki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienionej uchwałami Rady Gminy Komorniki nr XXV/262/2016 z dnia 8 września 2016r. oraz nr XXVI/271/2016 z dnia 29 września 2016r.

zal. do projektu uchwały

Projekt uchwały Nr XLIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/96/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wieloletniego

Projekt uchwały Nr XLIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/96/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Komorniki w latach 2015-2019.

Projekt uchwały Nr XLIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/154/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zasad wyn

Projekt uchwały Nr XLIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/154/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr XLIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017r. w sprawie zmiany granic sołectwa Chomęcice i sołectwa Rosnówko w gminie Komorniki.

Projekt uchwały Nr XLIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017r. w sprawie zmiany granic sołectwa Chomęcice i sołectwa Rosnówko w gminie Komorniki.

zal. do projektu uchwały mapa

Projekt uchwały Nr XLIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/146/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015 r., o przystąpieniu d

Projekt uchwały Nr XLIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017r. w sprawie  zmiany uchwały Nr XIV/146/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015 r., o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy Komorniki zmienionej uchwałą Nr XIX/215/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2016 r.

Projekt uchwały Nr XLIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szreniaw

Projekt uchwały Nr XLIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szreniawa w rejonie ulicy Poznańskiej.

zal. do projektu uchwały mapa

Projekt uchwały Nr XLIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: W

Projekt uchwały Nr XLIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Wiśniowej, Stanisława Nowaka i Ks. Piotra Wawrzyniaka.

Uzasadnienie do projektu uchwały

zał. nr 1 mapa

zał. nr 2

zał. nr 3

Projekt uchwały Nr XLIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Łęczy

Projekt uchwały Nr XLIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Łęczyckiej i Dworcowej.

zal. nr 1 mapa

zal. nr 2

zal. nr 3

Projekt uchwały Nr XLII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 października 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Projekt uchwały Nr XLII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 października 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Projekt uchwały Nr XLII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 października 2017r. w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2023.

Projekt uchwały Nr XLII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 października 2017r. w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2023.

zal. nr 1

zal. nr 2

Projekt uchwały Nr XLII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 października 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2017 r.

Projekt uchwały Nr XLII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 października 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2017 r.

zal. budżetowy

zal. 2B

zal. 4

zal. 7

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Po

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu  w ciągu drogi powiatowej nr 2387P - ul. Szkolna w m. Plewiska.

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego polegającego na zarządzaniu drog

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2495 P na odcinku Komorniki (ul. Zakładowa) - Szreniawa (wiadukt pod linią kolejową nr 357).

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/326/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie przejęcia zadania

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/326/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie przejęcia zadania inwestycyjnego  z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu w ciągu drogi powiatowej nr 2390P zmienionej Uchwałą nr XXXVIII/380/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r.

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach w ośmiole

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Plewiskach.

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa i Jana Dzia

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach   w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach.

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolski

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach.

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Cho

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach.

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach  w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach.

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki a Miastem Poznań w przedmiocie przekazania części za

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki a Miastem Poznań w przedmiocie przekazania części zadania własnego  w zakresie usług edukacyjnych.

zal. do uch.

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Komornik

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Komorniki oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych w celu korzystania z tych pomieszczeń.

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie zaopiniowania zmiany granic obrębów geodezyjnych Chomęcice i Rosnówko-Walerianowo w jednostce ewidencyjne

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie zaopiniowania zmiany granic obrębów geodezyjnych Chomęcice i Rosnówko-Walerianowo w jednostce ewidencyjnej Komorniki, w sprawie zmiany granic administracyjnych miejscowości Chomęcice i Walerianowo oraz zmiany granic sołectw Chomęcice i Rosnówko.

zal. do uch. mapa

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie przedstawienia wyników konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic obrębów geodezyjnych Chomęcice i

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie przedstawienia wyników konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic obrębów geodezyjnych Chomęcice i Rosnówko-Walerianowo w jednostce ewidencyjnej Komorniki, w sprawie zmiany granic administracyjnych miejscowości Chomęcice i Walerianowo oraz zmiany granic sołectw Chomęcice i Rosnówko.

zal. nr 2 mapa

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szreniawa w re

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szreniawa w rejonie ulicy Poznańskiej.

zal. do uch mapa 

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Zielarsk

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Zielarskiej i prof. W. Strażewicza.

uzasadnienie do proj. uch.

zal. nr 1 mapa

zal. nr 2

zal. nr 3

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca w rejonie ulic: Poznański

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca w rejonie ulic: Poznańskiej i Dworcowej.

uzasadnienie do projektu uch.

zal. nr 1 mapa

zal. nr 2

zal. nr 3

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Młyński

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Młyńskiej, Stawnej i Żwirowej.

uzasadnienie do proj. uch.

zal. nr 1 mapa

zal. nr 2

zal. nr 3

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Kolumba

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Kolumba i Księdza Malinowskiego.

zal.do uch. mapa

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie przeznaczenia umorzonej kwoty pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospod

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie przeznaczenia umorzonej kwoty pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023.

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023.

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2017r.

Projekt uchwały Nr XLI//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2017r.

zał. budżetowy

zał. 2 b

zał. 3

zał. 4

zał. 6

Projekt Uchwały Nr XL/ /2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 września 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w re

Projekt uchwały na XL sesję.

załacznik nr 1

załacznik nr  2

Projekt Uchwały Nr XL/ /2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017r. dla Gminy Brusy i Gminy Czersk oraz powiatu chojnickiego.

Projekt uchwały na Xl sesję

Projekt Uchwały Nr XL/ /2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2023.

Projekt uchwały na Xl sesję.

Projekt Uchwały Nr XL/ /2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 r..

Projekt uchwały na XL sesję.

Projekt Uchwały Nr XL/ /2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres dziesięciu lat..

Projekt uchwały na Xl sesję

Projekt Uchwały Nr XL/ /2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres pięciu lat.

Projekt uchwały Xl sesja

Projekt Uchwały Nr XL/ /2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 września 2017 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla rodziny narodowości polskiej repatriantów z Ka

Projekt uchwały XL sesja

Projekt Uchwały Nr XL/ /2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat..

Projekt uchwały na XL sesję

Projekt Uchwały Nr XL/ /2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice w rejonie ulic: Poznań

Projekt uchwały na XL sesję

załacznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

Projekt uchwały na Xl sesję

załacznik nr 1

załacznik nr 2

załacznik nr 3

załącznik nr 4

Projekt Uchwały Nr XL/ /2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca w rej

Projekt uchwały na XL sesję

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Projekt Uchwały Nr XL/ /2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy „ul. Poranna” drodze położonej na terenie miejscowości Wiry.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

uzasadnienie do uchwały

załącznik

Projekt uchwały Nr XXXIX//2017 Rady Gminy Komorniki w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2023.

Projekt uchwały Nr XXXIX//2017 Rady Gminy Komorniki w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2023.

zal. nr 1

zal. nr 2

Projekt uchwały Nr XXXIX//2017 Rady Gminy Komorniki w sprawie uchwały budżetowej na 2017r.

Projekt uchwały Nr XXXIX//2017 Rady Gminy Komorniki w sprawie uchwały budżetowej na 2017r.

załączniki budżetowe

zal. nr 2 b

zal. nr 7

Projekt uchwały Nr XXXIX/ /2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Komorniki rodziny narodowości polskiej - repatri

Projekt uchwały Nr XXXIX/ / 2017 z dnia 31.07.2017 r.

Projekt uchwały Nr XXXVIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/331/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 marca 2017r. w sprawie zaciągnięcia po

Projekt uchwały Nr XXXVIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/331/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 marca 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW.

Projekt uchwały Nr XXXVIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/326/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie przejęcia zadan

Projekt uchwały Nr XXXVIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/259/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie: udzielenia po

Projekt uchwały Nr XXXVIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie nadania nazwy „ul. Jagodowa” kolejnemu odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Komorniki.

Projekt uchwały Nr XXXVIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie nadania nazwy „ul. Jagodowa" kolejnemu odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Komorniki.

uzasadnienie do projektu uchwały

zal. do uch. mapa

Projekt uchwały Nr XXXVIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Komorniki rodziny narodowości polskiej – repat

Projekt uchwały Nr XXXVIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Komorniki rodziny narodowości polskiej - repatriantów z Kazachstanu.

Projekt uchwały Nr XXXVIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Komorniki na lata 2017 – 2019.

Projekt uchwały Nr XXXVIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Komorniki na lata 2017 - 2019.

Projekt uchwały Nr XXXVIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejo

Projekt uchwały Nr XXXVIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulicy Sportowej.

zal. do uch. mapa

Projekt uchwały Nr XXXVIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr XXXVIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr XXXVIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic Stawn

Projekt uchwały Nr XXXVIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic Stawnej i Poznańskiej.

Uzasadnienie do projektu uch.

zal. nr 1 mapa

zal. nr 2

zal. nr 3

Projekt uchwały Nr XXXVIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice w rejonie ulic: Pozn

Projekt uchwały Nr XXXVIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice w rejonie ulic: Poznańskiej, Bajkowej  i Wspólnej.

zal. nr 1 mapa

Projekt uchwały Nr XXXVIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Komo

Projekt uchwały Nr XXXVIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Komornickiej.

zal. nr 1 mapa 

Projekt uchwały Nr XXXVIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat.

Projekt uchwały Nr XXXVIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat.

Projekt uchwały Nr XXXVIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr XXXVIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr XXXVIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2023.

Projekt uchwały Nr XXXVIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2023.

zal. nr 1

zal. nr 2

Projekt uchwały Nr XXXVIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2017 r.

Projekt uchwały Nr XXXVIII//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2017 r.

załączniki budżetowe

zal. 2 b

zal. 3

zal. 4

zal. 6

Projekt uchwały Nr XXXV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie nadania nazwy „ul. Bursztynowa” kolejnym odcinkom drogi położonym na terenie miejscowości Plewiska.

Projekt uchwały Nr XXXV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie nadania nazwy „ul. Bursztynowa" kolejnym odcinkom drogi położonym na terenie miejscowości Plewiska.

uzasadnienie do uch.

zal. do uch. mapa

Projekt uchwały Nr XXXV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie nadania nazwy „ul. Widokowa” kolejnemu odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Komorniki.

Projekt uchwały Nr XXXV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie nadania nazwy „ul. Widokowa" kolejnemu odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Komorniki.

uzasadnienie do projektu uch.

zal. do uch. mapa

Projekt uchwały Nr XXXV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. poprzez wni

Projekt uchwały Nr XXXV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. poprzez wniesienie aportu przez Gminę Komorniki.

Projekt uchwały Nr XXXV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych przed zmianą granic obrębów geodezyjnych Chomęcice i Rosnówk

Projekt uchwały Nr XXXV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych przed zmianą granic obrębów geodezyjnych Chomęcice i Rosnówko-Walerianowo w jednostce ewidencyjnej Komorniki, w sprawie zmiany granic administracyjnych miejscowości Chomęcice i Walerianowo oraz zmiany granic sołectw Chomęcice i Rosnówko-Walerianowo.

zal. do uch. mapa

Projekt uchwały Nr XXXV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Komorniki” uchwalonego uchwałą Rady Gminy Komorniki Nr XVI/179

Projekt uchwały Nr XXXV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr XXXV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy  Komorniki.

zal. nr 1

zal. nr 2

zal. nr 3

zal. nr 4

Projekt uchwały Nr XXXV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr XXXV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki.

uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany studium

zal. nr 1

zal. nr 2

zal. nr 3 

zal. nr 4

Projekt uchwały Nr XXXV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/346/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia dota

Projekt uchwały Nr XXXV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/346/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia dotacji Instytutowi Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

Projekt uchwały Nr XXXV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2023.

Projekt uchwały Nr XXXV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2023.

zal. nr 1

zal. nr 2

Projekt uchwały Nr XXXV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy Komorniki na 2017 r.

Projekt uchwały Nr XXXV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy Komorniki na 2017 r.

załączniki budżetowe

zal. nr 2 b

zal. nr 4

Projekt uchwały Nr XXXIV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat. (Plewisk

Projekt uchwały Nr XXXIV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat. (Plewiska)

Projekt uchwały Nr XXXIV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat (Chomęcic

Projekt uchwały Nr XXXIV//2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat (Chomęcice).