2016

Projekt uchwały Nr XXIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki a Miastem Poznań oraz Miastem Luboń w zakresie lokal

Projekt uchwały Nr XXIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki a Miastem Poznań oraz Miastem Luboń w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Projekt uchwały Nr XXIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie objęcia nazwą „ul. Rumiankowa” nowego odcinka tej ulicy położonego na terenie miejscowości Plewiska.

Projekt uchwały Nr XXIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie objęcia nazwą ul. Rumiankowa nowego odcinka tej ulicy położonego na terenie miejscowości Plewiska.

Uzasadnienie do projektu uchwały.

Zal. nr 1 mapa

Projekt uchwały Nr XXIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie

Projekt uchwały Nr XXIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Szreniawskiej i Nadrzecznej.

zal. graficzny mapa

Projekt uchwały Nr XXIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Komorniki Nr XXV/254/201

Projekt uchwały Nr XXIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Komorniki Nr XXV/254/2016 z dnia 8 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Młyńskiej, Pasieki, Żwirowej i Maciejkowej.

zal. mapa  

Projekt uchwały Nr XXIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Kom

Projekt uchwały Nr XXIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2017r., stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Komorniki.

Projekt uchwały Nr XXIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017r. dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedag

Projekt uchwały Nr XXIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017r. dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie.

Projekt uchwały Nr XXIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Komorniki na 2017 r.

Projekt uchwały Nr XXIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Komorniki na 2017 r.

zalaczniki do uch. budzetowej

Projekt uchwały Nr XXIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2023.

Projekt uchwały Nr XXIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  2017 -2023.

zal. nr 1

zal. nr 2

objasnienie do uchwaly 

Projekt uchwały Nr XXIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.

Projekt uchwały Nr XXIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  2016-2023.

Projekt uchwały Nr XXIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Komorniki na 2016 r.

Projekt uchwały Nr XXIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Komorniki na 2016 r.

Projekt uchwały Nr XXVIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie objęcia nazwą „ul. Składowa” nowego odcinka tej ulicy położonego na terenie miejscowości Plewiska.

Projekt uchwały Nr XXVIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie objęcia nazwą „ul. Składowa" nowego odcinka tej ulicy położonego na terenie miejscowości Plewiska.

zal. mapa

Projekt uchwały Nr XXVIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/122/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 2015r. w sprawie udzielenia po

Projekt uchwały Nr XXVIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/122/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację w roku 2016 zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2387P Poznań-Komorniki, w m. Plewiska od ul. Wołczyńskiej do ul. Szkolnej długości 1,9 km - Etap I km 0+000 - 0+944,61" w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Projekt uchwały Nr XXVIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2017 budynków, budowli i gruntów zajętych na cele bezpi

Projekt uchwały Nr XXVIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2017 budynków, budowli  i gruntów zajętych na cele bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Projekt uchwały Nr XXVIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie objęcia nazwą „ul. Jeziorna” działek położonych na terenie miejscowości Komorniki, Szreniawa i Rosnów

Projekt uchwały Nr XXVIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie objęcia nazwą „ul. Jeziorna" działek położonych na terenie miejscowości Komorniki, Szreniawa i Rosnówko.

zal. nr 1 mapa

zal. nr 2 mapa

zal. nr 3 mapa

zal. nr 4 mapa

zal. nr 5 mapa 

zal. nr 6 mapa

zal. nr 7 mapa 

zal. nr 8 mapa

Projekt uchwały Nr XXVIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr XXVIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr XXVIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr XXVIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr XXVIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki

Projekt uchwały Nr XXVIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Wiśniowej, Stanisława Nowaka i ks. Piotra Wawrzyniaka.

zal. do uch. mapa

Projekt uchwały Nr XXVIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany granic sołectwa Komorniki i sołectwa Wiry w gminie Komorniki.

Projekt uchwały Nr XXVIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany granic sołectwa Komorniki i sołectwa Wiry  w gminie Komorniki.

zal. do uch. mapa

Projekt uchwały Nr XXVIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2023.

Projekt uchwały Nr XXVIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2023.

Projekt uchwały Nr XXVIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Komorniki na 2016 r.

Projekt uchwały Nr XXVIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Komorniki na 2016 r.

Projekt uchwały Nr XXVII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie przeznaczenia umorzonej kwoty pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Projekt uchwały Nr XXVII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie przeznaczenia umorzonej kwoty pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt uchwały Nr XXVII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie przejęcia przez Gminę Komorniki prowadzenia zadań publicznych w zakresie zarządzania publiczną drog

Projekt uchwały Nr XXVII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie przejęcia przez Gminę Komorniki prowadzenia zadań publicznych w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2389P - ul. Stawna w m. Głuchowo oraz publiczną drogą powiatową nr 2388P - ul. Bukowa w m. Walerianowo.

Projekt uchwały Nr XXVII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie powierzenia spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o. o. ul. Zakładowa 1, 62-052

Projekt uchwały Nr XXVII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie powierzenia spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o. o. ul. Zakładowa 1, 62-052 Komorniki obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na administrowaniu mieszkaniowym zasobem Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr XXVII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.

Projekt uchwały Nr XXVII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.

Projekt uchwały Nr XXVII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na

Projekt uchwały Nr XXVII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schornisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk złok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr XXVII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie objęcia nazwą „ul. Brzoskwiniowa” nowego odcinka tej ulicy położonego na terenie miejscowości Wiry.

Projekt uchwały Nr XXVII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie objęcia nazwą „ul. Brzoskwiniowa" nowego odcinka tej ulicy położonego na terenie miejscowości Wiry.

Uzasadnienie do uch.

zal. nr 1 mapa 

zal. nr 2 mapa

Projekt uchwały Nr XXVII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcic

Projekt uchwały Nr XXVII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice w rejonie ulic: Poznańskiej  i Szkolnej.

zal. mapa

Projekt uchwały Nr XXVII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Podgórnej i w

Projekt uchwały Nr XXVII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Podgórnej i w rejonie ulicy Wrzosowej.

Uzasadnienie do uch.

zal. nr 1

zal. nr 2

zal. nr 3

Projekt uchwały Nr XXVII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulicy Poznań

Projekt uchwały Nr XXVII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulicy Poznańskiej, Komornickiej  i Łęczyckiej.

Uzasadnienie do uch. 

zal. nr 1 

zal. nr 2

zal. nr 3

Projekt uchwały Nr XXVII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2023.

Projekt uchwały Nr XXVII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2023

zal. nr 1

zal. nr 2

Projekt uchwały Nr XXVII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Komorniki na 2016 r.

Projekt uchwały Nr XXVII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Komorniki na 2016 r.

zal. budzet_2016 

zal. 2_b

zal. 4

zal. 6

Projekt uchwały Nr XXVI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2017 rok

Projekt uchwały Nr XXVI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2017 rok.

Projekt uchwały Nr XXVI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr XXVI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr XXVI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekły

Projekt uchwały Nr XXVI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr XXVI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/38/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia przystan

Projekt uchwały Nr XXVI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/38/2015  Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Komorniki, oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienionej uchwałą nr XXV/262/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r.

zal. - tabela

Projekt uchwały Nr XXVI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Projekt uchwały Nr XXVI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

zal. nr 1

zal. nr 2

zal. nr 3

Projekt uchwały Nr XXVI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 czerwca 2016 r. dotyczącej nadawania kolejnym nowo powstającym ulicom w G

Projekt uchwały Nr XXVI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 czerwca 2016 r. dotyczącej nadawania kolejnym nowo powstającym ulicom w Gminie Komorniki nazw związanych z ważnymi wydarzeniami lub osobami - bohaterami związanymi z historią gminy Komorniki, Wielkopolski lub z historią naszego kraju.

Projekt uchwały Nr XXVI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 czerwca 2016 r. dotyczącej zmiany nazwy drogi na terenie Wielkopolskiego

Projekt uchwały Nr XXVI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 czerwca 2016 r. dotyczącej zmiany nazwy drogi na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego na drogę imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Projekt uchwały Nr XXVI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie objęcia nazwą „ul. Św. Rocha” nowego odcinka tej ulicy, i przyjęcie nazw nowych ulic: Chabrowej, Fiołkow

Projekt uchwały Nr XXVI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie objęcia nazwą „ul. Św. Rocha" nowego odcinka tej ulicy, i przyjęcie nazw nowych ulic: Chabrowej, Fiołkowej, Krokusowej i Liliowej położonych na terenie miejscowości Komorniki.

zal. graficzny ul. Chabrowa w Komornikach

zal. graficzny ul. Fiołkowa w Komornikach

zal. graficzny ul.Krokusowa w Komornikach

zal. graficzny ul. Liliowa w Komornikach

zal. graficzny ul. Św. Rocha (przedłużenie)

Projekt uchwały Nr XXVI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany granic sołectwa Komorniki i sołectwa Wiry w gminie Komorniki.

Projekt uchwały Nr XXVI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany granic sołectwa Komorniki i sołectwa Wiry  w gminie Komorniki.

zal. mapa

Projekt uchwały Nr XXVI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Sadowej.

Projekt uchwały Nr XXVI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Sadowej.

zal. nr 1 mapa

zal. nr 2

zal. nr 3 

uzasadnienie do projektu uchwały

Projekt uchwały Nr XXVI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice w rejonie ulic: Poznań

Projekt uchwały Nr XXVI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice w rejonie ulic: Poznańskiej, Bajkowej  i Wspólnej.

zal. nr 1 mapa

zal. nr 2

zal. nr 3 

uzasadnienie do projektu uchwały

Projekt uchwały Nr XXVI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2023.

Projekt uchwały Nr XXVI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2023.

zal. nr 1

zal. nr 2

Projekt uchwały Nr XXVI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Komorniki na 2016 r.

Projekt uchwały Nr XXVI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Komorniki na 2016 r.

zal. budżet

zal. 2b

zal. 4

zal. 5

Projekt uchwały Nr XXV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, gruntów i budowli służących zbiorowemu odprowadzaniu ście

Projekt uchwały Nr XXV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, gruntów i budowli służących zbiorowemu odprowadzaniu ścieków.

Projekt uchwały Nr XXV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyznacze

Projekt uchwały Nr XXV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Komorniki.

zal. do uch. 

Projekt uchwały Nr XXV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie przejęcia przez Gminę Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą pow

Projekt uchwały Nr XXV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie przejęcia przez Gminę Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2412P - ul. Poznańska w m. Chomęcice.

Projekt uchwały Nr XXV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację w roku 2017 zadania pod nazwą: „Rozbudow

Projekt uchwały Nr XXV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację w roku 2017 zadania pod nazwą: „Rozbudowa DP 2387P Poznań-Komorniki m. Plewiska, gmina Komorniki ul. Grunwaldzka etap II oraz przebudowa DP 2387P ul. Szkolna na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Fabianowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej" w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Projekt uchwały Nr XXV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej gminnej kanalizacji sanitarnej z sieciowymi pr

Projekt uchwały Nr XXV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej gminnej kanalizacji sanitarnej z sieciowymi przepompowniami ścieków oraz sieciowymi przewodami tłocznymi na okres 10 lat.

zal. tabelka

Projekt uchwały Nr XXV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części we wsi Komorniki na

Projekt uchwały Nr XXV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części we wsi Komorniki na terenie działek  o numerach ewidencyjnych: 805/1, 805/2, 805/3, 805/4, 805/5, 805/6, 805/7 i 864/7.

zal. mapa

 

Projekt uchwały Nr XXV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie zaopiniowania zmiany granic obrębów geodezyjnych Komorniki i Wiry w jednostce ewidencyjnej Komorniki oraz

Projekt uchwały Nr XXV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie zaopiniowania zmiany granic obrębów geodezyjnych Komorniki i Wiry w jednostce ewidencyjnej Komorniki oraz zmiany granic administracyjnych miejscowości Komorniki i Wiry oraz zmiany granic sołectw Komorniki i Wiry w gminie Komorniki.

zal. mapa

Projekt uchwały Nr XXV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie przedstawienia wyników konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic obrębów geodezyjnych Komorniki i

Projekt uchwały Nr XXV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie przedstawienia wyników konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic obrębów geodezyjnych Komorniki i Wiry w jednostce ewidencyjnej Komorniki oraz zmiany granic adminstracyjnych miejscowości Komorniki i Wiry oraz zmiany granic sołectw Komorniki i Wiry w gminie Komorniki.

zal. nr 2 mapa

Projekt uchwały Nr XXV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Młyńskie

Projekt uchwały Nr XXV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Młyńskiej, Pasieki, Żwirowej i Maciejkowej.

zal. nr 1 mapa

zal. nr 2 

zal. nr 3

uzasadnienie do uchwaly

 

Projekt uchwały Nr XXV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XIV/141/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie miejs

Projekt uchwały Nr XXV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XIV/141/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Kolejowej, Zielarskiej i Strażewicza.

zal. nr 1 mapa


 

Projekt uchwały Nr XXV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2022.

Projekt uchwały Nr XXV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2022.

zal. nr 1 

zal. nr 2

Projekt uchwały Nr XXV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Komorniki na 2016 r.

Projekt uchwały Nr XXV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Komorniki na 2016 r.

zal.budz_2016_XXV

zal. 2b_inwest_16

zal.4_dotacje_16

zal.6_sol_16

 

 

Projekt uchwały Nr XXIV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres dziesięciu lat.

Projekt uchwały Nr XXIV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres dziesięciu lat.

Projekt uchwały Nr XXIV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Projekt uchwały Nr XXIV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

zal. mapy

Projekt uchwały Nr XXIV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca w rejo

Projekt uchwały Nr XXIV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca w rejonie ulic: Poznańskiej i Dworcowej.

zal. mapa

Projekt uchwały Nr XXIV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Grunwald

Projekt uchwały Nr XXIV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Grunwaldzkiej, Szkolnej  i Niecałej.

zal. nr 1 mapa

Projekt uchwały Nr XXIV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Sadowej

Projekt uchwały Nr XXIV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Sadowej.

uzasadnienie do uchwały

zal. nr 1 mapa

zal. nr 2

zal. nr 3

Projekt uchwały Nr XXIV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie emisji obligacji Gminy Komorniki oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Projekt uchwały Nr XXIV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie emisji obligacji Gminy Komorniki oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Projekt uchwały Nr XXIV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2022.

Projekt uchwały Nr XXIV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2022.

zal. nr 1

zal. nr 2

Projekt uchwały Nr XXIV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Komorniki na 2016 r.

Projekt uchwały Nr XXIV//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Komorniki na 2016 r.

zal. nr 1

zal. nr 1 a

zal. nr 2 

zal. nr 2 a

zal. nr 2b

dochody majątkowe 2016 rok 

wydatki majątkowe 2016 rok

zal. nr 3

zal. nr 4

zal. nr 6

Projekt uchwały Nr XXIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany treści uchwały Rady Gminy Komorniki nr XVI/179/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia

Projekt uchwały Nr XXIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany treści uchwały  Rady Gminy Komorniki nr XVI/179/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Komorniki", uchwały Rady Gminy Komorniki Nr XIX/210/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjne Gminy Komorniki", uchwały Rady Gminy Komorniki Nr XX/226/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Komorniki przyjętego Uchwała Nr XVI/179/2016 r Rady Gminy Komorniki z dnia 4 lutego 2016 r.

Projekt uchwały Nr XXIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Komorniki absolutorium za 2015 rok.

Projekt uchwały Nr XXIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy Komorniki absolutorium za 2015 rok.

Projekt uchwały Nr XXIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Projekt uchwały Nr XXIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 

Projekt uchwały Nr XXI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki.

Projekt uchwały Nr XXI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości  Komorniki.

zal. mapy (2 szt.)

Projekt uchwały Nr XXI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/198/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przejęcia zadań inwes

Projekt uchwały Nr XXI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie  zmiany uchwały nr XVII/198/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przejęcia zadań inwestycyjnych  z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu.

Projekt uchwały Nr XXI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..

Projekt uchwały Nr XXI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt uchwały Nr XXI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych

Projekt uchwały Nr XXI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komorniki.

Projekt uchwały Nr XXI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach.

Projekt uchwały Nr XXI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej  w Komornikach.

Projekt uchwały Nr XXI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych przed zmianą granic obrębów geodezyjnych Komorniki i Wiry w j

Projekt uchwały Nr XXI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych przed zmianą granic obrębów geodezyjnych Komorniki i Wiry w jednostce ewidencyjnej Komorniki, w sprawie zmiany granic administracyjnych miejscowości Komorniki i Wiry oraz zmiany granic sołectw Komorniki i Wiry.

zal. nr 1 (mapa)

Projekt uchwały Nr XXI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice i części

Projekt uchwały Nr XXI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice i części wsi Głuchowo wzdłuż drogi ekspresowej S5.

zal. graficzny (mapa)

Projekt uchwały Nr XXI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/140/2004 Rady Gminy Komorniki z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie przystąpienia do spor

Projekt uchwały Nr XXI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/140/2004 Rady Gminy Komorniki z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki zmienionej uchwałą Nr XXV/151/2008 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 października 2008r. oraz uchwałą Nr XLII/272/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 gurdnia 2009r.

zal. graficzny (mapa)

Projekt uchwały Nr XXI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XLIII/290/2002 Rady Gminy Komorniki z dnia 27

Projekt uchwały Nr XXI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XLIII/290/2002 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki (II etap).

Projekt uchwały Nr XXI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry pomiędzy ulicami Podgórną i Połu

Projekt uchwały Nr XXI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry pomiędzy ulicami Podgórną i Południową.

zal. nr 1 mapa

Projekt uchwały Nr XXI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawieuchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Południowej i Sło

Projekt uchwały Nr XXI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Południowej i Słonecznej.

zal. nr 1 mapa

Projekt uchwały Nr XXI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2022.

Projekt uchwały Nr XXI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2022.

zal. nr 1

zal. nr 2 

Projekt uchwały Nr XXI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Komorniki na 2016r.

Projekt uchwały Nr XXI//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Komorniki na 2016r.

zal. nr 1

zal. nr 1 a

zal. nr 2

zal. nr 2 a

dochody majatkowe

wydatki majatkowe

zal. nr 2 b

zal. nr 3

zal. nr 6

Projekt uchwały Nr XX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Komorniki” przyjętego Uchwałą Nr XVI/179/2016 Rady Gminy Kom

Projekt uchwały Nr XX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Komorniki" przyjętego Uchwałą Nr XVI/179/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 4 lutego 2016r.

zal. Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Komorniki

Projekt uchwały Nr XX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Projekt uchwały Nr XX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

zal. mapy (3 szt.)

Projekt uchwały Nr XX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Plewiska i Komorniki.

Projekt uchwały Nr XX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Plewiska i Komorniki.

zal. mapy (3 szt.)

Projekt uchwały Nr XX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Laskowskiej i

Projekt uchwały Nr XX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Laskowskiej i Leśnej.

zal. mapa

Projekt uchwały Nr XX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Kolejowe

Projekt uchwały Nr XX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Kolejowej.

zal. mapa

Projekt uchwały Nr XX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Brzozowe

Projekt uchwały Nr XX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Brzozowej i Akacjowej.

zal. mapa

Projekt uchwały Nr XX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Poznańsk

Projekt uchwały Nr XX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Poznańskiej i Złotej.

Projekt uchwały Nr XX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Komorniki na 2016r.

Projekt uchwały Nr XX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Komorniki na 2016r.

dochody majątkowe 

wydatki majątkowe

zal. nr 1

zal. nr 1a 

zal. nr 2

zal. nr 2a

zal. nr 4

zal. nr 6 

Projekt uchwały Nr XX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2022.

Projekt uchwały Nr XX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2022.

zal. nr 1

zal. nr 2

Projekt uchwały Nr XIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach.

Projekt uchwały Nr XIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury  w Komornikach.

Projekt uchwały Nr XIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/146/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015 r., o przystąpieniu do sporządz

Projekt uchwały Nr XIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/146/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015 r., o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy Komorniki.

zal. mapa

Projekt uchwały Nr XIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejon

Projekt uchwały Nr XIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Polnej i Księdza Malinowskiego.

zal. mapa

Projekt uchwały Nr XIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnowo w rejonie

Projekt uchwały Nr XIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnowo w rejonie ul. Czereśniowej.

zal. mapa

Projekt uchwały Nr XIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/94/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015 r. o przystąpieniu do sporządzeni

Projekt uchwały Nr XIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/94/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnowo.

Projekt uchwały Nr XIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/52/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 marca 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia zmi

Projekt uchwały Nr XIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/52/2015 Rady Gminy Komorniki  z dnia 26 marca 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki.

Zal. mapy - 7 szt.

Projekt uchwały Nr XIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Komorniki”.

Projekt uchwały Nr XIX//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Komorniki".

 

załącznik - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Komorniki

Projekt uchwały Nr XVIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie G

Projekt uchwały Nr XVIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komorniki".

Projekt uchwały Nr XVIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejo

Projekt uchwały Nr XVIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Zielarskiej i prof. W. Strażewicza.

zal. mapa

Projekt uchwały Nr XVIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska

Projekt uchwały Nr XVIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Kolejowej, Zielarskiej i prof. W. Strażewicza.

zał. mapa

Projekt uchwały Nr XVIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rej

Projekt uchwały Nr XVIII//2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Kolumba i Księdza Malinowskiego.

zał. mapa