2015

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. poprzez wn

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. poprzez wniesienie aportu przez Gminę Komorniki.

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/145/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Podgórnej i w rejonie ulicy Wrzosowej.

zał. mapa 

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XII/127/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 2015 r. o

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XII/127/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania części wsi Komorniki w rejonie ulic: Młyńskiej, Piaskowej, Żwirowej i Maciejkowej.

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska i częśc

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska i części wsi Komorniki w rejonie ul. Kolejowej.

zał. mapa

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejo

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Komornickiej.

zał. mapa 

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.

zał. program 

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie w

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie w Gminie Komorniki".

Zał. program 

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/69/2011 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 maja 2011r. dotyczącej trybu i sposobu powoływ

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały  Nr IX/69/2011 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 maja 2011r. dotyczącej trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komor

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2016r., stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Komorniki.

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wy

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Komorniki przez osoby fizyczne  lub osoby  prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli oraz ich części zajętych na działalność

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli  oraz ich części zajętych na działalność gospodarczą w zakresie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2016 budynków, budowli i gruntów zajętych na cele bezpieczeńs

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2016 budynków, budowli  i gruntów zajętych na cele bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018.

zał. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2016 -2018

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016r. dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagog

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016r. dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie. 

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Komorniki na 2016 r.

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Komorniki na 2016 r.

Objaśnienia do budżetu na 2016 r.

zał. nr 1

zał. nr 1 a

zał. nr 2

zał. nr 2 a

zał. nr 2 b

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. wydatki majątkowe 2016

zał. dochody majątkowe 2016 

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2022.

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2022.

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

Objaśnienia do WPF 2016

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2022.

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2022.

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Komorniki na 2015r.

Projekt uchwały Nr XV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Komorniki na 2015r.

Projekt uchwały Nr XIV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie emisji obligacji Gminy Komorniki oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Projekt uchwały Nr XIV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie emisji obligacji Gminy Komorniki oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Projekt uchwały Nr XIV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2022.

Projekt uchwały Nr XIV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2022.

Projekt uchwały Nr XIV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

Projekt uchwały Nr XIV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r. 

Projekt uchwały Nr XIV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/198/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie statutu Gminy K

Projekt uchwały Nr XIV//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/198/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie statutu Gminy Komorniki, zmienionego Uchwałą nr II/11/2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie statutu Gminy Komorniki.

zał. wzór heru Gminy Komorniki

zał. wzory pieczęci urzędowych

 

Projekt uchwały Nr XIV/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/116/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulic

Projekt uchwały Nr XIV/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/116/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Wiry i Chomęcice.

zał. mapa

Projekt uchwały Nr XIV/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr XIV/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Komorniki.

zał. nr 1 

zał. nr 2 

zał. nr 3 

zał. nr 4

 

Projekt uchwały Nr XIV/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat w miejsco

Projekt uchwały Nr XIV/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat w miejscowości Chomęcice.

Projekt uchwały Nr XIV/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres pięciu lat.

Projekt uchwały Nr XIV/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem  w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres pięciu lat.

Projekt uchwały Nr XIV/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Projekt uchwały Nr XIV/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

zał. druk DL-1

zał. druk DN-1

zał. druk DR-1

zał. druk INRL

Projekt uchwały Nr XIV/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Projekt uchwały Nr XIV/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Projekt uchwały Nr XIV/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Projekt uchwały Nr XIV/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Projekt uchwały Nr XIV/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.

Projekt uchwały Nr XIV/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej. 

Projekt uchwały Nr XIV/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr XIV/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr XIV/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiad

Projekt uchwały Nr XIV/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy Komorniki.

 

Projekt uchwały Nr XIV/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rej

Projekt uchwały Nr XIV/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Podgórnej i w rejonie ulicy Wrzosowej.

zał. mapa 

zał. mapa

Projekt uchwały Nr XIV/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rej

Projekt uchwały Nr XIV/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Kupieckiej.

zał. mapa 

Projekt uchwały Nr XIV/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rej

Projekt uchwały Nr XIV/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Południowej, Słonecznej i Spokojnej.

zał. mapa

Projekt uchwały Nr XIV/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w re

Projekt uchwały Nr XIV/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Komornickiej.

zał. mapa

Projekt uchwały Nr XIV/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w re

Projekt uchwały Nr XIV/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Stawnej i Poznańskiej.

zał. mapa

Projekt uchwały Nr XIV/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Kolejowe

Projekt uchwały Nr XIV/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Kolejowej, Zielarskiej i Strażewicza.

Zał. mapa 

Projekt uchwały Nr XIII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 października 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Projekt uchwały Nr XIII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 października 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Projekt uchwały Nr XIII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat w mi

Projekt uchwały Nr XIII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości   na okres trzech lat w miejscowości Rosnówko.

Projekt uchwały Nr XIII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Wiry i Rosnowo.

Projekt uchwały Nr XIII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Wiry i  Rosnowo.

Zał. mapa Rosnowo

Zał. mapa Wiry

Projekt uchwały Nr XIII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 października 2015r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016

Projekt uchwały Nr XIII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 października 2015r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok.

Projekt uchwały Nr XIII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 października 2015r. w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

Projekt uchwały Nr XIII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 października 2015r. w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

Projekt uchwały Nr XIII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 października 2015r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli oraz ich części zajętych na dział

Projekt uchwały Nr XIII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 października 2015r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli  oraz ich części zajętych na działalność gospodarczą w zakresie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Projekt uchwały Nr XIII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/77/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zaciągnięcia poż

Projekt uchwały Nr XIII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/77/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia  25 maja 2015r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW.

Projekt uchwały Nr XIII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 października 2015r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2022.

Projekt uchwały Nr XIII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 października 2015r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2022.

Projekt uchwały Nr XIII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Komorniki na 2015r.

Projekt uchwały Nr XIII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Komorniki na 2015r.

Projekt uchwały Nr XII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca w rejo

Projekt uchwały Nr XII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca w rejonie ulic: Poznańskiej, Dworcowej i Leśnej.

Załącznik - mapa

Projekt uchwały Nr XII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w re

Projekt uchwały Nr XII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Młyńskiej, Piaskowej, Żwirowej i Maciejkowej.

Załącznik - mapa

Projekt uchwały Nr XII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w re

Projekt uchwały Nr XII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Młyńskiej, Stawnej i Żwirowej.

Załącznik - mapa

Projekt uchwały Nr XII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 2015r. w sprawieustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

Projekt uchwały Nr XII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 2015r. w sprawieustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

Projekt uchwały Nr XII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 2015r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Projekt uchwały Nr XII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 2015r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Projekt uchwały Nr XII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat w miejscowo

Projekt uchwały Nr XII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat w miejscowości Plewiska.

Projekt uchwały Nr XII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 wrześniu 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację w roku 2016 zadania pod nazwą: „Rozbudo

Projekt uchwały Nr XII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 wrześniu 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację w roku 2016 zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2387P Poznań-Komorniki, w m. Plewiska od ul. Wołczyńskiej do ul. Szkolnej długości 1,9 km - Etap I km 0+000 - 0+944,61" w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Projekt uchwały Nr XII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 wrześniu 2015r. w sprawie przyjęcia opracowanych dokumentów w ramach realizacji projektu pn. „Wzmocnienie współpracy członków Stowa

Projekt uchwały Nr XII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 wrześniu 2015r. w sprawie przyjęcia opracowanych dokumentów w ramach realizacji projektu pn. „Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształotwania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych".

Projekt uchwały Nr XII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 wrześniu 2015r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2022.

Projekt uchwały Nr XII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 wrześniu 2015r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2022.

Projekt uchwały Nr XII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 wrześniu 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2015r.

Projekt uchwały Nr XII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 wrześniu 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2015r.

Projekt uchwały Nr XI//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Komorniki na 2015r.

Projekt uchwały Nr XI//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Komorniki na 2015r.

Zał. nr 1

Zał. nr 1a

Zał. nr 2

Zał. nr 2a

Zał. dochody majątkowe

Zał. wydatki majątkowe

Zał. 2b

Zał. 4

Zał. 6

Projekt uchwały Nr XI/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015 - 2022.

Projekt uchwały Nr XI/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015 - 2022

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

Projekt uchwały Nr XI//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr XI//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Komorniki.

Projekt uchwały Nr XI//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie nadania nazwy parku w miejscowości Wiry.

Projekt uchwały Nr XI//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie nadania nazwy parku w miejscowości Wiry.

Zał. mapka

Projekt uchwały Nr XI//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Wiry i Chomęcice.

Projekt uchwały Nr XI//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Wiry i Chomęcice.

Zał. mapki 1-6 do uchw.

Projekt uchwały Nr XI//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie przejęcia zadań inwestycyjnych z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Pow

Projekt uchwały Nr XI//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie przejęcia zadań inwestycyjnych z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu.

Projekt uchwały Nr XI//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany Porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Projekt uchwały Nr XI//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany Porozumienia międzygminnego w  zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Zał. aneks

Projekt uchwały Nr XI//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat w miejscowo

Projekt uchwały Nr XI//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat w miejscowości Rosnówko.

Projekt uchwały Nr XI//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie powołania odrębnego obwodu głosowania Nr 22 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu,

Projekt uchwały Nr XI//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie powołania odrębnego obwodu głosowania Nr 22 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu, w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Projekt uchwały Nr XI//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 176/XIX/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie przeznaczenia umorzo

Projekt uchwały Nr XI//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 176/XIX/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie przeznaczenia umorzonej kwoty pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt uchwały Nr XI//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 176/XIX/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Gmin

Projekt uchwały Nr XI//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 176/XIX/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Komornikach zmienionej uchwałami Rady Gminy Komorniki nr XXII8242/2012 z dnia 27 września 2012r. oraz XXIX/265/2012 z dnia 23 lisotpada 2012r.

Projekt uchwały Nr XI//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w rejonie ul. Szkolnej – Etap III

Projekt uchwały Nr XI//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w rejonie ul. Szkolnej - Etap III.

Zał. Nr 1 mapa

Projekt uchwały Nr XI//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Fabianowsk

Projekt uchwały Nr XI//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Fabianowskiej, Rzemieślniczej i Zbożowej.

Zał. Nr 1 mapa 

Projekt uchwały Nr XI//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Fabianowsk

Projekt uchwały Nr XI//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Fabianowskiej, Kupieckiej i Skrytej.

Zał. Nr 1 mapa

Projekt uchwały Nr XI//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice w rejonie skrzyżowania ul

Projekt uchwały Nr XI//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice w rejonie skrzyżowania ul. Poznańskiej i Głuchowskiej.

Zał. nr 1 mapa

Projekt uchwały Nr XI//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko w rejonie ul. Bukowej i Sp

Projekt uchwały Nr XI//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko w rejonie ul. Bukowej i Spokojnej oraz części wsi Walerianowo.

Zał. nr 1 

 

Projekt uchwały Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

Projekt uchwały Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

Projekt uchwały Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia opracowanych dokumentów w ramach realizacji projektu pn. „Wzmocnienie współpracy członków Stowarz

Projekt uchwały Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia opracowanych dokumentów w ramach realizacji projektu pn.  „Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych".

Projekt uchwały Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Chomęcicach.

Projekt uchwały Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Chomęcicach.

Projekt uchwały Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Komorniki publicznych przedszkoli.

Projekt uchwały Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Komorniki publicznych przedszkoli.

Projekt uchwały Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie zmiany uchwały nr XLV/300/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego

Projekt uchwały Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie zmiany uchwały nr XLV/300/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, nie wymienionych w art.42, ust.3 Ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych; zasad udzielania i rozmiaru zniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust.3 Ustawy Karta Nauczyciela, a także zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest rożny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

Projekt uchwały Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie powołania odrębnego obwodu głosowania Nr 22 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu, w

Projekt uchwały Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie powołania odrębnego obwodu głosowania Nr 22 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu, w związku z planowanym referendum ogólnokrajowym.

Projekt uchwały Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie zaliczenia drogi – ulicy Krzysztofa Kolumba w Komornikach do kategorii dróg gminnych.

Projekt uchwały Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie zaliczenia drogi - ulicy Krzysztofa Kolumba w Komornikach do kategorii dróg gminnych.

Zał. mapa

Projekt uchwały Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości na okres trzech l

Projekt uchwały Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości  na okres  trzech lat w miejscowości Chomęcice.

Projekt uchwały Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Komorniki w latach 2015 – 2019.

Projekt uchwały Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Komorniki w latach 2015 - 2019.

Projekt uchwały Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat w miejscowośc

Projekt uchwały Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości   na okres trzech lat w miejscowościach  Walerianowo i Rosnówko.

Projekt uchwały Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnowo.

Projekt uchwały Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnowo.

Zał. mapa

Projekt uchwały Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejoni

Projekt uchwały Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Stawnej i Poznańskiej.

Zał. mapa

Projekt uchwały Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie rzeki Wirynki.

Projekt uchwały  Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie rzeki Wirynki.

Zał. Nr 1 mapa

Projekt uchwały Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ul. Podgórnej na

Projekt uchwały  Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ul. Podgórnej na obszarze działek nr 918/40 i 893/57.

Zał. Nr 1 mapa

Projekt uchwały Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Fabianowsk

Projekt uchwały  Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Fabianowskiej i Dojazd.

Zał. Nr 1 mapa

Projekt uchwały Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nieruchomości wykorzystywanych na cele związane

Projekt uchwały  Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nieruchomości wykorzystywanych na cele związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych.

Projekt uchwały Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2022.

Projekt uchwały  Nr X//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2022.

Projekt uchwały Nr IX//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Komorniki absolutorium za 2014 rok.

Projekt uchwały Nr IX//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Komorniki absolutorium za 2014 rok.

Projekt uchwały Nr IX//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Projekt uchwały Nr IX//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Projekt uchwały Nr IX//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie powołania zespołu dla przygotowania opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników na kadencję od 2016 do 201

Projekt uchwały Nr IX//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie powołania zespołu dla przygotowania opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników na kadencję od 2016 do 2019 roku.

Projekt uchwały Nr VIII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ronda w miejscowości Komorniki.

Projekt uchwały Nr VIII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ronda w miejscowości Komorniki.

Zał. Nr 1 mapa

Projekt uchwały Nr VII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

Projekt uchwały Nr VII//2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

Zał. Budżet 2015

Zał. 1a zlecone dochody

Zał. 2_plan wydatków

Zał. 2a_zlecone wydatki

Zał. 2b wydatki majątkowe na 2015r.

Zał. dochody majątkowe 2015r.

Zał. wydatki majątkowe 2015r.

Zał. 4

Zał. 6

Zał. 7

Projekt uchwały Nr VII/ /2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat w miejscowoś

Projekt uchwały Nr VII/ /2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat w miejscowości Chomęcice i Rosnówko.

Projekt uchwały Nr VII/ /2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Projekt uchwały Nr VII/ /2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze   i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych...