Projekty uchwał

Projekt Uchwała Nr V/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 stycznia 2011w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/216/20005 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu porz

Projekt Uchwała Nr V/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 stycznia 2011r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Komorniki dla Gminy Komorniki na lata

Projekt Uchwała nr V / …../2011 Rady Gminy Komornikiz dnia 20 stycznia 2011 r.w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2011 rok

Projekt Uchwała Nr V/ /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 stycznia 2011r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Ko

Projekt UCHWAŁA NR V/……./2011 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 20 stycznia 2011 r.w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gos

Uchwała Nr V/…/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 stycznia 2011r.w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszar