Archiwum

Program sesji Rady Gminy Komorniki nr XX/2008 dnia 28 kwietnia 2008r.

 Komorniki, dn. 21.04.2008r.

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 28  kwietnia 2008 r. o godz:15.00

w Urzędzie Gminy Komorniki, odbędzie się

absolutoryjna

XX –sesja Rady Gminy

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Gminy

4.      Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/45/2007 z dnia 28 maja 2007r. Rady Gminy Komorniki o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice (I etap) w rejonie
ul. Głuchowskiej.

5.      Podjecie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Komorniki.

6.      Podjecie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008r.

7.      Sprawozdanie Wójta Gminy Komorniki z wykonania budżetu za 2007 rok

8.      Przedstawienie opinii i uchwały Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Komorniki z działalności i wykonania budżetu w 2007 roku.

9.      Przedstawienie uchwały Kolegium Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydania opinii do wykonania budżetu za rok 2007.

10.  Dyskusja

11.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Komorniki za 2007r.

12.  Interpelacje, zapytania, wnioski radnych.

13.  Komunikaty.

14.  Zakończenie sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Adamski

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości