Archiwum

Program sesji Rady Gminy Komorniki nr XIX dnia 31 marca 2008 roku

Komorniki, dn. 20.03.2008 r.

 

 

 

Rada Gminy Komorniki

 

  

Zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2008 r. o godz: 15:00

w Urzędzie Gminy w Komornikach, odbędzie się

XIX - sesja Rady Gminy

  

1.        Otwarcie obrad.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Gminy.

4.        Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Komornikach o stanie bezpieczeństwa w Gminie

                 Komorniki.

5.        Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany  miejscowego planu

         zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki (I-etap) oraz miejscowego planu

         zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki (II-etap).

6.         Informacja o bezdomnych zwierzętach .

7.         Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w 2007 r.

8.         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.

9.         Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2008 r. dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mosinie.

10.     Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Szreniawie.

11.     Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach : Plewiska i Wiry .

12.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „ Centrum Zagospodarowania Odpadów – „SELEKT”

13.     Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminami : Brodnica, Dopiewo, Luboń, Moszna, Puszczykowi i Stęszew w formie utworzenia Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego .

14.     Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia kapitału Zakładowego Zakładu Usług komunalnych w Komornikach sp. z o.o.

15.     Sprawozdanie z działań Wójta Gminy między sesjami.

16.     Interpelacje, zapytania, wnioski radnych.

17.     Komunikaty.

18.     Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Komorniki

Marian Adamski

 

 

 

Protokóły z obrad sesji znajdują się do wglądu w biurze Rady (pokój nr 1)

Zwolnienie z pracy na podst. art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16 poz.95). Przypominamy, że art. 24 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 48 i 49 Regulaminu Rady Gminy Komorniki nakłada na radnego obowiązek uczestnictwa na obradach sesji. Każda nieobecność musi być usprawiedliwiona na piśmie.

Lista wiadomości