Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza

Każdemu mieszkańcowi Gminy Komorniki przysługuje prawo inicjatywy uchwałodawczej. Przygotowany przez grupę komorniczan projekt uchwały, który spełnia wymogi formalne stanie się przedmiotem obrad Rady Gminy.

Obywatelski projekt uchwały może złożyć grupa co najmniej 300 mieszkańców Gminy posiadających czynne prawa wyborcze.

[Podstawa prawna: Art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.]

Obywatelska inicjatywa musi zawierać następujące informacje:

  • pisemne zawiadomienie o utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej skierowane do Przewodniczącego Rady Miasta wskazujące członków komitetu i kontaktu do osoby upoważnionej przez projektodawców do kontaktów w przedmiotowej sprawie, w tym do wprowadzania autopoprawek w projekcie;
  • projekt uchwały;
  • listę mieszkańców popierających przedkładany projekt (wg zamieszczonego poniżej wzoru);

 

Projekt uchwały składa się w Biurze Rady Gminy Komorniki, Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Komorniki, pok. 004.

Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia inicjatywy obywatelskiej, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.