Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

 

Informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do jej udostępnienia.

Przez ponowne wykorzystywanie informacji publicznej należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do jej udostępnienia, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

[Art. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego]   

Ustawa określa też ograniczenia w korzystaniu z prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego wynikające m.in.:

  • z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych;
  • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne);
  • z przepisów innych ustaw;
  • z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.


Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy  o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy).

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego 

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

  • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia,
  • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (sugerowany wzór wniosku poniżej)

 

Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną pochodzącą od Urzędu Gminy Komorniki jest zobowiązany do:

  • Poinformowania o źródle pochodzenia informacji publicznej /przez użycie formuły: informacja wytworzona przez Urząd Gminy Komorniki
  • Poinformowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej.
  • Informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej.

Urząd Gminy Komorniki ponosi odpowiedzialność wyłącznie za przekazywane informacje i ich aktualność jedynie w pierwotnej formie i wg stanu na dzień jej udostępnienia. Nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny. 

Urząd Gminy Komorniki nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystanej.

Sugerowany wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego. 

 Podstawa prawna: art. 14 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 poz. 352)