2009

2009.07.08 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorni

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w  obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki – etap I.

 

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXII/140/2004 Rady Gminy Komorniki z dnia 14 czerwca 2004 r. zmienionej uchwałą Nr XXV/151/2008 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 października 2008r. zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w  obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki – etap I, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach  od 17 lipca 2009 r. do 14 sierpnia 2009 r., w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pokój 11 w godz. od 8.30 do 15.00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 lipca 2009 r. o godz. 16.00 w Domu Kultury „Dworek” 62-052 Głuchowo, ul. Parkowa 2.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2009 r.

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

 

 

 

2009.06.09 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice w obszarze terenów zainwestowanych III etap

 

Komorniki 04.06.2009 r.

PL 7321-4/09

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice w obszarze terenów  zainwestowanych  III etap – uchwała  Radę  Gminy Komorniki  Nr XXIV/145/96 z dnia  22 listopada 1996r. zmieniona uchwałą Rady Gminy Komorniki  Nr XXXII/212/2001 z dnia 24 kwietnia  2001r. oraz uchwałą Rady Gminy Komorniki  Nr XXV/150/2008 z dnia 20 października 2008r..

 

Obszar planu obejmuje działkę numer ewidencyjny gruntu 84/5 położoną we wsi Chomęcice

Teren ten   przewiduje się przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Komornikach, 62-052 Komorniki ul. Stawna 1

w terminie od dnia 12 czerwca 2009 r. do dnia  02 lipca 2009 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot

wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

2009.06.17 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego środkowo-wschodniej części wsi Komorniki

 

Komorniki 15.06.2009 r.

PL 7321-5/09

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

środkowo-wschodniej części wsi Komorniki

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komorniki uchwały Nr XXVI/168/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego środkowo-wschodniej części wsi Komorniki. Uchwałą objęto obszar w Komornikach pomiędzy   ul. Poznańską, Komornicką, Młyńską i granicą z wsią Wiry.

Teren objęty planem przewiduje się przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową, zieleń i rozwiązania komunikacyjne.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Komornikach  62-052 Komorniki   ul. Stawna 1 w terminie do dnia 14 lipca 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Komornikach  62-052 Komorniki ul. Stawna 1.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt

mgr inż Jan Broda

2009.07.07 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny

oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:

 

  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice w obszarze terenów zainwestowanych III etap obejmującego działkę numer ewidencyjny gruntu 84/5, do którego sporządzenia przystąpiono na podstawie uchwały Rady Gminy Komorniki Nr XXIV/145/96 z dnia 22 listopada 1996r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Komorniki  Nr XXXII/212/2001 z dnia 24 kwietnia 2001r. oraz uchwałą Rady Gminy Komorniki Nr XXV/150/2008 z dnia 20 października 2008r.;

·         projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki (I etap) uchwalonego uchwałą Rady Gminy Komorniki Nr XX/123/2000 z dnia 31 marca 2000 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 41 z 2000r., poz.477) oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki (II etap) uchwalonego uchwałą Rady Gminy Komorniki Nr XLIII/290/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 108 z 2002r., poz. 3027), zmienionego uchwałą Rady Gminy Komorniki Nr XXXVIII/230/2005 z dnia 11 lipca 2005 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 140 z 2005 r., poz. 3871) w rejonie ul. Żwirowej, do której sporządzenia przystąpiono na podstawie uchwały Rady Gminy Komorniki Nr XIX/113/2008 z dnia 31 marca 2008 r. zmienionej uchwałą Nr XXI/125/2008 z dnia 20 maja 2008 r.;

·         projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Platynowej, do której sporządzenia przystąpiono na podstawie uchwały Rady Gminy Komorniki Nr XIV/75/2007 z dnia 19 listopada 2007 r., zmienionej uchwałą Nr XXIV/143/2008 z dnia 29 września 2008 r.;

·         projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w południowej części Plewisk, pomiędzy zabudową mieszkaniową, a autostradą A-2 w zakresie obejmującym teren oznaczony symbolem 5 AG, do której sporządzenia przystąpiono na podstawie uchwały Rady Gminy Komorniki Nr XXV/152/2008 z dnia 20 października 2008 r.;

·         projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w rejonie ulic: Południowej i Mokrej, do której sporządzenia przystąpiono na podstawie uchwały Rady Gminy Komorniki Nr XXVII/170/2008 z dnia 8 grudnia     2008 r.;

·         projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego środkowo-wschodniej części wsi Komorniki, do którego sporządzenia przystąpiono na podstawie uchwały Rady Gminy Komorniki         Nr XXVI/168/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r.;

·         projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komorniki, do której sporządzenia przystąpiono na podstawie uchwały Rady Gminy Komorniki         Nr XV/86/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Dokumentacja jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok.11.

Uwagi i wnioski do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w terminie od 08.07.2009 r. do 31.07.2009 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Komorniki,      ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, e-mail: ios@komorniki.pl.

 

Wójt

mgr inż. Jan Broda

 

 

2009.07.08 Ogłoszenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 12 położonej w Szreniawie

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obszaru wzdłuż drogi krajowej nr 5 Poznań - Wrocław, Szreniawa – Rosnówko

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż drogi krajowej nr 5 Poznań - Wrocław, Szreniawa – Rosnówko w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 5 z drogą powiatową nr 212, obejmującego obszar działki nr ewid. 12 obręb Rosnowo-Szreniawa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 lipca 2009 r. do 19 sierpnia 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki w pok. 11 w godzinach od 7.15 do 15.15 (od wtorku do piątku) i od 8.30 do 16.30 (w poniedziałki).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2009 r. w Urzędzie Gminy Komorniki, sala sesyjna, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 września 2009 r.

 

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, pok. 11 oraz składać uwagi do ww. postępowania. Uwagi do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, e-mail: ios@komorniki.pl.

 

Wójt

mgr inż. Jan Broda

 

2009.07.13 Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o prowadzonym postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w  obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki – etap I, do którego sporządzenia przystąpiono na podstawie  uchwały Nr XXII/140/2004 Rady Gminy Komorniki z dnia 14 czerwca 2004 r. zmienionej uchwałą Nr XXV/151/2008 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 października 2008r.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Dokumentacja jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki pok.11

Uwagi i wnioski do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w terminie od 17 lipca 2009 r. do 14 sierpnia 2009 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, e-mail: ios@komorniki.pl.

 

 

 

Z-ca Wójta Gminy Komorniki

inż. Aleksander Klemczak

2009.08.07 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wgladu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanyc

 

Komorniki 05.08.2009 r.

PL7321-6/07

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych – etap II

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie do publicznego wglądu obejmuje zmiany w projekcie planu dokonane na skutek podziału planu na dwa etapy oraz zmiany wprowadzone dla terenów 3MN/U, 2MN/U i 1KD-L na części działki nr 1127/5, po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych przy wyłożeniu planu do publicznego wglądu w terminie od 15.04.2009 r. do 14.05.2009 r..

Przedmiotowy projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony w dniach od 19 sierpnia 2009 r. do 17 września 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki w pok. 11 w godzinach od 7.15 do 15.15 (od wtorku do piątku) i od 8.30 do 16.30 (w poniedziałki).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 września 2009 r. w Urzędzie Gminy Komorniki, sala sesyjna, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu. Uwagi mogą dotyczyć wyłącznie ww. zmian. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października 2009 r.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, pok. 11 oraz składać uwagi do ww. postępowania. Uwagi do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, e-mail: ios@komorniki.pl.

 

 

z up. Wójta

inż. Aleksander Klemczak

z-ca Wójta Gminy

2009.10.19 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projeku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Żabikowskiej, Wirowskiej i Komornickiej

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 części wsi Wiry w rejonie ulic: Żabikowskiej, Wirowskiej i Komornickiej

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Żabikowskiej, Wirowskiej i Komornickiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 października 2009 r. do 24 listopada 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki w pok. 11 w godzinach od 7.15 do 15.15 (od wtorku do piątku) i od 8.30 do 16.30 (w poniedziałki).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.11.2009 r. w Świetlicy Wiejskiej w Wirach ul. Łęczycka 101, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2009 r.

 

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, pok. 11 oraz składać uwagi do ww. postępowania. Uwagi do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, e-mail: ios@komorniki.pl.

 

Wójt

mgr inż. Jan Broda

 

2009.10.20 ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 5AG w połudnowej części Plewisk przy autostradzie A2

 

 

                                                                                     O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenów położonych w południowej części Plewisk, pomiędzy zabudową mieszkaniową, a autostradą A-2

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w południowej części Plewisk, pomiędzy zabudową mieszkaniową, a autostradą A-2 w zakresie obejmującym teren oznaczony symbolem 5 AG, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 października 2009 r. do 30 listopada 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki w pok. 11 w godzinach od 7.15 do 15.15 (od wtorku do piątku) i od 8.30 do 16.30 (w poniedziałki).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.11.2009 r. Urzędzie Gminy Komorniki, sala sesyjna, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2009 r.

 

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, pok. 11 oraz składać uwagi do ww. postępowania. Uwagi do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, e-mail: ios@komorniki.pl.

 

Wójt

mgr inż. Jan Broda

 

2009.10.27 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rosnówko i części wsi Chomęcice w rejonie Jeziora Chomęcickiego

 

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wsi Rosnówko i części wsi Chomęcice w rejonie Jeziora Chomęcickiego.

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rosnówko i części wsi Chomęcice w rejonie Jeziora Chomęcickiego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 listopada 2009 r. do 3 grudnia 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki w pok. 11 w godzinach od 7.15 do 15.15 (od wtorku do piątku) i od 8.30 do 16.30 (w poniedziałki).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.11.2009 r. w Domu Kultury w Rosnówku ul. 1 Maja 50, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2009 r.

 

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, pok. 11 oraz składać uwagi do ww. postępowania. Uwagi do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, e-mail: ios@komorniki.pl.

 

Wójt

mgr inż. Jan Broda

2009.10.28 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i częsci wsi Komornik

 

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w  obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki – etap I.

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXII/140/2004 Rady Gminy Komorniki z dnia 14 czerwca 2004 r. zmienionej uchwałą Nr XXV/151/2008 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 października 2008r. zawiadamiam  o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w  obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki – etap I, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach  od 05 listopada 2009 r. do 04 grudnia 2009 r., w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pokój 11 w godz. od 8.30 do 15.00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 listopada 2009 r. o godz. 16.00 w Domu Kultury „Dworek” 62-052 Głuchowo, ul. Parkowa 2.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2009 r.

 

 

 

Wójt

mgr inż. Jan Broda

 

 

 

 

 

 

 

2009.12.15 Ogłoszenie o przystąpieniu do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach

Komorniki 11.12.2009 r.

PL 7321-6/09

PL 7321-8/09

PL 7321-9/09

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komorniki uchwał:

- Nr XXXVIII/243/2009 z dnia 30 września 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach na terenie działki nr 346/2,

- Nr XXXVII/235/2009 z dnia 24 sierpnia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ulic: Żabikowskiej, Nizinnej i Poznańskiej,

- Nr XXXV/209/2009 z dnia 18 maja 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ulic: Żabikowskiej, Wirowskiej i Przemysłowej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Komornikach  62-052 Komorniki, ul. Stawna 1 w terminie do dnia 12 stycznia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Komornikach  62-052 Komorniki ul. Stawna 1.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spraw w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, pok. 11 oraz składać wnioski do ww. postępowań. Wnioski do postępowań w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, e-mail: ios@komorniki.pl.

 

Wójt

mgr inż. Jan Broda

2009.12.04 Ogłoszenie o przystąpieniu do miejscowego planu i zmainy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Komornikach w rejonie ul. Polnej

Komorniki 02.12.2009 r.

PL 7321-11/07

PL 7321-1/09

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komorniki uchwał:

- Nr XV/87/2009 z dnia 11 grudnia 2007 r., zmienionej uchwałą Nr XL/258/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ul. Polnej i rowu W-A,

- Nr XXXI/188/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. zmienionej uchwałą Nr XXXIV/204/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki obejmującego działki nr ewid. gruntu 1159, 57/113 i część działki nr ewid. gruntu 59,

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Komornikach  62-052 Komorniki, ul. Stawna 1 w terminie do dnia 29 grudnia 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Komornikach  62-052 Komorniki ul. Stawna 1.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spraw w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, pok. 11 oraz składać wnioski do ww. postępowań. Wnioski do postępowań w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, e-mail: ios@komorniki.pl
 
Wójt
mgr inż. Jan Broda

2009.12.15 Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska - II etap

Komorniki 11.12.2009 r.

PL7321-6/07

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych – etap II

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowy projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony w dniach od 28 grudnia 2009 r. do 26 stycznia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki w pok. 11 w godzinach od 7.15 do 15.15 (od wtorku do piątku) i od 8.30 do 16.30 (w poniedziałki).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 stycznia 2010 r. w Urzędzie Gminy Komorniki, sala sesyjna, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu. Uwagi mogą dotyczyć wyłącznie ww. zmian. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia       9 lutego 2010 r.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, pok. 11 oraz składać uwagi do ww. postępowania. Uwagi do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, e-mail: ios@komorniki.pl.
 
Wójt
mgr inż. Jan Broda

2009.03.30 - Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komorniki

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komorniki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 kwietnia 2010 r. do 26 maja 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki w pok. 11 w godzinach od 7.15 do 15.15 (od wtorku do piątku) i od 8.30 do 16.30 (w poniedziałki).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 maja 2010 r. w Domu Kultury „Remiza” w Plewiskach ul. Grunwaldzka 565, o godz. 17.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2010 r.

 

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, pok. 11 oraz składać uwagi do ww. postępowania. Uwagi do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, e-mail: ios@komorniki.pl.

 

Wójt

mgr inż. Jan Broda

 

 

Zobacz rysunek Studium.

Zobacz tekst Studium.