2008

26.03.2008 - Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu pojektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

         Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31.03.2008 r. do 30.04.2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki w pok. 11 w godzinach od 7.15 do 15.15 (od wtorku do piątku) i od 8.30 do 16.30 (w poniedziałki).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 14.04.2008 r. w Urzędzie Gminy Komorniki, sala sesyjna, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2008 r.

 

 Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

 

2008.04.03 - Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki

Komorniki 28.03.2008r.

Nr 7320-1/08

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki

 

 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komorniki uchwały Nr XV/86/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r.                    o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komorniki.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.

 

Wnioski należy składać na piśmie w  siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1,        62-052 Komorniki w terminie do dnia 25 kwietnia 2008 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

2008.04.16 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic Polnej i Ks. Malinowskiego

Komorniki 15.04.2008 r.

PL7321-1/07

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Polnej i Ks. Malinowskiego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25.04.2008 r. do 29.05.2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki w pok. 11 w godzinach od 7.15 do 15.15 (od wtorku do piątku) i od 8.30 do 16.30 (w poniedziałki).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.05.2008 r. w Urzędzie Gminy Komorniki, sala sesyjna, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczace projektu zmiany planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2008 r.

 

Z up. Wójta

Z-ca Wójta Gminy

inż. Aleksander Klemczak

2008.04.28 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Łęczyca i części wsi Wiry w rejonie ul. Łęczyckiej

 

Komorniki 28.04.2007 r.

PL73222-46/06

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Łęczyca i części wsi Wiry w rejonie ulicy Łęczyckiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 08.05.2008 r. do 09.06.2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki w pok. 11 w godzinach od 7.15 do 15.15 (od wtorku do piątku) i od 8.30 do 16.30 (w poniedziałki).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.05.2007 r. w Urzędzie Gminy Komorniki, sala sesyjna, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.06.2008 r.

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

 

2008.09.05 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi wiry w rejonie ulic: Żabikowskiej, Wirowskiej i Komornickiej

Komorniki 04.09.2008 r.

PL 7321-2/08

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

części wsi Wiry w rejonie ulic: Żabikowskiej, Wirowskiej i Komornickiej

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komorniki uchwały Nr Nr XXI/127/2008 z dnia 20 maja 2008 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar części wsi Wiry w rejonie ulic: Żabikowskiej, Wirowskiej i Komornickiej.

 

Teren objęty projektem planu przewiduje się przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Komornikach  62-052 Komorniki ul. Stawna 1 w terminie do dnia 24 września 2008r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

2008.09.05 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuz drogi krajowej nr 5 Poznań-Wrocław, Szreniawa-Rosnówko

Komorniki 04.09.2008 r.

PL 7321-3/08

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obszaru wzdłuż drogi krajowej nr 5 Poznań - Wrocław, Szreniawa – Rosnówko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komorniki uchwały Nr Nr XXI/127/2008 z dnia 20 maja 2008 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż drogi krajowej nr 5 Poznań - Wrocław, Szreniawa – Rosnówko w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 5 z drogą powiatową nr 212, obejmującego obszar działki nr ewid. 12 obręb Rosnowo-Szreniawa.

 

Teren objęty projektem planu przewiduje się przeznaczyć pod usługi oświaty.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Komornikach  62-052 Komorniki ul. Stawna 1 w terminie do dnia 24 września 2008r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

2008.04.16 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice i części wsi Walerianowo w rejonie ul. Poznańskiej

 

Komorniki 15.04.2008 r.

PL7321-4/07

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice i części wsi Walerianowo w rejonie ul. Poznańskiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25.04.2008 r. do 29.05.2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki w pok. 11 w godzinach od 7.15 do 15.15 (od wtorku do piątku) i od 8.30 do 16.30 (w poniedziałki).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.05.2008 r. w Urzędzie Gminy Komorniki, sala sesyjna, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczace projektu zmiany planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2008 r.

 

Z up. Wójta

Z-ca Wójta Gminy

inż. Aleksander Klemczak

 

2008.09.09 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice (I etap) w rejonie ul. Głuchowskiej

 

 

Komorniki 09.09.2008 r.

PL73222-9/07

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice (I etap )

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice (I etap ) w rejonie ul. Głuchowskiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24.09.2008 r. do 22.10.2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki w pok. 11 w godzinach od 7.15 do 15.15 (od wtorku do piątku) i od 8.30 do 16.30 (w poniedziałki).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29.09.2008 r. w Urzędzie Gminy Komorniki, sala sesyjna, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.11.2008 r.

 

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

2008.09.15 Ogłoszenie o sprosowaniu ogłoszenia w sprawie przystąpienia do sporzadzania mpzp części wsi Wiry w rejonie ulic: Żabikowskiej, Wirowskiej i Komornickiej

Komorniki 10.09.2008 r.

PL 7321-2/08

 

 

 

OBWIESZCZENIE

dotyczy: obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Żabikowskiej, Wirowskiej i Komornickiej

 

Uprzejmie informuję, że wydłuża się termin składania wniosków do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Komornikach  62-052 Komorniki ul. Stawna 1 w terminie do dnia 3 października 2008r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

2008.09.15 Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany mpzp obszaru wzdłuż drogi krajowej nr 5 Poznań-Wrocław, Szreniawa-Rosnówko

Komorniki 10.09.2008 r.

PL 7321-3/08

 

 

 

OBWIESZCZENIE

dotyczy: obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż drogi krajowej nr 5 Poznań - Wrocław, Szreniawa – Rosnówko

 

Uprzejmie informuję, że wydłuża się termin składania wniosków do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Komornikach  62-052 Komorniki ul. Stawna 1 w terminie do dnia 3 października 2008r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

2008.10.01 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Szreniawa przy ul. Dworcowej obejmującego dzi

Komorniki 29.09.2008 r.

PL 7322/8/04

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Szreniawa przy ul. Dworcowej obejmującego działki nr ewid. gruntu 14/1, 14/4, 14/5, 14/7, 14/189,14/190, 14/9, 14/10, 14/11 i część działki 14/12   II etap

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Szreniawa przy ul. Dworcowej obejmującego działki nr ewid. gruntu 14/1, 14/4, 14/5, 14/7, 14/189,14/190, 14/9, 14/10, 14/11 i część działki 14/12   II etap, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.10.2008 r. do 13.11.2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki w pok. 11 w godzinach od 7.15 do 15.15 (od wtorku do piątku) i od 8.30 do 16.30 (w poniedziałki).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.10.2008 r. w Urzędzie Gminy Komorniki, sala sesyjna, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.11.2008 r.

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

2008.10.20 Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice (I etap) w rejonie ul. Głuchowskiej

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice (I etap )

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice (I etap ) w rejonie ul. Głuchowskiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24.09.2008 r. do 22.10.2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki w pok. 11 w godzinach od 7.15 do 15.15 (od wtorku do piątku) i od 8.30 do 16.30 (w poniedziałki).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29.09.2008 r. w Urzędzie Gminy Komorniki, sala sesyjna, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.11.2008 r.

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

 

2008.10.20 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w południowej części Plewisk pomiędzy zabudową mie

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenów położonych w południowej części Plewisk, pomiędzy zabudową mieszkaniową, a autostradą A-2 w zakresie obejmującym teren oznaczony symbolem 6 AG

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w południowej części Plewisk, pomiędzy zabudową mieszkaniową, a autostradą A-2 w zakresie obejmującym teren oznaczony symbolem       6 AG, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 października2008 r. do 18 listopada 2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki w pok. 11 w godzinach od 7.15 do 15.15 (od wtorku do piątku) i od 8.30 do 16.30 (w poniedziałki).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 października 2008 r. w Urzędzie Gminy Komorniki, sala sesyjna, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2008 r.

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

2008.11.17 Obwieszenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów rolnych

Komorniki 14.11.2008 r.

PL 7321-4/08

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

części wsi Wiry w obszarze terenów rolnych

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komorniki uchwały Nr XXI/126/2008 z dnia 20 maja 2008 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów rolnych.

 

Teren objęty projektem planu przewiduje się przeznaczyć pod uprawy rolne.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Komornikach  62-052 Komorniki ul. Stawna 1 w terminie do dnia 15 grudnia 2008r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

2008.11.17 Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Platynowej

Komorniki 14.11.2008 r.

PL 7321-12/07

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach

w rejonie ul. Platynowej

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komorniki uchwały Nr XIV/75/2007 z dnia 19 listopada 2007 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Platynowej zmienionej uchwałą Nr XXIV/143/2008 Rady Gminy Komorniki. z dnia 29 września 2008 r.

 

Na terenie objętym projektem zmiany planu przewiduje się korektę układu komunikacyjnego.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Komornikach  62-052 Komorniki ul. Stawna 1 w terminie do dnia 15 grudnia 2008r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

2008.12.23 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz uchwały Nr X/52/2007 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 czerwca 2007 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych, obejmującej obszar o powierzchni 21,3 ha., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 stycznia 2009 do 2 lutego 2009 r., w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1,
62-052 Komorniki, pokój 11 w godz. od 10.00 do 14.00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 stycznia 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, Sala Sesyjna o godz. 14.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2009 r.

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż Jan Broda