2007

2007.05.22 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych.

Komorniki 22.05.2007 r.

PL 7321-5/07

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komorniki uchwały Nr VI/25/2007 z dnia 29.03.2007 r. o przystąpieniu do sporządzania częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych.

 

 

 

 

Wnioski dotyczące planu mogą być składane w terminie do dnia 18.06.2007 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Komornikach  62-052 Komorniki ul. Stawna 1.

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

 

2007.06.06 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Plewiska w rejonie ul. Kolejowej i Zielarskiej

Komorniki 04.06.2007 r.

PL7322-5/05

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Plewiska w rejonie ul. Kolejowej i Zielarskiej obejmującego część działki nr ewid. gruntu 618/28, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.06.2007 r. do 16.07.2007 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki w pok. 11 w godzinach od 7.15 do 15.15 (od wtorku do piątku) i od 8.30 do 16.30 (w poniedziałki).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09.07.2007 r. w Urzędzie Gminy Komorniki, sala sesyjna, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczace projektu zmiany planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.07.2007 r.

 

Wójt  Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

2007.07.26 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w zak

Komorniki 24.07.2007 r.

PL7322-16/06

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w zakresie obejmującym teren położony przy ul. Wirowskiej

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w zakresie obejmującym teren położony przy ul. Wirowskiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 03.08.2007 r. do 03.09.2007 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki w pok. 11 w godzinach od 7.15 do 15.15 (od wtorku do piątku) i od 8.30 do 16.30 (w poniedziałki).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.08.2007 r. w Urzędzie Gminy Komorniki, sala sesyjna, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczace projektu zmiany planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.09.2007 r.

 

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż Jan Broda

2007.10.05 - Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Plewiska w rejonie ul. Kolejowej i Zi

 

Komorniki 03.10.2007 r.

PL7322-5/05

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Plewiska w rejonie ul. Kolejowej i Zielarskiej obejmującego część działki nr ewid. gruntu 618/28, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16.10.2007 r. do 15.11.2007 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki w pok. 11 w godzinach od 7.15 do 15.15 (od wtorku do piątku) i od 8.30 do 16.30 (w poniedziałki).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.10.2007 r. w Urzędzie Gminy Komorniki, sala sesyjna, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczace projektu zmiany planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.11.2007 r.

 

Wójt

mgr inż. Jan Broda

 

 

2007.10.10 - Ogłoszenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcicie i części wsi Walerianowo w rejonie ul. Poznańskiej

Komorniki 16.10.2007 r.

PL7321-4/07

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice i części wsi Walerianowo w rejonie ul. Poznańskiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30.10.2007 r. do 28.11.2007 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki w pok. 11 w godzinach od 7.15 do 15.15 (od wtorku do piątku) i od 8.30 do 16.30 (w poniedziałki).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.11.2007 r. w Urzędzie Gminy Komorniki, sala sesyjna, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczace projektu zmiany planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.12.2007 r.

 

 

 

mgr inż. Jan Broda

Wójt Gminy Komorniki

 

2007.11.05 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach - teren 6AG

 

Komorniki 19.10.2007 r.

PL7321-4/07

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w zakresie obejmującym teren oznaczony symbolem 6AG, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 05.11.2007 r. do 03.12.2007 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki w pok. 11 w godzinach od 7.15 do 15.15 (od wtorku do piątku) i od 8.30 do 16.30 (w poniedziałki).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.11.2007 r. w Urzędzie Gminy Komorniki, sala sesyjna, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2007 r.

 

Wójt

mgr inż. Jan Broda

2007.12.20 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych

Komorniki 17.12.2007 r.

PL 7321-6/07

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komorniki uchwały Nr X/52/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. o przystąpieniu do sporządzania częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych - uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XXXVI/ 250 / 98  z dnia 27 kwietnia 1998 roku. (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego  Nr 10 z 1998 r., poz.95 ) zmienionego uchwałą Rady Gminy Komorniki Nr XLIX/294/2006 z dnia 22 maja 2006 roku. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego  Nr 147 z 2006 r., poz.3550) w zakresie obejmującym:

1)       Teren położony pomiędzy ulicami: Kolejową, Ogrodową, Stawną, Grunwaldzką,

      oznaczony na rysunku planu symbolem MN;

2)       Teren położony pomiędzy ulicą Grunwaldzką i ulicą Fabianowską stanowiący

      działkę o numerze ewidencyjnym 982;

3)       Teren położony po wschodniej stronie ulicy Kolejowej w rejonie ulic: Grunwaldzkiej  i  Fabianowskiej;

4)       Teren  położony w rejonie ulic: Fabianowska, Kolejowa, Poranna, Promykowa;

5)       Teren położony przy ulicy Grunwaldzkiej obejmujący działki o numerach ewidencyjnych: 661/47, 661/48, 661/49.

.

 

Zmiana planu obejmuje częściowo korektę ustaleń w zakresie parametrów zabudowy, częściowo korektę układu komunikacyjnego, częściowo zmianę przeznaczenia terenu.

 

 

Wnioski dotyczące planu mogą być składane w terminie od dnia 21 grudnia 2007 r. do dnia 21 stycznia 2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Komornikach  62-052 Komorniki    ul. Stawna 1.

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

2007.12.20 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice (I etap)

Komorniki 17.12.2007 r.

PL 7321-9/07

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komorniki uchwały Nr IX/45/2007 z dnia 28 maja 2007 r. o przystąpieniu do sporządzania częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice (I etap ) uchwalonego uchwałą Rady Gminy Komorniki Nr XXXV/231/2001  z dnia 28 września 2001 roku. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego  Nr 132 z 2001 r., poz.132 ) w rejonie ul. Głuchowskiej.

 

Zmiana planu obejmuje regulację zaprojektowanego na tym terenie układu komunikacyjnego.

 

 

Wnioski dotyczące planu mogą być składane w terminie od dnia 21 grudnia 2007 r. do dnia 21 stycznia 2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Komornikach  62-052 Komorniki              ul. Stawna 1.

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż Jan Broda

2007.12.20 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w południowej części Plewisk pomiędzy zabudową mieszkaniową a

Komorniki 17.12.2007 r.

PL 7321-7/07

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komorniki uchwały Nr XI/59/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w południowej części Plewisk, pomiędzy zabudową mieszkaniową, a autostradą A-2 - uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XXXV/243/98 z dnia 30 marca 1998r. (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego Nr 13 z 1998r., poz.131), w zakresie obejmującym teren oznaczony symbolem 6 AG.

 

Zmiana planu obejmuje korektę ustaleń w zakresie parametrów zabudowy.

 

 

Wnioski dotyczące planu mogą być składane w terminie od dnia 21 grudnia 2007 r. do dnia 21 stycznia 2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Komornikach  62-052 Komorniki              ul. Stawna 1.

 

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda