Rozpatrywanie petycji

Rozpatrywanie petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia poinformujemy autora petycji w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Formułując petycję uwzględnienia wymagają w szczególności przepisy art. 2 ust. 3 i art. 4 ustawy o petycjach:

Ustawa o petycjach

ponadto:

  • przepisy ww. ustawy zobowiązują Urząd do zamieszczenia na swojej stronie internetowej m.in. imienia i nazwiska podmiotu wnoszącego petycję, za jego zgodą. Jeżeli przesłana przez Państwa petycja nie zawiera informacji o takiej zgodzie podlega anonimizacji, tj. nie zamieszcza się na stronie internetowej tych danych;
  • jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby musi to nastąpić za jej zgodą, wyrażoną w formie pisemnej, którą należy dołączyć do petycji;
  • petycje, których rozpatrzenie nie należy do kompetencji Wójta Gminy Komorniki ani Rady Gminy Komorniki podlegają przekazaniu do właściwych organów.

Pisma niebędące skargami, wnioskami czy petycjami oraz niezałatwiane w trybie przepisów szczególnych podlegają rejestracji. Można je składać pisemnie w sposób określony dla skarg i wniosków. W celu zarejestrowania pisma jako nieanonimowego niezbędne jest podanie imienia i nazwiska wnoszącego.

Klauzula Informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych do Urzędu Gminy Komorniki jest Wójt Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowań w sprawie skarg i wniosków, rozpatrywania petycji i udzielania odpowiedzi na inne sygnały obywatelskie, a także w celu archiwizacji zgromadzonej dokumentacji.
  3. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  4. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji ww. czynności przetwarzania, wynika z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o petycjach. Podanie danych osobowych w celu rozpatrzenia innego sygnału obywatelskiego jest dobrowolne. Po zakończeniu spraw dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celach określonych ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.