Petycje do Wójta Gminy Komorniki

Petycje publikowane są w ciągu 7 dni po ich wpłynięciu do Urzędu Gminy Komorniki, natomiast informacje dotyczące sposobu rozpatrzenia petycji umieszczane są w ciągu 7 dni od daty udzielenia odpowiedzi autorowi petycji.

Petycja w sprawie budowy parku rekreacyjnego w Plewiskach

Treść petycji

Odpowiedź w sprawie petycji

Petycja w sprawie budowy drogi na ul. Lubońskiej w Komornikach

Treść petycji

Odpowiedź w sprawie petycji

Petycja w sprawie utwardzenia u. Promykowej w Wirach i zagospodarowania przesmyku pomiędzy ul. Promykową i ul. Cienistą w Wirach

Treść petycji

Odpowiedź w sprawie petycji

Petycja w związku z planowaną inwestycją przy ul. Młyńskiej 16 w Komornikach

Treść petycji

Pismo informujące o opublikowaniu tresci petycji w Biuletynie Informacji Publicznej

Pismo dotyczące przekazanai petycji do rady gminy w celu jej rozpatrzenia

Petycja w sprawie środków do dezynfekcji rąk

Treść petycji

Petycja w sprawie ustawienia znaku b-35 i wyłączenia znaku parkowania D-18/T-30/T30H

Treść petycji

Pismo do osoby wnoszącej petycję

Stanowisko Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Odpowiedź na petycję

Odpowiedź na petycję

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Treść petycji

Petycja w sprawie przekazania petycji dyrektorom szkół w sprawie drugiej edycji akcji "Się gra się ma".

Treść petycji

Petycja w sprawie zamontowania progów sinusoidalnych i lustra szerokokatnego na ul. Poznańskiej w Łęczycy.

Treść petycji

Pismo do osoby wnoszącej petycję

Pismo do PKP Polskie Linie Kolejowe w sprawie petycji

Petycja dotycząca zmiany przepisów prawa w zakresie składania skarg

Treść petycji

Pismo dotyczące przekaznia treści petycji zgodnie właściwościami - Kancelaria Sejmu

Pismo dotyczące przekaznia treści petycji zgodnie właściwościami - Kancelaria Senatu

Pismo dotyczące przekaznia treści petycji zgodnie właściwościami - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Pismo dotyczące przekaznia treści petycji zgodnie właściwościami - Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Petycja w sprawie próby dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie płatności bezgotówkowych.

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

Petycja w sprawie opublikowania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej użytkowanych w urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych.

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

Petycja dotycząca nieumieszczania na ul. Stęszewskiej znaku zakazu postoju

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

Petycja w sprawie utworzenia placu zabaw przy ul. Fiołkowej w Komornikach

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

Petycja w sprawie likwidacji progu zwalniającego na ul. Kolejowej w Plewiskach przy budynkach 127, 129.

Treść petycji

Petycja w sprawie budowy drogi na ul. Porannej.

Treśc petycji

Odpowiedź na petycję

Petycja w sprawie wykonania odcinka ul. Magazynowej w Komornikach.

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

Petycja w spr.próby dokonania analizy-możliwości wdroż.w urzędzie procedur zw.z pełnym używaniem śr.kom.elektr.w postęp.o udziel.zamówienia-w formie, o kt.mowa w art. 10a ust. Prawo zam.publ.

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

Petycja w sprawie przekazania V edycji Programu "Wzorowa Łazienka"do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych.

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

Petycja dotycząca próby wdrożenia w Gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

Petycja dotycząca zamknięcia dojazdu z ul. Miodowej do ul. Północnej i ul. Podgórnej w Plewiskach

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

Petycja dotycząca budowy progu zwalniającego na ul. Leśnej w Łęczycy.

Treść petycji

Pismo do wnoszącego petycję

Petycja dotycząca budowy ścieżki rowerowej pomiędzy Skórzewem a Plewiskami.

Treść petycji

Pismo do wnoszących petycję 

Pismo do Urzędu Miasta Poznania

Pismo do Urzędu Gminy Dopiewo

Odpowiedź od Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania

Odpowiedź od Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Dopiewo

Odpowiedź na petycję 

Pismo do Urzędu Miasta Poznania

Petycja dotycząca utworzenia przejścia dla pieszych na ul. Jarzębinowej w Rosnowie.

Treść petycji

Pismo do wnoszących petycję 

Pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu 

Ponowne pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu 

Pismo od osoby wnoszącej petycję

Ponowne pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu 

Pismo od Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu

Ponowne pismo od osoby wnoszącej petycję

Ponowne pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu

Ponowne pismo od Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu

Ponowne pismo od Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu

Ponowne pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu

Ponowne pismo od Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu

Petycja dotycząca przekształcenia ulicy Czarna Droga na odcinku Fabianowska/Grunwaldzka z drogi dwukierunkowej na jednokierunkową oraz dodania dodatkowych progów zwalniających.

Treść petycji

Pismo w sprawie

Rozpatrzenie petycji 

Petycja dotycząca przekazania petycji dyrektorom szkół dotyczącej kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

Petycja dotycząca wyrównania ul. Miodowej w Komornikach

Treść petycji

Pismo w sprawie

Odpowiedź na petycję

Petycja dotycząca budowy miejsca zabaw i wypoczynku w Komornikach

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

Petycja dotycząca przekazania wniosku podległym placówkom oświatowym

Treść petycji

Odpowiedź na petycję 

Petycja dotycząca udziału w programie "Wzorowa łazienka"

Treść petycji

Odpowiedź na petycję  

 

Petycja dotycząca zapewnienia transportu dzieciom ze szkoły do domu autobusem szkolnym w roku szkolnym 2017/2018 i w latach późniejszych

Treść petycji

Pismo w sprawie 

Odpowiedź na petycję

Petycja dotycząca uchylenia decyzji środowiskowej w sprawie budowy stacji tankowania pojazdów na działce nr ewid. 661/45, obręb 005 Plewiska

Treść petycji

Pismo w sprawie 

Postępowanie o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy stacji paliw.

Odpowiedź na petycję.

Petycja dotycząca zachowania obecnej lokalizacji przystanku mieszczącego się przy ul. Żabikowskiej w okolicy skrzyżowania z ul. Wirowską w Komornikach.

Treść petycji

Pismo w sprawie

Odpowiedź na petycję

Petycja dotycząca rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wirach im. Powstańców Wielkopolskich

Treść petycji

Pismo w sprawie  

Odpowiedź na petycję

Petycja dotycząca protestu publicznego w/s planowanej inwestycji dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej: 70650 PPO_Komorniki_Rosnówko

Treść petycji

Pismo do Inwestora w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej

Pismo do Starosty Poznańskiego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej

Decyzja Starosty Poznańskiego o odmowie zatwierdzenia projektu i pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej

Pismo informujące o odwołaniu się Inwestora od decyzji Starosty Poznańskiego o odmowie zatwierdzenia projektu i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej

Kolejne pismo w sprawie petycji skierowane do Inwestora w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej

Petycja dotycząca umieszczenia na głównych stronach internetowych informacji w formie aktywnego banera i linku do strony www.komasowani.pl prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem grunt

Treść petycji

Pismo w sprawie petycji

Odpowiedź na petycję

Petycja dotycząca utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy zakładki "Czystsze Powietrze"

Treść petycji

Pismo w sprawie petycji

Odpowiedź na petycję

Petycja dotycząca utworzenia biblioteczki samorządowca

Treść petycji

Pismo w sprawie petycji 

Odpowiedź na petycję

 

Petycja dotycząca przystąpienia Gminy do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw - edycja 2016.

Treść petycji

Pismo w sprawie petycji

Kolejna petycja w sprawie  

Kolejna petycja w sprawie 

Zarządzenie Wójta Gminy Komorniki w sprawie ogłoszenia okresu oczekiwania dalsze petycje 

Odpowiedź na petycję