Informacja o rozpatrzonych petycjach

[Art. 14. ustawy o petycjach] Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji, a w przypadku, o którym mowa w art. 9 - Sejm, Senat lub organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, corocznie, w terminie do 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji. 

Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2020 roku

ZBIORCZA INFORMACJA O ROZPATRZONYCH PETYCJACH W 2020 ROKU

Lp.

Przedmiot petycji

Sposób rozpatrzenia petycji

Organ

rozpatrujący petycję

 1.

Zmiana stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Polnej/Fabianowskiej w Komornikach

pozytywny

Wójt

 2.

Zwiększenie dotacji dla Punktu Przedszkolnego  

petycja pozostawiona bez rozpatrzenia z uwagi na braki formalne

Rada Gminy

 3.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Komornikach

negatywny

Rada Gminy

 4.

Zmiana przepisów prawa miejscowego

negatywny

Rada Gminy

 5.

Podjęcie uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

petycja pozostawiona bez rozpatrzenia z uwagi na braki formalne

Rada Gminy

 6.

Podjęcie uchwały w sprawie szczepień przeciwko covid-19

petycję przekazano do rozpatrzenia wg właściwości do Prezesa Rady Ministrów

Rada Gminy

 7.

Podjęcie uchwały w sprawie szczepień przeciwko covid-19

petycję przekazano do rozpatrzenia wg właściwości do Prezesa Rady Ministrów

Rada Gminy

 8.

Zmiana przepisów prawa miejscowego

petycja przekazana do rozpatrzenia wg właściwości

Kancelaria Sejmu RP

Podstawa prawna: art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018 poz. 870 t.j. ze zm).

Sporządziła: Olga Karłowska | sekretarz        

Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2020 roku - pdf. (pobierz)                                                                  

Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2019 roku

Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2019 roku

Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2018 roku

Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2018 roku

Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2017 r.

Informacja zbiorcza o rozpatrzonych petycjach w 2017 r.

Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2016 r.

Informacja zbiorcza o rozpatrzonych petycjach w 2016 r. 

Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2015 r.

W 2015 r. do urzędu gminy Komorniki nie wpłynęła żadna petycja w rozumieniu ustawy z dnia  11 lipca 2014 r.