Podstawy prawne działania, kompetencje

Do zakresu zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

1) podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta;

2) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta

3) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;
4) koordynowanie i nadzorowanie prac remontowych w Urzędzie;
5) nadzorowanie procesu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie;
6) nadzorowanie i pełnienie funkcji zwierzchnika służbowego dla:

  • Wydziału Inwestycji i Remontów;
  • Wydziału Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  • Stanowiska ds. zamówień publicznych i środków zewnętrznych; 

7) uczestniczenie w pracach i posiedzeniach Rady i jej Komisji;

8) współdziałanie w opracowywaniu budżetu gminy.