Podstawy prawne działania, kompetencje

Kompetencje Wójta

 

 

 Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

1)      reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;

2)      prowadzenie bieżących spraw Gminy;

3)      podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;

4)      upoważnianie pracowników do wykonywania czynności w swoim imieniu;

5)      realizacja kontroli zarządczej;

6)      nadzór i pełnienie funkcji zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu, a bezpośrednio dla:

a)    Wydziału Planowania Przestrzennego

b)    Wydziału Spraw Obywatelskich,

c)    Referatu Gospodarowania Nieruchomościami

d)    Urzędu Stanu Cywilnego,

e)    Straży Gminnej,

f)     Radcy Prawnego Koordynatora,

g)    Radcy Prawnego,

h)    Asystenta Wójta,

i)      Stanowiska ds. informacji i archiwum,

j)      Audytora wewnętrznego,

k)     Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnej,

l)      Administratora Bezpieczeństwa Informacji,

m)    Stanowiska ds. obrony cywilnej;

 

 7)   pełnienie funkcji zwierzchnika służbowego wobec kierowników jednostek organizacyjnych gminy;

8)   zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;
9)    okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;
10)  zapewnienie warunków i środków dla realizacji celów wyznaczonych w Misji Urzędu Gminy oraz w Polityce Jakości;
11)  nadzór nad funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością oraz ciągłe doskonalenie jego skuteczności;
12)  zatwierdzanie dokumentów systemowych;
13)  udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej;
14)  nadzór nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
15)  przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
16) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy Wójta, Skarbnika, Sekretarza i kierowników jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz od pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych;
17)  koordynowanie planowania i realizacji zadań wynikających z wypełniania funkcji szefa obrony cywilnej gminy oraz zadań w ramach przygotowań obronnych państwa.
18)  wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa 
i Regulamin oraz uchwały Rady.
 

 

 

  1.