2017

2017.05.23. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa placu zabaw i boiska przy kompleksie szkolnym w Plewiskach"

  Ogłoszenie nr 514687-N-2017 z dnia 2017-05-23 r.

Urząd Gminy Komorniki: Budowa placu zabaw i boiska przy kompleksie szkolnym w Plewiskach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Komorniki, krajowy numer identyfikacyjny 53862700000, ul. ul. Stawna  1 , 62052   Komorniki, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 107 751, e-mail sekretariat@komorniki.pl, faks 618 107 985.
Adres strony internetowej (URL): www.komorniki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.komorniki.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.komorniki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, wejście A Biuro podawcze

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw i boiska przy kompleksie szkolnym w Plewiskach
Numer referencyjny: WI.271.3.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia publicznego jest budowa placu zabaw i boiska przy kompleksie szkolnym w Plewiskach. Inwestycja zlokalizowana jest w Plewiskach przy ul. Prof. Wacława Strażewicza 1, działka nr ewidencyjny 618/96, arkusz: 2, obręb: 0005 Plewiska, jednostka ewidencyjna: 302107_2 Komorniki, powiat: poznański, województwo: wielkopolskie. Na ogrodzonym fragmencie działki znajduje się istniejący kompleks szkolny – Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach. Planuje się budowę placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią lekkoatletyczną.

II.5) Główny kod CPV: 45212200-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
37535200-9
45112723-9
45232451-8
45342000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie, którego spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w szczególny sposób
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) dla części 1 zamówienia oraz 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych) dla części 2 zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a)Dla części 1 zamówienia - wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda obejmowała co najmniej: wykonanie placu zabaw z nawierzchnią poliuretanową o wartości brutto min. 80.000 zł. b) Dla części 2 zamówienia - wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda obejmowała co najmniej: wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej o wartości brutto min. 250.000 zł. c)Dla części 1 zamówienia - dysponuje co najmniej 1 osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, tj.: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej; d)Dla części 2 zamówienia - dysponuje co najmniej 2 osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, tj.: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń;kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wod-kan.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy, zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 9A do SIWZ. (dla części 1 zamówienia) oraz Załącznikiem nr 9B do SIWZ (dla części 2 zamówienia). W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający wezwie wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia następujących dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia że przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9A do SIWZ. (dla części 1 zamówienia) oraz Załącznikiem nr 9B do SIWZ (dla części 2 zamówienia). W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 5.3.2. SIWZ zamawiający wezwie wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wezwie wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia następujących dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 11A do SIWZ (dla części 1 zamówienia) i/lub Załącznikiem nr 11B do SIWZ (dla części 2 zamówienia), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 12A do SIWZ (dla części 1 zamówienia) i/lub Załącznikiem nr 12B do SIWZ (dla części 2 zamówienia). Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 7.7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.4 ogłoszenia. W celu potwierdzenia, że zastosowane materiały i urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zamawiający wezwie wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia następujących dokumentów: - Certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzające, ze oferowane produkty spełniają wymagania określone w pkt 3.3.1. SIWZ i w Załączniku Nr 3 do SIWZ (dla części 1 przedmiotu zamówienia); -Certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzające, ze oferowane produkty spełniają wymagania określone w pkt 3.3.2. SIWZ (dla części 2 przedmiotu zamówienia).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty należy dołączyć: - Formularz ofertowy wraz z formulazrem cenowym - pełnomocnictwo do podpisania oferty i reprezentacji w postępowaniu (jeśli jest konieczne); - dokument potwierdzający reprezentację wykonawcy (np. odpis z KRS); - oryginał wadium wnoszonego w formach opisanych w pkt IV.1.2 ogłoszenia. w przypadku wadium wnoszonego w formie pieniądza - kserokopia dowodu przelewu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: a) Dla części 1 zamówienia - 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych), b) Dla części 2 zamówienia -10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 56 1240 1747 1111 0000 1848 9057. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert określonego w pkt 13.1 SIWZ. 7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą w formie umożliwiającej Zamawiającemu zwrot dokumentu bez konieczności rozszycia oferty. 8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa placu zabaw i boiska przy kompleksie szkolnym w Plewiskach – część … zamówienia”. Oznaczenie sprawy: 271.3.2017. 9. Wadium zatrzymuje się w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 35,00
Czas usunięcia uszkodzenia od momentu przyjęcia zgłoszenia uszkodzenia 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 13A do SIWZ (dla części 1 przedmiotu zamówienia), Załącznik nr 13B do SIWZ (dla części 2 przedmiotu zamówienia).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-07, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. - Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: plac zabaw
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa palcu zabaw a) Plac zabaw składający się następujących elementów: - zestaw zabawowy – 1 kpl., - domek zabawowy– 1 kpl., - huśtawka ważka – 1 kpl., - kiwak helikopter – 1 kpl., - huśtawka „bocianie gniazdo – 1 kpl., - huśtawka wahadłowa podwójna – 1 kpl., - zestaw sprawnościowy – 1 kpl., - karuzela – 1 kpl., - tablica z regulaminem placu zabaw – 1 kpl., - ławka parkowa z oparciem – 4 kpl., - kosz zna śmieci – 2 kpl. Teren placu zabaw należy ogrodzić siatką powlekaną wys. 100 cm wraz z furtką szerokości 1,4 m. Furtka wyposażona w klamki, komplet zamków i kluczy. Kolor zielony RAL 6002. Ogrodzenie montowane na słupkach systemowych z profilu zamkniętego, cokół prefabrykowany lub monolityczny wylewany z betonu C20/25 na wysokość 20 cm. Cały teren placu zabaw należy wykończyć nawierzchnią z płyt gumowanych w kolorze RAL 2011. Płyty powinny charakteryzować się następującymi parametrami: wymiary 500x500mm, grubość 90mm, system łączenia – za pomocą kołków, wytrzymałość chemiczna – odporne na słabe kwasy i ługi warunkowo odporna na oleje, stabilność termiczna długotrwała od -40°C do +80°C, bezpieczna wysokość upadku (HIC) wg EN 1177-3,1m, waga 1 płyty – ok 9 kg- np. Tilplayground lub inna o podobnych lub lepszych parametrach, przeznaczoną na palce zabaw dla dzieci. Wysoce elastyczna mieszanka granulatów SBR i EPDM gwarantująca beztroską i bezpieczną zabawę. Płyty należy układać na podbudowie zasadniczej z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm. Wszystkie urządzenia składające się na przedmiot zamówienia muszą być wykonane zgodnie z normami polskimi i europejskimi, i posiadać certyfikaty zgodności z normami lub atest fabryczny – deklaracje zgodności z normami PN–EN 1176. Posadowienie urządzeń zabawowych bezwzględnie powinno uwzględniać zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, urządzenia i zestawy mają być jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i wielkością do przedstawionych przez Zamawiającego i charakteryzować się tą samą lub lepszą funkcjonalnością. Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw musi spełniać warunki normy PN-EN 1177. b) Wzdłuż dłuższego boku należy wykonać odwodnienie liniowe – wpust liniowy wraz z podejściem do istniejącej kanalizacji deszczowej. c) Prace obejmują również wytyczenie placu zabaw i jego elementów. d) Teren zakresu 1 części zamówienia należy uporządkować, a obszar poza placem zabaw należy uzupełnić trawą (na rys. 4 – zakres 1 części przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37535200-9, 45112723-9, 45232451-8, 45342000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 35,00
Czas usunięcia uszkodzenia od momentu przyjęcia zgłoszenia uszkodzenia 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: boisko wielofunkcyjne z bieżnią lekkoatletyczną, 3 wolnostojącymi koszami do gry w piłkę koszykową
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną, 3 wolnostojącymi koszami do gry w piłkę koszykową 1. Boisko sportowe a) Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20mx40m (wraz ze strefami bezpieczeństwa 26mx47m wykonanymi z nawierzchni jak boisko). Boisko przeznaczone do gry w piłkę nożną na całej długości oraz piłkę siatkową na jednej połowie. Boisko należy wyposażyć w bramki do piłki ręcznej, słupki z tulejami oraz maskownicami do piłki siatkowej. Wymagania minimalne nawierzchnia z trawy syntetycznej: - trawa tkana o wysokości min. 45 mm spełniająca wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf, układana na podkładzie elastycznym (shock-pad) - wypełnienie: piasek kwarcowy suszony i granulat termoplastyczny o kształcie nieregularnym (EPDM szary recykling) – ilość wypełnienia w kg/m2 zgodnie z kartą techniczną producenta), rodzaj oraz grubość zgodnie z wynikami raportu z badań. dtex pęczka – min. 12.000 grubość włókna – min. 300 μm, ilość pęczków – min. 10 000/m2 ilość włókien – min. 120000/m2 siła wyrywania pęczka – min. 100 N rodzaj włókna: polietylenowe, monofilamentowe i wzmocnione rdzeniem. W jednym pęczku min. 3 rodzaje przekrojów poprzecznych włókien. Podkład: 100% tkany jednocześnie z włóknem runa. Nie dopuszcza się zastosowania warstwy lateksu z użyciem butadienu i poliuretanu. Kolor nawierzchni: zielony w trzech różnych odcieniach (do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji). Linie białe wklejane w nawierzchnię. Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadki o wartości 1% w kierunku na zewnątrz boiska. Montaż bramek aluminiowych 3,0 x 2,0 m – 2 szt. Montaż słupków do siatkówki – 2 kpl. Charakterystyka podbudowy: - koryto (grunt rodzimy) - Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości min. 2,5 MPa ułożona w dwóch warstwach po 10,0 cm każda, przy czym ułożenie drugiej warstwy należy wykonać po 7 dniach od ułożenia pierwszej warstwy, - warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63 mm, gr.10cm, - warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm, gr. 5cm, Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu C12/15 oporem lub odwodnieniem liniowym (na dłuższych bokach) wykonanym z prefabrykatów betonowych (koryta płaskiego typu „D”). Na powierzchni boiska należy wyprofilować dodatkowy spadek pomocniczy daszkowy o wartości 1,0 %. b) Wzdłuż dłuższych boków należy wykonać odwodnienie – wpusty liniowe i podłączyć je do istniejącej kanalizacji deszczowej. c) ogrodzenie dookoła boiska piłkochwyty o wysokości 6,00 m – 146 m (słupki wykonane z profilu zamkniętego 80x80x3 mm ustawionych w odległości 2,8 m posadowionych na stopach fundamentowych 50x50x100cm, wypełnienie pomiędzy słupkami stanowi sitaka polipropylenowa o wielkości oczka 45x45xmm napięta za pomocą linek stalowych o średnicy 4 mm, skrajne przęsła stężone za pomocą wypór piłkochwytu wykonanych z profili zamkniętych 60x40x3mm, cokół prefabrykowany), 2 furtki szer. 1,4 m, 1 brama dwuskrzydłowa szer. 2,4 m; UWAGA: w projekcie budowlanym piłkochywty mają wysokość 4,5 m – powinno być 6,0 m. d) trybuny sportowe systemowe z siedziskami (na 56 miejsc siedzących) Konstrukcja stalowa, cynkowana ogniowo. Siedziska plastikowe z oparciem o wysokości 25 cm – możliwość wyboru koloru (niebieski -RAL5010, czerwony - RAL3020, żółty - RAL1003, zielony - RAL6032) e) Prace obejmują również wytyczenie boiska i jego elementów. Urządzenia sportowe - elementy wyposażenia boiska muszą być wykonane zgodnie z normami: - nawierzchnia z trawy syntetycznej – PN EN 15330 - bramki - PN-EN 749, - sprzęt do siatkówki – PN-EN 1271 2. Bieżnia lekkoatletyczna a) Bieżnia lekkoatletyczna, czterotorowa o długości 70 m przeznaczona do biegu sprintem na odległość 60 m. Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poulireatanowo-gumowa (pełny poliuretan), grubość 13 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do użytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezpośrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. Nawierzchnia nie może posiadać w swoim składzie komponentów z recyklingu. Służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów lekkoatletycznych. Nawierzchnia nie może posiadać w swoim składzie komponentów z recyklingu. Nawierzchnia właściwa jest układana wielowarstwowo. Warstwa dolna i pośrednia: System poliuretanowy wylewany jest na odpowiednio przygotowane podłoże następnie zasypuje się z nadmiarem, granulatem EPDM o granulacji 1-4mm , który pod wpływem swojego ciężaru topi się w warstwie PU. Po utwardzeniu systemu nadmiar granulatu należy zebrać. Warstwa górna – użytkowa: Warstwa górna jest wykonywana tak samo jak poprzednie warstwy, lecz stosowany jest inny system poliuretanu. Nadal warstwa PU zasypywana granulatem EPDM o średnicy ziarna 1-4mm. Kolor EPDM-u powinien korespondować z kolorem użytego systemu PU. Grubość warstwy wynosi ok. 4-5mm. Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niż 2mm. Konstrukcja nawierzchni bieżni: - nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm w kolorze czerwonym, pełny poliuretan według opisów, z naniesionymi liniami - warstwa ścieralna z asfaltobetonu gr. 3 cm w spadku poprzecznym 1% w kierunku wewnętrznym do odwodnienia liniowego - warstwa wiążąca z asfaltobetonu gr. 4 cm w spadku poprzecznym 1% - warstwa sczepna - warstwa wyrównawcza kamienna 0- 4 mm gr. 5 cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 4-30mm gr.20cm. - żwir (2.0/8.0mm) gr. 10 cm - geowłóknina w spadku poprzecznym 1%, - żwir (4.0/8.0mm) gr. 5 cm Nawierzchnia bezpieczna na bieżni musi spełniać warunki normy PN-EN 1177. b) Wzdłuż dłuższego boku należy wykonać odwodnienie – wpust liniowy i podłączyć je do istniejącej kanalizacji deszczowej. c) Prace obejmują również wytyczenie bieżni i jego elementów. 3. 3 wolnostojące kosze do gry w piłkę koszykową z możliwością regulacji wysokości tablicy a) Konstrukcja do koszykówki jednosłupowa przeznaczona do mocowania tablic o wymiarach 105 x 180 cm. Konstrukcja wykonana jest z profilu stalowego zamkniętego, kwadratowego o wymiarach 100 x 100 mm, zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Konstrukcja posiada mechanizm regulacji wysokości, co umożliwia płynną zmianę wysokości tablicy bez konieczności regulowania wysięgnika konstrukcji. Wysięg ramienia mocującego tablicę: L=1,2 m. Przeznaczona do gry na otwartej przestrzeni (boiska szkolne, place zabaw). Konstrukcja mocowana w tulei. b) Tablica do koszykówki o wymiarach 105x180 cm, zbudowana z nieprzeźroczystej płyty epoksydowej o grubości 18 mm, w odpowiedni sposób mocowana do ramy metalowej tablicy, która jest zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Zastosowane mocowanie obręczy do ramy tablicy uniemożliwia przenoszenie na płytę tablicy obciążeń działających na obręcz. c) Obręcz wykonana z pręta o średnicy 20 mm. Konstrukcja wykonana z blachy #5 mm oraz #6 mm. Posiada kołnierz usztywniający oraz dodatkowe wzmocnienia podwyższające jej wytrzymałość, wykonane z blachy #3 mm. 8-punktowy system mocowania siatki, haki zamknięte do założenia siateczki łańcuchowej. Zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Posiada cztery otwory do mocowania w standardowym rozstawie poziomym H110 mm i pionowym V=90 mm. Obręcz przeznaczona do zastosowania na boiskach zewnętrznych. Wykonana zgodnie z przepisami FIBA. Urządzenia sportowe - elementy koszy do koszykówki muszą być wykonane zgodnie z normąi PN-EN 1270. 4. Odwodnienie linowe wzdłuż placu apelowego 5. Teren zakresu 2 części zamówienia należy uporządkować, a obszar poza boiskiem i bieżnią należy uzupełnić trawą (na rys. 7 – zakres 2 części przedmiotu zamówienia -– załącznik nr 6 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212200-8, 45342000-6, 45232451-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
okres gwarancji 35,00
Czas usunięcia uszkodzenia od momentu przyjęcia zgłoszenia uszkodzenia 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
                                                        /-/
                                                  z up. Wójta
                                       mgr Tomasz Stellmaszyk
   
                                           z-ca Wójta Gminy

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 09.06.2017

 

SIWZ

Załączniki:

1. załącznik nr 1 do SIWZ  -  projekt budowlany pt: „PROJEKT BUDOWLANY – Budowa kompleksu szkolnego w Plewiskach”  z załącznikami

rys.Apzt/1

rys.Apzt/4

rys.Apzt/5

rys.Apzt/6

rys.Apzt/7

rys.Apzt/8

rys.Apzt/9

opis techniczny do pzt

rys.IS/0

rys.IS/1

rys.IS/2

opis techniczny zmiany

pozwolenie na budowę

dokumentacja geodezyjna powykonawcza II etap

2. Załącznik nr 2 do SIWZ

3. Załącznik nr 3 do SIWZ - opis urządzeń placu zabaw

4. Załącznik nr 4 do SIWZ - plan zagospodarowania placu zabaw

rys. 1

rys. 2

5. Załącznik nr 5 do SIWZ - zakres 1 części przedmiotu zamówienia

rys. 3

rys. 4

rys. 5

6. Załącznik nr 6 do SIWZ - zakres 2 części przedmiotu zamówienia

rys. 5

rys. 6

rys. 7

7. Załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiary pomocnicze

8. Załącznik nr 8 do SIWZ- Formularz ofertowy wraz z Formularzem cenowym

9. Załącznik nr 9A do SIWZ - wzór Oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu i w SIWZ, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - dla części 1 przedmiotu zamówienia

10. Załącznik nr 9B do SIWZ - wzór Oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu i w SIWZ, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - dla części 2 przedmiotu zamówienia

11. Załącznik nr 10 do SIWZ -  wzór oświadzcenia o pzrynalezności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp

12. Załącznik nr 11A do SIWZ - wykaz wykonanych robót budowlanych - dla części 1 przedmiotu zamówienia 

13. Załącznik nr 11B do SIWZ - wykaz wykonanych robót budowlanych - dla części 2 przedmiotu zamówienia  

14. Załącznik nr 12A do SIWZ - wykaz osób dedykowanych do realizacji zamówienia - dla części 1 przedmiotu zamówienia 

15. Załącznik nr 12B do SIWZ - wykaz osób dedykowanych do realizacji zamówienia - dla części 2 przedmiotu zamówienia   

16. Załącznik nr 13A do SIWZ - wzór umowy - dla części 1 przedmiotu zamówienia   

17. Załącznik nr 13B do SIWZ - wzór umowy - dla części 2 przedmiotu zamówienia  

 

2017.05.29. ODPOWIEDZI I MODYFIKACJA SIWZ

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- DO DNIA 09 CZERWCA 2017R. GODZ. 11:00

2017.06.01. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ 

 

Lista wiadomości