2017

2017.08.02 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa ulicy Morelowej i ulicy Brzoskwiniowej w Głuchowie"

 

Ogłoszenie nr 562471-N-2017 z dnia 2017-08-02 r.

Urząd Gminy Komorniki: Budowa ulicy Morelowej i ulicy Brzoskwiniowej w Głuchowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Komorniki, krajowy numer identyfikacyjny 53862700000, ul. ul. Stawna  1 , 62052   Komorniki, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 107 751, , e-mail sekretariat@komorniki.pl, , faks 618 107 985.
Adres strony internetowej (URL): bip.komorniki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
bip.komorniki.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyc wyłacznie w formie pisenej
Adres:
Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Morelowej i ulicy Brzoskwiniowej w Głuchowie
Numer referencyjny: IK.271.7.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W zakres prac objętych zmówieniem wchodzą branże: drogowa, instalacyjna i elektryczna. W zakresie branży drogowej zamówienie obejmuje budowę dwóch odcinków: ulicy Morelowej o długości 176,99 m oraz ulicy Brzoskwiniowej o długości 195,92 m. Zaprojektowano ulice jednojezdniowe dwukierunkowe, o szerokości 5,0 m. Niweletę ulic dopasowano do rzędnych istniejących zjazdów do posesji w sposób zapewniający jej prawidłowe odwodnienie i obsługę terenów sąsiadujących. Wzdłuż ulicy Morelowej zaprojektowano na całej długości obustronne chodniki oddzielone pasem zieleni. Szerokość chodników wynosi nie mniej niż 1,5 m. Wzdłuż ulicy Brzoskwiniowej zaprojektowano na całej długości jednostronny chodnik, po stronie prawej, przylegający do jezdni. Szerokość chodnika wynosi nie mniej niż 2,0m. Nawierzchnię jezdni ulicy Morelowej oraz ulicy Brzoskwiniowej zaprojektowano jako nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. Nawierzchnia chodnika, zjazdów i placu do zawracania również zostanie umocniona za pomocą betonowej kostki brukowej. Jako obramowanie projektowanych nawierzchni zastosowano betonowe krawężniki 15x30 cm, betonowe oporniki 12x25 cm oraz betonowe obrzeża chodnikowe 8x30 cm. Nie zaprojektowano opornika betonowego w miejscu połączenia zjazdu z nawierzchnią chodników. Przewiduje się wykonanie rozbiórek nawierzchni istniejących zjazdów oraz podejść do furtek przy posesjach, w granicach pasa drogowego (mają one nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, z płyt betonowych itd.). Nieumocniona część pasa drogowego zostanie obhumusowana i obsiana trawą. Wody opadowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni zostaną odprowadzone powierzchniowo, poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych projektowanym nawierzchniom, do studzienek wpustowych, a dalej przykanalikami do projektowanej kanalizacji deszczowej. W zakresie branży drogowej zamówienie obejmuje również budowę chodnika zlokalizowanego na działkach 382/9, 382/6 oraz 397/2 położonych w Głuchowie. Szerokość chodnika wynosi odpowiednio 5 m oraz 1,5 m. Nawierzchnię chodnika zaprojektowano jako nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. Wody opadowe z projektowanej nawierzchni zostaną odprowadzone powierzchniowo na tereny przyległe (tak jak w stanie istniejącym), poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych projektowanej nawierzchni W zakresie branży instalacyjnej zamówienie obejmuje budowę odwodnienia projektowanej drogi poprzez budowę zamkniętego systemu odprowadzania ścieków, w skład którego wchodzą betonowe wpusty deszczowe, przykanaliki i kanały główne z rur tworzywowych. Spływ wód przewidziano grawitacyjnie poprzez projektowane spadki podłużne i poprzeczne jezdni do wpustów deszczowych, a następnie poprzez przykanaliki, które zostaną włączone do kanałów głównych, a następnie poprzez projektowaną przepompownię, do odbiornika. Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych będzie istniejący rów melioracyjny. W zakresie branży elektrycznej zamówienie obejmuje budowę wewnętrznej linii zasilającej od złącza kablowo pomiarowego ZK1-1P (realizowanego przez ENEA Operator Sp. z o.o.) do szafki sterowniczej pompowni wód deszczowych.

II.5) Główny kod CPV: 45233252-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45232130-2

45231400-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy o wartości nieprzekraczającej 10 % zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu robot budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia, podobnych do robot budowlanych objętych dokumentacją projektową.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji jest jednym z kryteriów wyboru oferty

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres, na jaki zostanie zawarta umowa posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) na warunkach określonych we wzorze umowy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające budowie, rozbudowie lub przebudowie dróg wraz z elementami kanalizacji deszczowej o wartości nie mniejszej niż 1 500.000,00 brutto ( słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) dla każdej z robót i załączył dowody określające, że roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zaś informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 2. Dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia dotyczące pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej wraz z ważnym członkostwem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu o których mowa w Rozdziale V ustęp 2 ppkt a, b c Zamawiający żąda złożenia oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ - dokument ten wykonawca składa z ofertą. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 oraz art. 24 ust. 5 pkt 4-7 ustawy, Zamawiający żąda: 1) złożenia oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 4 do SIWZ- dokument ten wykonawca składa wraz z ofertą; 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł wykonania decyzji właściwego organu; 4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP) (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ); 6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP) (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4a do SIWZ); 7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4a do SIWZ), 8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4a do SIWZ); 9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4a do SIWZ); 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: 1) których mowa w rozdziale VII ustęp 2 pkt 2-4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) o których mowa w rozdziale 7 ustęp 2pkt 5 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 6 i PZP. 4. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VII ustęp 2 pkt 2-3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w rozdziale 7 ustęp 2 pkt 4 powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ustępie 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ustępu 4 stosuje się odpowiednio. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 7. Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, wskazane w Rozdziale VII ust.2 ppkt 2-9 oraz ust. 3-5 Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego złoży w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, a określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. 8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 9. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w trybie i terminie określonym w art. 24 ust. 11 ustawy, to jest ma obowiązek złożyć wskazane oświadczenie w terminie 3 dni od przekazania przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Przykładowy wzór oświadczenia jak w Załączniku nr 9 do SIWZ. 10. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez Zamawiającego określonym, nie krótszym niż 5 dni, złoży dokumenty: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określającymi, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, oraz wskazującymi, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami , o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty były wykonywane - Załącznik nr 5 do SIWZ; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru stanowiącego - Załącznik nr 6 do SIWZ; 3) wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; Załącznik nr 7 do SIWZ 4) potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania niniejszego warunku przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wymiany na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych. Wykonawca, który wskazuje, że oświadczenia i dokumenty są dostępne elektronicznie, wskazuje adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w celu umożliwienia zamawiającemu samodzielnego pobrania tych danych. W przypadku wskazania przez wykonawcę, że oświadczenia i dokumenty są w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń i dokumentów, przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu o których mowa w Rozdziale V ustęp 2 ppkt a, b c Zamawiający żąda złożenia oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ - dokument ten wykonawca składa z ofertą. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 oraz art. 24 ust. 5 pkt 4-7 ustawy, Zamawiający żąda: 1) złożenia oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 4 do SIWZ- dokument ten wykonawca składa wraz z ofertą; 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł wykonania decyzji właściwego organu; 4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP) (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ); 6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP) (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4a do SIWZ); 7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4a do SIWZ), 8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4a do SIWZ); 9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4a do SIWZ); 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: 1) których mowa w rozdziale VII ustęp 2 pkt 2-4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) o których mowa w rozdziale 7 ustęp 2pkt 5 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 6 i PZP. 4. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VII ustęp 2 pkt 2-3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w rozdziale 7 ustęp 2 pkt 4 powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ustępie 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ustępu 4 stosuje się odpowiednio. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 7. Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, wskazane w Rozdziale VII ust.2 ppkt 2-9 oraz ust. 3-5 Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego złoży w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, a określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. 8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 9. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w trybie i terminie określonym w art. 24 ust. 11 ustawy, to jest ma obowiązek złożyć wskazane oświadczenie w terminie 3 dni od przekazania przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Przykładowy wzór oświadczenia jak w Załączniku nr 9 do SIWZ. 10. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez Zamawiającego określonym, nie krótszym niż 5 dni, złoży dokumenty: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określającymi, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, oraz wskazującymi, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami , o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty były wykonywane - Załącznik nr 5 do SIWZ; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru stanowiącego - Załącznik nr 6 do SIWZ; 3) wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; Załącznik nr 7 do SIWZ 4) potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania niniejszego warunku przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wymiany na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych. Wykonawca, który wskazuje, że oświadczenia i dokumenty są dostępne elektronicznie, wskazuje adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w celu umożliwienia zamawiającemu samodzielnego pobrania tych danych. W przypadku wskazania przez wykonawcę, że oświadczenia i dokumenty są w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń i dokumentów, przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) wypełniony formularz ofertowy wg załączonego druku – załącznik nr 1 do SIWZ, 2) kosztorys ofertowy Do oferty należy również dołączyć: 1) oryginał wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku wadium wnoszonego w formie pieniężnej, wskazane jest dołączyć do oferty kserokopię dowodu przelewu; 2) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – stosowne pełnomocnictwo, z którego wynika zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku załączenia kserokopii pełnomocnictwa, winno ono być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w trybie i terminie określonym w art. 24 ust. 11 ustawy, to jest ma obowiązek złożyć wskazane oświadczenie w terminie 3 dni od przekazania przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych; 3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 4) gwarancjach bankowych; 5) gwarancjach ubezpieczeniowych; 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu natomiast oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium” (wewnątrz opakowania oferty). W treści dokumentu musi znajdować się nieodwołalne i bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium we wszystkich przypadkach powodujących utratę wadium przez Wykonawcę, określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli ustanowienie wadium w drodze czynności prawnej nastąpi przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wskazane jest dołączyć do oferty kserokopię dowodu przelewu. Nr konta Zamawiającego do wniesienia wadium: 56 1240 1747 1111 0000 1848 9057 5. Wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (jw. w ust. 5) będzie skuteczne wyłącznie z chwilą uznania tego rachunku bankowego przed upływem terminu składania ofert, gdyż dopiero uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium (przelew z tytułu wadium na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego) powoduje, że Zamawiający będzie w posiadaniu wadium. 6. Wykonawca, który złoży ofertę i dokona wpłaty wadium wnoszonego w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (jw. w ust. 4) przed terminem składania ofert, a uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium nastąpi po upływie terminu składania ofert – podlega wykluczeniu z postępowania, a oferta takiego Wykonawcy zostanie uznana za odrzuconą. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

termin realizacji

20,00

gwarancja

20,00

cena

60,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach: 1) W zakresie terminów wykonania umowy, gdy: a) wystąpi konieczność zmiany terminów umownych rozpoczęcia bądź zakończenia umowy z uwagi na: panujące warunki atmosferyczne, to jest utrzymujące się przez co najmniej 4 kolejne dni robocze intensywne opady deszczu, śniegu, bądź gołoledź uniemożliwiająca wykonywanie robót przez co najmniej 3 kolejne dni robocze, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy; konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej, jeżeli powoduje wstrzymanie wykonywania robót na co najmniej 3 kolejne dni robocze; odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe, jeżeli powoduje to wstrzymanie wykonania robót budowlanych na czas nie krótszy niż 3 kolejne dni robocze; b) Wystąpi konieczność zmiany terminu zakończenia robót na skutek odmiennie przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, jeżeli wskazana okoliczność powoduje wykonywanie dodatkowych prac potwierdzonych protokołem konieczności, których czasochłonność przekracza 3 dni robocze, bądź powoduje wstrzymanie robót podstawowych na czas przekraczający 3 dni robocze; c) Wystąpi konieczność zmiany terminu zakończenia robót w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, jeżeli wstrzymanie robót trwa dłużej niż 3 kolejne dni robocze i jest potwierdzone wpisem do dziennika budowy; 2) W wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Należny podatek VAT doliczony zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadków objęcia Wykonawcy, który w dniu podpisania umowy nie był płatnikiem VAT, obowiązkiem podatkowym w zakresie tego podatku. 3) Zaistnieją warunki ustalenia wcześniejszego terminu zakończenia, rozliczenia umowy i wystawienia faktury końcowej w przypadku wcześniejszego wykonania robót objętych umową. 4) Z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą (art. 3571 Kc). 5) Wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek). 6) Wystąpi konieczność: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę oraz przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców 7) Wystąpi konieczność zmiany osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie określone w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), jeżeli umowa (SIWZ) określa te osoby. 8) Zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian redakcyjnych do umowy , bądź wprowadzenia zmian będących następstwem zmian danych dotyczących Zamawiającego bądź Wykonawcy, a wynikających z danych rejestrowych ujawnionych w rejestrach publicznych. 9) Zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. 10) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonani i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji ; b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji wykonanego przedmiotu umowy; c) zaproponowani przez wykonawcę innego rozwiązania technologicznego wykonania zaprojektowanych robot pozwalającego na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, pod warunkiem zaakceptowania przedmiotowego rozwiązania przez projektanta; d) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 11) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzenie zmian w realizacji umowy: a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie wykonywania robot mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robot. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja wykonania robót budowlanych. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Koszty weryfikacji i sprawdzenia dokumentacji w takim przypadku obciążają Wykonawcę; b) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentacje na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania; c) w przypadku jeśli wystąpi korzystna lub konieczna dla realizacji obiektu zmiana technologii realizacji zadania polegająca na zmianie sposobu wykonania zadania i wykonania robót zamiennych, których wykonanie nastąpi z zachowaniem norm, standardów i parametrów określonych w niniejszej umowie i SIWZ lub redukcji ilości robót; d) jeżeli wykonanie robot, o których mowa powyżej skutkować będzie przedłużeniem terminu realizacji umowy, to Strony ustalą nowy termin realizacji umowy uwzględniając czas niezbędny na wprowadzenie zmian i wykonanie przedmiotowych robót. 12) Wystąpi potrzeba zmian na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy prawo budowlane – zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy. 13) Wystąpi potrzeba zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit a) ustawy prawo budowlane – uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych ( roboty zamienne) w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 14) Gdy zmiany zostały dokonane podczas wykonywania robot i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36 a ust. 5 ustawy prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy prawo budowlane, spełniając wymogi art. 57 ust. 2 ustawy prawo budowlane. 15) W razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, po dacie zawarcia umowy o charakterze siły wyższej, które uniemożliwiły terminowe wykonanie zobowiązań - strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji umowy. 5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Warunkiem podpisania aneksu na przedłużony termin wykonania będzie zachowanie ciągłości zabezpieczenia bez zmiany wysokości oraz przedłużenie ważności polisy ubezpieczeniowej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert) (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

                                                                         mgr  Tomasz Stellmaszyk

                                                                     Z-CA WÓJTA GMINY KOMORNIKI 

 

Zmianie uległ załącznik nr 4a, poniżej poprawiony załącznik do pobrania:

1.    Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22- Załącznik nr 4a - poprawiony

 

 

1.    SIWZ

2.    Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

3.    Formularz cenowy – Załącznik Nr 2

4.    Oświadczenie Wykonawcy o spełnienie wymagań zgodnie z art. 22 PZP – Załącznik nr 3

5.    Oświadczenie wstępne Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 PZP – Załącznik nr 4

6.    Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22- Załącznik nr 4a

7.    Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik nr 5

8.    Wykaz osób  Załącznik nr 6

9.    Wykaz sprzętu – Załącznik nr 7

10.  Zobowiązanie- Załącznik nr 8

11.  Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej- Załącznik Nr 9

12.  Projekt umowy – Załącznik nr 10

13.  Oświadczenie gwarancyjne- Załącznik nr 11

14.  Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 12

14.1     Projekt budowlany

- Chodnik :                                            

                - cz. Opisowa

                - cz. Rysunkowa

- ul. Morelowa i Brzoskwiniowa:          

                - cz. Opisowa cz1z2

                - cz. Opisowa cz2z2

                 - cz. Rysunkowa cz1z4

                 - cz. Rysunkowa cz2z4

                 - cz. Rysunkowa cz3z4

                 - cz. Rysunkowa cz4z4                      

14.2     Projekt wykonawczy

- Chodnik

- ul. Morelowa i Brzoskwiniowa:          

                             - cz1z2

                             - cz2z2

                             - Opinia Geotechniczna

                             - Projekt stałej organizacji ruchu

 

 

 15.  Przedmiar robót – Załącznik nr 13

16.  S T W i O R    Załącznik nr 14  

 


 

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości