2017

2017.04.05 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Stabilizacja nawierzchni gruntowej ulicy Stanisława Nowaka w Komornikach”

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.komorniki.pl

Ogłoszenie nr 59676 - 2017 z dnia 2017-04-05 r.
Komorniki: „Stabilizacja nawierzchni gruntowej ulicy Stanisława Nowaka w Komornikach”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Komorniki, krajowy numer identyfikacyjny 53862700000, ul. ul. Stawna  1, 62052   Komorniki, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 107 751, e-mail sekretariat@komorniki.pl, faks 618 107 985.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.komorniki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://bip.komorniki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
oferty należy złożyć w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Komorniki; ul. Stawa1; 62-052 Komorniki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Stabilizacja nawierzchni gruntowej ulicy Stanisława Nowaka w Komornikach”
Numer referencyjny: IK.271.3.217
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Prace należy wykonać zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, SIWZ. W ramach zadania należy wykonać: • Etap I Prace przygotowawcze. Opracować opis techniczny określający sposób wykonania stabilizacji gruntu z uwzględnieniem parametrów docelowych drogi. • Etap II Prace budowlano – montażowe. Wykonanie robót w zakresie nawierzchni oraz oznakowania drogi. W technologii wykonania robót należy przewidzieć wykorzystanie rodzimego gruntu w połączeniu z domieszką cementu oraz innych składników polepszających parametry stabilizowanej nawierzchni. DANE PROJEKTOWE Ruch projektowy: pojazdy o masie całkowitej nie przekraczającej 20 t Prędkość projektowa: 40 km / h Przyjęta oś standardowa: do 100 kN (dla pojazdów o 2 osiach) Klasa drogi: L Podłoże gruntowe: G-1 Docelowa kategoria ruchu: KR 2- 3 Powierzchnia terenu: 4100 m2 Minimalna grubość ulepszenia: 30 cm PARAMETRY DOCELOWE Moduł dynamiczny E: lub Moduł sprężystości wtórny E2 nie niższy niż 3500 – 5500 MPa po 28 dniach twardnienia, w zależności od sił ściskających, według pomiaru z wykorzystaniem urządzenia FWD > 200 MPa po 28 dniach, wg pomiaru zgodnie z obowiązującymi normami Wytrzymałość na ściskanie: 2,0 – 6,0 MPa po 28 dniach, wg pomiaru zgodnie z obowiązującymi normami Nawierzchnia metodą utrwalenia powierzchniowego. pierwsza warstwa emulsja K1 – 70MP, lepkość BTA  4 mm (s), nie mniej niż 7 kruszywo bazalt frakcja 5 – 8 mm druga warstwa emulsja K1 – 70MP, lepkość BTA  4 mm (s), nie mniej niż 7 kruszywo bazalt frakcja 3 – 6 mm zawartość lepiszcza od 69 do 71%

II.5) Główny kod CPV: 45233123-7
Dodatkowe kody CPV:45111230-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy o wartości 10 % zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu robot budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia, podobnych do robot budowlanych objętych programem funkcjonalno-użytkowym.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 21/07/2017

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące roboty budowlane określone w programie funkcjonalno - użytkowym oraz operatorzy sprzętu byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, za wyjątkiem osób, których obowiązki nie polegają na wykonywaniu prac w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), co dotyczyć może między innymi kierownika budowy i kierowników robót branżowych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 zł (słownie czterysta tysięcy złotych 00/100)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że: 1. Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty w zakresie przedmiotu zamówienia o łącznej powierzchni co najmniej 3000 m2 dla każdej z robót i załączył dowody określające, że roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zaś informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 2. Dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia dotyczące pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej wraz z ważnym członkostwem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów; 3. Dysponują sprzętem w postaci: koparko-ładowarka min. 2 szt., samochód samowyładowczy min. 2 szt.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu o których mowa w Rozdziale V ustęp 2 ppkt a, b c Zamawiający żąda złożenia oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ - dokument ten wykonawca składa z ofertą. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 oraz art. 24 ust. 5 pkt 4-7 ustawy, Zamawiający żąda: 1) złożenia oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 4 do SIWZ- dokument ten wykonawca składa wraz z ofertą; 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł wykonania decyzji właściwego organu; 4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 9. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w trybie i terminie określonym w art. 24 ust. 11 ustawy, to jest ma obowiązek złożyć wskazane oświadczenie w terminie 3 dni od przekazania przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Przykładowy wzór oświadczenia jak w Załączniku nr 9 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) złożenia oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 4 do SIWZ- dokument ten wykonawca składa wraz z ofertą; 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł wykonania decyzji właściwego organu; 4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty należy również dołączyć: 1) oryginał wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku wadium wnoszonego w formie pieniężnej, wskazane jest dołączyć do oferty kserokopię dowodu przelewu; 2) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – stosowne pełnomocnictwo, z którego wynika zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku załączenia kserokopii pełnomocnictwa, winno ono być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych; 3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 4) gwarancjach bankowych; 5) gwarancjach ubezpieczeniowych; 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z zm.). 3. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu natomiast oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium” (wewnątrz opakowania oferty). W treści dokumentu musi znajdować się nieodwołalne i bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium we wszystkich przypadkach powodujących utratę wadium przez Wykonawcę, określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli ustanowienie wadium w drodze czynności prawnej nastąpi przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wskazane jest dołączyć do oferty kserokopię dowodu przelewu. Nr konta Zamawiającego do wniesienia wadium: 56 1240 1747 1111 0000 1848 9057 5. Wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (jw. w ust. 5) będzie skuteczne wyłącznie z chwilą uznania tego rachunku bankowego przed upływem terminu składania ofert, gdyż dopiero uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium (przelew z tytułu wadium na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego) powoduje, że Zamawiający będzie w posiadaniu wadium. 6. Wykonawca, który złoży ofertę i dokona wpłaty wadium wnoszonego w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (jw. w ust. 4) przed terminem składania ofert, a uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium nastąpi po upływie terminu składania ofert – podlega wykluczeniu z postępowania, a oferta takiego Wykonawcy zostanie uznana za odrzuconą. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy. 9. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
gwarancja 20
termin 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach: 1) W zakresie terminów wykonania umowy, gdy: a) wystąpi konieczność zmiany terminów umownych rozpoczęcia bądź zakończenia umowy z uwagi na: panujące warunki atmosferyczne, to jest utrzymujące się przez co najmniej 4 kolejne dni robocze intensywne opady deszczu, śniegu, bądź gołoledź uniemożliwiająca wykonywanie robót przez co najmniej 3 kolejne dni robocze, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy; konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w programie funkcjonalno – użytkowym odmienne od przyjętych rozwiązań, jeżeli powoduje wstrzymanie wykonywania robót na co najmniej 3 kolejne dni robocze; odmienne od przyjętych warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe, jeżeli powoduje to wstrzymanie wykonania robót budowlanych na czas nie krótszy niż 3 kolejne dni robocze; b) Wystąpi konieczność zmiany terminu zakończenia robót na skutek odmiennie przyjętych warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, jeżeli wskazana okoliczność powoduje wykonywanie dodatkowych prac potwierdzonych protokołem konieczności, których czasochłonność przekracza 3 dni robocze, bądź powoduje wstrzymanie robót podstawowych na czas przekraczający 3 dni robocze; c) Wystąpi konieczność zmiany terminu zakończenia robót w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w programie funkcjonalno-użytkowym, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, jeżeli wstrzymanie robót trwa dłużej niż 3 kolejne dni robocze i jest potwierdzone wpisem do dziennika budowy; 2) W wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Należny podatek VAT doliczony zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadków objęcia Wykonawcy, który w dniu podpisania umowy nie był płatnikiem VAT, obowiązkiem podatkowym w zakresie tego podatku. 3) Zaistnieją warunki ustalenia wcześniejszego terminu zakończenia, rozliczenia umowy i wystawienia faktury końcowej w przypadku wcześniejszego wykonania robót objętych umową. 4) Z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą (art. 3571 Kc). 5) Wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek). 6) Wystąpi konieczność: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę oraz przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców 7) Wystąpi konieczność zmiany osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie określone w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), jeżeli umowa (SIWZ) określa te osoby. 8) Zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian redakcyjnych do umowy , bądź wprowadzenia zmian będących następstwem zmian danych dotyczących Zamawiającego bądź Wykonawcy, a wynikających z danych rejestrowych ujawnionych w rejestrach publicznych. 9) Zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. 10) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w programie funkcjonalno-użytkowym spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji ; b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji wykonanego przedmiotu umowy; c) zaproponowani przez wykonawcę innego rozwiązania technologicznego wykonania zaprojektowanych robot pozwalającego na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, pod warunkiem zaakceptowania przedmiotowego rozwiązania przez projektanta; d) koniecznością zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w programie funkcjonalno - uzytkowym w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 11) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzenie zmian w realizacji umowy: a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie wykonywania robot mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robot. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja wykonania robót budowlanych. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Koszty weryfikacji i sprawdzenia dokumentacji w takim przypadku obciążają Wykonawcę; b) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentacje na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania; c) w przypadku jeśli wystąpi korzystna lub konieczna dla realizacji obiektu zmiana technologii realizacji zadania polegająca na zmianie sposobu wykonania zadania i wykonania robót zamiennych, których wykonanie nastąpi z zachowaniem norm, standardów i parametrów określonych w niniejszej umowie i SIWZ lub redukcji ilości robót; d) jeżeli wykonanie robot, o których mowa powyżej skutkować będzie przedłużeniem terminu realizacji umowy, to Strony ustalą nowy termin realizacji umowy uwzględniając czas niezbędny na wprowadzenie zmian i wykonanie przedmiotowych robót. 12) Wystąpi potrzeba zmian na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy prawo budowlane – zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy. 13) Wystąpi potrzeba zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit a) ustawy prawo budowlane – uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych ( roboty zamienne) w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 14) Gdy zmiany zostały dokonane podczas wykonywania robot i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36 a ust. 5 ustawy prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy prawo budowlane, spełniając wymogi art. 57 ust. 2 ustawy prawo budowlane. 15) W razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, po dacie zawarcia umowy o charakterze siły wyższej, które uniemożliwiły terminowe wykonanie zobowiązań - strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 20/04/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
IX Wymagania formalne dotyczące oświadczeń i dokumentów. 1. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VII, składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, lub jego pełnomocników. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 2. Oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia dotyczące wykonawcy oraz podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, składane są w oryginale. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także oświadczenia wg wzoru na Załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ dotyczące tych podmiotów. 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na Załącznik nr 4 do SIWZ dotyczące podwykonawców. 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu innego niż oświadczenie wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Ponadto na ofertę Wykonawcy składają się: 1) wypełniony formularz ofertowy wg załączonego druku – załącznik nr 1 do SIWZ, 2) kosztorys ofertowy 8. Do oferty należy również dołączyć: 1) oryginał wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku wadium wnoszonego w formie pieniężnej, wskazane jest dołączyć do oferty kserokopię dowodu przelewu; 2) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – stosowne pełnomocnictwo, z którego wynika zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku załączenia kserokopii pełnomocnictwa, winno ono być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza. X. Oferta składania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale. W przypadku załączenia kserokopii pełnomocnictwa, winno ono być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza. 2. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę. 3. Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana i oznaczona w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty. 4. Dokumenty wymienione w rozdziale VII ust. 2 i 3 SIWZ albo odpowiadające im dokumenty określone w rozdziale IX ust. 1 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie, natomiast dokumenty wymienione w rozdziale VII ust. 4 SIWZ wykonawcy mogą złożyć wspólnie. 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, jeżeli Zamawiający w sytuacjach, określonych w art. 10c-10e , przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (na adresy i numery określone w rozdziale I SIWZ) z wyłączeniem ofert. Składanie ofert dopuszcza się jedynie w formie pisemnej. Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania każdej ze stron otrzymanego faksu i przesyłki elektronicznej. W przypadku nie potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania dokumentów za pomocą faksu lub poczty elektronicznej Zamawiający uzna, iż dokumenty dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania – zgodnie z raportem rejestru połączeń urządzenia faksowego lub potwierdzenia z poczty elektronicznej. 2. Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienia treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Stosownie do art. 38 ust. 1a ustawy, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 4. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawnienia źródła zapytania i zamieszcza na stronie internetowej. 5. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej. 6. Jeżeli zmiana treści SIWZ, o której mowa w ust. 5 prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informacje na stronie internetowej. 8. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem składającym ofertę w imieniu Wykonawców występujących wspólnie. 9. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 10. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 11. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8.30 – 16.30; wt.- pt. 7.15 - 15.15 jest:  Kierownik wydziału Infrastruktury Komunalnej - mgr Arkadiusz Klemczak  Inspektor ds. budowy i remontów dróg - inż. Michalina Węgrzynowska  Tel. 61 8100 088, 61 8100 671  fax. 61 8107 985 , e-mail: przetargi@komorniki.pl. Opis sposobu obliczenia ceny. Cena za przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową wyrażoną w walucie polskiej (PLN). Wykonawca obliczy cenę na podstawie Programu funkcjonalno – użytkowego oraz wymagań i warunków stawianych przez Zamawiającego w SIWZ. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Przy obliczaniu ceny Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia stawki podatku VAT właściwego dla przedmiotu zamówienia określonego w rozdziale III niniejszej Specyfikacji, obowiązującej wg stanu prawnego na dzień składania ofert. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, których zrealizowanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy i przekazania zadania Zamawiającemu. Do kosztów tych należy zaliczyć między innymi: - koszty zorganizowania, oznakowania i późniejszej likwidacji placu budowy; - koszty opracowania planu bioz; - koszty utrzymania terenu budowy i zabezpieczenia mienia placu budowy i miejsc postojowych sprzętu i maszyn; - koszty ogrodzenia placu budowy; - koszty obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą i potwierdzeniem zgłoszenia do właściwego ośrodka geodezyjno-kartograficznego; - koszty opracowania dokumentacji powykonawczej – wersja papierowa 2 egz. z każdej branży i wersja elektroniczna (format PDF) – 1kpl Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia Formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku ( zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę.) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich ( PLN). Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach: • Pieniądzu – przelewem na konto numer: 56 1240 1747 1111 0000 1848 9057 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, • gwarancjach bankowych, • gwarancjach ubezpieczeniowych, • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. Nr 359 ze zm.). Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy. 3. Z treści poręczenia, gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w okolicznościach określonych w ust. 6 i 7. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5. Informację o zaliczeniu wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca składa pisemnie najpóźniej do dnia podpisania umowy. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym część służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 30% zabezpieczenia. 7. Zabezpieczenie służy w szczególności pokryciu roszczeń o zapłatę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 471 K.C.), odszkodowania z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy wzajemnej (art. 491 § 1 K.C.), odszkodowania z tytułu niemożności świadczenia, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność (art. 493 § 1 K.C.), odszkodowania z tytułu szkody wynikłej z niewykonana zobowiązania z umowy wzajemnej (art. 493 § 1 K.C.), odszkodowania z tytułu szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z umowy wzajemnej (art. 494 K.C.), a także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 8. Dopuszcza się zmianę formy zabezpieczenia zgodnie z zapisami art. 149 ustawy. 9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych we wzorze umowy.


     Odpowiedź na pytania z dnia 13.04.2017r.

     Odpowiedź na pytania z dnia 12.04.2017r.

        - Zmieniona SIWZ

        - Zmieniony Załącznik nr 4a

        - Zmieniony Załącznik nr 6

        - Zmieniony Załącznik nr 7  

    Odpowiedź na pytania z dnia 06.04.2017r.

       - Zmieniony projekt Umowy - Załącznik nr 10

  W formularzu ofertowym nastąpiła pomyłka pisarska poniżej, załączony poprawiony formularz cenowy

  Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

Spis załączników:

1.    SIWZ

2.    Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

3.    Formularz cenowy – Załącznik Nr 2

4.    Oświadczenie Wykonawcy o spełnienie wymagań zgodnie z art. 22 PZP – Załącznik nr 3

5.    Oświadczenie wstępne Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 PZP – Załącznik nr 4

6.    Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22- Załącznik nr 4a

7.    Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik nr 5

8.    Wykaz osób  Załącznik nr 6

9.    Wykaz sprzętu – Załącznik nr 7

10. Zobowiązanie- Załącznik nr 8,

11. Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej- Załącznik Nr 9

12. Projekt umowy – Załącznik nr 10 ,

13. Oświadczenie gwarancyjne- Załącznik nr 11.

14. Program Funkcjonalno - Użytkowy

        - opis techniczny

        - plan sytuacyjny

        - przekrój normalny

 

Lista wiadomości