2016

2016.02.24. - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. zakup wyposażenia do rozbudowywanej szkoły podstawowej w Komornikach - II etap

Komorniki: Zakup wyposażenia do rozbudowywanej Szkoły Podstawowej w Komornikach - II etap
Numer ogłoszenia: 41210 - 2016; data zamieszczenia: 24.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Komorniki , ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, woj. wielkopolskie, tel. 061 8107751, faks 061 8107985.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.komorniki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wyposażenia do rozbudowywanej Szkoły Podstawowej w Komornikach - II etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 - Zakup i dostawa mebli szkolnych do 11 sal dydaktycznych, pracowni komputerowej, serwerowni i biblioteki do nowej części Szkoły Podstawowej w Komornikach zgodnie ze szczegółowym zestawieniem ilościowym stanowiącym Załącznik nr 1A oraz Specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31.12.2002r. dla wyrobów, które są objęte w/w rozporządzeniem, Wykonawca przedstawi w ofercie certyfikaty na zgodność z wymaganiami właściwych polskich i europejskich norm. Wśród wyrobów objętych tym wymogiem znajdują się:- meble szkolne szkieletowe (krzesła, ławki, stoliki, biurka),- meble szkolne skrzyniowe (regały, szafy),- meble szkolne przeznaczone do wszystkich pomieszczeń dydaktycznych użytkowanych przez dzieci i młodzież.Przedmiot zamówienia dla Części 1 ma być fabrycznie nowy i dostarczony bezpośrednio do Szkoły Podstawowej w Komornikach ul. Staszica 25, 62-052 Komorniki, Gmina Komorniki, woj. wielkopolskie. Wykonawca zapewni własny transport, wniesienie oraz rozmieszczenie mebli w poszczególnych pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Komornikach wskazanych przez Zamawiającego. Wszystkie meble wymagające złożenia lub montażu Wykonawca wykonana we własnym zakresie w miejscu bezpośredniej dostawy. Część 2 - Zakup i dostawa mebli biurowych do sekretariatu, gabinetów dyrektorów, pokoju nauczycielskiego do nowej części Szkoły Podstawowej w Komornikach zgodnie ze szczegółowym zestawieniem ilościowym stanowiącym Załącznik nr 1B oraz Specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 10. Przedmiot zamówienia dla Części 2 ma być fabrycznie nowy i dostarczony bezpośrednio do Szkoły Podstawowej w Komornikach ul. Staszica 25, 62-052 Komorniki, Gmina Komorniki, woj. wielkopolskie. Wykonawca zapewni własny transport, wniesienie oraz rozmieszczenie w poszczególnych pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Komornikach wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca podłączy wyposażenie zapleczy kuchennych do przygotowanej instalacji wod-kan i elektrycznej wraz z jego uruchomieniem oraz przeszkoleniem osób wskazanych przez Użytkownika (dyrektor Szkoły Podstawowej w Komornikach) w zakresie obsługi wyposażenia. Wykonawca zagwarantuje autoryzowany serwis producenta w Polsce w okresie trwania gwarancji dla wyposażenia zapleczy kuchennych i potwierdzi posiadanie autoryzacji stosownym dokumentem. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych do określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Jednak oferta równoważna musi spełniać wymagania techniczne, eksploatacyjne i jakościowe ujęte w SIWZ. Zaproponowany asortyment nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego. W przypadku złożenia oferty równoważnej dla przedmiotu zamówienia Wykonawca wskaże różnice, które jednoznacznie zostaną opisane w kartach katalogowych zaoferowanych produktów wraz z podaniem nazwy handlowej i nazwy producenta. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wskazane w SIWZ nazwy produktów i ich producentów służą jedynie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu jednoznacznie stylu, technologii, kolorystyki i materiałów przedmiotu zamówienia..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.16.00.00-1, 39.13.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium na warunkach określonych w art. 45 i 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:- dla Części 1 przedmiotu zamówienia: nie jest wymagane ;- dla Części 2 przedmiotu zamówienia: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100). 1.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych: a)w pieniądzu: przelew na konto nr 56 1240 1747 1111 0000 1848 9057;b)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d)w gwarancjach ubezpieczeniowych; e)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 2007 Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 1.3. Termin przekazania wadium: przed upływem terminu składania ofert. 1.4.Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego uważa się termin uznania środków na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego tj. do godziny 11:00 w dniu składania ofert. 1.5.Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie przez Zamawiającego wadium określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 1.6.Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. UWAGA:Zgodnie z zapisami w ustawie PZP w świetle art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Gwarant, udzielający wykonawcy gwarancji jest zobowiązany niezależnie od zapisów art. 46 ust. 5 PZP taką okoliczność w wystawionym przez siebie dokumencie przewidzieć. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy w oryginale złożyć w Wydziale Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Komorniki pokój nr 108 przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, wadium wniesione w innej formie niż pieniądz, winno być wniesione w imieniu konsorcjum. 1.7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 1.8. 1.8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 1.9.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy PZP. 1.10.Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 i 184 ustawy PZP.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia warunku Wykonawca wykaże realizację dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty. Wykaz należy załączyć na druku zgodnym z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ dla Części 1 przedmiotu zamówienia i lub Załącznika nr 5 do niniejszej SIWZ dla Części 2 przedmiotu zamówienia. Dla Części 1 przedmiotu zamówienia: Wykonawca, który wykaże co najmniej 2 dostawy, o wartości każdej z dostaw odpowiadającej wartości złożonej oferty, w zakresie mebli szkolnych odpowiadających przedmiotowi zamówienia wraz z poświadczeniami uznany zostanie za spełniającego warunek posiadania wiedzy i doświadczenia. Dla Części 2 przedmiotu zamówienia: Wykonawca, który wykaże co najmniej 2 dostawy, o wartości każdej z dostaw odpowiadającej wartości złożonej oferty, w zakresie mebli biurowych odpowiadających przedmiotowi zamówienia wraz z poświadczeniami uznany zostanie za spełniającego warunek posiadania wiedzy i doświadczenia. Dowodami, o których mowa wyżej są: a)poświadczenia lub b)oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w punkcie a; c)Zamawiający wymaga, by Wykonawca załączył do oferty poświadczenia, że co najmniej 2 dostawy, o wartości każdej z dostaw odpowiadającej wartości złożonej oferty, w zakresie mebli szkolnych (dla Części 1) i w zakresie mebli biurowych (dla Części 2) odpowiadających przedmiotowi zamówienia zostały wykonane należycie; d)W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w punkcie c. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców dokonana zostanie metodą spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia Warunku Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.Wykonawca, który załączy do swojej oferty ważną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wraz z dowodem potwierdzającym jej opłacenie, zostanie uznany za spełniającego warunek posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców dokonana zostanie metodą spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  dla cz. 1- Certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzające, ze oferowane produkty spełniają wymagania określone w pkt III.2.1 SIWZ oraz Załączniku nr 1A i 9 do SIWZ ( dla części 1 przedmiotu zamówienia); dla cz. 2 - Certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzające, ze oferowane produkty spełniają wymagania określone w pkt III.2.2 SIWZ oraz Załączniku nr 1B i 10 do SIWZ (dla części 2 przedmiotu zamówienia). 1.Certyfikaty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane. 2. Producenci oferowanych przez Wykonawcę mebli powinni posiadać certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 oraz wdrożony (ważny) certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO 14001.3. W przypadku mebli płytowych należy przedstawić próbki płyt.4. W przypadku mebli tapicerowanych należy przedstawić próbniki tkanin oraz atesty potwierdzające wymaganą wytrzymałość tkanin na ścieranie. Atesty te mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju dokumentów. Próbnik i atesty mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane. 5.W celu potwierdzenia spełnienia podanych wymogów, należy przedstawić kartę katalogową (formatu minimum A4), na której będzie przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawierać nazwę mebla lub nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta mebla, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły - optymalnie rozmiar zdjęcia A5), wymiary oraz szczegóły techniczne mebla pozwalające zweryfikować czy proponowany mebel spełnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywać w przypadku mebli wg indywidualnego projektu, których wymiary należy dostosować do stanu rzeczywistego na budowie np. kuchni, zabudów indywidualnych itp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: Termin - zmiana terminu wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę realizującego rozbudowę Szkoły Podstawowej w Komornikach;-zdarzenia zewnętrzne spowodowane siłami wyższymi, a w szczególności działaniami sił przyrody (huragany, trzęsienie ziemi, powódź, niskie temperatury, śnieżyce i in.) oraz innymi zdarzeniami (wojny, zamieszki skażenia radioaktywne);-inne zdarzenia zewnętrzne obiektywnie niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.komorniki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Komorniki - Biuro Podawcze, ul. Stawna 1 (wejście A), 62-052 Komorniki.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część 1 Meble szkolne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa mebli szkolnych do 11 sal dydaktycznych, pracowni komputerowej, serwerowni i biblioteki do nowej części Szkoły Podstawowej w Komornikach zgodnie ze szczegółowym zestawieniem ilościowym stanowiącym Załącznik nr 1A oraz Specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31.12.2002r. dla wyrobów, które są objęte w/w rozporządzeniem, Wykonawca przedstawi w ofercie certyfikaty na zgodność z wymaganiami właściwych polskich i europejskich norm. Wśród wyrobów objętych tym wymogiem znajdują się: - meble szkolne szkieletowe (krzesła, ławki, stoliki, biurka) - meble szkolne skrzyniowe (regały, szafy) - meble szkolne przeznaczone do wszystkich pomieszczeń dydaktycznych użytkowanych przez dzieci i młodzież. Przedmiot zamówienia dla Części 1 ma być fabrycznie nowy i dostarczony bezpośrednio do Szkoły Podstawowej w Komornikach ul. Staszica 25, 62-052 Komorniki, Gmina Komorniki, woj. wielkopolskie. Wykonawca zapewni własny transport, wniesienie oraz rozmieszczenie mebli w poszczególnych pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Komornikach wskazanych przez Zamawiającego. Wszystkie meble wymagające złożenia lub montażu Wykonawca wykonana we własnym zakresie w miejscu bezpośredniej dostawy..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.16.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Gwarancja - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część 2 Meble biurowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa mebli biurowych do sekretariatu, gabinetów dyrektorów, pokoju nauczycielskiego do nowej części Szkoły Podstawowej w Komornikach zgodnie ze szczegółowym zestawieniem ilościowym stanowiącym Załącznik nr 1B oraz Specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 10. Przedmiot zamówienia dla Części 2 ma być fabrycznie nowy i dostarczony bezpośrednio do Szkoły Podstawowej w Komornikach ul. Staszica 25, 62-052 Komorniki, Gmina Komorniki, woj. wielkopolskie. Wykonawca zapewni własny transport, wniesienie oraz rozmieszczenie w poszczególnych pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Komornikach wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca podłączy wyposażenie zapleczy kuchennych do przygotowanej instalacji wod-kan i elektrycznej wraz z jego uruchomieniem oraz przeszkoleniem osób wskazanych przez Użytkownika (dyrektor Szkoły Podstawowej w Komornikach) w zakresie obsługi wyposażenia. Wykonawca zagwarantuje autoryzowany serwis producenta w Polsce w okresie trwania gwarancji dla wyposażenia zapleczy kuchennych i potwierdzi posiadanie autoryzacji stosownym dokumentem. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych do określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Jednak oferta równoważna musi spełniać wymagania techniczne, eksploatacyjne i jakościowe ujęte w SIWZ. Zaproponowany asortyment nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego. W przypadku złożenia oferty równoważnej dla przedmiotu zamówienia Wykonawca wskaże różnice, które jednoznacznie zostaną opisane w kartach katalogowych zaoferowanych produktów wraz z podaniem nazwy handlowej i nazwy producenta. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wskazane w SIWZ nazwy produktów i ich producentów służą jedynie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu jednoznacznie stylu, technologii, kolorystyki i materiałów przedmiotu zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Gwarancja - 10

 

 /-/ mgr inż. Jan Broda

Wójt Gminy Komorniki

 

 

 ZAŁĄCZNIKI:

1. SIWZ

2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (dla części 1 i 2 zamówienia)

3. Formularz cenowy - załacznik nr 1A (dla części 1 zamówienia) i 1B (dla części 2 zamówienia)

4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnaniu wymagań zgodnie z art. 22 pzp - załącznik nr 2 (dla części 1 i 2 zamówienia)

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 pzp - załacznik nr 3 (dla części 1 i 2 zamówienia)

6. Wykaz doświadczenia- załącznik nr 4 (dla części 1 zamówienia)

7. Wykaz doświadczenia - załącznik nr 5 (dla części 2 zamówienia)

8. Projekt umowy - załącznik nr 6 (dla części 1 zamówienia)

9. Projekt umowy - załącznik nr 7 (dla części 2 zamówienia)

10. Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 8 (dla części 1 i 2 zamówienia)

11. Specyfikacja techniczna - załącznik nr 9 (dla części 1 zamówienia)

12. Specyfikacja techniczna - załącznik nr 10 (dla części 2 zamówienia) 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO  SIWZ

1.  Odpowiedzi nr 1 z dnia 01.03.2016r.

2. Odpowiedzi nr 2 z dnia 01.03.2016r.

Lista wiadomości