2014

2014.05.29 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizacja z przebudową budynku D.K. Rosnówko”

Komorniki: Modernizacja z przebudową budynku D.K. Rosnówko Gmina Komorniki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, woj. wielkopolskie, tel. 061 8107751, faks 061 8107985.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.komorniki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja z przebudową budynku D.K. Rosnówko Gmina Komorniki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja z przebudową budynku D.K. Rosnówko zakłada: Modernizację pomieszczeń z wykonaniem nowych toalet ogólnodostępnych damskiej, męskiej oraz dla osób niepełnosprawnych, biuro kierownika placówki, kuchnię, pomieszczenie magazynowe oraz pomieszczenie gospodarcze na sprzęt do utrzymania porządku. Dane ogólne: Budynek jednokondygnacyjny częściowo podpiwniczony w zabudowie wolno - stojący został wykonany w technologii tradycyjnej, układ konstrukcyjny budynku dwuprzęsłowy, strop nad piwnicą i stropodach w budynku wykonano z płyt kanałowych, ściany murowane, nadproża okienne i drzwiowe prefabrykowane. Posadowienie w części parterowej płytkie bezpośrednie w postaci ław fundamentowych żelbetowych. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV, ściany zewnętrzne ocieplone styropianem gr. 12cm. Posiada przyłącze energetyczne, wody zimnej, gazu oraz kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe odprowadzane są bezpośrednio w teren. Charakterystyczne parametry techniczne: Powierzchnia zabudowy budynku 261.50m2 Powierzchnia użytkowa piwnica 66.00m2 Powierzchnia użytkowa parter 217.25m2 Razem p.u. 283.25m2 Kubatura budynku 1124.45m3 Podpiwniczenie 23.30% Ilość kondygnacji budynku 1 i 2 Uwaga Zamawiający rezygnuje z n/w zakresu robót, który został opisany w Opisie technicznym do projektu wykonawczego instalacji wewnętrznych: ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i wody użytkowej, instalacji wentylacji w następujących działach tj. - w dziale 4.1 pod nazwą Centralne ogrzewanie Zamawiający rezygnuje z zamontowania kotła i układu sterowania elektrycznego kotłowni. - w dziale 4.2 pod nazwą Instalacja chłodzenia Zamawiający rezygnuje z wykonania całego zakresu robót związanego z tym działem. - w dziale 4.6 pod nazwą Kanalizacja sanitarna Zamawiający rezygnuje z zamontowania systemu przetłaczania wody brudnej z rozdrabniaczem - w dziale 4.7 pod nazwą Kanalizacja deszczowa Zamawiający rezygnuje z wykonania całego zakresu robót związanego z tym działem. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamówienie uzupełniające art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP w wysokości do 10% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.26.25.22-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na warunkach określonych w art. 45 i 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 1.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert cenowych. Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych: a) W pieniądzu: przelew na konto nr 56 1240 1747 1111 0000 1848 9057 b) W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) W gwarancjach bankowych d) W gwarancjach ubezpieczeniowych e) W poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.) 1.4. Termin przekazania wadium: przed upływem terminu składania ofert cenowych. 1.5. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego uważa się termin uznania środków na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego tj. do godziny 11:00 w dniu składania ofert cenowych. 6.6. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie przez Zamawiającego wadium określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia warunku Wykonawca wykaże wykonanie minimum dwóch odrębnych zamówień umów na roboty budowlane budynku użyteczności publicznej , zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm. wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie o wartości umowy odpowiadającej złożonej ofercie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz należy załączyć na druku zgodnym z treścią załącznika nr 4 do niniejszej SIWZ Dowodami, o których mowa wyżej są: a. poświadczenia, lub b. inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia c. Zamawiający wymaga, by Wykonawca załączył do oferty poświadczenia, że co najmniej 2 roboty budowlane o wartości każdej z robót odpowiadającej wartości złożonej oferty, w zakresie prac związanych z wykonaniem obiektów budowlanych kubaturowych użyteczności publicznej zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. d. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego prace projektowe wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w punktach c. * budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców dokonana zostanie metodą spełnia - nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi, wraz z wypełnieniem Załącznika nr 6 i 7 do SIWZ. Wykonawca, który wykaże osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami branży konstrukcyjno-budowlanej, uznany zostanie za spełniającego warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców dokonana zostanie metodą spełnia - nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia Warunku Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca, który załączy do swojej oferty ważną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wraz z dowodem potwierdzającym jej opłacenie, zostanie uznany za spełniającego warunek posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców dokonana zostanie metodą spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie Zakres Określenie warunków Termin - zdarzenia zewnętrzne spowodowane siłami wyższymi, a w szczególności działaniami sił przyrody (huragany, trzęsienie ziemi, powódź, niskie temperatury, śnieżyce i in.) oraz innymi zdarzeniami (wojny, zamieszki, skażenia radioaktywne); - inne zdarzenia zewnętrzne obiektywnie niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.komorniki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Komorniki ul. Stawna 1 62-052 Komorniki pok. nr 108.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Komorniki - Biuro Podawcze ul. Stawna 1 ( wejście A ) 62-052 Komorniki.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 16.07.2014.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                                  /-/ mg inż. Jan Broda

 

                                                                                                                   Wójt Gminy Komorniki

 

 1. SIWZ

2. Formularz ofertowy zal-nr 1

3. Formularz cenowy zal-nr 1A

4. Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art.22 PZP-zal nr 2

5. Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 24 PZP-zal nr 3

6. Wykaz doświadczenia zal nr 4

7. Projekt Umowy zal nr 5

8. Wykaz osób zal nr 6

9. Oswiadczenie o uprawnieniach zał nr 7

10. Informacja o przynależności lub braku przynależnosci do grupy kapitałowej zał nr 11

11. Dokumentacja projektowa-rzut parteru wyburzenia zał nr 8

12. Dokumentacja projektowa-rzut piwnicy inwentaryzacja zał nr 8

13. Dokumentacja projektowa-lokalizacja zał nr 8

14. Dokumentacja projektowa-rys 10a zał nr 8

15. Dokumentacja projektowa-elewacja zał nr 8

16. Dokumentacja projektowa-zestawienie stolarki zał nr 8

17. Dokumentacja projektowa-rzut parteru inwentaryzacja zał nr 8

18. Dokumentacja projektowa-przekrój inwentaryzacja zał nr 8

19. Dokumentacja projektowa-rzut parteru projekt zał nr 8

20. Dokumentacja projektowa-przekrój projekt zał nr 8

21. Dokumentacja projektowa-rzut sufitu zał nr 8

22. Dokumentacja prtojektowa-sanitarka rys nr 3 zał. nr 8

23. Dokumentacja projektowa-sanitarka rys nr 5 zał nr 8

24. Dokumentacja projektowa-układ płytek zał nr 8

25. Dokumentacja projektowa-osw zał nr 8

26. Dokumentacja projektowa-re zał nr 8

27. Dokumentacja projektowa-siła zał nr 8

28. Dokumentacja projektowa-opis techniczny architektura zał nr 8

29. Dokumentacja projektowa-opis techniczny elektryka zał nr 8

30. Dokumentacja projektowa-opis techniczny sanitarka zał nr 8

31. Dokumentacja projektowa-sanitarka rys 2 zał nr 8

32. Dokumentacja projektowa-sanitarna rys 4 zał nr 8

33. Dokumentacja projektowa-sanitarna rys 7 zał nr 8

34. Dokumentacja projektowa-sanitarna rys 6 zał nr 8

35. Dokumentacja projektowa-sanitarna rys 8 zał nr 8

36. Dokumentacja projektowa-sanitarna rys zał nr 8

37. Dokumentacja projektowa-sanitarna rys 9 zał nr 8

38. Przedmiar-elektryka zał nr 9

39. Przedmiar-architektura zał nr 9

40. Przedmiar-architektura strona architektura zał nr 9

41. Przedmiar-instalacja zał nr 9

42. Przedmiar-instalacja strona zał nr 9

43. STWiOR elektryka zał nr 10

44. STEiOR sanitarna zał nr 10

45. STWiOR architektura zał nr 10

46. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

 

Lista wiadomości