2014

2014.06.03 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na„Budowę boisk sportowych przy szkołach podstawowych w Chomęcicach, Plewiskach i Wirach oraz przy Gimnazj

 

Komorniki: Budowa boisk sportowych przy szkołach podstawowych w Chomęcicach, Plewiskach i Wirach oraz przy Gimnazjum w Komornikach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, woj. wielkopolskie, tel. 061 8107751, faks 061 8107985.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.komorniki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boisk sportowych przy szkołach podstawowych w Chomęcicach, Plewiskach i Wirach oraz przy Gimnazjum w Komornikach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Opis przedmiotu zamówienia: 2.1 Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chomęcicach a) boisko sportowe o nawierzchni z trawy syntetycznej z włóknem typu monofilament, 60mm, przepuszczalność 60l/mm/m2, dtex 11000, gęstość włókien 118720, podkład1 - 250g/m2, podkład2 - 1000 g/m2. Wymiary boiska 32 x 16 m ze strefą wybiegową za bramkami wynoszącą 3,00 m, a po bokach 2,00 m. Wymiar łączny nawierzchni 38 x 20 m; Montaż bramek aluminiowych 3,0 x 2,0 m - 2 szt. Montaż słupków do siatkówki - 1 kpl. b) ogrodzenie dookoła boiska o wysokości 4,00 m - 76 m, a za bramkami dodatkowo piłkochwyty o wysokości do 6,00 m - 40 m i asymetryczna brama (115+135cm); c) chodnik i nawierzchnia z kostki brukowej 8 cm - 26,25 m2 2.2. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Plewiskach a) boisko sportowe o nawierzchni z trawy syntetycznej z włóknem typu monofilament, 60mm, przepuszczalność 60l/mm/m2, dtex 11000, gęstość włókien 118720, podkład1 - 250g/m2, podkład2 - 1000 g/m2. Wymiary boiska 40 x 20 m ze strefą wybiegową za bramkami wynoszącą 3,00 m, a po bokach 2,00 m. Wymiar łączny nawierzchni 44 x 24 m; Montaż bramek aluminiowych 3,0 x 2,0 m - 2 szt. Montaż słupków do siatkówki - 1 kpl. b) ogrodzenia dookoła boiska o wysokości 4,00 m - 88 m, a za bramkami dodatkowo piłkochwyty o wysokości do 6,00 m - 50m i asymetryczne bramy (115+135cm); c) instalacji drenażu wgłębnego - rura drenarska PVC Ø 113 mm - 250 m, kanał zbiorczy PVC Ø 200 mm - 56 m; 2.3. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wirach a) boisko sportowe o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej i wymiarach 28 x 16 m ze strefą wybiegową za bramkami wynoszącą 2,00 m, po bokach 2,00 m. Wymiar łączny nawierzchni 32 x 20 m; Montaż bramek aluminiowych 3,0 x 2,0 m - 2 szt. Montaż słupków do siatkówki - 1 kpl. b) ogrodzenia dookoła boiska o wysokości 4,00 m - 64 m, a za bramkami dodatkowo piłkochwyty o wysokości do 6,00 m - 40m i asymetryczna brama (115+135 cm); c) chodnik i nawierzchnia z kostki brukowej 8 cm - 65 m2; 2.4. Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum w Komornikach a) boisko sportowe o nawierzchni z trawy syntetycznej z włóknem typu monofilament, 60mm, przepuszczalność 60l/mm/m2, dtex 11000, gęstość włókien 118720, podkład1 - 250g/m2, podkład2 - 1000 g/m2. Wymiary boiska 30 x 16 m ze strefą wybiegową za bramkami wynoszącą 3,00 m, a po bokach 2,00 m. Wymiar łączny nawierzchni 34 x 20 m; Montaż bramek aluminiowych 3,0 x 2,0 m - 2 szt. Montaż słupków do siatkówki - 1 kpl. b) ogrodzenie dookoła boiska o wysokości 4,00 m - 68 m z asymetryczną bramą(115+135)cm; a za bramkami piłkochwyty o wysokości 6,00 m - 20 m oraz 8,00 m - 20 m c) elementy małej architektury w postaci obrzeży prefabrykowanych betonowych. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeśli w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót, stanowiących załącznik do SIWZ zostały wprowadzone nazwy własne materiałów lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych do wskazanych, pod warunkiem posiadania przez te materiały i produkty nie gorszych parametrów technicznych, charakteryzujących wskazany produkt stanowiący o ich przydatności, charakterze, wytrzymałości. Urządzenia sportowe muszą być wykonane według normy PN-EN 748 (piłka nożna) i PN-EN 1271 (piłka siatkowa). Wykonawca dołączy do oferty certyfikaty potwierdzające zgodność zastosowanych urządzeń z normami PN-EN 748 i PN-EN 1271. Nawierzchnia z trawy syntetycznej musi spełniać warunki normy PN-EN 15330-1, natomiast nawierzchnia bezpieczna PN-EN 1177. Wykonawca dołączy do oferty certyfikaty potwierdzające zgodność zastosowanych nawierzchni z wymaganymi normami.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • prace związane z budową obiektów sportowych

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na warunkach określonych w art. 45 i 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 1.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert cenowych. Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych: a) W pieniądzu: przelew na konto nr 56 1240 1747 1111 0000 1848 9057 b) W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) W gwarancjach bankowych d) W gwarancjach ubezpieczeniowych e) W poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.) 1.3. Termin przekazania wadium: przed upływem terminu składania ofert . 1.4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego uważa się termin uznania środków na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego tj. do godziny 11:00 w dniu składania ofert . 1.5 Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie przez Zamawiającego wadium określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. UWAGA: Zgodnie z zapisami w ustawie PZP w świetle art. 46 ust. 4a - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie-. Gwarant, udzielający wykonawcy gwarancji jest zobowiązany niezależnie od zapisów art. 46 ust. 5 PZP taką okoliczność w wystawionym przez siebie dokumencie przewidzieć. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy w oryginale złożyć w Wydziale Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Komorniki pokój nr 103 przed upływem terminu składania ofert cenowych. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, wadium wniesione w innej formie niż pieniądz, winno być wniesione w imieniu konsorcjum. 1.6 Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6.8. poniżej. 1.7 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 1.8 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy PZP. 1.9 Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 i 184 ustawy PZP..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia warunku Wykonawca wykaże realizację robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz należy załączyć na druku zgodnym z treścią załącznika nr 4 do niniejszej SIWZ Dowodami, o których mowa wyżej są: a. poświadczenia, lub b. inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia c. Zamawiający wymaga, by Wykonawca załączył do oferty poświadczenia, że co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości każdej z robót odpowiadającej wartości złożonej oferty, w zakresie prac związanych z budową boisk sportowych zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. d. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w punkcie - c -. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców dokonana zostanie metodą spełnia - nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi, wraz z wypełnieniem Załącznika nr 6 i 7 do SIWZ. Wykonawca, który wykaże osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami branży konstrukcyjno-budowlanej, uznany zostanie za spełniającego warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców dokonana zostanie metodą spełnia - nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia Warunku Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca, który załączy do swojej oferty ważną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wraz z dowodem potwierdzającym jej opłacenie, zostanie uznany za spełniającego warunek posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców dokonana zostanie metodą spełnia - nie spełnia. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przedłoży przed podpisaniem umowy polisę obejmującą czas realizacji zadania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
   Zamawiający wymaga, by Wykonawca załączył do oferty poświadczenia, że co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości każdej z robót odpowiadającej wartości złożonej oferty, w zakresie prac związanych z budową boisk sportowych zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie terminu w następujących przypadkach: - wystąpienie robót dodatkowych - niekorzystne warunki atmosferyczne - konieczność wykonania badań archeologicznych -konieczność przebudowy urządzeń podziemnych niezinwentaryzowanych albo źle zinwentaryzowanych na mapach -zdarzenia zewnętrzne spowodowane siłami wyższymi, a w szczególności działaniami sił przyrody (huragany, trzęsienie ziemi, powódź, niskie temperatury, śnieżyce i in.) oraz innymi zdarzeniami (wojny, zamieszki skażenia radioaktywne); -inne zdarzenia zewnętrzne obiektywnie niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.komorniki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Komorniki ul. Stawna 1 62-052 Komorniki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Komorniki - Biuro Podawcze ul. Stawna 1 (wejście A) 62-052 Komorniki.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

 

1. SIWZ

2. Formularz ofertowy - zał. nr 1

3. Formularz cenowy - zał. 1A

4. Oświadczenie o spełnianiu war. udziału w postępowaniu - zał nr 2

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 3

6.Wykaz doświadczenia - zał. nr 4

7. Projekt umowy - zał. nr 5

8. Wykaz osób biorących udział w realizacji - zał. nr 6

9. Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach - zał nr 7

10. Grupa kapitałowa - zał. nr 10

11. Informacja o podwykonawcach - zał. nr 11

12. Dokumentacja techniczna SP Chomęcice, strona tytułowa - zał. nr 8

13.Dokumentacja techniczna SP Chomęcice, spis zawartości - zał. nr 8

14. Dokumentacja techniczna SP Chomęcice,opis techniczny - zał. nr 8

15. Dokumentacja techniczna SP Chomęcice, dok. fotograficzna - zał. nr 8

16. Dokumentacja techniczna SP Chomęcice, bioz - zał. nr 8

17. Dokumentacja techniczna SP Chomęcice, rys.Z.01 - zał. nr 8

18. Dokumentacja techniczna SP Chomęcice, rys.Z.02 - zał. nr 8

19. Dokumentacja techniczna SP Chomęcice, rys.Z.03 - zał. nr 8

20. Dokumentacja techniczna SP Chomęcice, rys.Z.04 - zał. nr 8

21. Dokumentacja techniczna SP Chomęcice, rys.Z.05 - zał. nr 8

22. Dokumentacja techniczna SP Chomęcice, rys.Z.06 - zał. nr 8

23. Dokumentacja techniczna SP Chomęcice, STWiOR wym.ogólne - zał. nr 8

24. Dokumentacja techniczna SP Chomęcice, STWiOR roboty ziemne  - zał. nr 8

25. Dokumentacja techniczna SP Chomęcice, STWiOR zagospdarowanie - zał. nr 8  

26.Dokumentacja techniczna SP Plewiska,strona tytułowa - zał. nr 8

27. Dokumentacja techniczna SP Plewiska,spis zawartości zał. nr 8

28. Dokumentacja techniczna SP Plewiska,etapowanie - zał. nr 8

29. Dokumentacja techniczna SP Plewiska,opis techniczny - zał. nr 8

30. Dokumentacja techniczna SP Plewiska,dok.fotograficzna - zał. nr 8

31. Dokumentacja techniczna SP Plewiska,bioz - zał. nr 8

32. Dokumentacja techniczna SP Plewiska,rys.Z01.1 - zał. nr 8

33.Dokumentacja techniczna SP Plewiska,rys.Z.02 - zał. nr 8

34. Dokumentacja techniczna SP Plewiska,rys.Z.03 - zał. nr 8

35. Dokumentacja techniczna SP Plewiska,rys.Z.04 - zał. nr 8

36. Dokumentacja techniczna SP Plewiska,rys.Z.05 - zał. nr 8

37. Dokumentacja techniczna SP Plewiska,rys.Z.06 - zał. nr 8

38. Dokumentacja techniczna SP Plewiska,rys.Z.07 - zał. nr 8

39. Dokumentacja techniczna SP Plewiska,opis techniczny-drenaż - zał. nr 8

40. Dokumentacja techniczna SP Plewiska,rys.S.01 drenaż - zał. nr 8

41. Dokumentacja techniczna SP Plewiska,rys.S.02 drenaż - zał. nr 8

42. Dokumentacja techniczna SP Plewiska,STWiOR wym. ogólne - zał. nr 8

43. Dokumentacja techniczna SP Plewiska, STWiOR rob. ziemne - zał. nr 8

44. Dokumentacja techniczna SP Plewiska, STWiOR zagospodar.terenu- zał. nr 8

45. Dokumentacja techniczna SP Plewiska, STWiOR drenaż - zał. nr 8

46.  Dokumentacja techniczna SP Wiry, strona tytułowa - zał. nr 8

47. Dokumentacja techniczna SP Wiry, spis zawartości zał. nr 8

48. Dokumentacja techniczna SP Wiry, opis techniczny - zał. nr 8

49. Dokumentacja techniczna SP Wiry, dok. fotograficzna - zał. nr 8

50. Dokumentacja techniczna SP Wiry,bioz - zał. nr 8

51. Dokumentacja techniczna SP Wiry, rys.Z.01 - zał. nr 8

52. Dokumentacja techniczna SP Wiry, rys. Z.02 - zał. nr 8

53. Dokumentacja techniczna SP Wiry, rys.Z.03 - zał. nr 8

54.Dokumentacja techniczna SP Wiry,rys.Z.04 - zał. nr 8

55. Dokumentacja techniczna SP Wiry,rys.Z.05 - zał. nr 8

56. Dokumentacja techniczna SP Wiry, rys.Z.06 - zał. nr 8

57. Dokumentacja techniczna SP Wiry, STWiOR wym.ogólne - zał. nr 8

58. Dokumentacja techniczna SP Wiry, STWiOR wroboty ziemne - zał. nr 8

59. Dokumentacja techniczna SP Wiry, STWiOR zagospodar.terenu- zał. nr 8

60. Dokumentacja techniczna Gimnazjum Komorniki, strona tytułowa - zał. nr 8

61.Dokumentacja techniczna Gimnazjum Komorniki,spis zawartości - zał. nr 8

62. Dokumentacja techniczna Gimnazjum Komorniki,opis techniczny - zał. nr 8

63. Dokumentacja techniczna Gimnazjum Komorniki,dokument.fotograficzna - zał. nr 8

64. Dokumentacja techniczna Gimnazjum Komorniki,bioz - zał. nr 8

65. Dokumentacja techniczna Gimnazjum Komorniki,koncepcja zagospod. terenu - zał. nr 8

66. Dokumentacja techniczna Gimnazjum Komorniki,rys.Z.01 - zał. nr 8

67.  Dokumentacja techniczna Gimnazjum Komorniki,rys.Z.02 - zał. nr 8

68.  Dokumentacja techniczna Gimnazjum Komorniki,rys.Z.03 - zał. nr 8

69.  Dokumentacja techniczna Gimnazjum Komorniki,rys.Z.04 - zał. nr 8

70.  Dokumentacja techniczna Gimnazjum Komorniki,rys.Z.05 - zał. nr 8

71.  Dokumentacja techniczna Gimnazjum Komorniki,rys.Z.06 - zał. nr 8

72.  Dokumentacja techniczna Gimnazjum Komorniki,rys.Z.07 - zał. nr 8

73. Dokumentacja techniczna Gimnazjum Komorniki,STWiOR wym.ogólne - zał. nr 8

74. Dokumentacja techniczna Gimnazjum Komorniki,STWiOR roboty ziemne - zał. nr 8

75. Dokumentacja techniczna Gimnazjum Komorniki,STWiOR zagospodarowanie terenu - zał. nr 8

76. Przedmiar robót SP Chomęcice - zał. nr 9

77. Przedmiar robót SP Plewiska - zał. nr 9

78.  Przedmiar robót drenaż  SP Plewiska - zał. nr 9

79.  Przedmiar robót SP Wiry - zał. nr 9

80.  Przedmiar robót Gimnazjum Komorniki - zał. nr 9

81. Odpowiedź na zapytania do SIWZ - 13.06.2014

 

Lista wiadomości