2013

2013.10.29 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa boiska rekreacyjnego z urządzeniami małej architektury w Komornikach"

 

Komorniki: Budowa boiska rekreacyjnego z elementami małej architektury w Komornikach.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, woj. wielkopolskie, tel. 061 8107751, faks 061 8107985.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.komorniki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska rekreacyjnego z elementami małej architektury w Komornikach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje montaż następujących urządzeń: - Quarter pipe - wym. 313x488x160 ( w cm długość x szerokość x wysokość) - 1szt. - Funbox z grindboxem 3/1 poręcz 3/1 + poręcz łamana + grindbox 1 - wym. 680x517x40/60 ( w cm długość x szerokość x wysokość) - 1szt. - Bank ramp - wym. 434x366x160 ( w cm długość x szerokość x wysokość) - 1szt. - Wszystkie sklejki użyte do produkcji musza być laminowane. - Zaoferowane urządzenia oparte o konstrukcje ze sklejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej 18 mm i drewna impregnowanego o odpowiedniej wytrzymałości. - Boczne panele wykonane ze sklejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej 18 mm, powinny mieć system wentylacji umożliwiający swobodny przepływ powietrza przez element. - Elementy wykonane z modułów nie większych niż 1220 mm, połączonych tak by tworzyć element. - Wszystkie płyty sklejki wycinane za pomocą maszyn numerycznych CNC. - Dopuszcza się zastosowanie elementów z tworzywa sztucznego. - Moduły należy mocować przy pomocy śrub, śruby nie mogą wystawać ponad płaszczyznę montowanego elementu. - Element jezdny wykonany ze sklejki ciemnej laminowanej wodoodpornej min. 18mm, pokrytej kompozytem 6mm, na elementach łukowych ze sklejki ciemnej laminowanej 9mm i kompozytu 6 mm. Dopuszcza się wykonanie elementu jezdnego z 10mm Polietylenu, pokrytego 6mm kompozytem. - Wszelkie elementy zabezpieczające krawędzie oraz copingi i barierki wykonać ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej. - Wszystkie załamania na bankach i funboxach należy zabezpieczyć blachą gr. min. 3 mm. - Blachy na zjazdach montowane pod kątem mniejszym niż 15 stopni, szerokość minimalna 30 cm, grubość blachy ocynkowanej min. 3 mm. - Barierki ochronne wykonane ze stali ocynkowanej. - Minimalny promień quarterów i ramp 190 cm. - Urządzenia muszą być odizolowane od podłoża za pomocą podstawek. - Dopuszcza się zmianę wymiarów długości urządzeń o 6%. Urządzenia muszą być wykonane według normy PN-EN 14974. Wykonawca dołączy do oferty certyfikaty potwierdzające zgodność zastosowanych urządzeń z normą PN-EN 14974 W/w elementy zamontować na nawierzchni wykonanej z kostki betonowej bezfazowej grubości 8 cm - 277 m2 Warstwy podbudowy nawierzchni z kostki betonowej należy ułożyć na wykonanym i zagęszczonym nasypie konstrukcyjnym. Zakres prac obejmuje także wykonanie ogrodzenie panelowego wys. 1,10 m - 90 m wraz z bramą i furtką oraz zieleni..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.9 Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

II.1.10) Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej oraz nie zamierza ustnowić dynamicznego systemu zakupów.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na warunkach określonych w art. 45 i 46 PZP. 1.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2.500,00 PLN 1.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 1.3. Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w jednej z form określonych w art. 45 ust 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych: -W pieniądzu: przelew na konto nr 56 1240 1747 1111 0000 1848 9057 w Banku Pekao S.A. -W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym -W gwarancjach bankowych -W gwarancjach ubezpieczeniowych -W poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.) 1.4. Termin przekazania wadium: przed upływem terminu składania ofert. 1.5. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego uważa się termin uznania środków na wskazanym rachunku bankowym zamawiającego tj. do godziny 11:00 w dniu składania ofert. 1.6. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie przez Zamawiającego wadium określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. UWAGA: Zgodnie z zapisami w ustawie PZP w świetle art. 46 ust. 4a - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Gwarant, udzielający wykonawcy gwarancji jest zobowiązany niezależnie od zapisów art. 46 ust. 5 PZP taką okoliczność w wystawionym przez siebie dokumencie przewidzieć. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy w oryginale złożyć w Wydziale Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Komorniki pokój nr 103 przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, wadium wniesione w innej formie niż pieniądz, winno być wniesione w imieniu konsorcjum..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia warunku Wykonawca wykaże realizację robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz należy załączyć na druku zgodnym z treścią załącznika nr 4 do niniejszej SIWZ Dowodami, o których mowa wyżej są: a. poświadczenia, lub b. inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia c. Zamawiający wymaga, by Wykonawca załączył do oferty poświadczenia, że co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości każdej z robót odpowiadającej wartości złożonej oferty, w zakresie prac związanych z budową placów z urządzeniami do jeżdżenia na wrotkach i deskorolkach (skate parków )zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. d. Wykonawca w miejsce poświadczenia, o którym mowa w punkcie -c-, może przedkładać inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie. e. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w punktach -c- i -d-. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców dokonana zostanie metodą spełnia - nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi, wraz z wypełnieniem Załącznika nr 6 i 7 do SIWZ. Wykonawca, który wykaże osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami branży konstrukcyjno-budowlanej, uznany zostanie za spełniającego warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców dokonana zostanie metodą spełnia - nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia Warunku Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca, który załączy do swojej oferty ważną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wraz z dowodem potwierdzającym jej opłacenie, zostanie uznany za spełniającego warunek posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców dokonana zostanie metodą spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
   Zamawiający wymaga, by Wykonawca załączył do oferty poświadczenia, że co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości każdej z robót odpowiadającej wartości złożonej oferty, w zakresie prac związanych z budową placów z urządzeniami do jeżdżenia na wrotkach i deskorolkach (skate parków )zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.komorniki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Komorniki ul. Stawna 1 62-052 Komorniki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Komorniki - Biuro Podawcze ul. Stawna 1 ( wejście A ) 62-052 Komorniki.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

 Załączniki:

1. SIWZ

2. Formularz ofertowy - zał. nr 1

3. Formularz cenowy - zał. nr 1A

4. Oświadczenie o spełnianiu war. udziału w postępowaniu - zał. nr 2

5. Oświadaczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 3

6. Wykaz wykonanych robót - zał. nr 4

7. Projekt umowy - zał. nr 5

8. Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia - zał. nr 6

9. Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach - zał. nr 7

10. Dokumentacja projektowa cz.1 - zał. nr 8

11. Dokumentacja projektowa cz.2 - zał. nr 8

12. Dokumentacja projektowa cz.3 - zał. nr 8

13. Dokumentacja projektowa cz.4 - zał. nr 8

14. Dokumentacja projektowa cz.5 - zał. nr 8

15. Dokumentacja projektowa cz.6 - zał. nr 8

16. Dokumentacja projektowa cz.7 - zał. nr 8

17. Dokumentacja projektowa cz.8 - zał. nr 8

18. Dokumentacja projektowa cz.9 - zał. nr 8

19. Dokumentacja projektowa cz.10 - zał. nr 8

20. Dokumentacja projektowa cz.11 - zał. nr 8

21. Dokumentacja projektowa cz.12 - zał. nr 8

22. Dokumentacja projektowa STWiOR cz.1 - zał. nr 8

23. Dokumentacja projektowa STWiOR cz.2 - zał. nr 8

24. Dokumentacja projektowa STWiOR cz.3 - zał. nr 8

25. Przedmiar robót – zał. nr 9

26. Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 10

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Lista wiadomości