2013

2013.02.14 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Przebudowa ul.Nowej w Wirach"

Komorniki: Przebudowa ul.Nowej w Wirach
Numer ogłoszenia: 23629 - 2013; data zamieszczenia: 14.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Komorniki , ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, woj. wielkopolskie, tel. 061 8107751, faks 061 8107985.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.komorniki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul.Nowej w Wirach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prace obejmują kompleksową przebudowę ul.Nowej w Wirach na odcinku od km 0+000 do km 0+981,45 (jezdnia o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej; chodniki, wjazdy i miejsca parkingowe z betonowej kostki brukowej) oraz usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnej z nawierzchnią utwardzoną..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 10 % wartości netto umowy.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.23.32-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na warunkach określonych w art. 45 i 46 PZP.

1) Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3) Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w jednej z form określonych w art. 45 ust 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych: - W pieniądzu: przelew na konto nr 56 1240 1747 1111 0000 1848 9057 - W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - W gwarancjach bankowych - W gwarancjach ubezpieczeniowych - W poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.)

4) Termin przekazania wadium: przed upływem terminu składania ofert.

5) Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego uważa się termin uznania środków na wskazanym rachunku bankowym zamawiającego tj. do godziny 10:00 w dniu składania ofert.

6) Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie przez Zamawiającego wadium określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. UWAGA: Zgodnie z zapisami w ustawie PZP w świetle art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Gwarant, udzielający wykonawcy gwarancji jest zobowiązany niezależnie od zapisów art. 46 ust. 5 PZP taką okoliczność w wystawionym przez siebie dokumencie przewidzieć. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy w oryginale złożyć w Urzędzie Gminy Komorniki ul.Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok. Nr 109. I p. (u Kierownika Wydziału Infrastruktury Komunalnej) W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, wadium wniesione w innej formie niż pieniądz, winno być wniesione w imieniu konsorcjum.

7) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8 poniżej,

8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

9) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy PZP.

10) Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 i 184 ustawy PZP.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunku o którym mowa w art.22 ust.1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający żąda oświadczenia o spełnieniu w/w warunku na wzorze oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2.1 do niniejszej Specyfikacji.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca winien wykazać realizację co najmniej 2 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości każdej z robót minimum 70 % wartości złożonej oferty. Wykonawca który wykaże realizację co najmniej 2 robót budowlanych określonych wyżej, uznany zostanie za spełniającego warunek posiadania wiedzy i doświadczenia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi posiadać sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia, lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia mu niezbędnego sprzętu, w następującym zakresie: koparko-ładowarka min. 2 szt., samochód samowyładowczy min.2 szt., zagęszczarka min.2 szt. Wykonawca który wykaże posiadanie w/w sprzętu lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia mu w/w sprzętu uznany zostanie za spełniającego warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca winien wykazać minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, która będzie pełnić przy realizacji tego zadania funkcję Kierownika budowy (uprawnienia do kierowania robotami drogowymi), oraz minimum jedną osobę pełniącą funkcję Kierownika robót branży telekomunikacyjnej (uprawnienia do kierowania robotami branży telekomunikacyjnej). Wykonawca który wykaże takie osoby posiadające w/w uprawienia uznany zostanie za spełniającego warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca winien złożyć oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia obejmującej cały okres wykonywania robót określonych w umowie, w przypadku podpisania umowy z wykonawcą, lub kopii zawartej umowy ubezpieczeniowej obejmującej swym terminem ważności cały okres prowadzenia prac związanych z przedmiotem zamówienia. Wykonawca który złoży w/w oświadczenie lub kopię odpowiedniej umowy ubezpieczeniowej uznany zostanie za spełniającego w/w warunek.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie terminu, pod następującymi warunkami: - wystąpienie robót dodatkowych - wystąpienie robót uzupełniających - niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie robót - konieczność wykonania badań archeologicznych - konieczność przebudowy urządzeń podziemnych nie zinwentaryzowanych albo źle zinwentaryzowanych na mapach - inne zdarzenia zewnętrzne obiektywnie niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.komorniki.pl/biuletyn-informacji-publicznej/ogloszenia-o-przetargach-i-komunikaty/oglosze
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Komorniki ul. Stawna 1 62-052 Komorniki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Komorniki - Biuro Podawcze ul. Stawna 1 (wejście B - od ul.Zakładowej) 62-052 Komorniki.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 03.04.2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

inż. Aleksander Klemczak

Z-ca Wójta Gminy Komorniki

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał.1 Formularz ofertowy

Zał. do formularza ofertowego

Zał.2.1 Oświadczenie

Zał.2.2 Oświadczenie

Zał.3 Wykaz robót

Zał.4 Wykaz narzędzi 

Zał.5 Wykaz osób

Zał.6 Projekt umowy - UZUPEŁNIONY

Zał.7.1 Przedmiar robót - branża drogowa i sanitarna

Zał.7.2 Przedmiar robót - branża telekomunikacyjna - UZUPEŁNIONY

Zał.8.1 Dokument. tech. drog.-sanit. część opisowa cz.1

Zał.8.2 Dokument. tech. drog.-sanit. część opisowa cz.2

Zał.8.3 Dokument. tech. drog.-sanit. część opisowa cz.3

Zał.8.4 Dokument. tech. drog.-sanit. część opisowa cz.4

Zał.8.5 Dokument. tech. drog.-sanit. plan orientacyjny

Zał.8.6 Dokument. tech. drog.-sanit. plan sytuacyjny

Zał.8.7 Dokument. tech. drog.-sanit. przekroje normalne

Zał.8.8 Dokument. tech. drog.-sanit. szczegóły konstrukcyjne

Zał.8.9 Dokument. tech. drog.-sanit. schemat studzienki

Zał.8.10 Dokument. tech. drog.-sanit. przekrój podłużny

Zał.8.11 Dokument. tech. drog.-sanit. profile przykanalik.1

Zał.8.12 Dokument. tech. drog.-sanit. profile przykanalik.2

Zał.8.13 Dokument. tech. drog.-sanit. plan rozbiórek.1

Zał.8.14 Dokument. tech. drog.-sanit. plan rozbiórek.2

Zał.8.15 Dokument. tech. telekom. część opisowa 

Zał.8.16 Dokument. tech. telekom. plan sytuacyjny  

Zał.8.17 Dokument. tech. telekom. przebudowa kabla schemat.1

Zał.8.18 Dokument. tech. telekom. przebudowa kabla schemat.2

Zał.8.19 Dokument. tech. telekom. przebudowa kabla schemat.3

Zał.8.20 Dokument. tech. telekom. przebudowa kabla schemat.4 

Zał.8.21 Dokument. tech. telekom. przebudowa kabla schemat.5 

Zał.8.22 Dokument. tech. stała organizacja ruchu. część opisowa  

Zał.8.23 Dokument. tech. stała organizacja ruchu.plan orientacyjny

Zał.8.24 Dokument. tech. stała organizacja ruchu. Plan Organizacji Ruchu

Zał.8.25 SSTWiOR - branża drogowa i sanitarna

Zał.8.26 SSTWiOR - branża telekomunikacyjna 

Zał.8.27 Dokument.tech. przestawienie opłotowania - UZUPEŁNIENIE

Odpowiedź na zapytanie z dn.21.02.2013r.

Odpowiedź na zapytanie nr 2 z dn.21.02.2013r. 

Odpowiedź na zapytanie z dn.22.02.2013r. 

Odpowiedź na zapytanie z dn.25.02.2013r. 

 

Lista wiadomości