2013

2013.08.06 - ogłoszenie o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Budowa przyłączy wodnego i kanalizacyjnego dla Biblioteki Publicznej w Plewiskach.

Komorniki: Budowa przyłączy wodnego i kanalizacyjnego dla Biblioteki Publicznej w Plewiskach.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki, ul. Stawna 7, 62-052 Komorniki, woj. wielkopolskie, tel. 61 8107-613.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przyłączy wodnego i kanalizacyjnego dla Biblioteki Publicznej w Plewiskach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC Ø 160 mm na odcinku od studni S istn. do do S2 o długości 38,15 mb z wykorzystaniem przewiertu sterowanego oraz na odcinku od S1 do S4 o długości 10,55 mb. - Likwidacja istniejącego szamba. - Wykonanie przyłącza wodociągowego PE 50mm na odcinku od W2 do W3 z wykorzystaniem przewiertu sterowanego dla przyłącza kanalizacji sanitarnej..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • branża instalacyjna wod-kan

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żada wniesienia wadium.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia warunku Wykonawca wykaże realizację robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz należy załączyć na druku zgodnym z treścią załącznika nr 4 do niniejszej SIWZ Dowodami, o których mowa wyżej są: a.poświadczenia, lub b.inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia c.Zamawiający wymaga, by Wykonawca załączył do oferty poświadczenia do co najmniej 2 robót budowlanych w branży instalacyjnej wod.-kan. o wartości każdej z robót minimum 80.000,00 zł, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. d.Wykonawca w miejsce poświadczenia, o którym mowa w punkcie -c-, może przedkładać inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie. e.W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w punktach -c- i -d-. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia-nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, która będą pełnić przy realizacji tego zadania funkcję Kierownika budowy -robót (wymagane uprawnienia do kierowania robotami w branży: instalacyjnej w zakresie instalacji wod.-kan.,) wraz z wypełnieniem Załącznika nr 6 i 7 do SIWZ. Wykonawca, który wykaże taką osobę, uznany zostanie za spełniającego warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi posiadać sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia tj wykonania przewiertu sterowanego, lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia mu niezbędnego sprzętu. Wykonawca, który wykaże posiadanie w.w sprzętu lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia mu w.w sprzętu uznany zostanie za spełniającego warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia-nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia Warunku Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z potwierdzeniem dokonanej opłaty. Wykonawca, który załączy do swojej oferty ważną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zostanie uznany za spełniającego warunek posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
   Zamawiający wymaga, by Wykonawca załączył do oferty poświadczenia do co najmniej 2 robót budowlanych w branży instalacyjnej wod.-kan. o wartości każdej z robót minimum 80.000,00 zł, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.; wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści ofert ,na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie terminu w następujących przypadkach: - zdarzenia zewnętrzne spowodowane siłami wyższymi, a w szczególności działaniami sił przyrody (huragany, trzęsienie ziemi, powódź, niskie temperatury, śnieżyce i in.) oraz innymi zdarzeniami (wojny, zamieszki skażenia radioaktywne); - inne zdarzenia zewnętrzne obiektywnie niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.komorniki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki ul. Stawna 7/11 62-052 Komorniki..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2013 godzina 12:00, miejsce: Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki ul. Stawna 7/11 62-052 Komorniki..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

SIWZ

Formularz ofertowy - zał. nr 1

Formularz cenowy - zał. nr 1A

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2

Oświadczenie o braku podstaw do wyklucznenia - zał. nr 3

Wykaz doświadczenia - zał. nr 4

Projekt umowy - zał. nr 5

Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zadania - zał. nr 6

Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach - zał. nr 7

Dokumentacja projektowa opis - zał. nr 8

Dokumentacja projektowa rys. 1 - zał. nr 8

Dokumentacja projektowa rys. 2 - zał. nr 8 

Dokumentacja projektowa rys. 3 - zał. nr 8 

Dokumentacja projektowa rys. 4 - zał. nr 8 

Dokumentacja projektowa rys. 5 - zał. nr 8 

Dokumentacja projektowa rys. 6 - zał. nr 8 

Dokumentacja projektowa rys. 7 - zał. nr 8 

Przedmiar robót - zał. nr 9

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ - 14.08.2013

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ - 19.08.2013

 

 

 

 

Lista wiadomości