2011

2011.09.14 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i udzielenie zamówienia publicznego pn „Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Plewiskach przy ul. Ziel

Komorniki: Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Plewiskach przy ul. Zielarskiej 4 Gmina Komorniki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, woj. wielkopolskie, tel. 061 8107751, faks 061 8107985.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.komorniki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Plewiskach przy ul. Zielarskiej 4 Gmina Komorniki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuję: 1.Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Dane ogólne Budynek mieszkalny wielorodzinny, dwutraktowy, trzykondygnacyjny. Budynek zrealizowany w drugiej połowie lat sześćdziesiątych w metodzie tradycyjnej uprzemysłowionej. powierzchnia zabudowy budynku 422,43 m2 powierzchnia dachu objęta dociepleniem 500,45 m2 kubatura 3083,74 m3 ilość kondygnacji 3 podpiwniczenie 0 gabaryty obiektu szerokość 9,35 m długość 45,18 m wysokość okapu 7,16 m maksymalna wysokość 7,48 m warstwy dociepleniowe. Ściany cokołowe z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12cm . Ściany zewnętrzne podłużne, szczytowe z styropianu gr.15cm. Ściana przedsionków z styropianu gr.12cm. Warstwa elewacyjna. O fakturze baranka o gr. 2 mm z tynku mineralnego malowanego. Parapety podokienne zewnętrzne. Parapety z blachy stalowej powlekane. Modernizacja stropodachu Polega na wykonaniu warstwy dociepleniowej wraz z nowym pokryciem z papy termozgrzewalnej oraz wykonanie nowych obróbek blacharskich, instalacji odgromowej oraz modernizacja istniejących kominów; Stolarka okienna. Wymiana okien na okna PCV na klatkach schodowych oraz w piwnicy. Rynny i rury spustowe. Zdemontowane rynny i rury spustowe należy zamontować ponownie. Wykonanie przedsionków przed wejściami na klatkę schodową. 2. Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 4 mieszkania Dane ogólne. budynku w technologii tradycyjnej - udoskonalonej. Układ konstrukcyjny budynku prosty. Fundamenty żelbetowe. Ściany kondygnacji I z bloczków betonowych, ściany kondygnacji II i III to bloki wapienno-piaskowe Silka. Stropodach oraz stropy międzykondygnacyjne ceramiczne gęstożebrowe Teriva 4.0.1. Komunikację wewnętrzną do mieszkań zapewnia klatka schodowa z schodami żelbetowymi. Wszystkie mieszkania wyposażone będą w instalacje wod.- kan., c.o., cwu. oraz instalację elektryczną. parametry określające wielkość obiektu: powierzchnia zabudowy 137,00 m2 powierzchnia użytkowa 319,00 m2 powierzchnia całkowita 411,25 m2 kubatura 1053,53 m3 ilość kondygnacji 3 podpiwniczenie 0 wymiary zewnętrzne obiektu: długość 13,77m szerokość 9,59m wysokość do okapu 7,33m wysokość do kalenicy 7,69m Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu w całości: powierzchnia zabudowy 585,00 m2 powierzchnia użytkowa 1282,10 m2 powierzchnia całkowita 1731,25 m2 3. Rozbiórkę, wyburzenie i demontaż elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych istniejącej kotłowni węglowej. Dane ogólne. to jednokondygnacyjny budynek kotłowni. Wymiary zewnętrzne to długość 6.12m, szerokość 9.35m, wysokość 2.63m. Wymiary wewnętrzne to długość 5.56m, szerokość 8.83m. Wysokość pomieszczenia 2.94m. Obiekt jednonawowy posadowiony jest bezpośrednio w gruncie, zagłębiony w stosunku do istniejącego terenu o 96cm. Ściany fundamentowe wykonano jako jednowarstwowe z bloczków betonowych gr. 25cm. Ściana zewnętrzna powyżej terenu wykonana jest z bloczków gazobetonowych o gr. 24cm. Przykrycie kondygnacji stanowi stropodach jednospadowy z płyt żelbetowych kanałowych pokryty jest papą asfaltową. Posadzka betonowa. Cokoły pod piece węglowe betonowe. Obiekt jest wyposażony w instalacje wod. - kan. i elektryczną. Wejście do kotłowni z poziomu terenu. Wyburzeniu podlega cały obiekt wraz z fundamentami. 4. Wymiana istniejącej kotłowni na gazową z demontażem i ponownym montażem w nowym budynku. Dane ogólne. Demontaż istniejącej kotłowni na paliwo stałe typu ECA KZ 5 Montaż kotłowni gazowej w istniejącym budynku Q 60 kW Demontaż kotłowni gazowej Montaż kotłowni w nowym budynku Szczegółowe zakresy robót określają dokumentacje projektowe stanowiące Załączniki do niniejszej SIWZ. Dokumentacje określają pełen zakres robót budowlanych obejmujących rozbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z termomodernizacją i wymianą kotłowni oraz jej rozbiórkę w Plewiskach. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty w branży budowlanej, elektrycznej, gazowej i sanitarnej wod.-kan., c.o. Zadanie będzie realizowane w trzech etapach ETAP I Wymiana istniejącej kotłowni na gazową. ETAP II Termomodernizacja budynku mieszkalneg wielorodzinnego. ETAP II Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z montażem kotłowni..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.40-4, 45.44.30.00-4, 45.33.11.10-0, 45.11.10.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.8) Przedmiotem niniejszego zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej

II.1.9) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektrycznej oraz nie zamierza ustanowic dynamicznego systemu zakupów

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na warunkach określonych w art. 45 i 46 PZP. 1.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 35 000,00 PLN 1.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 1.3. Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w jednej z form określonych w art. 45 ust 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych: a) W pieniądzu: przelew na konto nr 56 1240 1747 1111 0000 1848 9057 b) W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) W gwarancjach bankowych d) W gwarancjach ubezpieczeniowych e) W poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.) 1.4. Termin przekazania wadium: przed upływem terminu składania ofert. 1.5. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego uważa się termin uznania środków na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego tj. do godziny 10:00 w dniu składania ofert. 6.6. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie przez Zamawiającego wadium określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych..

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia warunku Wykonawca wykaże wykonane roboty budowlane o wartości minimum 1.000.000 zł każda z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert z określeniem miejsca i daty oraz wartości brutto robót budowlanych wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty budowlane zostały wykonane należycie; Wykonawca wykaże przynajmniej jedna robotę budowlaną w zakresie opisanym powyżej wraz z referencjami zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ; Wykonawca, który wykaże realizację co najmniej 1 robotę budowlana określoną wyżej, uznany zostanie za spełniającego warunek posiadania wiedzy i doświadczenia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać minimum trzy osoby posiadające uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które będą pełnić przy realizacji tego zadania funkcję Kierownika budowy / robót (wymagane uprawnienia do kierowania robotami w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji wod.-kan., gazowej i centralnego ogrzewania oraz elektrycznej) wraz z wypełnieniem Załącznika nr 6 i 7 do SIWZ. Wykonawca, który wykaże minimum trzy takie osoby uznany zostanie za spełniającego warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia Warunku Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, ważnej przez cały okres realizacji zamówienia. Wykonawca, który załączy do swojej oferty ważną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zostanie uznany za spełniającego warunek posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści ofert ,na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie. Zakresie Terminu - wystąpienie robót dodatkowych nie ujętych w zamówieniu podstawowym; - nie zinwentaryzowane instalacje i elementy konstrukcyjne, których przebudowa warunkuje wykonanie przedmiotu zamówienia; - inne zdarzenia zewnętrzne obiektywnie niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia; - zdarzenia zewnętrzne spowodowane siłami wyższymi, a w szczególności działaniami sił przyrody (huragany, trzęsienia ziemi, powódź, niskie temperatury, śnieżyce i in. ) oraz innymi zdarzeniami ( wojny, zamieszki skażenia radioaktywne ); - inne zdarzenia zewnętrzne obiektywnie niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.komorniki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Komorniki ul. Stawna 1 62-052 Komorniki..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Komorniki - Biuro Podawcze pok. nr 1 ul. Stawna 1 62-052 Komorniki.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 29.10.2011.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                                   /-/ mgr inż Jan Broda
                                                                                                                Wójt Gminy Komorniki
    
Lista wiadomości
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.10.2011
WI.271.1.1.2011
WI.271.1.4.2011
WI.271.1.5.2011