2011

2011.08.12 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn "Meble i wyposażenie dla potrzeb rozbudowy i modernizacji budynku Urzędu Gminy w Komornikach

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Komorniki , ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, woj. wielkopolskie, tel. 061 8107751, faks 061 8107985.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.komorniki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Meble i wyposażenie dla potrzeb rozbudowy i modernizacji budynku Urzędu Gminy w Komornikach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia jest podzielony na części: CZĘŚĆ I - dostawa i montaż wraz z rozmieszczeniem wszystkich mebli biurowych oraz wyposażenia w budynku Urzędu Gminy w Komornikach z wyłączeniem przesuwnego systemu regałów archiwalnych CZĘŚĆ II - dostawa i montaż przesuwnego systemu regałów archiwalnych Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mebli pracowniczych, recepcyjnych, gabinetowych, konferencyjnych, do poczekalni i do pomieszczeń socjalnych, a także regałów archiwalnych. Meble i wyposażenie dla potrzeb rozbudowy i modernizacji budynku Urzędu Gminy w Komornikach obejmuje dostawę wszystkich mebli i wyposażenia wymienionych w Załączniku nr 1A i Załączniku nr 1B bezpośrednio do nowego budynku przy ul. Stawnej 1 w Komornikach, woj. wielkopolskie. Przedmiot zamówienia zawiera również montaż mebli i wyposażenia, wniesienie oraz umieszczenie w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją rysunkową i wykazem mebli oraz wyposażenia. Dostarczone meble i wyposażenie oraz regały archiwalne muszą być fabrycznie nowe oraz wykonane z materiałów posiadających przewidziane prawem normy i atesty. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych do określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Jednak oferta równoważna musi spełniać wymagania techniczne, eksploatacyjne i jakościowe ujęte w SIWZ. Zaproponowany asortyment nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego. W przypadku złożenia oferty równoważnej dla Części I przedmiotu zamówienia Wykonawca wskaże różnice, które jednoznacznie zostaną opisane w kartach katalogowych zaoferowanych produktów wraz z podaniem nazwy handlowej i nazwy producenta. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Niniejsza SIWZ zawiera nazwy producentów służące jedynie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu jednoznacznie stylu, technologii, kolorystyki i materiałów przedmiotu zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w zakresie poszczególnych elementów zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.00.00-6, 39.13.00.00-2, 39.13.11.00-0, 39.15.30.00-9, 39.15.60.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.8) Przedmiotem niniejszego zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej

II.1.9) Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej oraz nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na warunkach określonych w art. 45 i 46 PZP. 1.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: - dla Części I przedmiotu zamówienia - 8 000,00zł - dla Części II przedmiotu zamówienia - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 1.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 1.3. Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w jednej z form określonych w art. 45 ust 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych: a) W pieniądzu: przelew na konto nr 56 1240 1747 1111 0000 1848 9057 b) W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) W gwarancjach bankowych d) W gwarancjach ubezpieczeniowych e) W poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.) 1.4. Termin przekazania wadium: przed upływem terminu składania ofert. 1.5. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego uważa się termin uznania środków na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego tj. do godziny 10:00 w dniu składania ofert. 6.6. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie przez Zamawiającego wadium określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. UWAGA: Zgodnie z zapisami w ustawie PZP w świetle art. 46 ust. 4a - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Gwarant, udzielający wykonawcy gwarancji jest zobowiązany niezależnie od zapisów art. 46 ust. 5 PZP taką okoliczność w wystawionym przez siebie dokumencie przewidzieć. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy w oryginale złożyć w Wydziale Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Komorniki pokój nr 18 przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, wadium wniesione w innej formie niż pieniądz, winno być wniesione w imieniu konsorcjum. 6.7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6.8. poniżej. 6.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 6.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy PZP. 6.10. Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 i 184 ustawy PZP.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I i II - Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I W celu spełnienia warunku Wykonawca wykaże wykonane przynajmniej trzy dostawy w zakresie określonym w rozdziale III pkt 1 SIWZ Część I o wartości minimum 300 000zł każda z okresu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert z określeniem miejsca i daty oraz wartości brutto dostaw wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie; Wykonawca wykaże w zakresie opisanym powyżej wraz z referencjami - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ; Wykonawca który wykaże realizację co najmniej 3 dostaw określonych wyżej, uznany zostanie za spełniającego warunek posiadania wiedzy i doświadczenia. Część II W celu spełnienia warunku Wykonawca wykaże wykonane przynajmniej trzy dostawy w zakresie określonym w rozdziale III pkt 1 SIWZ Część II o wartości minimum 120 000zł każda z okresu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert z określeniem miejsca i daty oraz wartości brutto dostaw wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie; Wykonawca wykaże w zakresie opisanym powyżej wraz z referencjami - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ; Wykonawca który wykaże realizację co najmniej 3 dostaw określonych wyżej, uznany zostanie za spełniającego warunek posiadania wiedzy i doświadczenia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I W celu spełnienia warunku Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 300 000,00zł wraz z potwierdzeniem dokonanej opłaty. Wykonawca, który załączy do swojej oferty opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wraz z dowodem jej opłacenia, zostanie uznany za spełniającego warunek posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia. Część II W celu spełnienia warunku Wykonawca przedstawi ważną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 120 000,00zł wraz z potwierdzeniem dokonanej opłaty. Wykonawca, który załączy do swojej oferty opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wraz z dowodem jej opłacenia, zostanie uznany za spełniającego warunek posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
 • inne dokumenty

  Certyfikaty, atesty i inne dokumenty potwierdzające, że oferowane produkty spełniają wymagania wymienione w Specyfikacji Technicznej stanowiącej Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ (dla Części I przedmiotu zamówienia) Certyfikaty, atesty i inne dokumenty potwierdzające, że oferowane produkty spełniają wymagania wymienione w Specyfikacji Technicznej stanowiącej Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ (dla Części II przedmiotu zamówienia) W zakresie potwierdzenia, że oferowana dostawa mebli biurowych i wyposażenia (Część I przedmiotu zamówienia) odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy przedłożyć: 1. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 z zakresu projektowania, produkcji i sprzedaży mebli biurowych, potwierdzający, że proces produkcyjny oferowanych mebli, oznaczonych w Załączniku nr 7 symbolami B1, O1, D1, D2, D3, ST1, K1, S1, S2, S3, S4l, S4p, S5p, S6, S7, S8, S9, SU1l, SU1p, SU2, SU3, SU4, SN1l, SN1p, SN2, SN3, SN4, SN5, B2, D4, O2, ST2, ST3, K2, S10, S11, S12l, S12p, AKC2, SU5, L1, B3, B4, K3, ST4, SG1, SG2, SG3, SG4, SG5, ST5 jest zgodny z normami jakościowymi ISO 9001:2008 2. Zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające, że producent oferowanych mebli, oznaczonych w Załączniku nr 7 symbolami B1, O1, D1, D2, D3, ST1, K1, S1, S2, S3, S4l, S4p, S5p, S6, S7, S8, S9, SU1l, SU1p, SU2, SU3, SU4, SN1l, SN1p, SN2, SN3, SN4, SN5, B2, D4, O2, ST2, ST3, K2, S10, S11, S12l, S12p, AKC2, SU5, L1, B3, B4, K3, ST4, SG1, SG2, SG3, SG4, SG5, ST5 uzyskał wynik pozytywny w audycie certyfikującym zgodność Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001 3. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 z zakresu produkcji i sprzedaży krzeseł, foteli i systemów: biurowych, konferencyjnych, seminaryjnych i recepcyjnych, potwierdzający, że proces produkcyjny oferowanych mebli, oznaczonych w Załączniku nr 7 symbolami F1, F2, F3 jest zgodny z normami jakościowymi ISO 9001:2008 4. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 z zakresu projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisu mebli biurowych i ich komponentów, potwierdzający, że proces produkcyjny oferowanych mebli, oznaczonych w Załączniku nr 7 symbolami F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10 jest zgodny z normami jakościowymi ISO 9001:2008

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie terminu w przypadku: - zmiany terminu wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę realizującego budowę Urzędu Gminy Komorniki; - zdarzeń zewnętrznych spowodowanych siłami wyższymi, a w szczególności działaniami sił przyrody (huragany, trzęsienie ziemi, powódź) oraz innymi zdarzeniami (wojny, zamieszki skażenia radioaktywne); - innych zdarzeń zewnętrznych obiektywnie niemożliwych do przewidzenia i niemożliwych do zapobieżenia;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.komorniki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Komorniki ul. Stawna 1 62-052 Komorniki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2011 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Komorniki ul. Stawna 1 62-052 Komorniki - Biuro Podawcze pok. nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa i montaż wraz z rozmieszczeniem wszystkich mebli biurowych oraz wyposażenia w budynku Urzędu Gminy w Komornikach z wyłączeniem przesuwnego systemu regałów archiwalnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.00.00-6, 39.13.00.00-2, 39.15.30.00-9, 39.15.60.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa i montaż przesuwnego systemu regałów archiwalnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.11.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.                                            Z up. Wójta
                                              inż. Aleksander Klemczak
                                                 Z-ca Wójta Gminy
                                                                                                                                                                                               Lista wiadomości
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.10.2011
WI.271.1.1.2011
WI.271.1.4.2011
WI.271.1.5.2011